Tải bản đầy đủ

báo cáo QHSDĐ của TP HUẾ 2017 NHÓM 1

BÀI BÁO CÁO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
I. Đánh giá tình hình chu chuyển đất đai năm 2017 của Thành Phố Huế.
1. Đất nông nghiệp:
Diện tích đầu kỳ năm 2017 đất nông nghiệp chiếm 15000ha trong tổng
30000ha diện tích đất tự nhiên:

-

-


-Diện tích đất nông nghiệp giảm 5000ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp, cụ
thể:
Diện tích đầu kỳ của đất sản xuất nông nghiệp chiếm 8500ha trong tổng số
15000ha đất nông nghiệp: giảm 4000ha do chuyển sang 500ha cho đất hàng năm
khác, 2500ha cho đất ở và 1000ha cho đất chuyên dùng.
Diện tích đầu kỳ của đất hàng năm khác chiếm 6500ha trong tổng 15000ha đất

nông nghiệp: giảm 2500ha do chuyển 1000ha cho đất sản xuất nông nghiệp,
500ha cho đất ở và 1000ha cho đất chuyên dùng chuyển sang.
Diện tích đất nông nghiệp tăng 6000ha từ: 4000ha đất phi nông nghiệp và
2000ha đất chưa sử dụng chuyển sang, cụ thể:
Đất sản xuất nông nghiệp tăng 4600ha từ: 1000ha đất hàng năm khác, 1000ha
đất ở, 1600ha đất chuyên dùng và 1000ha đất đồi chưa sử dụng chuyển sang.
Đất hàng năm khác tăng 2900m2 từ: 500ha đất sản xuất nông nghiệp, 1400ha
đất chuyên dùng và 1000ha đất bằng chưa sử dụng chuyển sang.
2. Đất phi nông nghiệp:
Diện tích đầu kỳ năm 2017 đất phi nông nghiệp chiếm 10000ha trong tổng
30000ha diện tích đất tự nhiên:
Diện tích đất phi nông nghiệp giảm 4000ha do chuyển sang đất nông nghiệp, cụ
thể:
- Đất ở chiếm 5500ha trong tổng 10000ha đất phi nông nghiệp: giảm
1500ha do chuyển 1000ha sang đất sản xuất nông nghiệp và 500ha sang đất
chuyên dùng.

-

Đất chuyên dùng chiếm 4500ha trong tổng 10000ha đất phi nông nghiệp giảm
3500ha do chuyển 1600ha sang đất sản xuất nông nghiệp, 1400ha sang đất hàng
năm khác và 500ha sang đất ở.
• Diện tích đất phi nông nghiệp tăng 7500ha từ: 5000ha đất nông nghiệp, 2500ha
đất chưa sử dụng chuyển sang, cụ thể:


- Đất ở tăng 4700ha từ: 2500ha đất sản xuất nông nghiệp, 500ha đất hàng
năm khác, 500ha đất chuyên dùng và 1200ha đất bằng chưa sử dụng chuyển
sang.
- Đất chuyên dùng tăng 3800ha từ: 1000ha đất sản xuất nông nghiệp,
1000ha đất hàng năm khác, 500ha đất ở và 1300ha đất đồi chưa sử dụng chuyển
sang.
3. Đất chưa sử dụng:


-Diện tích đầu kỳ năm 2017 đất chưa sử dụng chiếm 5000ha trong tổng
30000ha diện tích đất tự nhiên:
Diện tích đất chưa sử dụng giảm 4500ha do chuyển 2000ha sang đất nông
nghiệp và 2500ha sang đất phi nông nghiệp, cụ thể:
Đất bằng chưa sử dụng chiếm 2400ha trong tổng 5000ha đất chưa sử dụng giảm
2200ha do chuyển 1000ha sang đất hàng năm khác và 1200ha sang đất ở.
Đất đồi chưa sử dụng chiếm 2600ha trong tổng 5000ha đất chưa sử dụng giảm
2300ha do chuyển 1000ha sang đất sản xuất nông nghiệp và 1300ha sang đất
chuyên dùng .
Diện tích đất chưa sử dụng tăng 0ha

II. Tổng kết:
Vậy trong quá trình chu chuyển thì diện tích cuối kỳ năm 2027 của Thành phố
Huế là:
• Đất nông nghiệp tăng 1000ha trong đó:
+ Đất sản xuất nông nghiệp tăng 600ha
+ Đất hàng năm khác tăng 400ha
• Đất phi nông nghiệp tăng 3500ha trong đó:
+ Đất ở tăng 3200ha
+ Đất chuyên dùng tăng 300ha
• Đất chưa sử dụng giảm 4500ha trong đó:
+ Đất bằng chưa sử dụng giảm 2200ha
+ Đất đồi chưa sử dụng giảm 2300haTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×