Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG môn SINH THÁI

1. Trình bày định luật tối thiểu của Liebig? Ý nghĩa 
của định luật trong thực tiễn? 
2. Trình bày quy luật giới hạn của Shelford. Ý nghĩa
của quy luật trong thực tiễn? 
3. Ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng đến đời sống 
của sinh vật? Ứng dụng điều khiển nhân tố ánh 
sáng nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi 
trong nông nghiệp? 
4. Khái niệm về mật độ quần thể? Các phương 
pháp xác định mật độ quần thể? Ý nghĩa của 
nghiên cứu mật độ quần thể 
5. Các hình thức phân bố cá thể của quần thể? 
Trong đó, hình thức phân bố nào là phổ biến hơn 
cả? Tại sao? (Giải thích dựa vào quy luật quần tụ 
(nguyên nhân, ý nghĩa của quần tụ)) 
6. Cấu trúc tuổi của quần thể? Ý nghĩa của việc 
nghiên cứu cấu trúc tuổi của quần thể? 
7. Trình bày cấu trúc phân tầng của quần xã? Ứng 
dụng cấu trúc phân tầng của quần xã nhằm nâng 
cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp? 
8. Trình bày mối quan hệ sinh thái giữa các loài 

trong quần xã? Cho ví dụ minh họa? Nêu ứng dụng
các mối quan hệ này trong thực tiễn? 
9. Trình bày khái niệm, đặc điểm của chuỗi thức ăn 
và mạng lưới thức ăn? Cho ví dụ minh họa? 
10. Tháp sinh thái là gì? Các kiểu hình tháp sinh 
thái, cho ví dụ minh họa? Các tính chất cơ bản của 
tháp sinh thái? 
11. Diễn thế sinh thái là gì? Phân biệt sự khác nhau
giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh? Ý 
nghĩa của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái? 


12. Khái niệm hệ sinh thái? Cấu trúc của Hệ sinh 
thái? Cho ví dụ. 
13. Tính tự điều chỉnh của hệ sinh thái? Cho ví dụ 
minh họa? Giải thích tại sao tính tự điều chỉnh của 
HST lại có một giới hạn nhất định? 
14. Chu trình các nguyên tố hóa học (chu trình sinh 
­ địa ­ hóa) trong tự nhiên? Cho ví dụ về một chu 
trình Sinh­Địa­Hóa (chu trình cacbon hoặc nitơ, 
hoặc photpho)? 
15. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái? Hiệu suất 
chuyển hóa năng lượng? Tại sao trong một chuỗi 
thức ăn, số bậc dinh dưỡng ít (thông thường chỉ có 
3, hoặc 4, hoặc 5 bậc)? 
16. Khái niệm hệ sinh thái nông nghiệp? Đặc điểm 
của hệ sinh thái nông nghiệp? 
17. Những biện pháp để tăng hiệu quả chuyển đổi 
năng lượng trong HST nông nghiệp? 
18. Giải thích tại sao hệ sinh thái nông nghiệp cho 
năng suất cao nhưng kém bền vững hơn hệ sinh 
thái tự nhiên? 
19. Biện pháp để tăng tính bền vững của hệ sinh 
thái nông nghiệp? 
20. Vì sao “nông lâm kết hợp” được xem là một 
trong những phương thức sản xuất sử dụng đất 
hợp lý? 
21. Khái niệm vùng sinh thái nông nghiệp? Cơ sở 
để phân vùng sinh thái nông nghiệp? Các vùng sinh
thái nông nghiệp ở Việt Nam? 
22. Tại sao hiện nay trong nông nghiệp lại đặt ra 
vấn đề phát triển bền vững? Khái niệm nông nghiệp


bền vững (NNBV) và những nét chủ yếu của 
NNBV? Phần 2: QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MT
 23. Đặc điểm tài nguyên đất ở Việt Nam? Anh/ chị 
hãy cho biết những vấn đề bất cập cơ bản trong 
quản lý và sử dụng đất ở nước ta hiện nay? 
24. Trình bày các quá trình thoái hoá đất ở Việt 
Nam? Các biện pháp khắc phục? 
25. Trình bày các tác nhân gây ô nhiễm môi trường 
đất? Hậu quả và biện pháp khắc phục? 
26. Vai trò và ý nghĩa của rừng? Mục đích của việc 
xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN)? Kể
tên các loại BTTN ở Việt Nam? Cho ví dụ minh 
họa? 
27. Đặc điểm tài nguyên rừng Việt Nam? Phân biệt 
các loại rừng ở Việt Nam theo mục đích sử dụng? 
Nguyên nhân làm cho tài nguyên rừng Việt Nam bị 
suy giảm? Biện pháp khắc phục?
28. Trình bày đặc điểm tài nguyên nước Việt Nam? 
Những hoạt động nào trong nông nghiệp có thể gây
ô nhiễm nước? 
29. Khái niệm ô nhiễm nước? Trình bày nguyên 
nhân và hậu quả của ô nhiễm nước? Các biện 
pháp khắc phục? 
30. Giải thích hiện tượng hiệu ứng nhà kính và mưa
axit? Nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng hiệu 
ứng nhà kính và mưa a xit? Các giải pháp khắc 
phục? 
31. Vai trò của tầng ôzôn đối với sự sống trên trái 
đất? Trình bày cơ chế (các phản ứng hóa học) làm 
suy giảm tầng Ozon, nguyên nhân và hậu quả của 


hiện tượng suy giảm tầng ôzôn? Các giải pháp 
khắc phục? 
32. Khái niệm ô nhiễm không khí? Nguyên nhân 
gây ô nhiễm không khí? Các biện pháp khắc phục?
33. Tác động của hoạt động nông nghiệp đến môi 
trường? Biện Pháp khắc phục?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×