Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 10: Thầy bói xem voi

Tiết 40 :

Văn bản : thầy bói xem voi
A - Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Đặc điểm nhân vật sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm
ngụ ngôn.
- ý nghĩa giáo huấn sâu sắc của truyện ngụ ngôn.
- Cách kể chuyện ý vị, tự nhiên, độc đáo.
2. Kỹ năng:
- Đọc hiểu văn bản truyện ngụ ngôn.
- Liên hệ các sự việc trong truyện với những tình huống, hoàn
cảnh thực tế. Kể lại đợc truyện.
- Kể diễn cảm truyện thầy bói xem voi.
3 Thái độ:
- Giáo dục, khuyên nhủ con ngời khi tìm hiểu sự vật, sự việc
nào đó phải xem xét chúng một cách toàn diện.
B. Chuẩn bị thầy và trò:
- GV: Giáo án, Sách chuẩn kiến thức kỹ năng
- HS: vở soạn, SGK.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học

* Bài cũ :
TaiLieu.VN

Page 1


- Nêu những bài học rút ra từ truyện ếch ngồi đáy giếng ?
* Bài mới :
Trong đời sống hàng ngày nhiều khi chúng ta đa ra những nhận
xét phiến diện không phù hợp với đối tợng. Vậy làm thế nào để
tránh đợc điều này ? lời khuyên cho mỗi chúng ta nh thế nào? Bài
học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu điều đó.

Hoạt động của GV, HS

Nội dung cần đạt

- GV hớng dẫn cách đọc: Thay I. Đọc - chú thích
đổi giọng đọc phù hợp với thái
độ của từng thầy thể hiện 1 c .
thái độ quả quyết, tự tin, hăm
hở, mạnh mẽ.
- GV đọc - 2 HS đọc - cho HS
nhận xét

2 chú thích.

- Giải thích các từ: Phàn nàn,
- Phàn nàn
hình thù, quản voi
H. Em có dự kiến phân tích - Hình thù
bài làm mấy phần cho biết ý
- Quản voi
của từng phần?
- GV đa bảng phụ ghi bố cục
Mở: các thầy bói cùng xem voi

II. Bố cục: 3 phần

Thân: Họp nhau, bàn luận,
tranh cãi
Kết: Kết cục tức cời.

TaiLieu.VN

II. Tìm hiểu văn bản.

Page 2


1. Các thầy xem voi.
? Truyện có những nhân vật - Năm ông thầy bói.
nào?

? Các thầy xem voi trong hoàn - Năm thầy đều bị mù và cha
cảnh nào ?
từng biết hình thù con voi.
? Các thầy đã xem voi bằng - Dùng tay để xem, xem bằng
cách nào và phán về voi ra cách sờ. Mỗi thầy chỉ sờ đợc
sao ?
một bộ phận của voi, sờ đợc bộ
phận nào thì phán hình thù con
voi nh thế.
? Lời phán cho thấy sự miêu tả - Dùng hình thức ví von và từ
của các thầy có gì đặc biệt ? láy đặc tả để tả hình thù con
voi.
? Chi tiết đó có ý nghĩa gì ?

- Làm cho câu chuyện thêm
sinh động và có tác dụng tô
đậm cái sai lầm về cách xem
voi và phán về voi của các thầy.

? Thái độ của các thầy bói khi - Tất cả đều phán sai về voi nhphán ra sao ?
ng ai cũng khăng khăng khẳng
định mình là đúng và phủ
nhận ý kiến của ngời khác. Cuối
cùng đã dẫn đến xô xát.
? Em có nhận xét gì về thái - Đó là thái độ chủ quan, sai
độ đó của các thầy bói ?
lầm.

TaiLieu.VN

Page 3


- Cho một học sinh kể lại
truyện.
? Kết quả của cuộc thảo luận - Họ không tìm đợc tiếng nói
giữa năm thầy bói ra sao ?
chung. Mỗi thầy chỉ nói đợc 1
bộ phận của voi. Họ xô xát,
đánh nhau mà vẫn không tìm
đợc khái niệm đúng về con voi.
? Sai lầm của họ là ở chổ - Cách xem voi phiến diện : Mỗi
nào ?
thầy chỉ sờ đợc một bộ phận
của voi mà đã tởng, đã phán đó
là toàn bộ con voi.
2. Bài học:
? Truyện giúp ta rút ra những - Muốn biết rõ sự vật phải xem
bài học gì ?
xét chúng một cách toàn diện,
không lấy cái bộ phận thay cho
cái toàn thể.
- Phải xem xét sự vật bằng cách
tiếp cận thích hợp.
- Phải biết lắng nghe ý kiến của
ngời khác và xem lại ý kiến của
mình, không nên tự tin ở mức
quá đáng thành ra bảo thủ.
* Ghi nhớ.
- Cho 1 học sinh đọc ghi nhớ.

TaiLieu.VN

Page 4


- Gi¸o viªn nhÊn m¹nh kiÕn thøc, yªu cÇu häc sinh häc thuéc.
* LuyÖn tËp
- Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp theo yªu cÇu cña s¸ch gi¸o
khoa.

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×