Tải bản đầy đủ

SO SÁNH hơn NHẤT

SO SÁNH HƠN NHẤT

So sánh hơn nhất (superlatives) là so sánh giữa ba người, ba vật trở lên.

I.Cấu trúc của so sánh hơn nhất.

- Đối với tính từ / trạng từ ngắn. (Tính từ/ trạng từ ngắn là tính từ có một âm tiết
hoặc tính từ có hai âm tiết , tận cùng bằng "y" )

S + V + the A_est (N ) in/ of .....

EX: He is the tallest student in my class.

My room is the biggest one in my house.

-Đối với tính từ/ trạng từ dài. (Tính từ/ trạng từ dài là tính từ có ba âm tiết trở lên)

S + V + the most + A (N ) in / of ....

EX : That was the most frightening experience of my life.


He is the most intelligent student in my class.


II.Cách thêm đuôi "est "của so sánh hơn nhất

-Những từ tận cùng là e thì ta chỉ việc thêm đuôi st.

EX: Large => the largest

small => the smallest

-Những từ tận cùng bằng y ta đổi y thành i sau đó thêm đuôi est.

EX : happy => the happiest.

busy => the busiest

noisy => the noisiest

-Những từ một âm tiết tận cùng bằng một phụ âm , trước đó là một nguyên âm thì
ta nhân đôi phụ âm trước khi thêm đuôi.

EX : hot => the hottest.

big => the biggest.


sad => the saddest

fit

=> the fittest

III.Các trường hợp bất quy tắc của so sánh hơn nhất

good/ well => the best

bad/ badly => the worst

much / many => the most

little / few => the least

far => the farthest / the furthest

old => the oldest/ the eldestTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×