Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 4: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Tiết 14 : CHỦ ĐỀ VÀ DÀN BÀI CỦA BÀI VĂN TỰ SỰ.

A. Mục tiêu bài học:
- Giúp học sinh nắm chủ đề, dàn bài của bài văn tự sự, mqh giữa sự việc và
chủ đề
- Tập viết mở bài văn tự sự
B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách - Tư liệu - Giáo án .
- HS: Đọc SGK - Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy-học
HĐ1: Khởi động
I. Tổ chức:

Sĩ số 6A...........................
6B…………………
6C..........................

II. Kiểm tra:
chưng, bánh giầy”?


- Bài cũ: Sự việc là gì? Nêu các sự việc trong VB “Bánh

- Nhân vật trong văn tự sự thể hiện như thế nào?
- Sự chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi, vở bài tập
III. Giới thiệu bài:
HĐ2: Hình thành kiến thức mới
I. Tìm hiểu chủ đề và dàn bài của bài
văn tự sự.

TaiLieu.VN

Page 1


1/Chủ đề của bài văn tự sự:
Học sinh đọc VB SGK - 44

a, Ngữ liệu 1: Đọc bài văn./44
b: Nhận xét:

? Có phải là VB tự sự không? Vì sao? a/Bài văn là VB tự sự. Vì có sự việc,
Hãy chỉ ra nhân vật chính trong VB? nhân vật..N/v chính: Tuệ Tĩnh.
Có mấy sự việc chính?
*Có 2 sự việc:
+ Từ chối chữa cho con nhà giàu vì bệnh
nhẹ.
?Việc Tuệ Tĩnh ưu tiên chữa trị trước + Chữa ngay cho con nhà nông dân vì
cho con người nông dân bị gãy đùi nói bệnh nặng
lên p/chất gì của người thầy thuốc?
- Việc làm của Tuệ Tĩnh thể hiện: Lòng
?Vấn đề chủ yếu mà người viết đặt ra yêu thương giúp đỡ người bệnh không
trong VB là gì?
cần ơn huệ
?Chủ đề của bài văn là gì?còn được -b/ Chủ đề:-Ca ngợi lòng yêu thương,
thể hiện trực tiếp trong những câu văn giúp đỡ người bệnh không cần ơn huệ
nào?
của danh y Tuệ Tĩnh.
(MB: Hết lòng thương yêu cứu giúp
người bệnh.


TB: Con người cứu giúp nhau lúc hoạn
nạn.
KB: Trời tối vội đi không kịp nghỉ ngơi.)
c/ Cả 3 nhan đề đều phù hợp
?Tên (nhan đề) bài văn thể hiện chủ đề * Đặt tên: +Tuệ Tĩnh và 2 người bệnh:
của bài văn. Ba nhan đề có phù hợp Nêu tình huống lựa chọn qua đó thể hiện
với VB không? Vì sao?
phẩm chất cao đẹp của danh y
?Có thể đặt tên khác cho VB được +Tấm lòng thương người..... thể hiện,
TaiLieu.VN

Page 2


không? Đặt như thế nào?

nhấn mạnh khía cạnh tình cảm của Tuệ
Tĩnh

-Có thể đặt tên: Một tấm lòng vì người
bệnh
+Y đức của Tuệ Tĩnh: Nhấn manh đặc
điểm nghề nghiệp
*Chủ đề: Là v.đề chủ yếu mà người viết
muốn đặt ra trong VB ( Còn gọi là ý
chính của VB)

?Vậy theo em thế nào là chủ đề của
VB tự sự?
( CĐ có lúc thể hiện ở những câu then
chốt trong bài,những chi tiết hành động
của n.v)
Giữa CĐ và n.vật, sự việc có mối qhệ d/ Dàn ý bài văn tự sự:
ntn?
Gồm 3 phần
1,MB: Giới thiệu chung về nhân vật, sự
việc
2,TB: Kể diễn biến sự việc
?VB trên gồm mấy phần? Đó là những 3,KB: Kết cục của sự việc
phần nào?
- MB: Giới thiệu nhân vật, sự việc
- TB: Diễn biến các sự việc
+Tuệ Tĩnh nhận chữa bệnh cho con trai
người nông dân
+Khất việc chữa bệnh cho nhà quý tộc
- KB: Tiếp tục chữa bệnh cho nhà quý
tộc không cần nghỉ ngơi
3/ Kết luận :Ghi nhớ: SGK-45

