Tải bản đầy đủ

Mối liên hệ về 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai và nêu ví dụ

Trường Đại học Nông Lâm Huế
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Học phần: QUẢN

LÝ HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

Câu 1:Trình Bày Mối Liên Hệ Về 15 Nội Dung Quản Lý Nhà Nước Về
Đất Đai?Cho ví dụ minh họa cụ thể mối liên hệ?
Trả lời:
*15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai được quy định rõ tại điều 22, luật đất
đai 2013:
- Theo điều 22. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai
1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức
thực hiện văn bản đó.
2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản
đồ hành chính.
3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ
quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất.
4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

6. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.
7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
8. Thống kê, kiểm kê đất đai.
9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
10. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.
11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của
pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

Huế 11/2017


14. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và
sử dụng đất đai.
15. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.
*Mối liên hệ về 15 nội dung quản lý về nhà nước về đất đai đó là:
- Gíup nhà nước nắm chắc tình hình đất đai, thông tin chính xác về số lượng đất
đai, về chất lượng đất đai, hiện trạng về việc quản lý và sử dụng đất đai.
- Gíup nhà nước chủ động trong mọi trường hợp về xử lý và giải quyết các vi phạm
, bất cập trong lĩnh vực đất đai.
- GIÚP nhà nước điều tiết các nguồn lợi từ đất đai và nguồn thu cho ngân sách nhà
nước.
- Tạo thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai cho người dân
khi làm các thủ tục liên quan đến đất đai
- Các nội dung trên bảo vệ và thực hiện quyền sở hữu nhà nước về đất đai. Chúng
liên kết bổ sung ý nghĩa cho nhau.
- Xác lập được mối quan hệ pháp lý giữa nhà nước với người sử dụng đất làm cơ
sở để giải quyết mọi mối quan hệ đất đai và người sử dụng đất yên tâm thực hiện
các quyền của mình.
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.
- Đảm bảo sử dụng hợp lý quỹ đất đai của quốc gia.
- Giúp nhà nước thống nhất quản lý đất đai từ Trung Uơng đến địa phương trong
phạm vi cả nước.
- Là cơ sở để thực hiện tốt luật đất đai 2013 trong đó có 15 nội dung quản lý nhà
nước về đất đai (đăng ký giấy chứng nhận, quy hoạch sử dụng đất, giải quyết tranh
chấp).
VÍ DỤ:
Ông Nguyễn Đức Dủng và bà Võ Thị Lành đang được sử dụng đất và đã được
cấp GCN vào năm 2001 với diện tích là 1128.5 m 2 đất LUC. Năm 2015 ông bà
muốn chuyển 320 m2 đất LUC thành đất nuoi trồng thủy sản.
Vậy qua ví dụ trên ta thấy mối liên hệ giữa nội dung 1 và 5. Nên ta thấy rằng
15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai có mối liên hệ mật thiết, hỗ trợ cho
nhau.
Câu 2: Thống kê và đánh giá thủ tục hành chính công của tỉnh Thừa Thiên
Huế và TP Huế .
A. Thống kê:
- Thống kê thủ tục hành chính công của tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Huế năm
2017


1. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai của sở Tài nguyên Môi
trường là 36/91 hồ sơ thuộc các lĩnh vực khác chiếm 39%.

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tên thủ tục

Số lượng

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của
Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (Đăng ký dịch
công trực tuyến đối với tổ chức)
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng
đất lần đầu
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc trang bổ sung do bị
mất
Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằngtài
sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền
hàng năm
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đối với tổ chức
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất
Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai
Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với
trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan
nhà nước có thẩm quyền
Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức
thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời
gian thuê hoặc từ giao đất...
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê,
cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,...
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu

1
904
2
9
2
1
1
0
1
1
1
354
78


14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

nại, tố cáo về đất đai; xử...
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc
giấy tờ pháp nhân, giấy...
Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người
sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước
giao đất để quản lý
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm
dứt quyền sử dụng hạn chế thửa...
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất, mua...
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã
chuyển quyền sử dụng đất trước...
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn
liền với đất mà chủ sở...
Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Thủ tục gia hạn sử dụng đất
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp, khu kinh tế
Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất
Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn
giáo, người Việt Nam...
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự
nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn
giáo, tổ chức nước...
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự
nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn
giáo, tổ chức nước...

