Tải bản đầy đủ

Seco catalog holemaking 2015

CATALOGUE &
HƯỚNG DẪN
KỸ THUẬT 2015

GIA CÔNG LỖ


GIA CÔNG LỖ

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI GIA CÔNG LỖ CỦA SECO

1


Nội dung

Seco Feedmax™

Tổng quan phạm vi và thông tin kỹ thuật .................................................. 14-24
Seco Feedmax™/ Feedmax™ Universal ................................................. 25-109
Hướng dẫn và chế độ cắt ......................................................................... 110-133


Crownloc®

Tổng quan phạm vi và thông tin kỹ thuật .................................................. 134-137
Crownloc® - dụng cụ và chóp mũi khoan .................................................. 138-145
Hướng dẫn và chế độ cắt ......................................................................... 146-157

Crownloc®Plus

XX

Mục lục chữ số ......................................................................................... 5-7
Hướng dẫn............................................................................................... 9-12

Tổng quan phạm vi và thông tin kỹ thuật .................................................. 158-161

Perfomax®

Tổng quan phạm vi và thông tin kỹ thuật .................................................. 176-182

XX

Crownloc®Plus - dụng cụ và chóp mũi khoan ........................................... 162-169
Hướng dẫn và chế độ cắt ......................................................................... 170-175

Tổng quan phạm vi................................................................................... 242
Đầu cặp.................................................................................................... 243-247

Cắt ren

Tổng quan phạm vi................................................................................... 249

Phay ren

Thông tin kỹ thuật ..................................................................................... 250-259
Threadmaster™ và Khoan Threadmaster™ Phay ren
cán và hạt dao .......................................................................................... 260-269

Threadmaster™ Taps (taro)

Thông tin kỹ thuật ..................................................................................... 270-282
Threadmaster™ Taps (taro) ..................................................................... 283-314

Doa của Seco

Tổng quan phạm vi................................................................................... 315-317

Precimaster™

Tổng quan phạm vi và thông tin kỹ thuật .................................................. 318-324
Precimaster™- đầu và cán ....................................................................... 325-331
Hướng dẫn và chế độ cắt ......................................................................... 332-336

Precimaster™Plus

Tổng quan phạm vi và thông tin kỹ thuật .................................................. 337-345
Precimaster™Plus - đầu và cán ............................................................... 346-350
Hướng dẫn và chế độ cắt ......................................................................... 351-355

Nanofix™

Tổng quan phạm vi và thông tin kỹ thuật .................................................. 356-361
Nanofix™- dao doa và đầu cặp dao ......................................................... 362-371
Hướng dẫn và chế độ cắt ......................................................................... 372-375

2

XX

Đầu cặp cho mũi khoan

XX

Perfomax® - dụng cụ ................................................................................ 183-208
Hạt dao, hướng dẫn và chế độ cắt ........................................................... 209-240


Nội dung

Tổng quan phạm vi và thông tin kỹ thuật .................................................. 419-424
Xfix™ - đầu và cán ................................................................................... 425-448
Hướng dẫn và chế độ cắt ......................................................................... 449-455

Đầu cặp cho dao doa

Tổng quan ................................................................................................ 456-457

Đầu cặp điều chỉnh được

Đầu cặp điều chỉnh được ......................................................................... 458-465
Hướng dẫn............................................................................................... 466-467

Đầu cặp động

Tổng quan phạm vi................................................................................... 468
Đầu cặp động .......................................................................................... 469-473

Đồ gá thiết lập

................................................................................................................. 474-479

Đầu móc lỗ
Đầu móc lỗ thô, EPB 750

Tổng quát ................................................................................................ 480-482
Tổng quan phạm vi................................................................................... 483-486
Đầu/Cán .................................................................................................. 487-491
Hướng dẫn / Lắp ráp và vận hành ........................................................... 492-496

Đầu móc lỗ thô, EPB 610

Tổng quan phạm vi................................................................................... 497-498
Đầu/Cán................................................................................................... 499-500

Đầu móc lỗ tinh, Axiabore™

Tổng quan phạm vi................................................................................... 501-508
Đầu dao / Dụng cụ / Đầu cặp dao / Bộ dụng cụ......................................... 509-528
Hướng dẫn / Lắp ráp và vận hành ........................................................... 529-536

Đầu móc lỗ tinh, loại hướng kính

Tổng quan phạm vi................................................................................... 537-540
Đầu/Cán................................................................................................... 541-546
Hướng dẫn / Lắp ráp và vận hành ........................................................... 547-548

