Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Trả bài tập làm văn số 3

Tiết 61: Tiếng việt:

Cụm động từ
1. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
- Nghió ca cm ng t.
- Đặc điểm của cụm động từ.
- Khái niệm và cấu tạo của cụm động từ.
b. Kỹ năng :
- Rèn kỹ năng nhận biết và vận dụng cụm động từ khi nói,
viết.
- Rốn KN t duy sỏng to, KN gii quyt vn ..
c. Thái độ :
- Giáo dục ý thức dùng cụm động từ để giữ gìn sự trong
sáng của tiếng Việt.
2. Chuẩn bị:
a. Gv: Soạn giáo án. Tài liệu tham khảo.
b. Hs: Học bài cũ, soạn bài mới
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (5p)
a. Kiểm tra bài cũ :
? Động từ có những đặc điểm gì. cho ví dụ?

b. Bài mới: Gii thiu bi.

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của thầy

H của
trò

Kiến thức cần đạt

Hoạt động I : HD tìm hiểu phần I. (10p)
- Gọi học sinh đọc ví dụ - Đọc ví dụ

I. Cụm động từ là gì?
1. ví dụ.

? Các từ in đậm trong
câu trên bổ sung ý
nghĩa cho những từ
nào? Các từ đợc bổ
sung ấy thuộc từ loại
nào? Em có nhận xét
gì về vị trí và vai trò
của các từ in đậm?

Suy
2. Nhận xét.
nghĩ, trả
- Các từ: Đã, nhiều nơi,
lời
cũng, những câu đố oái
- Bổ sung oăm để hỏi mọi ngời là
những phụ ngữ trớc, sau,
bổ sung ý nghĩa cho các
động từ: đi, ra, tạo thành
các cụm động từ.Nếu bỏ: câu trở nên tối
nghĩa hay vô nghĩa.
? Nếu lợc bỏ những từ
ngữ in đậm trên thì vai
trò của chúng?

Suy
? Những từ ấy bổ sung nghĩ, trả
cho động từ trung tâm lời
những ý nghĩa gì?

- Trả lời
? Cụm động từ là gì?

TaiLieu.VN

- Là loại tổ hợp từ do động
từ với 1 số từ ngữ phụ
thuộc nó tạo thành.
(Nhiều đtừ phải có các từ
ngữ phụ thuộc đi kèm tạo
Page 2


thành cụm động từ mới
trọn nghĩa).
- Dựa vào
SGK, trả lời VD: tôi/ đang làm bài
CN

VN

- Động từ làm VN

? Hãy tìm 1 cụm động
từ.

- Cụm động từ làm VN

Hoạt động trong câu của
cụm động từ giống động
? Nhận xét gì về hoạt - Lấy ví dụ từ.
động của động từ, cụm
động từ ? ? Em có nhận
- Cụm động từ có ý nghĩa
xét gì về ý nghĩa của
đầy đủ hơn so với động
Trả
lời
động từ so với cụm
từ.
động từ ?
* Ghi nhớ 1 ( SGK )
- Nhận xét

Hoạt động II. H D tìm hiểu Cấu tạo của cụm động từ. (10p)

? Vẽ mô hình cấu tạo Suy
của cụm động từ.
nghĩ,
vẽ
mô hình

TaiLieu.VN

II. Cấu tạo
động từ.

của

cụm

1. Ví dụ.
2. Nhận xét.

Page 3


- Cho HS tự điền thêm - Điền thêm
VD.
vào ví dụ

Phụ

Phần

Phụ

trớc

trung
tâm

sau

Cũng/

tìm

đợc/

còn/

ngay/

đang/

câu trả
lời.

cha
* Phụ trớc:

+ quan hệ trung gian
+ sự tiếp diễn tơng tự
+ khuyến khích, ngăn
cản hành động.
+ khẳng định hay phủ
định hành động.
* Phụ sau:
+ đối tợng
+ hớng
+ địa điểm
+ thời gian
+ mục đích
+ nguyên nhân

TaiLieu.VN

Page 4


+ phơng tiện
+ cách thức
+ hành động.
* Ghi nhớ 2 ( SGK)
Hoạt động IV: Hớng dẫn Luyện tập. (15p)
III. Luyện tập.
- Gọi học sinh đọc bài - Làm bài
tập 1,2 nêu yêu cầu, tập
kiến thức.

Bài tập 1:
a) còn đang đùa nghịch ở
sau nhà
b) Yêu thơng Mị Nơng
hết mực
muốn kén cho con 1
ngời chồng thật xứng đáng
c) - đành tìm cách giữ
sứ thần ở công quán để có
thì giờ đi hỏi ý kiến em
bé thông minh nọ.
- Có thì giờ đi hỏi ý
kiến em bé thông minh nọ.
- đi hỏi ý kiến em bé
thông minh nọ.
Bài tập 2:
PhầnP

TaiLieu.VN

Phần

Phần
Page 5


T

TT

-Còn
đang
-

muốn
đành
- để

PS

đùa
nghịc
h

yêu thơng

ở sau
nhà
MNơng
hết
mực.
cho
con..
sứ
thần.

kén
tìm
cách
giữ

thì giờ
ýkiến.
nọ


đi hỏi

- Gv hớng dẫn học sinh
làm bài tập 3

- Làm bài
tập

Bài tập 3:
- Cha
- Không
phủ định.

có ý nghĩa

Cha: phủ định tơng đối
Không: phủ định tuyệt
đối
Cách dùng 2 từ này đều
cho thấy sự thông minh,
nhanh trí của em bé: Cha
TaiLieu.VN

Page 6


cha kịp nghĩ ra câu trả
lời thì con đã đáp lại bằng
1 câu mà viên quan không
thể trả lời đợc.

c. Củng cố: (3p)
- c im v chc nng ng phỏp ca ng t.
- Nhắc lại ND kiến thức toàn bài.
d. Dặn dò: (2p)
- Học bài cũ, xem nd bi tp.
- Nh cỏc n v kin thc v ng t.
- t cõu cú s dng cm ng t.
- Chun b Tớnh t v cm tớnh t.

TaiLieu.VN

Page 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×