Tải bản đầy đủ

9 19 2017 3 31 37 PM63 KHDHTDM ke hoach danh gia nang luc giang day

UBND TiNH BINH DIJONG

CONG HOA x 'A Ho CHU NGHiA VIVI' NAM

TRUtiNG DAI HOC THU DAU MOT

Di)c 14p — Tir do — Hanh phtic

s6: 5 /KH-DHTDM

Binh Du'ang, ngayA thang g nelm 2017

KE HOACH
Ve viec danh gia dung
giang day cfia can b0, giang vien
Danh gia Wang hfc giang day dm can b9, giang vien, la mot phan trong
viec danh gia chat lung hoat dOng cua co sg dao tao, nham huong tor tong
buck thiet lap he thong dam bao chat luting ben trong cua Nha,truimg trong thei
gian sap tai. Qua do, grup cac don vi chit dOng xay dung ke hoach cong tac,
giang day, nghien ciru khoa hoc, xay dung ke hoach ciao tao, boi dung nang
cao trinh d9 chuyen mon nghi4 vu. Truang Dai hgc Thu Dau M9t trien khai ke

hoach kiem tra nang hrc giang day cna giang vien tai cac khoa, vien, trung tarn tivc
thu9c TruOng nhu sau:
I. Muc dich:
- Ra sok, danh gia khach quan, diing thtrc trang Wang ltrc dOi ngu giang
vien nha truemg.
Chi dao xay dtmg ke hoach tap huan, b6i
cao chat luting d9i ngir.

ttr boi doting va nang

- Lay ket qua lam mot trong nhfing can cu de be') tri, sap xep va sir dung
h9p ly phat huy hieu qua nham nang cao chat lirong gido dtic nha
trithng.
II. DOi tuvng kiem tra
- Tat ca giang vien dang tham gia giang day tai Nha truong.
- Cac trugng hyp dugc
+ Can 1)9 pan ly (Truang, PhO Tru&ng khoa; Gram d6c, Pho Giam dac;
Vin truang va Ph6 Vien tru*ng; ...)
+ Giang vien c6 chirc danh nghe nghiep hang II tro'
+ Giang vien dang trong tiled gian nghi hu&ng Krung bao hiem theo the
dO (tinh den ngdy 30/6/2018)
+ Giang vien dang theo hoc cac 16p dao tao tap trung a nuac ngoal.
III. NOi dung, hinh fink va thoi gian:
1. Ni
(i dung kiem tra:
HO so nang hrc giang vien, bao
t tuong thich gift Wang 1-trc chuyen mon, linh vtrc nghien ciru va cac
- Sr
mon hoc do giang vien dam trach.


- Qua trinh tich luy va ap dyng kien,thirc, k-y nang chuyen mon phvc vg
cOng tac giang day theo dinh huOng phat trien cna nha truamg nhu:
1.1. KS7 nang thiet ke de ctrung chi tiet mon hoc theo dinh hirerng
CDIO
* Tien chi danh gia:
- Mtic tieu, chuan dau ra: mnc d8 rO, rang, tuang thich \Ted vai
chuan dau ra cna chuang trinh dao too (Kien thirc, ICy nang, pham chat)

tieu va

- Ni
8 dung mon h9c: nine dO tuong thich, phu hgp veri mix tieu, chuan
dau ra mon hoc
- Ice hoach giang day: muc d8 phit hgp hgp gicia dung lugng tiled gian
mon hoc va not dung mon hoc; the hien hoot &ling day Va h9c phn hap vai triet
13'T giang day Ilea hgp, tich circ.
- Kiem tra danh gia mon h9c: mac d8 phu h9p, tucmg thich voi muc tieu,
chuan
• dau ra va not dung mon h9c, dam bao danh gia khach quan, dung nang
lixc sinh
1.2. KST 'fang va phiro'ng phap giang day theo phtrung phap tich aye
va hoa hcrp
* Tieu chi danh gia:
- Kha nang chuyen mon: mix d8 tich luy va c6 ke hoach nang cao chuyen
mon thong qua viec tham cac khoa tap huan ye phuang phap giang day ISW,
FDW, giang day trirc tuyen)
- Hoat dOng day va h9c: mirc d8 trien khai hoat d8ng day lid h9c theo
nguyen,tac "tucmg thich ved dinh huang" cita nha truemg nham dam bao viec dal
dugc ket qua mong dgi cna sinh vien. Hoot dOng day va h9c thnc day h9c tap
su8t dad, lay ngued hoc lam trung tam.
1.3. Nang

kiem tra danh gia ket qua h9c tap sinh vien

* Tien chi danh gia
- Hoat dOng kiem tra danh gia sinh vier' tucmg thich vai cac muc tieu,
chuan
• dau ra mon hoc
Thong tin ve hoat dOng kiem tra, danh gia dugc thong bao ding khai va
pho Hen den sinh vien, bao
cac moc thed gian: cac phuang phap kiem tra
&nit gia: ti le phan bo diem, bang tieu chi danh gia va thang diem.
- Cac phuang phap kiem tra, clang gia bao gom bang lieu chi danh gia va
thang diem diem, dugc sir‘dung de dam bao hoat dOng kiem tra danh gia c6 gia
tri, d8 tin cay va six cong bang.
- Thong tin phan h8i ket qua kiem tra, danh gia dugc giri phan h8i kip thai
giup sinh vien cai thief' chat luang hoc tap.