Đầu móc lỗ thanh bridge

Tổng quan phạm vi................................................................................... 549-561
Đầu / Thanh / Khối / Bệ đỡ........................................................................ 562-566
Hướng dẫn / Lắp ráp và vận hành ........................................................... 567-572

Liteline™

Tổng quan phạm vi................................................................................... 573-576
Đầu / Đầu cặp / Khớp trung gian / Bộ nối ................................................. 577-586
Hướng dẫn / Lắp ráp và vận hành ........................................................... 587

Cắt ren

Xfix™

Doa

Tổng quan phạm vi và thông tin kỹ thuật .................................................. 397-400
Precifix™ - đầu, cán và lưỡi kẹp............................................................... 401-411
Hướng dẫn, hạt dao và chế độ cắt ........................................................... 412-418

Đầu móc lỗ

Precifix™

Dung sai gia
công lỗ

Bifix® - đầu, cán và lưỡi kẹp ..................................................................... 381-387
Hướng dẫn, hạt dao và chế độ cắt ........................................................... 388-396

Khoan

Tổng quan phạm vi và thông tin kỹ thuật .................................................. 376-380

SMG

Bifix®

3


................................................................................................................. 588

Hạt dao cho móc lỗ

Mã ký hiệu / Cấp độ phủ / Hướng dẫn ..................................................... 589-592
Hạt dao / Chế độ cắt ................................................................................. 593-597
Linh kiện khóa hạt dao và phụ kiện thay thế ............................................. 598
Hướng dẫn khóa kết nối và phụ kiện thay thế........................................... 599-604

Các dung sai gia công lỗ

................................................................................................................. 605-611

Sự công bố về tính phù hợp

................................................................................................................. 612-614

SMG

Vật liệu phôi SMG* ................................................................................... 615-627

XX

XX

Các kiểu kết nối Graflex hoặc
Seco-Capto, đầu móc lỗ

XX

Giải pháp móc lỗ theo yêu cầu

XX

Nội dung

* SMG = Vật liệu phôi

4


Mục lục chữ số – Dụng cụ
A
A610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499-500
A724 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
A725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544, 578
A726 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
A729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
A731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562-565
A750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487, 489-491
A760 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509-510, 514
A761 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
A762 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
A763 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
A765 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513, 515
A780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541, 577
A782 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
A789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
A790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
AFG0629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
B
BAS25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518-519
BDA16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243-244
BMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
BMH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
BSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245-247
C
C3-390.140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
C3-390.272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
C3-390.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
C3-390.410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
C3-390.540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
C3-390.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
C3-390.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
C3-391.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
C3-391.0750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
C3-391.0760 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
C3-391.0780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
C4-391.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
C4-391.0750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
C4-391.0780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
C5-390.140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
C5-390.272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
C5-390.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
C5-390.410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
C5-390.540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
C5-390.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
C5-390.555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
C5-390.558 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
C5-390.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
C5-391.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
C5-391.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
C5-391.0401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
C5-391.0750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
C5-391.0760 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
C5-391.0780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
C6-390.140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
C6-390.272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
C6-390.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
C6-390.410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

C6-390.540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
C6-390.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
C6-390.555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
C6-390.558 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
C6-390.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
C6-391.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
C6-391.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429, 435
C6-391.0401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
C6-391.0750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
C6-391.0780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
C8-390.140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
C8-390.272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
C8-390.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
C8-390.410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
C8-390.540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
C8-390.558 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
C8-390.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
C8-391.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
C8-391.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429, 435
C8-391.0401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
C8-391.0750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
C8-391.0780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
D
DTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
E
E0050731200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
E3416731200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
E3471731200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
E9306731200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
EM2502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
EM2504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
EM3414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430, 436, 442, 581
EM3416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430, 436, 442, 448, 581
EM3469 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430, 436, 442, 580
EM3471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430, 436, 442, 448, 580
EM4466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
EM4468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436, 442, 448
EM9304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430, 436, 442, 579
EM9306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430, 436, 442, 448, 579
H
HF100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447-448
HF32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429-430
HF55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435-436
HF80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441-442
HF85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425, 431, 437, 443
HF85B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426, 432, 438, 444
HF86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427, 433, 439, 445
HF86B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428, 434, 440, 446
M
M402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430, 436, 442, 448, 584, 586
M403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585-586
MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-314
MTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285-309
MTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283-284

