Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 15: Tính từ và cụm tính từ

TIẾT : 63.

TÍNH TỪ VÀ CỤM TÍNH TỪ
I. Mục tiêu cần đạt:
- Giúp HS hiểu được khái niệm đặc điểm ngữ pháp của tính từ, các loại tính từ .
Cụm tính từ .
- Chức năng ngữ pháp của cụm tính từ cấu tạo đầy đủ của cụm tính từ
-Reèn kĩ năng nhận biết tính từ trong, cụm tính từ trong văn bản.
- Phân biệt tính từ chỉ đặc điểm tương đối và tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối.
- Giáo dục ý thức sử dụng tính từ, Cụm tính từ trong nói và viết.
B. CHUẨN BỊ:

- GV: SGK, SGV,Giáo án .
- HS: SGK , vở ghi bài .
- PP: Đàm thoại, vấn đáp

C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG:
* HĐ1: Khởi động
1.Tổ chức:

Sĩ số 6A...... ….....

6B.................
6C...............

2. Kiểm tra:
Cấu tạo của cụm động từ ra sao?
Hoạt động 2:

TaiLieu.VN

Hình thành kến thức mới

Page 1


Hoạt động của thầy và
trò

Nôi dung

I. Đặc điểm của tính từ:
1. Ngữ liệu sgk ( 153-154) :
HS đọc NL SGK- 153-154

2. Nhận xét:

Tìm tính từ trong các câu ?

- Các tính từ (BT1)

? Các tính từ trên có ý nghĩa
chỉ cái gì?

+ Câu a: bé, oai. (đặc điểm tính chất)
+ Câu b: Nhạt, vàng hoe, vàng ối, vàng lịm, vàng
tươi.(Màu sắc)
- Một số tính từ khác:

? Kể thêm một số tính từ mà
em biết và nêu ý nghĩa khái
quát của chúng?

+ Xanh, đỏ, tím..

? Tìm tính từ trong câu trên?

+ Cao, thấp, béo, gầy, nhanh, chậm...

? Nhận xét về khả năng kết
hợp của tính từ?

(đặc điểm hình dáng).

+ Chua, cay, ngọt…(đặc điểm mùi vị)

- "Đừng xanh như lá, bạc như vôi"

? Cho biết chức vụ ngữ pháp
của các tính từ trong các câu -> Tính từ "xanh"có khả năng kết hợp: cũng, đã,
sẽ, đang (ở trước), quá, lắm (ở sau).
đã dẫn ở mẫu 1?
? Qua NL cho biết đặc điểm
của tính từ?

- Chức vụ ngữ pháp của tính từ trong câu là làm vị
ngữ.

Chức vụ ngữ pháp của tính
từ trong câu?

3/ Ghi nhớ:(SGK- 154)
- HS đọc ghi nhớ:

? Trong những TT đã tìm ở
NL1, những TT nào có thể
TaiLieu.VN

Page 2


kết hợp với những từ chỉ
mức độ?

II. Các loại tính từ:
1. Ngữ liệu sgk ( 153-154) :
2. Nhận xét:

? Những từ nào không có
khả năng kết hợp với những
từ chỉ mức độ ?

Giải thích vì sao ?

- Những tính từ có thể kết hợp với những từ chỉ
mức độ : Bé, oai, nhạt, héo .
-> Tính từ chỉ đặc điểm tương đối
- Những tính từ không có khả năng kết hợp với
những từ chỉ mức độ: vàng hoe, vàng lịm, vàng ối,
vàng tươi .
->Tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối .
* Giải thích :
- Bé, oai, nhạt, héo cho thấy đặc điểm tính chất của
sự vật . Nó là từ trung hòa nên kết hợp được với từ
chỉ mức độ để ra khỏi nghĩa trung hòa thành cái
nghĩa cụ thể .
- Cái từ vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi là
tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối màu đã được xác
định không cần phải kết hợp với tính từ chỉ mức độ
nữa .
3/ Ghi nhí 2:(SGK- 155)

? Qua việc phân tích, cho
biết: Có mấy loại TT?

- HS đọc NL SGK-155
III. Cụm tính từ:
1. Ngữ liệu sgk ( 155) :
2. Nhận xét:
- Vẽ mô hình cấu tạo cụm tính từ:

? Vẽ mô hình cấu tạo của
TaiLieu.VN

Page 3


cm TT in m trong nhng
cõu trong mu?

Phn Trc

P. TrungTõm

? Tỡm thờm nhng t ng cú
th lm ph ng phn trc, phn sau cm TT, cho
bit nhng ph ng y b
sung ý ngha gỡ?

Vn ó rt

Yờn tnh

Qua vd cho bit cu to ca
cm tớnh t?

Phn Sau

nh

li

Sỏng vng
vc

trờn khụng

- Nhng ph ng y b sung ý ngha cho tớnh t
trung tõm .
3/ Ghi nhớ:(SGK-155)

.

- HS c ghi nh SGK-155

Tỡm cm tớnh t trong cỏc
cõu ?

IV. Luyn tp:

HS làm đọc lập

1. Bi tp 1:
- Cm tớnh t:
a. Sun sun nh con a
b. Chn chn nh cỏi ũn cn
c. Bố bố nh cỏi qut thúc
d. Sng sng nh cỏi ct ỡnh

Tác dụng của việc dùng
tính từ và phụ ngữ. So e. Tun tn nh cỏi chi s cựn
sánh trong cụm tính từ
2. Bi tp 2:
của BT1.
- Cỏc tớnh t: Thuc cỏc t lỏy tng hỡnh (Nhn
mnh hoc gim nh).
-HS thảo luận nhóm .

TaiLieu.VN

- Cỏc s vt em ra so sỏnh: Tm thng khụng
giỳp cho vic nhn thc v con voi.
Page 4


§¹i diÖn c¸c nhãm
tr×nh bµy kÕt qu¶.

-> Đặc điểm chung của năm ông thầy bói: Nhận
thức hạn hẹp, chủ quan.
-> Cách dùng ĐT và TT theo chiều hướng tăng cấp
mạnh dần lên, dữ dội hơn để biểu thị sự thay đổi
của cá vàng.

*HĐ3: 4. Củng cố :

- Đặc điểm của tính từ? Các loại tính từ?
- Mô hình cấu tạo của cụm tính từ?

5.Dặn dò :

- Học ghi nhớ
- Làm các BT còn lại
- Chuẩn bị ôn tập TV.

***************************************

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×