?Vậy dàn ý 1 bài văn tự sự gồm mấy
phần?
Chú ý:

TaiLieu.VN

Page 3


- Có 2 cách MB:
Học sinh ghi nhớ: SGK-45

+MB nói rõ ngay chủ đề (Giới thiệu chủ
đề truyện)

?Nhìn vào cách MB trên so với cách
MB của STTT có gì khác nhau?
+MB kể tình huống nảy sinh câu chuyện

- Tuệ Tĩnh và 2 người bệnh: Nói rõ - Có 2 cách KB:
ngay chủ đề
+Kể sự việc kết thúc
- STTT: Nêu tình huống nảy sinh câu
+Kể sự việc tiếp tục sang chuyện khác
chuyện
như vẫn đang tiếp diễn.
?Có mấy cách MB?
?Tương tự như vậy có mấy cách KB?
(Vận dụng làm Btập 2 - 46)
II. Luyện tập

Đọc VB Phần thưởng

1. Bài 1 (SGK - 45, 46)

Chỉ ra chủ đề của VB?

a.- Chủ đề: Tố cáo tên cận thần tham lam
(bằng cách chơi khăm cho nó 1 vố)

b.- Sự việc: Người nông dân xin thưởng
? Sự việc nào trong VB tập trung thể 50 roi và đề nghị chia đôi phần thưởng
hiện chủ đề?
đó
- Nhan đề: Có 2 nghĩa: Nghĩa thực và
nghĩa mỉa mai

?Em có suy nghĩ gì về nhan đề
TPhẩm?
+Đối với người nông dân là khen thưởng

+Đối với cận thần phần thưởng là phạt
(người nông dân xin thưởng roi)

TaiLieu.VN

Page 4


- Bố cục: 3 phần
+ MB: Câu 1
Hãy chỉ ra bố cục của VB?

+ KB: Câu cuối
+TB: Còn lại

Phần thưởng
So sánh phần bố cục của VB này với
VB về Tuệ Tĩnh?
*Giống nhau :
- Đều có bố cục 3 phần
- Kể theo trình tự t.gian
- Ít hành động, nhiều đối thoại

Sự việc ở phần TB thú vị như thế nào?

Tuệ Tĩnh và 2
người bệnh

- Giới thiệu chủ
MB: -Nêu tình đề
huống nảy sinh
- Kể sự việc tiếp
KB: Kể sự việc tục câu chuyện
kết thúc (Viên (Kết bài thầy
quan bị điểm kém thuốc lại bắt đầu
còn người nông chữa bệnh mới)
dân được thưởng)
- Bất ngờ ở đầu
TB: Bất ngờ ở truyện
cuối truyện
Lời cầu xin phần thưởng lạ lùng, ngoài
dự kiến của ng đọc và viên quan. Thấy
sự tự tin, thông minh, hóm hỉnh của ng
nông dân( Vừa trừng trị thói tham lam
vừa tố cáo thói tham lam của hắn)
2-Bài 2.
--ST,TT: MB nêu t.huống (Vua kén rể.
KB nêu sự việc tiếp diễn và kết
cục
- Sự tích Hồ Gươm:

TaiLieu.VN

Page 5


+MB nêu t.huống,có g.thích.
+KB: nêu s.việc kết thúc
HĐ3: Củng cố - HDVN
IV. Củng cố:

Chủ đề văn tự sự là gì?

Dàn bài văn tự sự?
V. HD về nhà:
- Làm bài tập còn lại
- Làm bài tập 3, 4 SBTNV (21)
- Học bài theo ghi nhớ
- Đọc: “Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự”

TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×