14
60
0
0
61
0
2
0
0
0
4
2
0
3
25
87
15
0


32
33
34
35
36

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có
nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún,
bị ảnh hưởng bởi hiện tượng...
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của
pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với
đất phát hiện
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,
cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
2. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai cấp huyện là 33/359 hồ sơ
thuộc các lĩnh vực khác chiếm 9%.

STT
Tên thủ tục
1
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc
phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội
vì lợi ích quốc gia, công cộng
2
Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô
nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính
mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở,
sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên
tai khác đe dọa tính mạng con người đối
với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia
đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt
Nam
3
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử
dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại
đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu
hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở
nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt
Nam
4
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải

Ngày thụ lý
180 ngày đối
với đất phi
nông nghiệp
Không quy
định

Mức độ
4

Không quy
định

4

Không quá 15

4

0
0
0
0
0

4

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can
position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change
the formatting of the pull quote text box.]


được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

5

6

7
8
9

10

11

12

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để
xem xét giao đất, cho thuê đất không thông
qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia
đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê
đất không thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc
thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký
quyền sử dụng đất lần đầu
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với
tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu
không đồng thời là người sử dụng đất
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất cho người
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
mua nhà ở, công trình xây dựng trong các
dự án phát triển nhà ở
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất đối với trường

ngày không kể
thời gian thực
hiện nghĩa vụ
tài chính của
người sử dụng
đất
30

4

20

4

Không quá 45

4

25

4

15

4

25

4

20

4

25

3


13
14

15

16

17

18

19

20

hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước
ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển
quyền đã được cấp Giấy chứng nhận
nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển
quyền theo quy định
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn
liền với đất thuê của Nhà nước theo hình
thức thuê đất trả tiền hàng năm
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã
cấp

10

3

03 ngày làm
việc kể từ ngày
nhận được hồ
sơ hợp lệ.
Không quy
định

4

30 ngày làm
việc kể từ ngày
nhận được hồ
sơ hợp lệ.
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Trong 10 ngày
làm việc, kể từ
ngày nhận
được hồ sơ hợp
lệ
Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản
15 ngày làm
gắn liền với đất của người sử dụng đất đã
việc kể từ ngày
được cấp Giấy chứng nhận
nhận được hồ
sơ hợp lệ
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với
10 ngày làm
trường hợp được Nhà nước giao đất để
việc kể từ ngày
quản lý
nhận được hồ
sơ hợp lệ
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất,
10 ngày làm
tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông
việc kể từ ngày
tin về người được cấp Giấy chứng nhận
nhận được hồ
(đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
sơ hợp lệ
nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất
do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế

4

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp
không đúng quy định của pháp luật đất đai
do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản
gắn liền với đất phát hiện
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
hoặc trang bổ sung do bị mất

4

4

3

4

4


21

22

23

24

25

quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài
chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất
so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy
chứng nhận
Thủ tục đăng ký biến động đối với trường
hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền
hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất
không thu tiền sử dụng đất sang hình thức
thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có
thu tiền sử dụng đất
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng
hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp
Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay
đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa
đất liền kề
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất
nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
trong các trường hợp chuyển nhượng, cho
thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp
vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ
và chồng
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất

15 ngày làm
việc kể từ ngày
nhận được hồ
sơ hợp lệ

4

5 ngày làm
việc kể từ ngày
nhận được hồ
sơ hợp lệ

4

10 ngày làm
việc kể từ ngày
nhận được hồ
sơ hợp lệ;
trường hợp cấp
đổi đồng loạt
cho nhiều
người sử dụng
đất do đo vẽ lại
bản đồ là
không quá 50
ngày làm việc.
5 ngày làm
việc kể từ ngày
nhận được hồ
sơ hợp lệ.

