Tải bản đầy đủ

Nhóm 7 lập kế hoạch truyền thông IMC cho pushmaxQuảng cáo trên môi trường thực (OOH)

- POSM
- Booth quảng cáo
 Chi phí: 170 triệu
Thời gian: 24/4 – 24/5


Tổng kết chi phí
Hoạt động

Chi phí (triệu)

Video truyền thông

700

Quảng cáo trên môi trường Internet

440

PR

220

Xúc tiến bán

400

Quảng cáo trên môi trường thực

170

Chi phí khác

60
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×