2


hgp 1)'T de sinh vien de

-,Quy trinh khieu nai va ket qua kiem tra danh
Bang tiep can.
2. Trach nhiem ciia cac ben lien quan:

- Doi vM giang vien: ra soot loi h9 so minh chirng, luu tri khoa h9c darn
bao tinh trung thtrc.
- DM voi cac don vi khoa, b9 mon: th9ng ke s6 lieu tinh hinh Wang lirc
giang vien (theo mau); viet bao cat) ti,r danh gia tinh hinh nang ltrc giang day ctia
giang vien tai don vi theo nguyen tac PDCA (Plan-do-check-Act) trong qua
trinh trien khai hoot dOng giang day va ket qua dot dtroc, trong do ttr danh gia
&roc diem monh, diem yeu (co minh chug) va cac phtrang an cai tien chat
*mg.
3. Hinh thav kiem tra:
- Nghien dru h9 so, minh chirng
- Dtx gi6 thvc to tai lop h9c.
4. Thal gian kiem tra: (Theo lich clinh kern)
- Cac don vi có ten trong danh sach neu teen vui long giri bao cao ve Vien
Phat trien chat luting gido dtic -Ulf& ngay 16/10/2017.
IV. TO chive thtrc hien:
- Vien Pilaf trien chat luting gido dttc lam dau m6i trien khai 1(6 hooch tren co
so de xuat cac phuong an danh gia, de xuat cac nhan str tham gia doan kiem tra danh
gia darn bao tinh khach quan (cac nhan su da hoan thanh kh6a dao too kiem dinh vien
gido dpc) .
- Cac dun vi ph6i hop: Phong T6 chirc, phOng Thanh tra va phong Dam bao
chat luting time hien ke hooch danh gia cac don vi theo dung thei gian neu teen.
- Sau khi c6 ket qua danh gia nang ltrc cua cac giang vien, phong T6 chirc c6
nhiem vu tong hop va bao cao lanh doo trtrOng xem xet cac trix6rig hop khong dot yeu
cau theo quy dinh.
Tren day la k6 hooch kiem tra, danh gia nang lirc giang day doi \TM giang vien
caa trtrOrng, Hieu trung yeu cau cac don vi c6 lien quan trien khai va thtrc hien
nghiem tfic ke hooch nay./.
HIEU TRO3NG
Nai nh
- HT, cac PHT;
- Cac khoa, vien va Trung tarn;
- Luu: VT, TC.

01414

TRUNG
OAl HQC

THUDAU M
40

PGS-TS. Nguyen Van Hip
3


NG
MOT

COG HOA XA. ERN CHU NGHiA VItT NAM
Hoc lap — Tv do — Hanh phtic
Binh Throng, ngay thang

3 natn 2017

DANH SACH
KIEM TRA DANH GIA NANG LIT'C GIANG DAY TAI CAC DON VII
(Dinh kern then Ke hooch seri0 /KH-DHTDM ngay,4C g /2017 cita
Throng Doi hoc Thu DZiu Mot)
Stt

Don vi

TWA gian

- Khoa Kinh to
1

Thdng 11/2017
- Khoa Ngoai ngir
- Khoa Ky thot - cong nghe

2

Thang 12/2017
- Khoa Su pham
- Khoa NO van
Thang 01/2017

3
- Khoa Kien true — Xay dung
- Khoa Khoa hoc Tv nhien
4

Thdng 03/2018
- Khoa Hanh chinh — Luat
- Khoa Sir
Thang 04/2018

5
- Khoa Khoa h9c Quan 13'T
- Khoa Ngon ngfi• Trung Qu6c

Thang 05/2018

6
- Khoa Cong tdc xa Wei

7

- Trung tarn Gido cluc the chat — QuOc
phang an ninh
- Trung tarn Ly luan chinh tri

Thang 06/2018

Ghi chti


TRUQNG DAI HQC THU DAU MOT
KHOA.....

BAO CAO DANH GIA
TINH HINH NANG WC GIANG DAY CUA GIANG VIEN
Nam.—

BINH D (YONG, NG:4Y ....THANG ....NAM...


Muc luc
Danh muc chit vitt tat
D'O't van de (neu dinh hung, muc tieu hanh d(ing cua khoa gsan veri sir mpg
dm 'Iwo tieu cua Nha twang)
Tu danh gia tinh hinh 'Jiang luc doi ngii
1. MO ta: neu ten quan chung ye tinh hinh dOi ngil cua don vi
2. Nhitng ditm monh:
3. Nhitng ten tai
4. Kt hooch hanh Ong (nhi'm &Ai tin chat lirlyng gifing day)
In.

Ktt 1u4n - Kitn nghi


TRU'ONG DIM HOC THU DAU MOT
DON VI:

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM
Doc 14p — Tv do — Hanh phtic
Binh Dwong, ngay

thang nam 2017

BAO TiNH HiNH NANG LiIC DOI NGU KHOA.....

Gioi
tinh

TT

BO mon

1

2
3
4
5

Tiing Ong

DO tuoi

Trinh di) duo t#o

So
hrcrng
Dung
50
30 —
Dang•
40 —
<
Tien Pho
Cfr
hoc Mae
tuoi
sinh Nam Nit 30 dirth dtroi
hoc
Si
gido
Si
cao
Wan
40
trCr
50
,
vien
NCS
tutii
SW
h9C
len
tuoi

Than' nien ding tac

<5
nam

Tir
5—
10
nam

Tren
10
nam
— 20
nam

Teen
20
nam
tro'
len

Nang liyc giang (143/

ISW

FDW

ElearningTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×