Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 7: Chữa lỗi dùng từ (tiếp)

Tiết 27 :

CHA LI DNG T
(tip)

A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:
- Nhận ra đợc những lỗi thông thờng về nghĩa của từ.
- Có ý thức dùng từ đúng nghĩa.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: + Soạn bài
+ Đọc sách giáo viên và sách bài soạn.
+ Bảng phụ viết VD
- Học sinh:

+ Soạn bài

C. Các bớc lên lớp:
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra 1. Hãy nhắc lại các thao tác thực hiện khi chữa lỗi?
bài cũ:
3. Bài mới


TaiLieu.VN

*.
Giới
thiệu bài

Page 1


*. Bài mới
Hoạt động của thầy

Hoạt
động 1:

Hoạt động
của trò

Phát hiện lỗi dùng từ

Nội dung cần đạt

I. Phát hiện lõi dùng từ:

- GV treo bảng phụ đã - HS đọc
1. Ví dụ: SGK - Tr 75
viết VD
- HS trả lời cá * Nhận xét:
- Hãy chỉ ra các lỗi dùng nhân
- Các từ dùng sai:
từ sai trong 3 VD ?
a. yếu điểm
b. đề bạt
- Vì sao dùng các từ đó
là sai?

c. chứng thực
- Các từ đó dùng sai bởi
nghĩa của các từ này


không hợp trong văn cảnh:
a. Yếu điểm: điểm quan
trọng
b. đề bạt: cử giũ chức vụ
cao hơn do cấp thẩm
quyền cao quyết định
chứ không phải là do bầu
cử.

- Theo em, ngời viết dùng - HS trao đổi
cặp trong 1
từ sai là do đâu?

TaiLieu.VN

c. Chứng thực: Xác nhận
là đúng sự thật.

Page 2


* GV: Trong khi nói, viết phút
phải hiểu đúng nghĩa
của từ mới dùng. Muốn
hiểu đúng nghĩa của từ
thì phải đọc sách báo,
tra từ điển và có thói
quen giải nghĩa từ (theo
hai cách đã học)

- Nguyên nhân:
không biết nghĩa hoặc
hiểu sai nghĩa, hiểu cha
đầy đủ nghĩacủa từ.

- Em hãy chữa các câu
trên cho đúng?
- HS trả lời
- Vì sao em lại thay thế
từ đó?
- Bầu: tập thể
chon ngời giao
chức vụ bằng
cách bỏ phiếu
tín nhiệm hay
biểu quyết.....

- Chữa:
a. Thay thế từ
điểm" bằng từ
điểm"

"yếu
"nhợc

b. Thay thế từ "đề bạt"
Từ đó hợp văn bằng từ "bầu"
cảnh
a. Thay thế từ "chứng
thực" bằng từ "chứng
kiến"
- Bầu: tập thể chon ngời
giao chức vụ bằng cách
bỏ phiếu tín nhiệm hay
biểu quyết.....
Từ đó hợp văn cảnh

Hoạt
động 2:

Rút ra ghi nhớ

- Em hãy nhắc lại các bớc - HS trả lời
TaiLieu.VN

2. Ghi nhớ

- Phát hiện lỗi sai
Page 3


cần thực hiện khi chữa
lỗi?

- Tìm nguyên nhân
- Cách khắc phục chữa
lỗi.

Hoạt
động 3:

Hớng dẫn luyện tập

- Gọi HS đọc

- HS đọc
- Mỗi em làm
một câu

III. Luyện tập:

Bài 1: Chữa lỗi dùng từ
sai:
Dùng

sai

Dùng đúng
Bảng ( tuyên ngôn)
bản
- Sáng
xán lạn

lạng

- Buôn
bôn ba

ba

(tơng
(hải

lai)

ngoại)

- Thuỷ mặc (bức tranh)
thuỷ mạc

- Mỗi em làm
một câu
- Tự tiện
tuỳ tiện

(nói

năng)

Bài 2: Điền từ
a. Khinh khỉnh
- Mỗi em làm
một câu
b. Khẩn trơng

TaiLieu.VN

Page 4


c. Băn khoăn.
Bài 3: Chữa lỗi dùng từ:
a. Bộ phận (tay, chân)
của ngời thờng có sự tơng ứng với các hoạt động
sau:
- Tống bằng tay tơng ứng
với một cú đấm
- Tung bvằng chân tơng
ứng với một cú đã
- Câu này có hai cách
chữa:
+ Thay cú đá bằng cú
đấm, giữ nguyên "tống"
+ Thay "tống" bằng
"tung" giữ nguyên "cú
đá"

- GV đọc các từ có chứa
phụ âm tr hoặc cho HS
viết

b. Thay thực thà bằng
thành khẩn

- HS viết
- 2 tổ
câu sai

viết

- Thay tinh tú bằng tinh
hoa cái tinh tú bằng tinh
- 2 tổ sửa câu tuý
sai
Bài 4: Viết chính tả
Bài 5: Bài làm thêm
4. Hớng dẫn học tập:
- Học bài, thuộc ghi nhớ.
TaiLieu.VN

Page 5


- Hoµn thiÖn bµi tËp.
- ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra v¨n vµ LuyÖn nãi

TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×