Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 33: Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn (tiếp)

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
THỰC HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH: ĐỀ NGHỊ, BÁO
CÁO
I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
- Phát hiện và sửa chữa những sai sót thường gặp trong văn bản đề nghị, báo cáo
thường gặp.
- Biết viết đề nghị. Báo cáo thông thường.
II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG. THÁI ĐỘ:
1. Kiến thức:
- Phát hiện và sửa chữa những sai sót thường gặp trong văn bản đề nghị, báo cáo
thường gặp.
- Biết viết đề nghị. Báo cáo thông thường.
2. Kĩ năng:
- Biết viết đề nghị. Báo cáo thông thường.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc trong quá trình luyện tập, có ý thức sửa các lỗi thường gặp
III. PHƯƠNG PHÁP:
- Vấn đáp kết hợp thực hành, thảo luận nhóm.


IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới : GV giới thiệu bài

HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
HĐ 1: Hướng dẫn Hs ôn lại lý thuyết
về BC,ĐN

NỘI DUNG GHI BẢNG
I. LÝ THUYẾT
*VBĐN
1. Đặc điểm của vb đề nghị:

- Đặc điểm của vb đề nghị,báo cáo?

- Mục đích: Nhằm gửi tới một người hay
một tổ chức có thẩm quyền để xin giải
quyết một điều gì đó
- Nội dung: Rõ ràng, ngắn gọn
- Trình bày : Trang trọng, sáng sủa, lời lẽ
chuẩn mực.
2. Cách làm vb đề nghị:

- Cách làm vb đề nghị,báo cáo?

a. Tìm hiểu cách làm vb đề nghị:
- Khi viết vb đề nghị cần ghi rõ : Ai đề
nghị ? Đề nghị ai ? Đề nghị điều gì ? Đề
nghị để làm gì ?
b. Dàn mục của vb đề nghị: SGk/126
*VBBC


1. Đặc điểm của vb báo cáo
- Mục đích : Trình bày về tình hình , sự
việc và các kết quả đạt được của một cá
nhân hay một tập thể

- Tìm hiểu cách làm vb đề nghị, báo
- Nội dung : Báo cáo của ai? Báo cáo với
cáo?
ai ? Báo cáo về việc gì ? Kết quả ntn

- Trình bày : trang trọng , sáng sủa , , rõ
ràng
2. Cách làm vb báo cáo:
a. Tìm hiểu cách làm vb báo cáo:
- Khi viết vb báo cáo cần ghi rõ : Báo cáo
của ai? Báo cáo với ai ? Báo cáo về việc
gì ? Kết quả ntn
b. Dàn mục của vb báo cáo:
II. LUYỆN TẬP

- Dàn mục của vb đề nghị, báo cáo?

*HĐỘNG 2 LUYỆN TẬP

Giáo viên chia làm 3 nhóm và đưa ra 3
VB ĐN, 3 VBBC giáo viên đã chuẩn bị
sẵn. tuy nhiên các VB đó thiếu huặc sai


một số mục để học sinh phát hiện lỗi và
sửa. sau đo GV Tổng kết nhận xét và
sửa chữa.
V. CỦNG CỐ, DẶN DÒ,HƯỚNG DẪN TỰ HỌC :
- Nhắc lại nội dung bài học
- Sưu tầm một số ĐN,BC
- Soạn bài “ CTRĐP”
IV. RÚT KINH NGHIỆM
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×