5


Mục lục chữ số – Dụng cụ
N
NF06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362-363, 365
NF10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363-365
NFQF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370-371
NS06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366-367, 369
NS10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367-369
P
PCGNL16CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
PF84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401, 403, 405, 407, 409, 411
PM06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327, 329
PM07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327, 329, 402
PM08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327, 329, 404
PM11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327, 329, 406
PM15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327, 329, 408
PM19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330, 410
PM50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
PM55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
PM60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
PM70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
PM75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
PM80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
PMX06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
PMX08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
PMX12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
PMX16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
PMX5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
PMX6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
R
R396.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
R396.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265-266
S
SAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459-465
SCGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
SD100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
SD101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
SD103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
SD105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
SD107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
SD1103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-28
SD1103A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-32
SD1105A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-37
SD200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
SD203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-44, 73, 77, 84, 94
SD203A . . . . . . . . . . . . 45-50, 71-72, 78-80, 85-86, 89-90, 95
SD205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
SD205A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51-59, 81-83, 87-88, 92-93
SD206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SD206A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
SD207A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-64
SD216A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-66
SD22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-102
SD230A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-68
SD245A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
SD26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-107
SD265A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
SD403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162-163
SD405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
SD408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166-167
SD502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183-185
6

SD503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186-191
SD504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192-197
SD505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198-199
SD542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
SD572 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201-202
SD602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
SFH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469-473
SR80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381-383
SR81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384-386
SR82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
SSRCL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
STGCL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
STRCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
STSCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
STTCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
T
TM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-263


Mục lục chữ số – Hạt dao
13
13NMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
396
396.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268-269
C
CCGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593-594
CCGW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
CCMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593-594
CCMW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
CNMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
CPGT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
L
LNEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413, 423
P
P00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
P0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
P2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
P3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
P4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
R
R396.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
RNAX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413, 423
S
SCGX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
SCMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
SD100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142-144
SD400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168-169
T
TCGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593-594
TCGW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
TCMT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593-594
TCMW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
W
WBGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
WBGW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
WCMX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

7


GIA CÔNG LỖ
Tại Seco chúng tôi tạo mọi nổ lực để đem đến điều tốt nhất
cho quý khách trong lĩnh vực khoan, doa, ren và móc lỗ
Phạm vi đầy đủ các dụng cụ gia công lỗ của chúng tôi không kém bất kỳ nhà
cung cấp nào
Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc ‘thách thức’ các ứng dụng gia công lỗ. Bộ phận R&D và các chuyên gia cắt gọt kim loại của chúng
tôi không ngừng tìm ra các giải pháp mới và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là chúng tôi luôn tự hào vì mình đã mang lại cho khách
hàng những dịch vụ cao cấp nhất, và luôn sẵn sàng giúp khách hàng đạt chi phí càng hiệu quả và cạnh tranh càng tốt.
Seco Tools sẽ có trách nhiệm hổ trợ khách hàng trong tất cả phạm vi tạo lỗ, bao gồm xử lý sự cố kỹ thuật.
Chúng tôi cung cấp bí quyết gia công lỗ hoàn chỉnh gồm khoan, doa, cắt ren và móc lỗ – tìm ra phương pháp và quy trình giúp bạn tăng khả năng
cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi còn mang lại sự đơn giản tuyệt vời cho bạn bằng cách tổ chức hiệu quả công việc hành chính, hổ trợ dịch vụ
thông qua một đường dây liên lạc. Kết quả là gì?

Là một khách hàng của Seco, bạn sẽ được:
 Chỉ phải mua một lần dụng cụ cắt gọt kim loại chất lượng cao, giải pháp và dịch vụ
 Thật đơn giản trong việc liên lạc, mua hàng, trữ hàng, hổ trợ kỹ thuật, tư vấn và giải pháp gia công.
 Phạm vi các dụng cụ gia công lỗ năng suất cao gồm khoan, doa, cắt ren và móc lỗ.
 Một nhà cung cấp luôn có trách nhiệm về chất lượng của lỗ đã hoàn thiện - hoặc ngay cả cho quá trình gia công hoàn chỉnh chi tiết đó
 Bí quyết gia công lỗ hoàn thiện gồm khoan, doa, cắt ren và móc lỗ
 Tính an toàn gia công được nâng cao bên cạnh sự cộng tác chặt chẽ của một nhà cung cấp am hiểu
 Chất lượng dụng cụ cao nhất đem đến năng suất tuyệt vời và các cơ hội giảm chi phí

8


GIA CÔNG LỖ
Bạn tìm kiếm gì khi gia công một lỗ?

