Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 11: Cụm danh từ

BÀI 11 - TIẾT 44: TIẾNG VIỆT: CỤM DANH TỪ
1. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
- Đặc điểm của cụm danh từ.
- Cấu tạo của phần trung tâm, phần trước và phần sau.
b. Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng nhận biết, sử dụng cụm danh từ.
- Rèn KN tự nhận thức,KN tư duy sáng tạo.
c. Thái độ:
- Giáo dục ý thức dùng cụm danh từ để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Giáo án. Viết bảng phụ, tài liệu có liên quan.
b. HS: Học bài cũ. Chuẩn bị trước bài mới.
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (5p)
a. Kiểm tra bài cũ:
Danh từ chỉ sự vật gồm máy loại? Nêu quy tắc viết danh từ riên?
b. Bài mới:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò


Kiến thức cần đạt

Hoạt động I: Hướng dẫn tìm
hiểu Cụm danh từ. (10p)
I. Cụm danh từ
1. Vớ dụ.
- Gọi học sinh đọc ví dụ

- Đọc

? Tìm những danh từ chính trong
VD trên.
? Tìm các từ, ngữ phụ cho danh
từ ấy?

- Tìm DT trong câu

2. Nhận xột.
Ngày xưa có hai vợ chồng ông lão
đánh cá ở với nhau trong một túp lều
nát trên bờ biển.
- Các danh từ: Ngày, vợ chồng, túp


? Danh từ trung tâm + từ, ngữ
phụ (trước, sau).

-Trả lời

lều giữ chức vụ trung tâm.

- Suy nghĩ, trả lời

- Các phụ ngữ: xưa, ông lão,đánh cá,
một, nát, trên bờ biển.

? So sánh các cách nói sau:

-> Danh từ kết hợp với các phụ ngữ
sẽ tạo thành một cụm DT

Túp lều - một túp lều
Một túp lều - một túp lều nát

- So sánh, trả lời

Một túp lều nát - một túp lều
nát trên bờ biển.

 Nghĩa của cụm danh từ "một túp
lều ...bờ biển" đầy đủ, phức tạp hơn
nghĩa của danh từ" túp lều"
 Nghĩa của cụm danh từ phức tạp
hơn, cụ thể hơn, đầy đủ hơn so với
danh từ.

? Tìm 1 danh từ và phát triển nó
thành 1 cụm danh từ rồi đặt câu
với cụm danh từ đó.
- Tìm ví dụ

- VD: - DT: học sinh
- Cụm DT: những học sinh lớp 6
- Câu: Những học sinh lớp 6 rất
ngoan.
Trong câu cụm danh từ hoạt động
ngữ pháp giống như 1 danh từ, làm
chủ ngữ trong câu.
* Ghi nhớ 1( SGK )

Hoạt động II: Hướng dẫn tìm
hiểu Cấu tạo của cụm DT. (10p)
- Yêu cầu hs đọc bài tập

- Đọc

II. Cấu tạo của cụm DT
1. Vớ dụ.
2. Nhận xột.

? Phát hiện cụm danh từ trong
câu sau?
? Sắp xếp chúng thành từng loại:

- Phát hiện, trả lời

- Cụm DT: “Ba con trâu ấy đẻ thành
chín con”


Phụ trước, phụ sau,?

- Sắp xếp
Trước: Ba, chín: số lượng chính xác.
từ chỉ lượng

kẻ bảng cụm danh từ
GV: Cho HS điền vào bảng

Sau: ấy, sau: chỉ vị trí để phân biệt
- Kẻ bảng
- Điền

? Phần phụ trước và phụ sau có
vai trò như thế nào? Tác dụng
như thế nào?

- Trả lời

đực, nếp: chỉ đặc điểm.
Phần
PT

Phần TT

T1 T2 T1
ba

- Đọc

T2

con trâu

Phần
PS
S1 S2
ấy

- Phần phụ trước: bổ sung cho danh
từ các ý nghĩa về số và lượng
- Yêu cầu hs đọc ghi nhớ

- Phần phụ sau: + nêu lên đặc điểm
của sự vật mà danh từ

Hoạt động III: Hướng dẫn
Luyện tập. (15p)
III. Luyện tập.
Bài tập 1:
- Yêu cầu hs làm bài tập 1

- Làm bài tập

Các cụm danh từ trong 3 câu sau.
a. Một người chồng thật xứng đáng.
b. Một lưỡi búa của cha để lại.
c. Một con yêu tinh ở trên núi có
nhiều phép lạ.

- Yêu cầu hs làm bài tập 2

- Làm bài tập

Bài tập 2:
Phần
PT

Phần TT

Phần PS

t2 t1

T1

s1

T2

s2


Một người chồng thật
xứng
đáng
Một lưỡi

Một con

- Yêu cầu hs làm bài tập 3

búa

yêu
tinh

của
cha
để lại.

núi..lạ

Bài tập 3:
- Làm bài tập

Y/c: Điền từ thích hợp vào chỗ
trống.
- ấy, vừa rồi, cũ.

c. Củng cố: (3p)
- Hệ thống hoá lại kiến thức
d. Dặn dò: (2p)
- Yêu cầu về nhà làm bài tập số 3.
- Tìm cụm dt trong truyện ngụ ngôn đã học.
- Học bài cũ và chuẩn bị bài mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×