Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 10: Danh từ (tiếp theo)

Tiết 41 :

Danh từ (tiếp theo)
A - Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Các tiểu loại danh từ chỉ sự vật: danh từ chung và danh từ
riêng.
- Quy tắc viết hoa danh từ riêng.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết danh từ chung và danh từ riêng.
- Viết hoa danh từ riêng đúng quy tắc.
3 Thái độ:
- Biết phân biệt danh từ chung và danh từ riêng.
B. Chuẩn bị thầy và trò:
- GV: Giáo án, Sách chuẩn kiến thức kỹ năng
- HS: vở soạn, SGK.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học
* Bài cũ : - Danh từ là gì ? Chức vụ cú pháp của danh từ ?
- Nêu rõ các loại danh từ trong tiếng Việt ?
* Bài mới : Giới thiệu trên cơ sở tiếp nối nội dung tiết trớc.


TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của GV, HS
- Cho 1 HS đọc câu văn
trong SGK

Nội dung cần đạt
I. Danh từ chung và danh từ
riêng .

? Dựa vào kiến thức đã học - Danh Vua,công

từ
sĩ,đền thờ...
chung
Tiểu học, hãy điền các - Danh Phù Đổng
danh từ
từ riêng Gióng,
vào bảng phân loại ?

ơn,tráng

Thiên

Vơng,

Gia Lâm ...

? Nhận xét về cách viết - Viết hoa các chữ cái đầu tiên của
các danh từ riêng trong câu tất cả các bộ phận tạo thành danh từ
trên ?
riêng đó.
? Nhắc lại các quy tắc viết - Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi
hoa đã học, cho ví dụ minh tiếng.
họa ?
Ví dụ : Hồ Chí Minh, Sài Gòn, Hà
- Quy tắc viết hoa tên ng- Nội ...
ời, tên địa lý Việt Nam ?
- Đối với tên ngời, địa lý nớc ngoài
- Quy tắc viết hoa tên ng- phiên âm qua âm Hán Việt : Viết
ời, tên địa lý nớc ngoài ?
hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng.
Ví dụ : Mao Trạch Đông.
- Đối với tên ngời, tên địa lý nớc
ngoài phiên âm trực tiếp thì viết
hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ
phận tạo thành tên riêng đó. Ví dụ:
Lê - nin, Pu - skin, Alếch xan đơ,
TaiLieu.VN

Page 2


Xéc ghê êvíc Pskin.
? Quy tắc viết hoa tên các - Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi
cơ quan, tổ chức, các danh bộ phận tạo thành cụm từ đó :
hiệu, giải thởng, huân chVD : Trờng trung học cơ sở.
ơng ?
Huân chơng kháng chiến.
- Cho 1 học sinh đọc ghi
nhớ.
- GV nhấn mạnh nội dung,
kiến thức. Yêu cầu học sinh
học thuộc.
- Cho học sinh đọc.

II. Ghi nhớ .

III. Luyện tập.
Bài 1 :

? Tìm danh từ chung và - DT riêng : Lạc Việt, Bắc Bộ, Long
danh từ riêng trong câu Nữ, Lạc Long Quân.
văn ?
- DT chung : Ngày xa, miền, đất,
bây giờ, nớc, vị, thần, nòi, rồng, con
trai.
Bài 2 :
? Các từ in đậm trong câu - Phải. Vì chúng đợc dùng để gọi
văn có phải danh từ riêng tên riêng của một sự vật riêng biệt
không ? Vì sao?
chứ không phải dùng để gọi chung
một loại sự vật.
- Cho học sinh đọc bài tập.

Bài 3 :

? Viết lại các danh từ riêng - Nam Bộ, Tiền Giang, Hồ Chí Minh,
TaiLieu.VN

Page 3


cho đúng ?

Đồng Tháp, Việt Bắc, Nam, Pháp,
Nam - Ngãi, Bình - Phú, Khánh Hoà,
Phan Rang, Phan Thiết, Tây
Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc, Nam,
Trung, Sông Hơng, Bến Hải, Cửa
Tùng, Nửa - Việt Nam, Việt Nam
Dân Cộng.

* Cũng cố bài học : Hệ thống lại kiến thức bài học.
* Hớng dẫn học bài : Học sinh làm bài tập số 4.

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×