7-9

9-10

12

0,02

0,05

-

0,02

0,05

1,0

1,6

-

Dạng ren

-

-

-

Xfix™

270-314

Bifix®/
Precifix™

248-264

PrecimasterPlus™/
Nanofix™

176-240

EPB 760, EPB 780
EPB 790, EPB 780..L
Móc lỗ tinh

Threadmaster™ Taps

134-175

Doa

EPB 750, EPB 610
Móc lỗ thô

Threadmaster™

14-133

Móc lỗ

Phay ren
396.18/396.19

tctr

Perfomax®

IT

Crownloc®
Crownloc®Plus

Trang

Cắt ren

Seco Feedmax™
Seco Feedmax Universal

Khoan

265-266

483-500,
549-572

501-548

318-375

376-418

419-455

9-10

5-6

6-8

6-7

6-7

0,005

0,005

Phụ
thuộc
lỗ mồi

Phụ
thuộc
lỗ mồi

Phụ
thuộc
lỗ mồi

-

0,02

0,01

0,007

0,005

0,005

2,0

1,0

0,6

0,6

0,25

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Phụ
thuộc
lỗ mồi

-

-

M
MF
UNC
UNF
NPT
NPTF
BSP

Phụ
thuộc
lỗ mồi

6H
6HX
6G
2B
Thường

6HX
6GX

M
MF
UNC
UNF
G
NPT
NPTF

M
MF

H6 (H4)

ISO
UN
W
NPT
NPTF
BSPT

Sự chính xác định vị
Seco Feedmax, đầu móc lỗ thô A750 và toàn bộ phạm vi đầu móc lỗ tinh là các dụng cụ tạo lỗ đem đến sự chính xác định vị tốt
nhất.
Hình học lỗ
Cho hình học lỗ tuyệt vời, chẳng hạn như độ tròn và độ thẳng, tất cả dụng cụ khoan, móc lỗ và doa của Seco đem đến chất
lượng cao và ổn định. Các đầu móc lỗ của Seco sẽ luôn bảo đảm cho kết quả tốt nhất về độ thẳng.
Độ bóng bề mặt
Cho bề mặt lỗ thật nhẵn, Bifix/Precifix là lựa chọn đầu tiên của bạn, và đầu móc lỗ tinh của Seco đem đến phạm vi đầy đủ các
khả năng gia công.

tctr
IT

= Cấp dung sai ren
= Dung sai lỗ

9


GIA CÔNG LỖ

10

Cắt ren

Doa

Móc lỗ

Khoan

HƯỚNG DẪN VỀ DỤNG CỤ


GIA CÔNG LỖ
HƯỚNG DẪN VỀ DỤNG CỤ

Móc lỗ tinh

Móc lỗ thô

Lỗ đúc

Seco Feedmax, Crownloc và Perfomax được dùng để khoan
các lỗ có đường kính từ 0,1 đến 160 mm, với các dung sai từ
IT8 đến IT12.
Đối với các lỗ đã đúc, thường áp dụng móc lỗ thô hoặc bán
tinh, với thanh Bridge và Jumbo Bridge sử dụng cho đường
kính lớn.
Sau cùng, chất lượng lỗ cao được tạo ra bằng các dụng cụ
doa và móc lỗ tinh, đạt dung sai bằng IT5 hoặc IT6.
* Thô IT9/10, ** Tinh IT 5/6

EPB 780 L

Ø 0,3-205 mm
IT 5/10

Threadmaster DTM, TM, TM2, 396.18 và 396.19; Có thể sử
dụng cùng một đầu dao cho gia công các ren hướng phải
và trái. Các kiểu hệ mét và UN chỉ dùng cho phay ren trong.
Cũng có thể tạo tất cả các loại dung sai với cùng một đầu dao.
Threadmaster Taro: Có sẵn cho các ren phổ biến nhất và các
dung sai trên cả taro cắt và định hình.

