Tải bản đầy đủ

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN GDTX

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN - GDTX
(Thực hiện từ năm học 2017-2018 theo Quyết định số
ngày /08/2017 của
Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Lương Tài)
LỚP 10: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
1. Phân chia theo mục học, học kì và tuần học
Cả năm 35 tuần 105 tiết
Đại số 62 tiết
Học kì I:
32 tiết
18 tuần
14 tuần x 2 tiết
54 tiết
4 tuần x 1 tiết
Học kì II:
30 tiết
17 tuần
13 tuần x 2 tiết
51 tiết
4 tuần x 1 tiết


Hình học 43 tiết
22 tiết
14 tuần x 1 tiết
4 tuần x 2 tiết
21 tiết
13 tuần x 1 tiết
4 tuần x 2 tiết

2. Phân phối chương trình
ĐẠI SỐ 10: 62 tiết
a. Học kỳ 1: 32 tiết
Tuần

Tiết

Nội dung

Nội dung
giảm tải

Chương I. Mệnh đề - Tập hợp (10 tiết)
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6
7
8
9
10
11
12

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

§1. Mệnh đề
§1. Mệnh đề
Luyện tập
§2. Tập hợp
§3. Các phép toán tập hợp
Luyện tập
§4. Các tập hợp số
Luyện tập
§5. Số gần đúng. Sai số

Không dạy phần
II

Ôn tập chương 1
Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai (8 tiết)
§1. Hàm số
Luyện tập
§2. Hàm số y = ax + b.
Luyện tập
§3. Hàm số bậc hai.
Luyện tập
Ôn tập chương 2
Kiểm tra 45 phút
Chương III. Phương trình và hệ phương trình
§1. Đại cương về phương trình
Luyện tập
§2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
Đọc thêm phần I
§2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
Luyện tập

1


13
14
15
16
17
18

24
25
26
27
28
29
30
31
32

§3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
§3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Luyện tập
Ôn tập chương 3
Ôn tập chương 3
Kiểm tra 45 phút chương 3
Ôn tập cuối học kì I
Ôn tập cuối học kì I
Kiểm tra cuối học kì I

b. Học kỳ 2: 30 tiết
Tuần
19
20
21
22
23
24
25
26

Tiết
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

27
28
29
30
31
32
33
34
35

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Nội dung
Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trình
§1. Bất đẳng thức
§1. Bất đẳng thức
Luyện tập
§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Luyện tập
§3. Dấu của nhị thức bậc nhất
§3. Dấu của nhị thức bậc nhất
Luyện tập
Luyện tập
§4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Luyện tập
§5. Dấu của tam thức bậc hai
§5. Dấu của tam thức bậc hai
Luyện tập
Luyện tập
Ôn tập chương 4
Kiểm tra 45 phút chương 4
Chương V. Thống kê (3 tiết)
§4. Phương sai và độ lệch chuẩn
§4. Phương sai và độ lệch chuẩn
Ôn tập chương 5
Chương VI. Góc lượng giác và cung lượng giác
§1. Cung và góc lượng giác
§2. Giá trị lượng giác của một cung
§2. Giá trị lượng giác của một cung
§3. Công thức lượng giác
§3. Công thức lượng giác
Luyện tập
Ôn tập chương 6
Kiểm tra chương 6
Ôn tập cuối năm
Kiểm tra cuối năm
HÌNH HỌC: 43 TIẾT

a. Học kỳ 1: 22 tiết

2

Nội dung
giảm tải


Tuần
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tiết

Nội dung

Nội dung giảm
tải

Chương I. Vectơ (13 tiết)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

§1. Các định nghĩa
Luyện tập
§2. Tổng và hiệu của hai vectơ
§2. Tổng và hiệu của hai vectơ
Luyện tập
§3. Tích của một số với vectơ
Luyện tập
§4. Hệ trục tọa độ
§4. Hệ trục tọa độ
Luyện tập
Luyện tập
Ôn tập chương 1
Kiểm tra 45 phút chương 1
Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
§1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180o
Luyện tập
§2. Tích vô hướng của hai vectơ
§2. Tích vô hướng của hai vectơ
Luyện tập
Luyện tập
Ôn tập cuối học kì I
Ôn tập cuối học kì I
Kiểm tra cuối học kì I

b. Học kỳ 2: 21 tiết
Tuần
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Tiết
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nội dung

