Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 32: Ôn tập Tiếng Việt

Giáo án Ngữ văn 7
TUẦN 35
Tiết 129:

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

A. Mục tiêu:
Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức cơ bản về các phép tu từ đã học
và cách biến đổi kiểu câu, mở rộng câu.
Rèn kỹ năng vận dụng tốt phần kiến thức lý thuyết vào bài tập.
Giáo dục ý thức tích cực, nghiêm túc nắm bắt các kiến thức đã học.
B - Phương pháp:
- Ôn tập, luyện tập.
C - Chuẩn bị:
- Gv: G/án. Bài tập.
- Hs: Học và ôn tập bài.
D - Tiến trình lên lớp:
I. Ổn định tổ chức:
II. Kiểm tra: Đan xen vào bài.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS

* Hoạt động 1.

Nội dung kiến thức
I. Lý thuyết.

? Có thể biến đổi câu bằng cách 1. Các phép biến đổi câu:
nào? Mục đích?

* Có 2 phép biến đổi câu:
- Chuyển câu chủ động thành câu bị động.

- H. Cho ví dụ về các kiểu câu, - Mở rộng câu: Bằng trạng ngữ.
biến đổi câu?

Bằng cụm chủ - vị.
* Tác dụng:

? Cách chuyển đổi câu chủ

- Nội dung ý nghĩa của câu thêm cụ thể.

động thành câu bị động?

- Tạo nhiều kiểu câu, linh hoạt trong khi nói, viết,
1


Giáo án Ngữ văn 7
tránh lặp từ, tăng hiệu quả diễn đạt.
* Ví dụ: ...
? Các biện pháp tu từ đã học ở 2. Các phép tu từ:
lớp 7?

- Liệt kê.

- H. Nêu khái niệm, phân loại.

- Điệp.

* Hoạt động 2.II. Luyện tập.

- H. Làm bài tập (nhóm)

Bài 1.

Thi làm nhanh.

a, Cho ví dụ về câu đơn bình thường.
Mở rộng câu (theo 2 cách).
b, Cho ví dụ về câu chủ động (bị động).

- H. Trình bày, nhận xét, bổ
sung.

Biến đổi kiểu câu thành bị động (chủ động).
Bài 2: Cho ví dụ về các phép liệt kê khác nhau.
Nêu tác dụng của phép liệt kê.
Bài 3.

- G. Chữa bài.

Viết đoạn văn (3 - 5 câu) có sử dụng câu bị động;
có sử dụng câu mở rộng thành phần; có sử dụng
phép liệt kê.
(Gạch chân các câu theo yêu cầu)

IV. Củng cố
- Các cách biến đổi câu.
- Các phép liệt kê. Tác dụng.
V. Dặn dò
- Vận dụng kiến thức TV, chọn và phân tích đv trong vb.
- Tập viết đoạn văn (Bài 3)
- Chuẩn bị: Ôn tập theo câu hỏi, hoàn thiện đề cương trong
phần Kiểm tra học kỳ II. Tiết sau Hướng dẫn làm bài…
2


Giáo án Ngữ văn 7
VI. Rút kinh nghiệm giờ dạy :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................
===========================

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×