11


GIA CÔNG LỖ
Lĩnh vực khoan tại Seco
 Seco có thể đem đến sự cung cấp hàng hóa tại một nơi gồm các mũi khoan chất lượng cao, giải pháp và dịch vụ
 Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc ’thách thức’ các ứng dụng khoan
 Seco có phạm vi đầy đủ các sản phẩm khoan đáp ứng các ứng dụng và vật liệu trong toàn bộ ngành công nghiệp, chẳng hạn
Ngành Ôtô, Năng lượng, Y khoa, v.v..
 Phạm vi rộng các mũi khoan của Seco từ 1 – 85 mm với Feedmax™ (mũi khoan cacbit nguyên khối), Crownloc® (mũi khoan có
đỉnh thay đổi được) và Perfomax® (Mũi khoan ghép mảnh), bao phủ các ren phổ biến nhất trên thị trường
 Hiện nay Seco đang đưa ra một chuỗi mũi khoan cacbit nguyên khối mới, Seco Feedmax™ Universal, hoàn thiện các dòng sản
phẩm của Seco
 Để biết thêm thông tin về các sản phẩm khoan có thể tìm trên, www.secotools.com

Gia công ren tại Seco
 Seco hiện có thể cung cấp tất cả giải pháp cắt ren
 Trong nhiều năm Seco đang dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực tiện ren với sản phẩm Snap-Tap® được nhiều người biết đến
 Suốt mười năm qua Seco được xác định là nhà cung cấp hàng đầu các dụng cụ phay ren, với Threadmaster™ và Drilling
Threadmaster nguyên khối cũng như đầu dao 396.19 dùng hạt dao cacbit ghép mảnh
 Seco còn là nhà cung cấp các bàn ren trong ngành Dầu Khí
 Hiện tại Seco cũng cung cấp các mũi taro ren góp phần hoàn thiện dòng sản phẩm cắt ren
 Tất cả sản phẩm cắt ren được hổ trợ bởi phần mềm hướng dẫn gia công ‘Threading Wizard’ , có sẵn tại www.secotools.com

Taro ren
 Có sẵn cả hai loại taro cắt và định hình
 Qui trình cắt ren dễ, phổ biến và đạt năng suất
 Có thể sử dụng cho cả ứng dụng quay và không quay
 Kiểm soát phoi tốt
 Dễ cắt ren cho các lỗ sâu

12


GIA CÔNG LỖ
Phạm vi khoan – Lựa chọn mũi khoan
Seco Feedmax™
Mũi khoan cacbit nguyên khối

Crownloc® & Crownloc®Plus
Mũi khoan gắn chóp tháo lắp được

Perfomax®
Mũi khoan gắn hạt dao ghép mảnh

NĂNG SUẤT
• Bước tiến và tốc độ cắt cao
• Lỗ có dung sai chặt
• Cho các ứng dụng có độ ổn định cao
• Cho tất cả các vật liệu phôi

LINH HOẠT
• Đầu cacbit thay đổi được
• Nhiều hình học cho vật liệu phôi khác nhau
• Không mài lại
• Có nhiều đường kính đỉnh cho mỗi loại cán khoan

HIỆU QUẢ CHI PHÍ
• Cấp độ phủ và hình học cho tất cả loại vật liệu phôi
• Hạt dao vuông cho chi phí/lỗ thấp
• Khoan, nhấn, lỗ cắt ngang có mặt vào hoặc mặt thoát nghiêng, móc lỗ,
v.v...
• An toàn ứng dụng cao

13


Seco Feedmax™

Cho hiệu suất gia công cao

14


Seco Feedmax™
Các giải pháp Đa năng và Hiệu suất cao
Bạn tìm kiếm gì trong ứng dụng mũi khoan nguyên khối?
Seco Feedmax™ Universal – Mũi khoan cacbit nguyên khối đặc tính chung đa năng
Seco Feedmax™ Universal là mũi khoan cacbit nguyên khối đặc tính tổng quát đa năng, có thể sử dụng trong phạm vi rộng các vật liệu và ứng
dụng của tất cả phân khúc công nghiệp. Nhờ vào thiết kế có đỉnh mũi khoan 140 độ tự định tâm khỏe, các me có mũi được đánh bóng và chất
lượng mũi khoan tuyệt vời - tối ưu khả năng cao, an toàn ứng dụng và linh hoạt với chi phí rất thấp.
Với Seco Feedmax™ Universal chi phí tồn kho có thể giảm và sự linh hoạt trong gia công tốt hơn, dẫn đến thời gian thiết lập giảm.
Seco Feedmax™ Universal là sản phẩm thay thế cho Seco Feedmax trong các nguyên công khi sự đa năng, linh hoạt và giảm chi phí tồn kho là
những mục tiêu chính.
Seco Feedmax™ – Mũi khoan cacbit nguyên khối năng suất cao
Seco Feedmax™ đem đến sự kết hợp độc đáo công nghệ tiên tiến nhất giữa cacbit, lớp phủ và hình học.
Seco Feedmax™ được thiết kế cho năng suất cao và chi phí mỗi lỗ thấp với bước tiến cao lên tới 0,70 mm/vòng và tốc độ cắt cao lên tới 220 m/
phút. Với khả năng định tâm rất tốt - giúp đạt chất lượng lỗ cao mà không cần các kiểu vận hành khoan tâm. Nhờ vào lớp phủ tiên tiến có độ cứng
nóng cao, lưỡi cắt khỏe với các mặt vát góc bảo vệ, thanh cacbit rất khỏe, khả năng thoát phoi rất tốt và chất lượng lưỡi cắt cao - giúp đạt tuổi thọ
dao dài và có thể dự đoán được.
Seco Feedmax™ có phạm vi rộng các hình học tối ưu cho các vật liệu và ứng dụng khác nhau, để đạt một lỗ chất lượng tốt với chi phí thấp nhất.

