Tải bản đầy đủ

HĐ thi công noi that

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***************

HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT
Số: EI/TC.01/052018
Công trình: Biệt thự

Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.
Hôm nay, ngày …. tháng … năm 2019, tại Hải Phòng, chúng tôi, đại diện cho các bên ký
Hợp đồng gồm có:
BÊN A (BÊN GIAO THI CÔNG):
Địa chỉ:
Điện thoại:
BÊN B (BÊN NHẬN THIẾT KẾ): CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ
XÂY DỰNG EI SPACE
Đại diện: Lương Mạnh Hùng

Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ văn phòng: Khu đô thị ven sông Lạch Tray, quận Lê Chân, Hải Phòng
MST: 0201867113
Điện thoại: 0982 204986, Email: eispace.hp@gmail.com
Tài khoản ngân hàng:
- Tên chủ tài khoản: Trần Đức Tú
- Số tài khoản: 32310002989898
- Tên ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Đông Hải Phòng
Hai bên thống nhất ký hợp đồng thi công nội thất tại công trình:
Địa chỉ: Khu đô thị Vinhome Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải
Phòng.
Điều 1: Nội dung và khối lượng công việc:
a) Bên A giao cho Bên B thực hiện thi công toàn bộ sản phẩm nội thất theo đúng bản vẽ
chi tiết nội thất, đã được hai bên thống nhất và ký xác nhận kèm theo hợp đồng này.
b. Bên B sử dụng toàn bộ vật tư, chất liệu, mã số màu theo đúng thông số kỹ thuật, chủng
loại, số lượng thể hiện trong phụ lục đã được hai bên thống nhất và ký xác nhận kèm theo hợp
đồng này.
c. Nội dung chi tiết và khối lượng công việc: (theo bảng báo giá đính kèm)
Điều 2: Thời hạn thi công:
Page


Thời hạn thi công là 20 ngày, tính từ:
Ngày 6 Tháng 5 Năm 2019
Ngày 26 Tháng 5 Năm 2019 Bàn giao.
Điều 3: Giá trị hợp đồng:
Tổng giá trị hợp đồng chưa bao gồm VAT 10% : 90.800.000 VNĐ
Viết bằng chữ: Chín mươi triệu tám trăm nghìn đồng.
Đơn giá trên đã bao gồm tiền vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện tại công trình.
Điều 4: Cách thức thanh toán theo từng giai đoạn (chuyển khoản):
1. Khi hợp đồng được ký kết, để đảm bảo vốn sản xuất, Bên A ứng trước cho Bên B:
70.000.000 VNĐ tổng giá trị hợp đồng.
2. Bên A thanh toán nốt cho Bên B: 20.800.000VNĐ tổng giá trị hợp đồng sau khi hoàn
thiện lắp đặt và nghiệm thu công trình.
Điều 5: Trách nhiệm của bên B:
a. Sản xuất và thi công nội thất đúng với nội dung và khối lượng công việc quy định tại
Điều 1.
b. Hoàn thành các hạng mục công trình đúng thời hạn hợp đồng, đảm bảo an toàn, bảo vệ
môi trường và phòng chống cháy nổ. Bên B có lỗi chậm hoàn thành công trình sẽ bị phạt 2% mỗi
tuần giá trị của khối lượng bị kéo dài (trừ trường hợp do lỗi Bên A gây ra, những ngày thiên tai,
mưa bão hoặc trường hợp bất khả kháng không thể thi công được).
Điều 6: Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng:
6.1. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên A
Bên A được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu Bên B:
a. Không thực hiện công việc đúng tiến độ mà không phải do lỗi của Bên A.
b. Bị phá sản, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản.
6.2. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên B
Bên B được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu Bên B:
a. Không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng này.
b. Yêu cầu tạm ngừng thi công bị kéo dài quá 15 ngày.
c. Bị phá sản, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản.
d. Vi phạm luật Dân Sự, Thương Mại, luật Xây Dựng hiện hành hoặc yêu cầu trái với
thuần phong mỹ tục mà Nhà nước không cho phép.
6.3. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng
a. Ngay khi thông báo chấm dứt hợp đồng có hiệu lực, Bên A xem xét đồng ý hoặc xác
định giá trị của công trình, vật tư, vật liệu, tài liệu của Bên B và các khoản tiền phải thanh toán
cho Bên B cho các công việc đã thực hiện đúng theo Hợp đồng.
b. Bên A có quyền thu lại các phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Bên A phải chịu sau khi
tính đến bất kỳ một khoản nợ nào đối với Bên B.
Điều 7: Bảo hành:

Page


Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử
dụng, Bên B phải:
a. Thực hiện bảo hành công trình trong thời gian 12 tháng.
b. Trong thời gian bảo hành công trình, Bên B phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do
lỗi thi công nội thất bằng chi phí của Bên B. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong
vòng không quá 7 ngày sau khi nhận được thông báo của Bên A về các lỗi.
Điều 8: Điều khoản chung:
a. Màu sắc trong bản vẽ gần với màu thực tế khi thi công trong mức kỹ thuật in hiện đại
cho phép.
b. Bên A được quyền trả lại hàng và không tính giá trị của hàng hóa đó khi bên B thực
hiện không đúng với thiết kế đã được duyệt.
c. Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng.
d. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải
chịu trách nhiệm theo đúng qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.
e. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một)
bản.
Hải Phòng, ngày …. tháng …. năm 2019

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Lương Mạnh Hùng

PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×