Nội dung
giảm tải

Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
§3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
§3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Luyện tập
Luyện tập
Ôn tập chương 2
Ôn tập chương 2
Chương III. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
§1. Phương trình đường thẳng
§1. Phương trình đường thẳng
§1. Phương trình đường thẳng
Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập
§2. Phương trình đường tròn
Luyện tập
§3. Phương trình đường Elíp.
Không dạy mục
4
Luyện tập

3


134
35

39
40
41
42
43

Ôn tập chương 3
Kiểm tra chương 3
Ôn tập cuối năm
Ôn tập cuối năm
Kiểm tra cuối năm
LỚP 11: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

1. Phân chia theo mục học, học kì và tuần học
Cả năm 35 tuần 123 tiết
Đại số và giải tích 78 tiết
Học kì I
18 tuần
72 tiết
Học kì II
17 tuần
51 tiết

48 tiết
12 tuần x 3 tiết
6 tuần x 2 tiết
30 tiết
4 tuần x 1 tiết
13 tuần x 2 tiết

Hình học 45 tiết
24 tiết
12 tuần x1 tiết
6 tuần x 2 tiết
21 tiết
4 tuần x 2 tiết
13 tuần x 1 tiết

2. Phân phối chương trình
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11: 78 tiết
a. Học kỳ 1: 48 tiết
Tuần

1

2
3

4

Tiết
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

5

6

7

14
15
16
17
18
19
20
21

Nội dung
giảm tải
Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
§1. Hàm số lượng giác
§1. Hàm số lượng giác
§1. Hàm số lượng giác
Luyện tập
Luyện tập
§2. Phương trình lượng giác cơ bản.
§2. Phương trình lượng giác cơ bản.
§2. Phương trình lượng giác cơ bản.
Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập
§3. Một số phương trình lượng giác thường gặp.
Mục I.3 , II.3
đọc thêm
§3. Một số phương trình lượng giác thường gặp.
Nội dung

§3. Một số phương trình lượng giác thường gặp.
Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập
Ôn tập chương 1
Ôn tập chương 1
Kiểm tra 45 phút chương 1
Chương II. Tổ hợp và xác suất
§1. Qui tắc đếm

4


8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Luyện tập
§2. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
§2. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
Luyện tập
Luyện tập
§3. Nhị thức Niu Tơn
Luyện tập
§4. Phép thử và biến cố
Luyện tập
§5. Xác suất của biến cố
Luyện tập
Luyện tập
Ôn tập chương 2
Ôn tập chương 2
Kiểm tra 45 phút chương 2
Chương III. Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
§1. Phương pháp qui nạp toán học
Luyện tập
§2.Dãy số
Luyện tập
§3. Cấp số cộng
Luyện tập
§4. Cấp số nhân
Luyện tập
Ôn tập chương 3
Ôn tập học kì 1
Ôn tập học kì 1
Kiểm tra học kì I

b. Học kỳ 2: 30 tiết
Tuần
19
20
21
22
23
24
25
25
27

Tiết

Nội dung
Chương IV. Giới hạn

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

28
63

§1. Giới hạn của dãy số
§1. Giới hạn của dãy số
Luyện tập
Luyện tập
§2. Giới hạn của hàm số
§2. Giới hạn của hàm số
§2. Giới hạn của hàm số
Luyện tập
Luyện tập
§3. Hàm số liện tục
Luyện tập
Ôn tập chương 4
Ôn tập chương 4
Kiểm tra 45 phút chương 4
Chương V. Đạo hàm
§1. Định nghĩa, ý nghĩa của đạo hàm.