SMG 22

SMG 8-11
+19-21

Seco Feedmax™
Hình học tối ưu hóa
vật liệu

SMG 16-17

Seco Feedmax™ Universal

SD265A

SD212-SD230

Năng suất

Chi phí dụng cụ %

Seco Feedmax™

SD245A

Seco Feedmax™
Hình học tối ưu hóa
ứng dụng

MRR, Tỉ lệ loại bỏ
kim loại (cm3 / phút)*

Seco Feedmax™
Seco Feedmax™
Universal

P M K N S H
∅ khoan (mm)

Vật liệu

Tuổi thọ dao, chế độ cắt cao

%

%

140

140

Năng lượng % thay đổi

Năng lượng % thay đổi

Tuổi thọ dao, chế độ cắt thấp hơn

130

120

110

100

90

80
0

10

20

30

40

Seco Feedmax™
Seco Feedmax™ Universal

50

60

70

80

Tuổi thọ dụng cụ (m)

90

Lỗ đầu tiên được thiết lập như tham khảo, 100% dựa trên công suất
trục chính máy
Chế độ cắt
Vc = 90m/phút
f = 0,15 mm/vòng
Vật liệu =SMG P5-P6, SS2244,
DIN41CrMo4, AISI 4140

130

120

110

100

90

80
0

5

10

15

Seco Feedmax™
Seco Feedmax™ Universal

20

25

30

Tuổi thọ dụng cụ (m)

35

Lỗ đầu tiên được thiết lập như tham khảo, 100% dựa trên công suất
trục chính máy
Chế độ cắt
Vc = 160 m/phút
f = 0,24 mm/vòng
Vật liệu =SMG P5-P6, SS2244,
DIN41CrMo4, AISI 4140

15


Seco Feedmax™
Tổng quan phạm vi
Seco Feedmax™

Phạm vi


Chiều sâu
khoan

Dung sai
mũi khoan ∅

Dung sai
lỗ (1)

Độ bóng
bề mặt (2)

3-20

~3xD

m7

IT 8-9

Ra 1-2 μm

3-20

~5xD

m7

IT 8-9

Ra 1-2 μm

2-20

~3xD

m7

IT 8-9

Ra 1-2 μm

2-20

~5xD

m7

IT 8-9

Ra 1-2 μm

0,7-2,0

~6xD

h6

IT 9

Ra 1-2 μm

SD1103, SD1103A
Universal

Trang 25-32
SD1105A
Universal

Trang 33-37
SD203, SD203A

Trang 38-50
SD205A

Trang 51-59
SD206, SD206A

Trang 60-61
1) Có thể xảy ra các thay đổi tùy vào loại vật liệu và chế độ cắt áp dụng
2) Chiều sâu khoan, chế độ cắt, áp suất tưới nguội và vật liệu có thể gây hỏng độ bóng bề mặt.

16


Seco Feedmax™
Tổng quan phạm vi
Seco Feedmax™

Phạm vi


Chiều sâu
khoan

Dung sai
mũi khoan ∅

Dung sai
lỗ (1)

Độ bóng
bề mặt (2)

4,5-20

~7xD

m7

IT 9

Ra 1-3 μm

3-12

~ 16 x D

m7

IT 9

Ra 1-3 μm

4-10

~ 30 x D

m7

IT 9

Ra 1-3 μm

5-14

~5xD

m7

IT 8

Ra 1-2 μm

6-16

~5xD

js6

IT 7

Ra 1-2 μm

SD207A

Trang 62-64
SD216A

Trang 65-66
SD230A

Trang 67-68
SD245A

Trang 69
SD265A

Trang 70
1) Có thể xảy ra các thay đổi tùy vào loại vật liệu và chế độ cắt áp dụng
2) Chiều sâu khoan, chế độ cắt, áp suất tưới nguội và vật liệu có thể gây hỏng độ bóng bề mặt.