4

03 ngày làm
việc

4

4


26

27

28

29

30

31

32
33

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng
10 ngày kể từ
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
ngày làm việc
trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, nhận được hồ
khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp
sơ hợp lệ. Nếu
đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá
phải cấp Giấy
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
chứng nhận
để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp
mới thì cộng
nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc
thêm 5 ngày
phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn
làm việc.
liền với đất của hộ gia đình, của vợ và
chồng, của nhóm người sử dụng đất
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông
5 ngày làm
nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn việc kể từ ngày
sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
nhận được hồ
sơ hợp lệ.
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
15 ngày làm
việc kể từ ngày
nhận được hồ
sơ hợp lệ
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử
10 ngày làm
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
việc kể từ ngày
khác gắn liền với đất
nhận được hồ
sơ hợp lệ.
Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản
7 ngày làm
gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển việc kể từ ngày
mục đích sử dụng đất không phải xin phép
nhận được hồ
cơ quan nhà nước có thẩm quyền
sơ hợp lệ
Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị
5 ngày làm
quyền sử dụng đất
việc kể từ ngày
nhận được hồ
sơ hợp lệ.
Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai
Trong ngày (tối
đa 3 ngày)
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu,
15 ngày làm
cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,
việc kể từ ngày
khu kinh tế
nhận được hồ
sơ hợp lệ
3. Thủ tục hành chính về lãnh vực đất đai_cấp xã (2 thủ tục)

4

4

4

4

4

4

2
3


STT
Tên thủ tục
1
Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại
UBND cấp xã
2
Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

Ngày thụ lý
45

Mức độ
2

Ngay trong
ngày

2

B. Đánh giá
_ Tình hình xử lý hồ sơ đất đai của tỉnh TT-Huế và TP Huế năm 2017
 Sở Tài nguyên và Môi trường:
Tổng hồ sơ tiếp nhận giải quyết về lĩnh vực đất đai tính đến ngày
24/11/2017

Tên lĩnh
vực

Đã tiếp
nhận

Đất đai

19292

Đã giải quyết
Đúng
Quá
hạn
hạn
10104
3464

Chưa giải quyết
Trong Trễ hạn
hạn
3064
2526

+ Tình hình xử lý hồ sơ giải quyết về lĩnh vực đất đai những tháng gần đây:

Tháng 8/2017

Tháng 9/2017

Tháng 10/2017

+ Tình hình xử lí hồ sơ của các ngành trong Sở tài nguyên môi trường


600

120%

500

100%

400

80%

300

60%

200

40%

100

20%

0

Đúng hạn
Trễ hạn
Tỷ lệ đúng hạn

0%

4
6
9
1
2
7
8
3
5
0
1
ng á ng á ng á ng á ng á ng á ng á ng á ng ng 1 ng 1
á
T h T h T h T h T h T h T h T h T h T há T há

 Cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến ngày
24/11/2017
Lĩnh vực đất đai
Huyện A Lưới
Huyện Nam
Đông
Huyện Phong
Điền
Huyện Phú Lộc
Huyện Phú Vang
Huyện Quảng
Điền
TP Huế
TX Hương Thủy
TX Hương Trà

Đã
tiếp
nhận
237
204

Đã giải quyết
Đúng
Quá hạn
hạn
63
37
145
9

Chưa giải quyết
Trong
Trễ hạn
hạn
76
61
44
6

2333

1609

387

196

11

3963
1987
961

1483
1150
452

401
409
179

1113
313
113

966
115
223

2067
4793
2741

438
3012
1752

746
972
324

114
597
498

768
209
167

+ UBND Thành phố Huế:


120%

2500

100%

2000

80%
1500
60%
1000
40%
500

Đúng hạn
Trễ hạn
Tỷ lệ đúng hạn

20%

0

0%

4
6
9
2
3
1
5
7
8
0
1
ng á ng á ng á ng á ng á ng á ng á ng á ng ng 1 ng 1
á
Th
Th
T h T há T há
Th
Th
Th
Th
Th
Th