5

Nội dung
giảm tải


29
30
31
32
33
34
35

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

§1. Định nghĩa, ý nghĩa của đạo hàm.
Luyện tập
§2. Các qui tắc tính đạo hàm.
§2. Các qui tắc tính đạo hàm.
Luyện tập
§3.Đạo hàm của các hàm số lượng giác.
§3.Đạo hàm của các hàm số lượng giác.
Luyện tập
§4. Vi phân
§5. Đạo hàm cấp 2
Ôn tập chương 5
Kiểm tra 45 phút chương 5
Ôn tập cuối năm
Ôn tập cuối năm
Kiểm tra cuối năm

HÌNH HỌC (45 TIẾT)
a. Học kỳ 1: 24 tiết
Tuần
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nội dung
giảm tải
Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trên mặt phẳng. (10 tiết)
1 §1. Phép biến hình, §2.Phép tịnh tiến
§5. Phép quay
2
3 Luyện tập
4
§6. Khái niệm về phép dời hình, hai hình bằng nhau
§7. Phép vị tự
Không dạy tâm
vị tự của hai
5
đường tròn Mục III
6 Luyện tập
7
§8. Phép đồng dạng
8
Ôn tập chương 1
9
Ôn tập chương 1
10 Kiểm tra 45 phút chương 1
Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
11 §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
12 §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
13 Luyện tập
§2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đuờng thẳng song
14
song.
15 Luyện tập
16 §3. Đường thẳng và mặt phẳng song song
17 Luyện tập
18 § 4. Hai mặt phẳng song song
19 § 4. Hai mặt phẳng song song
20 Luyện tập

Tiết

Nội dung

6


17
18

21
22
23
24

Kiểm tra 45 phút chương 2
Ôn tập học kì 1
Ôn tập học kì 1
Kiểm tra học kì 1

b. Học kỳ 2: 21 tiết
Tuần
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Tiết

Nội dung

Nội dung
giảm tải

25
26
27

§5. Phép chiếu song song
Ôn tập chương 2
Ôn tập chương 2
Chương III. Véc tơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
28 §1. Véc tơ trong không gian
29 Luyện tập
30 §2. Hai đường thẳng vuông góc.
31 Luyện tập
32 §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
33 §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
34 Luyện tập
35 §4. Hai mặt phẳng vuông góc
36 §4. Hai mặt phẳng vuông góc
37 Luyện tập
38 §5. Khoảng cách
39 §5. Khoảng cách
40 Luyện tập
41 Ôn tập chương 3
42 Kiểm tra 45 phút chương 3
43
Ôn tập cuối năm
44
Ôn tập cuối năm
45
Kiểm tra cuối năm
LỚP 12: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

1. Phân chia theo mục học, học kì, tuần học
Cả năm 35 tuần 123 tiết

Giải tích 78 tiết

Hình học 45 tiết

Học kì I
18 tuần
72 tiết

48 tiết
12 tuần x 3 tiết
6 tuần x 2 tiết

24 tiết
12 tuần x 1 tiết
6 tuần x 2 tiết

Học kì II
17 tuần
51 tiết

30 tiết
4 tuần x 1 tiết
13 tuần x 2 tiết

21 tiết
4 tuần x 2 tiết
13 tuần x 1 tiết

2. Phân phối chương trình
GIẢI TÍCH: 78 TIẾT
a. Học kỳ 1: 48 tiết
Tuần Tiết

Nội dung

7

Nội dung


1

2

1
2
3
4
5
6
7

3

4

8
9
10
11
12

5

6
7

8

9

10

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

11

12
13
14
15

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

giảm tải
Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (22 tiết)
§1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
Không dạy:
HĐ1 và ý 1
§1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
Luyện tập
§2. Cực trị của hàm số.
§2. Cực trị của hàm số.
Luyện tập
§3. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
Không dạy:
HĐ1 và HĐ3
§3. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
Luyện tập
§4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
Luyện tập
§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Không dạy:
HĐ1, 2, 3, 4, 5
§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập
Ôn tập chương 1
Ôn tập chương 1
Kiểm tra 45 phút chương 1
Chương II. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm logarit
§1. Lũy thừa.
§1. Lũy thừa.
Luyện tập
§2. Hàm số Lũy thừa.
Không dạy: HĐ
1, 2, 3, 4, 5
Luyện tập
§3. Logarit.
§3. Logarit.
Luyện tập
§4. Hàm số mũ và hàm số logarit.
Không dạy: I.3,
II.3
§4. Hàm số mũ và hàm số logarit.
Luyện tập
§5. Phương trình mũ và phương trình logarit.
§5. Phương trình mũ và phương trình logarit.
Luyện tập
Luyện tập
§6. Bất phương trình mũ và logarit
§6. Bất phương trình mũ và logarit
Luyện tập
Luyện tập

