Tải bản đầy đủ

SKKN moi 2015 2016 copy

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
“MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 2 RÈN LUYỆN THAO TÁC
SỬ DỤNG CHUỘT ĐỂ VẼ TỐT TRÊN PHẦN MỀM TUX PAINT”
I. LÝ DO CHỌN VÀ MÔ TẢ NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
1. Lý do chọn SKKN:
- Trong thời đại chúng ta, sự bùng nổ CNTT được tác động đến cuộc phát triển kinh tế
xã hội. Đảng và nhà nước đã xác định ra ý nghĩa và tầm quan trọng của tin học và
CNTT, truyền thông cũng như những yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH mở cửa và hội nhập, hướng
tới nền kinh tế tri thức của đất nước ta nói riêng và trên thế giới nói chung.
- Chính vì xác định được tầm quan trọng đó nên nhà nước ta đã đưa môn tin học vào
trong nhà trường và ngay từ bậc tiểu học học sinh tiếp xúc với môn tin học để làm
quen dần với lĩnh vực CNTT tạo nền móng cơ sở ban đầu để học những phần nâng
cao trong các cấp tiếp theo.
- Trong chương trình Tin học Tiểu học, ở lớp 2 các em bước đầu làm quen với các bộ
phận của máy tính, các em tập sử dụng các bộ phận như chuột máy tính, bàn phím
máy tính để điều khiển máy tính, dùng chuột máy tính để vẽ những bức tranh đẹp theo
ý của mình. Nhưng do lần đầu làm quen với chuột máy tính nên cách sử dụng chuột
và thao tác vẽ của em còn hạn chế, chưa thuần thục và vẽ chưa đúng theo mẫu, chính
vì nhận thấy sự khó khăn của các em nên tôi quyết định đưa ra sáng kiến kinh nghiệm
“Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 rèn luyện thao tác sử dụng chuột để vẽ tốt trên

phần mềm Tux Paint” nhằm giúp các em sử dụng chuột tốt, vẽ tốt trên phần mềm đã
học.
2. Mô tả nội dung SKKN:
- Ở độ tuổi của các em thích chơi hơn thích học nên khi giáo viên hướng dẫn thực
hiện các em lại mau quên, không nhớ được cách cầm chuột, thường cầm chuột bằng
tay trái hoặc đặt tay chưa đúng trên các phím của chuột. Nên việc thực hiện thao tác
chuột của học sinh để vẽ chưa tốt, cụ thể tôi đã khảo sát thao tác sử dụng chuột của
học sinh để vẽ hình của lớp 2 trong năm học 2014-2015:

Năm học

TSHS

2014-2015

35

Trước khi thực hiện sáng kiến
Học sinh thành thạo thao
Học sinh chưa thành thạo
tác sử dụng chuột để vẽ
thao tác sử dụng chuột
HS
%
HS
%
10
28,6%
25
71,4%

- Do đó tôi đưa ra một số biện pháp như sau để giúp học sinh sử dụng chuột tốt để vẽ:
+ Hướng dẫn thật kỹ cách cầm chuột cho học sinh: cầm chuột bằng tay phải, đặt
ngón trỏ trên nút trái của chuột, đặt ngón giữa trên nút phải, các ngón còn lại cầm
chắc chuột máy tính khi thao tác.
+ Hướng dẫn kỹ các thao tác sử dụng chuột: nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả
chuột … Giúp học sinh phân biệt được các thao tác nháy chuột, nháy đúp chuột và
kéo thả chuột.
+ Cho học sinh rèn luyện thao tác chuột nhiều lần thông qua các trò chơi qua đó
giúp các em sử dụng chuột tốt để vẽ tốt hơn.


+ Thường xuyên động viên, khuyến khích các em thực hiện chưa đúng, sửa sai cho
những em cầm chưa đúng cách cầm chuột để các em thao tác tốt với chuột.


+ Thường xuyên rèn luyện cho học sinh thao tác vẽ từ dễ đến khó, từ thao tác vẽ 1
đường thẳng đến vẽ các hình khối, tam giác và vẽ tự do bằng công cụ sơn…

II. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SKKN:
- Để giúp học sinh có thể sử dụng tốt thao tác chuột thì giáo viên phân tích kỹ càng các
bộ phận của chuột máy tính, nút trái của chuột dùng để làm gì, nút phải của chuột dùng
để làm gì, hướng dẫn cẩn thận cho học sinh các nút chuột, cách đặt tay trên chuột, phải
cầm chuột đúng bằng tay phải, đặt úp lòng bàn tay vào chuột máy tính, ngón trỏ bàn
tay phải đặt trên nút trái của chuột, ngón giữa bàn tay phải đặt trên nút phải của chuột,
các ngón còn lại giữ lấy chuột máy tính, các thao tác trên chuột gồm: nháy chuột, nháy
đúp chuột, kéo thả chuột…

