Tải bản đầy đủ

Bài tập lớn Nguyên lí máy

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
2018 - 2019
--------Ω-------

BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY
Giáo viên hướng dẫn: Phạm Minh Tuấn
Đề A-Phương án 6
Nhóm thực hiện: L01-6

Trang | 1

Doãn Đoàn Huy

1711472

Lê Phước Huy

1711490


Ngô Trung Huy

1710107

Nguyễn Đăng Huy

1711504

Nguyễn Đức Huy

1711509


ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
2018 - 2019
--------Ω-------

BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY
Giáo viên hướng dẫn: Phạm Minh Tuấn
Đề A-Phương án 6
Nhóm thực hiện: L01-6

Trang | 2

Doãn Đoàn Huy

1711472

Lê Phước Huy

1711490

Ngô Trung Huy

1710107

Nguyễn Đăng Huy

1711504

Nguyễn Đức Huy

1711509


BÀI TẬP LỚN - ĐỀ A
Cho cơ cấu động cơ hai xi-lanh kiểu chữ V như hình vẽ với các thông
số (bỏ qua khối lượng các khâu):
- Kích thước các khâu: lAB =75 mm ,lBC = 225 mm , lBD = 50 mm, lDE
= 180 mm
- Vận tốc góc khâu dẫn: ω1 = 20 rad/s
- Góc giữa hai phương trượt: α = 70o
- Góc giữa BD và BC: β = 60o
- Vị trí khâu dẫn (góc hợp bởi tay quay và phương ngang): γ = 45o
- Lực cản kỹ thuật: NPC = 3700 (N) , NPE = 5000 (N)

1.

Xác định vận tốc, gia tốc các điểm C,E
trên cơ cấu. Vận tốc góc; gia tốc góc trên
các khâu.

Trang | 3
Tìm vận tốc, vận tốc góc trên các khâu

Tìm vC
Ta có:

:
.
Kẻ đường thẳng ∆//Ox, trên hình vẽ đề bài, ta có:Có:Kẻ=> Trong họa đồTrong

có:

 Trong họa đồ

:

:
Trang | 4

Tìm VE
Theo hình vẽ đề bài, ta có:Áp dụng phương pháp đồng dạng thuận, ta có VD như
họa đồ vecto (vớiTrong họa đồ:

Ta có:


Trang | 5

Trong hình vẽ đề bài, ta có:

,

)


Lại có:

 Trong họa đồ

Suy ra
Tìm gia tốc, gia tốc góc trên các khâuTa có :

Tìm a3

ꓕ AB(↖)

// AC ꓕ AB(↖) ꓕ BC(↘) // BC
Trang | 6


?ABω12 BCω22

ε2BC

Theo hình vẽ đề bài, ta có :

Góc giữa đường thẳng ꓕ AB và // AC :
họa đồ)Áp dụng phương pháp đồng dạng thuận, ta có
độ với :

Trang | 7

(góc trên

như trên họa
Ta có :Ta có :

// AE

ꓕ ED(↗)

?

98,77 0,013


// ED
ε4ED

Theo hình vẽ đề bài, ta có :

Trang | 8


Trong họa đồ, ta có :

Ta có :

2.

Tính áp lực trên các khớp động
Tách nhóm tĩnh định gồm khâu 2, 3, 4, và 5.

Xét khâu 2 :
Theo hình vẽ đề bài :

Trong họa đồ
Trang | 9


Xét khâu 3 :

Xét khâu 4 :

Xét khâu 5 :

Trang | 10


Trong đó :

Giải:

Giải:

3.

Tính moment cân bằng đặt lên khâu dẫn
bằng 2 phương pháp: Phân tích lực và di
chuyển khả dĩ

Trang | 11
Phương pháp phân tích lực

Xét khâu 1 :

Vậy :

(


quay ngược chiều kim đồng hồ )

Phương pháp di chuyển khả dĩ :

<

quay ngược chiều kim đồng hồ.

Mô phỏng chuyển động

Trang | 12


Trang | 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×