8


16
17
18

42
43
44
45
46
47
48

Ôn tập chương 2
Ôn tập chương 2
Kiểm tra 45 phút chương 2
Ôn tập học kì 1
Ôn tập học kì 1
Ôn tập học kì 1
Kiểm tra học kì 1

b. Học kỳ 2: 30 tiết
Tuần

Tiết

Nội dung

Nội dung
giảm tải

Chương III. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
§1. Nguyên hàm.
Không dạy HĐ1
19
49
và HĐ 6,7
20
50 §1. Nguyên hàm.
21
51 Luyện tập
22
52 Luyện tập
§2. Tích phân
Không dạy HĐ
53
23
1,2
54 §2. Tích phân
55 §2. Tích phân
24
56 Luyện tập
57 Luyện tập
Luyện tập
Không dạy HĐ
25
58
1
59 §3. Ứng dụng tích phân trong hình học.
25
60 §3. Ứng dụng tích phân trong hình học.
61 Luyện tập
27
62 Luyện tập
63 Ôn tập chương 3
28
64 Kiểm tra 45 phút chương 3
Chương IV. Số phức (9 tiết)
29
65 §1. Số phức.
66 Luyện tập
67 §2. Cộng, trừ và nhân số phức
30
68 §3. Phép chia số phức
69 Luyện tập
31
70 § 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực.
71 Luyện tập
32
72 Ôn tập chương 4
73 Kiểm tra 45 phút chương 4
33
74 Ôn tập cuối năm
75 Ôn tập cuối năm
34
76 Ôn tập cuối năm
77 Ôn tập cuối năm
35
78
Kiểm tra cuối năm học
HÌNH HỌC: 45 TIẾT
a. Học kỳ 1: 24 tiết

9


Tuần
1

Tiết

2

1
2

3

3

4
5
6
7
8
9
10
11

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nội dung
giảm tải

Nội dung
Chương I. Khối đa diện (11 tiết)
§1. Khái niệm về khối đa diện.
Luyện tập
§2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều.

Không dạy mục
II và HĐ4

Luyện tập
§3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện.
§3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện.
Luyện tập
Luyện tập
Ôn tập chương 1
Ôn tập chương 1
Kiểm tra 45 phút chương 1
Chương II. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón (10 tiết)
§1. Khái niệm về mặt tròn xoay
§1. Khái niệm về mặt tròn xoay
Luyện tập
Luyện tập
§2. Mặt cầu.
Không dạy mục
I.4 và HĐ1
§2. Mặt cầu.
Luyện tập
Luyện tập
Ôn tập chương 2
Kiểm tra 45 phút chương 2
Ôn tập học kì 1
Ôn tập học kì 1
Kiểm tra học kì 1

b. Học kỳ 2: 21 tiết
Tuần
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tiết
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nội dung
Chương III. Phương pháp tọa độ trong không gian
§1. Hệ tọa độ trong không gian.
§1. Hệ tọa độ trong không gian.
Luyện tập
Luyện tập
§2. Phương trình mặt phẳng.
§2. Phương trình mặt phẳng.
§2. Phương trình mặt phẳng.
Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập
§3. Phương trình đường thẳng trong không gian.
§3. Phương trình đường thẳng trong không gian.
§3. Phương trình đường thẳng trong không gian.
Luyện tập

10

Nội dung
giảm tải


29
30
31
32
33
34
35

39
40
41
42
43
44
45

Luyện tập
Ôn tập chương 3
Ôn tập chương 3
Kiểm tra 45 phút chương 3
Ôn tập cuối năm
Ôn tập cuối năm
Kiểm tra cuối năm
CHẾ ĐỘ CHO ĐIỂM TỐI THIỂU MÔN TOÁN
Học kỳ I

Khối

Học kỳ II

10

Số
tiết
3

Miệng
(HS1)
1

15’
(HS1)
3

1 tiết
(HS2)
3

Học kỳ
(HS3)
1

Số
tiết
3

Miệng
(HS1)
1

15’
(HS1)
3

1 tiết
(HS2)
3

Học kỳ
(HS3)
1

11

4

1

4

4

1

3

1

3

3

1

12

4

1

4

4

1

3

1

3

3

1

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×