17


Seco Feedmax™
Tổng quan phạm vi
Seco Feedmax™

Phạm vi


Chiều sâu
khoan

Dung sai
mũi khoan ∅

Dung sai
lỗ (1)

Độ bóng
bề mặt (2)

3-20

~ 3 x D, ~ 5 x D

m7

IT 8-9

Ra 1-2 μm

3-20

~ 3 x D, ~ 5 x D

m7

IT 8-9

Ra 1-2 μm

3-20

~ 3 x D, ~ 5 x D

m7

IT 8-9

Ra 1-2 μm

2,5-14

~3xD

m7

IT 8-9

Ra 1-2 μm

3-12

~5xD

m7

-

-

Mũi khoan vát mép
SD203A, SD205A

Trang 71-72
SD203A-M, SD205A-M
Siêu hợp kim

Trang 77-83
SD203A-T, SD205A-T
Hợp kim titan

Trang 84-88
SD203A-N
Nhôm

Trang 89-90
SD205A-C1, -C2
Mũi khoan phủ kim
cương dùng cho
composit

Trang 92-93
1) Có thể xảy ra các thay đổi tùy vào loại vật liệu và chế độ cắt áp dụng
2) Chiều sâu khoan, chế độ cắt, áp suất tưới nguội và vật liệu có thể gây hỏng độ bóng bề mặt.
18


Seco Feedmax™
Tổng quan phạm vi
Seco Feedmax™

Phạm vi


Chiều sâu
khoan

Dung sai
mũi khoan ∅

Dung sai
lỗ

Độ bóng
bề mặt

4-8

~5xD

m7

-

-

0,1-2,0

~2xD

0,005/0

-

-

0,1-2,0

~6xD

0/-0,004

-

-

SD205-CX1, -CX2, -CX31
Mũi khoan PCD dùng cho
composit

Trang 94-96
SD22

Trang 98-102
SD26

Trang 103-107
1) Có thể xảy ra các thay đổi tùy vào loại vật liệu và chế độ cắt áp dụng
2) Chiều sâu khoan, chế độ cắt, áp suất tưới nguội và vật liệu có thể gây hỏng độ bóng bề mặt.

19


Seco Feedmax™
Mã ký hiệu Seco Feedmax™ Universal
Loại mũi khoan
Mũi khoan cacbit nguyên khối:
SD1103: ~3 x D
SD1105: ~5 x D

Đường kính
mũi khoan

Đường kính
cán

Quay
hướng
phải

8
Chiều sâu
khoan

Kênh tưới nguội trong

Kiểu cán
1. Trụ

Mã ký hiệu mũi khoan cacbit nguyên khối
Loại mũi khoan
Mũi khoan cacbit nguyên khối:
SD203: ~3 x D
SD205: ~5 x D
SD206: ~6 x D
SD207: ~7 x D
SD216: ~16 x D
SD230: ~30 x D
SD245: ~5 x D
SD265: ~5 x D
SD22: ~2 x D
SD26: ~6 x D

Kênh
tưới nguội
trong

20

M - Hình học cho siêu hợp kim
T - Hình học cho hợp kim titan
N - Hình học cho nhôm
C1 - Hình học cho CFRP và mặt thoát của CFRP
C2 - Hình học cho CFRP và mặt thoát tức Ti hoặc Al
CX1/CX2/CX3 - Mũi khoan PCD cho CFRP và GFRP
Đường kính Quay
hướng
cán
phải

Đường kính
mũi khoan

Chiều sâu
khoan

Kiểu cán
1. Trụ
5. Whistle Notch


Seco Feedmax™
Thiết lập

Cán dao khuyên dùng
Để đạt kết quả tốt nhất sử dụng đầu cặp:
Loại 5603 - Đầu Shrinkfit, Loại DIN
Loại 5834 - Mâm cặp thủy lực
Loại 5672 - Ống kẹp đàn hồi chính xác cao
Để biết thêm thông tin xin xem catalogue Hệ thống kẹp EPB

Đầu cặp Shrinkfit
(Cho loại trụ, chỉ dùng cán R1)

Sự kẹp chặt/độ đảo
Các mũi khoan cán trụ có thể dùng với các đầu Shrinkfit, mâm cặp thủy
lực hoặc ống kẹp đàn hồi. Tổng độ đảo chỉ định <0,04 mm.
Giữ tổng độ đảo chỉ định của mũi khoan trong phạm vi 0,04 mm được đo
trong trục chính máy.

