Tải bản đầy đủ

Mindmap 12 Thì trong tiếng anh


Phủđị
nh:S+don’
t
/doesn’
t/Tobe+V(
i
nf
)/Noun/Adj(
NvàAdjdùngvớit
obe)+O
Nghivấn:Do/
Does/
Tobe+S+V/Noun/Adj(
NvàAdjdùngvớit
obe)+O?
Câuhỏi(
Wh_Q)
:Wh_Q +do/does/Tobe+S+V/Noun/Adj(
NvàAdjdùngvớit
obe)+O?


Sửdụngđểkểchuyện.


Khẳngđị
nh:S+Tobe+N/
Adj
Phủđị
nh:S+Tobe+Not+N/
Adj
Nghivấn:Tobe+S+N/
Adj
?
Câuhỏi(
Wh_Q)
:Wh_Q +Tobe+S?VI
ẾTTÊNTHÌCẦNVI
ẾTCÔNG THỨCXUỐNG
Vídụ:
Thìhi
ệnt
ại
hoànt
hànht
i
ếpdi
ễn,bạnv
i
ếtt
hành3c
ột
:Hi
ệnt
ại
-Hoànt
hành-Ti


ếpdi
ễn.

NHÌ
NVÀO TÊNVỪAVI
ẾTTỪ BÊNPHẢIQUA.
Chữ"
Ti
ếpdi
ễn"phải
c
ó"
t
obe"v
à"
v
er
bi
ng"
.Bạnv
i
ếtv
er
bi
ngx
uống,c
òn"
t
obe"c
ũngc
ó"
t
o
be"nguy
ênmẫu,"
t
obe"c
ộtt
hứnhất
,c
ộthai
v
àba.

NHÌ
NVỀPHÍ
ABÊNTRÁI
.
Nhì
nv
ềphí
abênt
r
ái
,bạns
ẽt
hấyc
hữ"
Hoànt
hành"
,màởt
r
ênc
óquyt
ắc"
Hoànt
hành"c
ột
t
hứba,dođó,"
t
obe"c
ũngphải
ởc
ộtba,(
"
t
obe"l
àbeen)
.
Từđóc
óc
ôngt
hức
:.
.
.been+v
er
bi
ng.
Đi
ềuk
i
ệnt
hứhai
c
ủa"
Hoànt
hành"l
àphải
c
ót
r
ợđộngt
ừ"
Hav
e/
Has
/
Had"
,đểbi
ếts
ửdụng
t
r
ợđộngt
ừnàot
at
i
ếpt
ụcbướct
i
ếpt
heo.


NHÌ
NTI
ẾPVỀBÊNTRÁI
.
Nhì
nt
i
ếpv
ềbênt
r
ái
t
hấyc
hữ"
Hi
ệnt
ại
"
,dùngt
r
ợđộngt
ừởc
ộtt
hứnhất
,c
hỉ
c
ó"
Hav
e/
Has
"
t
hỏamãn.
Từđócócôngt
hức:.
.
.Have/
has+been+ver
bi
ng.

NHÌ
NTI
ẾPVỀBÊNTRÁI
.
Thêm c
hủngữv
àt
ânngữ,bạnc
óc
ôngt
hức
:S+hav
e/
has+been+v
er
bi
ng+O.

oĐộngt
ừc
hỉ
s
ựs
uynghĩ
:bel
i
ev
e,s
ee,r
ec
ogni
z
e,i
magi
ne,r
emember
,f
or
get
.
.
.
oĐộngt
ừc
hỉ
c
ảm x
úc
:l
i
k
e,l
ov
e,di
s
l
i
k
e,pr
ef
er
,hat
e,want

oĐộngt
ừc
hỉ
nhậnt
hức
:s
ee,t
as
t
e,hear
,s
mel
l
,f
eel

oCácđộngt
ừk
hác
:T
obe,need,s
eem,bel
ongt
o,i
nc
l
ude,hav
e(
k
hi
mangnghĩ
ac
ó)

oHi
ệnt
ại
hoànt
hànhnhấnmạnhk
ếtquảhànhđộng,s
ốl
ượngt
huđược
.
oHi
ệnt
ại
hoànt
hànht
i
ếpdi
ễnnhấnmạnht
í
nhl
i
ênt
ụcc
ủahànhđộng.


12 thì tiếng Anh đã được lồng ghép trong Chương trình Tự học Tiếng Anh Giao tiếp Cơ Bản Eng
Breaking giúp minh họa cách sử dụng linh hoạt các thì tiếng Anh trong giao tiếp
https://engbreaking.com
Click vào đây để Khám phá TRỌN VẸN Phương Pháp Tự Học Tiếng Anh Thú Vị Này!

Bạn có điều gì thắc mắc?

Like Fanpage X3English để cập

Sử dụng ngay bộ Mind Map 12 thì

Hãy gửi mail cho chúng tôi.

nhật những bài học bổ ích và quà

tiếng Anh để thành thạo tiếng

Email: support@x3english.com

tặng hấp dẫn giúp bạn thành thạo

Anh và tự tin trong giao tiếp.

tiếng Anh giao tiếp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×