Tải bản đầy đủ

THÌ HIỆN tại HOÀN THÀNH

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

1. Định nghĩa về thì hiện tại hoàn thành .

Thì hiện tại hoàn thành ( The present perfect ) là thì dùng để diễn tả một hành
động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra
nó.

2.Công thức của thì hiện tại hoàn thành.

- Thể khẳng định : S + have / has + PII.

I/ you/ we/ they/ S số nhiều + have PII

He/ She/ It/ S số ít + has PII.

- Thể phủ định

: S + have / has + not + PII.

- Thể nghi vấn


: Have/ Has + S + PII ?

3.Cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành.

-Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại , liên quan đến tương
lai.


EX: We have been friends for 10 years.

-Diễn tả hành động vừa mới xảy ra trong quá khứ.

EX: I have just met her.

-Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ thời điểm.

EX: I have met her before.

-Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ, để lại kết quả ở hiện tại.

-Diễn tả hành động chưa từng xảy ra trong quá khứ (tính đến thời điểm hiện tại )

Chú ý : Hiện tại hoàn thành luôn sử dụng khi muốn nhấn mạnh kết quả của hành
động

4.Dấu hiệu của thí hiện tại hoàn thành.

- just, already, recently, lately, ever, never, yet, so far = until now = till now = up to
now= up to present= until present = till present.


-for + khoảng thời gian

-since + mốc thời gian

-Mệnh đề (hiện tại hoàn thành ) + since + mệnh đề (quá khứ đơn )

-It's + khoảng thời gian + since + S + mệnh đề (hiện tại hoàn thành ) (nếu hành
động vẫn đang tiếp tục diễn ra ở hiện tại)

It's + khoảng thời gian + since + S + mệnh đề (quá khứ đơn ) ( nếu hành động đã
kết thúc ở hiện tại )

EX: It's 3 weeks since Lan has been sick.

It's 3 weeks since I last met Lan.

-Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng trong cấu trúc bình phẩm đi kèm với hình
thức so sánh hơn nhất.

EX: This is the most interesting book that I have ever read.

-Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng để miêu tả số lần hoặc lần thứ bao nhiêu ai
đó làm gì.


It/ this + is + the STT + mệnh đề (hiện tại hoàn thanh)

EX: This is the second time I have gone to Paris.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×