Mâm cặp thủy lực
(Cho loại trụ, chỉ dùng cán R1)

Độ ổn định
Độ ổn định của ứng dụng là quan trọng để đạt được tuổi thọ dụng cụ
và độ chính xác lỗ tốt nhất. Kiểm tra điều kiện trục chính máy, đồ gá và
cách gá kẹp của chi tiết để đảm bảo độ ổn định và cứng vững tối đa.
Điều kiện không ổn định có thể gây sự gãy vỡ dụng cụ.

Tuổi thọ dụng cụ
Không nên dùng các mũi khoan với độ mòn mặt sau vượt quá 0,1–0,3
mm đo tại điểm lớn nhất.

Ống kẹp đàn hồi chính xác cao
(Chỉ dùng cho cán trụ, -R1)

0,1-0,3 mm

21


Seco Feedmax™
Phương pháp gia công
Vị trí vào lỗ trên một bề mặt được gia công

Vị trí thoát lỗ nghiêng
Trước khi thoát khỏi lỗ giảm bước tiến/vòng
xuống 50%

3-16 x D

Không cần khoan mồi hoặc
ăn dao tại vị trí vào lỗ.

> 16 x D

Khi dùng một mũi khoan dài hơn
nên khoan một lỗ dẫn hướng.

hoặc dùng mũi khoan SD245A.

Vị trí vào lỗ không đều/nghiêng
Nếu mặt vào nghiêng hoặc bất thường
áp dụng các nguyên công trước tương ứng

Các phương thức
gia công trước thay thế

Khoan mồi với loại Feedmax chuẩn ngắn

Gia công một mặt phẳng dùng một dao
phay ngón từ phạm vi sản phẩm của Seco

Vị trí vào lỗ nghiêng

Vị trí vào lỗ không đều

Các khuyến nghị về dung dịch làm nguội
Áp suất tưới nguội*
Áp suất tưới nguội tối thiểu khuyên dùng 10 bar với ≤ 5 x D
Áp suất tưới nguội tối thiểu khuyên dùng 30 bar với > 5 x D
Áp suất tưới nguội tối thiểu khuyên dùng 40 bar với > 16 x D

Hỗn hợp tưới nguội
Hỗn hợp nhũ tương được khuyên dùng 6-8%. Khi khoan thép không gỉ,
siêu hợp kim và thép độ bền cao nên dùng một hỗn hợp 10%.

Lựa chọn đầu tiên
* Nếu dùng áp suất tưới nguội thấp hơn thì điều chỉnh bằng cách giảm chế độ cắt tương ứng.

22

≤5xD


Seco Feedmax™
Các phương thức gia công – SD216A (16 x D) lên tới SD230A (30 x D)
Từng bước một

1. Khoan một lỗ dẫn hướng 2-3 x D. Dùng một mũi khoan tiêu chuẩn có cùng đường kính ví dụ SD203A hoặc SD1103 (có góc
đỉnh 140°).

2. Đưa mũi khoan vào lỗ với trục chính của máy đứng yên hoặc áp dụng vòng/phút thấp (500). Hãy ngừng lại khi cách đáy lỗ 2
mm.

3. Khởi động trục chính của máy và tưới nguội, khoan theo chế độ cắt được khuyên dùng. (Không áp dụng chu trình khoan
nhấp)

4. Khi đạt đến độ sâu trọn vẹn, giảm số vòng quay/phút còn 500 và giảm bước tiến làm việc 4 lần khi rút mũi khoan ra nhằm
tránh bị vết dao.

23


Seco Feedmax™
Phương pháp gia công - Mũi khoan cực nhỏ
Lỗ dẫn hướng
SD22

SD26

Để đạt dung sai lỗ tối ưu và độ chính xác khi định vị, hãy sử dụng mũi khoan dẫn hướng SD22 có cùng đường kính.
Nếu đường kính khoan dưới 1 mm chúng tôi đặc biệt khuyên dùng mũi khoan dẫn hướng.

Khoan nhấp

Đối với các vật liệu dẻo, nên sử dụng một chu trình khoan nhấp.
Thông thường khoan nhấp từng đoạn sâu 1 x D.

24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×