Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 33: Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn (tiếp)

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN (TIẾP THEO)

I. Mức độ cần đạt:
- Hiểu biết sâu rộng hơn địa phơng mình về các mặt đời sống vật chất và văn hóa tinh
thần , truyền thống và hiện nay.
-Trên cơ sở đó bồi dỡng tình yêu quê hơng, giữ gìn và phát huy bản sắc, tinh hoa của địa
phơng mình trong sự giao lu với cả nớc.
II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng:
1. Kiến thức: Yêu cầu của việc sưu tầm tục ngữ, ca dao địa phương; cách thức sưu tầm
tục ngữ, ca dao địa phương.
2. Kĩ năng: Sắp xếp các văn bản đã sưu tầm được thành hệ thống...
* Chuẩn bị:
- Đồ dùng :
- Những điều cần lu ý:
III. Hướng dẫn thực hiện:
I- ổn định tổ chức:


II- Kiểm tra:
III- Bài mới:


1- Tổ chức tham quan một số danh lam thắng cảnh của thị xã Hòa Bình nh: Hồ Hòa
Bình, Tợng đài Bác, Nhà máy thủy điện, Đài tởng niệm.

2- Su tầm và giới thiệu ca dao, tục ngữ, thành ngữ dân tộc mờng Hòa Bình:
- Mỗi HS su tầm từ 5- 10 câu.
- Chọn 2 HS khá phân loại, viết bài giới thiệu trình bày trớc cả lớp.
- Mời một nhà thơ hoặc văn có hiểu biết sâu rộng về Hòa Bình nói chuyện và giao lu với
HS.

3-Tổ chức một cuộc thi về Hòa Bình:
- Giới thiệu về hoa quả và sản vật nổi tiếng của Hòa Bình.
- Hát, vẽ, làm thơ về hòa Bình.

IV-Hướng dẫn học bài:
-Tiếp tục su tầm tục ngữ, ca dao và các đặc sản của Hòa Bình.
- Chuẩn bị bài: Hoạt động Ngữ văn- Đọc diễn cảm văn nghị luận.


__________________________________________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×