 Cấp xã:
Tên đơn vị
Xã Hương Giang
Thị Trấn Phong
Điền
Thị trấn Sịa
Xã Vĩnh Hưng

Đã
tiếp
nhận
1
1

Đã giải quyết
Đúng hạn Quá hạn

Chưa giải quyết
Trong hạn Trễ hạn

0
1

0
0

0
0

1
0

1
1

1
0

0
1

0
0

0
0

* Một số nguyên nhân gây trễ hẹn theo suy nghĩ của bản thân:
- Theo thống kê về tình hình xử lý hồ sơ như trên, ta thấy đa số thủ tục đều
giải quyết ở cấp huyện, tỉnh và sở tài nguyên, còn cấp xã thì rất ít. Bất cập ở đây là
việc phân bổ các nội dung để xử lý k đồng đều nên gây áp lực cho các cán bộ.
- Những hồ sơ cần phải đi kiểm tra thực địa, chứng thực,… mất nhiều thời
gian nhưng chỉ cán bộ địa chính thực hiện,gây áp lực cho cán bộ địa chính.
- Người dân thiếu hiểu biết, nên qúa trinh đi làm thủ tục hồ sơ không hợp lệ.
- Sự thiếu trách nhiệm của cán bộ tiếp nhận và sử lí hồ sơ.


- Số lượng hồ sơ cần giải quyết quá nhiều trong cùng 1 thời điểm( theo biểu
đồ trên).
- Lương của cán bộ còn thấp.
- Cán bộ trình độ chưa cao, kinh nghiệp ít dẫn đến khả năng giải quyết hồ sơ
còn chậm, lề mề, k nhiệt huyết.
- Thời gian xử lý hồ sơ ngắn.
- Hồ sơ giải quyết nhiều, nhu cầu của người dân lớn… cán bộ ít.
- Tình trạng cán bộ, công chức giải quyết công việc chậm trễ, cửa quyền,
hách dịch, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng còn khá phổ biến.
- Tuy đã có cơ chế một cửa nhưng thủ tục giải quyết các hồ sơ vẫn còn khá
rắc rối.
- Sự chủ quan của chính người dân đi làm các thủ tục hành chính công như:
khi cần mới làm,không chủ động trước,…dẫn đến ùn tắc công việc cho các cơ
quan.
- Công tác xử lí chồng chéo gặp nhiều vướng mắc ở 1 số thủ tục.
-……

* Giải pháp:
- Thường xuyên lấy ý kiến đánh giá của người dân để cải thiện hiệu quả làm
việc của cán bộ, lấy được lòng tin của dân.
-Công khai minh bạch các thủ tục cần thiết, lệ phí khi làm hồ sơ để tránh
tình trạng hồ sơ không hợp lệ, mất nhiều thời gian.
- Mỗi người dân cần tự có trách nhiệm với các loại giấy tờ cần thiết của cá
nhân và hộ gia đình để chủ động, không gây trì trệ công việc cho các cơ quan trong
cùng 1 thời điểm
- Các cơ quan ban ngành cần có cơ chế bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho
các bộ, tao hiểu biết sâu rộng, gia tang khả năng làm việc


- Cần giải quyết triệt để tình trạng tham nhũng.
- mở rộng quy mô dịch vụ công đến nhiều tỉnh thành trông cả nước.
- Bãi bỏ các thủ tục rườm rà, và cảm thấy không cần thiết, cứng nhắc và lúc
nào cũng phải đi theo khuông mẫu.
-Thời gian thông báo để làm các thủ tục về đất đai cần công bố sớm hơ để
người dân có sự chuẩn bị đồng thời, các cơ quan có thêm thời gian xử lí hồ sơ hành
chính về đất đai
-Đầu tư công nghệ, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho các
tỉnh khu vực đang chậm trong công tác tiếp nhận và xử lí hồ sơ
- Xử lí nghiêm khắc trả lại mặt bằng đối với các công trình thiếu vốn chậm
tiến độ thay vì để lại các tòa nhà đang xây dang dở không có tác dụng còn mất luôn
mặt bằng nhưng không được xử lí. ./.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×