- Lúc đầu học sinh gặp nhiều khó khăn do mới làm quen với bộ phận chuột máy tính
nên việc cầm chuột còn lúng túng, tay cầm còn cứng ngắt chưa mềm dẽo trong khi
thao tác chuột nên hình vẽ chưa đẹp, chưa theo mẫu… để giúp học sinh tôi đã cho các


em thực hành nhiều lần, rèn luyện thao tác sử dụng chuột, thi đua giữa 2 bạn về thao
tác sử dụng chuột để học sinh phấn đấu vẽ được tốt hơn.
- Hướng dẫn chậm thao tác nháy chuột cho học sinh hiểu và nắm được thao tác này
tránh nhầm lẫn với thao tác nháy đúp chuột, kéo thả chuột. Để học sinh phân biệt được
các thao tác nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột tôi tiến hành cho học sinh chơi
trò chơi “tôi bảo, tôi bảo”. Khi giáo viên bảo “nháy chuột” thì học sinh trả lời là
“click”, nếu giáo viên bảo là “nháy đúp chuột” thì học sinh trả lời là “click click”, còn
nếu giáo viên bảo là “kéo thả chuột” thì học sinh trả lời là “click dài”. Sau đó, tôi cho
học sinh mở trò chơi chuột và mèo để học sinh nắm lại: thao tác nháy đúp chuột để có
thể mở được trò chơi, nháy chuột để có thể bắt đầu, và kéo thả chuột để di chuyển chú
chuột sang sông.
- Tôi tiếp tục hướng dẫn cho học sinh các sử dụng chuột để vẽ trong phần mềm Tux
Paint:
+ Thao tác nháy đúp chuột để mở được phần mềm Tux Paint và cho học sinh thực
hiện nhiều lần để nắm được cách mở được phần mềm.
+ Thao tác nháy chuột để chọn các công cụ, chọn màu, tô màu…
Ví dụ: học sinh nháy chuột vào công cụ đường, công cụ sơn, hình, … Nháy chuột
vào dấu và chọn công cụ điền, học sinh nháy chuột vào ô màu và nháy chuột để tô màu
vào vùng muốn tô. Ngoài ra, học sinh còn sử dụng thao tác nháy chuột để thoát khỏi
phần mềm Tux Paint.
+ Thao tác kéo thả chuột: giúp học sinh nắm được các thao tác vẽ cần để kéo thả
chuột.
Ví dụ: khi vẽ chưa đúng theo hình mẫu thì học sinh sử dụng công cụ xóa và kéo
thả chuột để xóa các phần hình cần xóa, học sinh dùng thao tác kéo thả chuột để vẽ
được đường thẳng, dùng công cụ sơn và kéo thả chuột để vẽ ra các hình tự do…

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
- Với việc làm này cùng với sự truyền thụ của giáo viên thì kết quả của việc cầm
chuột để vẽ của học sinh từng bước được nâng lên rõ rệt qua các lần kiểm tra. Học sinh
vẽ tốt cũng như cầm đúng chuột để vẽ hình.
- Học sinh có thể sử dụng tốt chuột vẽ các bức tranh theo yêu cầu.
- Sau sự hướng dẫn của giáo viên và sự thi đua của các bạn trong lớp. Tôi thấy các em
đã cố gắng hoàn thành các bức tranh của mình, phấn đấu rất nhiều để sử dụng chuột tốt
và thao tác tốt các thao tác vẽ.
Sau khi thực hiện sáng kiến trên khối 2, tôi đã thu được kết quả như sau:

Năm học

TSHS

2015-2016

35

Sau khi thực hiện sáng kiến
Học sinh cầm đúng cách cầm chuột
Học sinh cầm chưa
và vẽ nhanh, đẹp, đúng yêu cầu
đúng thao tác chuột
HS
%
HS
%
25
71,4%
10
28,6%

IV. KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG:
- Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 rèn luyện thao tác sử
dụng chuột để vẽ tốt trên phần mềm Tux Paint” có thể áp dụng cho học sinh khối 3, 4, 5
học môn Tin học. Ngoài ra, sáng kiến kinh nghiệm có thể áp dụng rộng rãi cho tất cả các
bạn đồng nghiệp giảng dạy môn Tin học trong huyện.

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT:


Từ bảng kết quả trên cho thấy các biện pháp áp dụng vào việc dạy học tin học lớp 2
đã giúp các em có được kỹ năng sử dụng dụng chuột không chỉ để vẽ trên phần mềm Tux
Paint mà còn sử dụng tốt thao tác chuột để vẽ trên các phần mềm khác.
Qua quá trình giảng dạy tôi đã rút ra kinh nghiệm như sau:
+ Để học sinh học tốt thì giáo viên không ngừng tìm tòi sáng tạo cách dạy, cách học
tạo sự hứng thú thiếp thu bài cho học sinh.
+ Ngoài ra giáo viên còn chuẩn bị đồ dùng dạy một cách cẩn thận, có chọn lọc và sáng
tạo. Luôn tạo hứng thú cho các em trong các giờ học bằng nhiều hình thức khác nhau.
+ Tuyên dương, khen thưởng những em có cố gắng. Khuyến khích động viên để các
em cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập.
+ Lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp trong và ngoài trường để học hỏi kinh nghiệm về
chuyên môn và về phương pháp giảng dạy.
* Kiến nghị:
Để học sinh có thể học tập tốt hơn tôi đề nghị các ban ngành đoàn thể, cũng như quý
thầy cô, chuyên viên của Phòng GD-ĐT quan tâm đến các em vùng xâu, vùng xa có điều
kiện học tập bộ môn Tin học, cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng, phòng máy để cơ sở vật
chất có chất lượng tốt nhất cho các em.
Trên đây là kinh nghiệm tôi đã rút ra trong thời gian giảng dạy. Rất mong sự đóng
góp nhiệt tình của Ban giám hiệu và thầy cô.
Xin chân thành cảm ơn!
Xuân hiệp, ngày … tháng … năm 20….
Người thực hiện

Nguyễn Văn Duy Linh


Duyệt của tổ khối:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Duyệt của trường:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×