Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Con hổ có nghĩa

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6
BÀI 14 - TIẾT 59: CON HỔ CÓ NGHĨA
( Truyện trung đại - Vũ Trinh)
Hướng dẫn đọc thêm
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: - Đặc điểm của thể loại truyện trung đại.
- Ý nghĩa đề cao đạo lý, nghĩa tình.
- Đặc sắc nghệ thuật của truyện: Kết cấu đơn giản, nghệ thuật nhân hoá.
2. Kĩ năng: - Đọc - hiểu văn bản truyện trung đại..
- Phân tích để hiểu ý nghĩa của hình tượng con hổ.
- Kể lại truyện.
3. Thái độ: - GD HS giá trị của đạo làm người.
II. Chuẩn bị :
1. GV: - Đọc thêm truyện trung đại Việt Nam.
2. HS: - Đọc và soạn bài theo câu hỏi SGK.
III. Tiến trình tổ chức dạy - học:
1. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
2. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức


HĐ 1: Tìm khái niệm về truyện trung đại

I. TÌM HIỂU CHUNG ( 10’)

- HS đọc chú thích dấu *

* Khái niệm truyện trung đại:

- GV giảng: Thời trung đại: thời kì lịch sử
cũng là một thời kì văn học từ TK X - hết TK
XIX.
? Thế nào là VH trung đại?
- HS: Trả lời

VH trung đại: thể loại văn xuôi chữ Hán ra
đời vào thời trung đại có nội dung phong phú
và thường mang tính giáo huấn. Có cách viết
không giống truyện hiện đại.
* Đặc điểm của truyện trung đại:
- Cốt truyện giữ vị trí quan trọng kể theo trình


tự thời gian.
? Nêu đặc điểm của truyện trung đại
- HS: Trả lời

- Tính cách nhân vật hiện nên chủ yếu qua lời
kể của người dẫn chuyện. Sự phát triển thế
giới nội tâm độc thoại nội tâm ít.

GV chốt: Truyện trung đại- thể loại tự sự có 2
thành phần chủ yếu là cốt truyện và nhân vật. - Có loại truyện hư cấu, có nhiều yếu tố đan
Thủ pháp nghệ thuật chính là kể. Truyện thừa xen văn, sử, triết...
nhận vai trò rộng rãi của yếu tố hư cấu và
tưởng tượng.
II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN ( 35’)
HĐ 2: Tìm hiểu văn bản
1. Đọc tìm hiểu chú thích
- GV đọc mẫu


- HS đọc

2. Bố cục

? Truyện có mấy phần kể về sự việc gì?

- Truyện có 2 phần:

- GV lưu ý HS nội dung từ “nghĩa” .

+ Hổ trả nghĩa bà đỡ trần

Nghĩa là lẽ phải trong đạo làm người, lẽ phải + Hồ trả nghĩa bác tiều
của nghĩa là khuôn phép ứng xử tốt đẹp giữa
người và người và ở đây là lòng biết ơn với
ai đó đã giúp đỡ mình.
3. Phân tích.
? Nêu sự việc chính của truyện này?
a. Hổ trả nghĩa bà đỡ trần.
- HS: Trả lời

* Sự việc chính
+ Hổ cái sắp sinh con
+ Hổ đực tìm bà đỡ Trần, bà đỡ giúp hổ .
+ Hổ trả nghĩa bà đỡ

? Qua truyện tác giả đề cao điều gì?

* Ý nghĩa

- HS: Trả lời

- Thể hiện ở lòng biết ơn, thủy chung đối với
người giúp đỡ mình.

? Nêu những sự việc chính của truyện này.

b. Hổ trả nghĩa bác tiều

- HS: Trả lời

* Sự việc chính
+ Hổ bị hóc xương đau đớn.

? So sánh với truyện trước hãy cho biết truyện + Bác tiều giúp hổ lấy xương ra.
này đề cao ý nghĩa nào về phẩm chất của con + Hổ trả nghĩa bác tiều
người?


- HS: Đề cao lòng nhân ái của con người biểu
hiện ở tình cảm gần gũi, yêu thương loài vật.
? Câu chuyện đề cao ý nghĩa gì?
- HS: Hành động của bà đỡ Trần là bị động.
Hành động của bác tiều là chủ động.
- Truyện “Hổ trả nghĩa bác tiều được nâng
cấp nhiều về hành động giúp Hổ của bác tiều

* Ý nghĩa

- Hổ trước đền ơn một lần, hổ trong truyện
này đền ơn mãi, cả lúc sống đến lúc chết.

Đề cao cách sống ân nghĩa thuỷ chung ở đời
của con người.

? Nhận xét về nghệ thuật và nội dung truyện.
- GV: Câu chuyện là bài học về lòng người
nhân ái tình cảm thuỷ chung, tình cảm ân
nghĩa.
- HS đọc ghi nhớ
HĐ 3: Hướng dẫn luyện tập
- HS: Đọc truyện “Bia con vá”

4. Tổng kết .
- NT: nhân hoá, ẩn dụ, mượn chuyện con vật
để dạy cách làm người.
- ND: truyện mang tính chất giáo huấn truyện
dạy đạo làm người. Là người phải sống có
đạo lí.
* Ghi nhớ: SGK
III. LUYỆN TẬP ( 5’)

3. Củng cố ( 3’)
- Em hiểu thế nào là truyện trung đại ( Đặc điểm NT)
- Qua truyện này em học tập được điều gì?
4. Hướng dẫn học ở nhà ( 2’)
- Đọc kĩ truyện, tập kể diễn cảm câu chuyện theo đúng trình tự các sự việc.
- Viết đoạn văn phát biểu suy nghĩ của mình sau khi học xong truyện.
- Sưu tầm truyện trung đại


- Đọc và nghiên cứu bài Động từ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×