Tải bản đầy đủ

Câu hỏi ôn tập kinh doanh nông nghiệp

TÊN HỌC PHẦN: KINH DOANH NÔNG NGHIỆP
MÃ HỌC PHẦN: KNPT 3252
Số tín chỉ: 2
Câu 1: Chiến lược (Kế hoạch) kinh doanh là gì? Nêu các căn cứ để lựa chọn
một chiến lược ( Kế hoạch) kinh doanh. Phân tích tiến trình chung của việc lựa
chọn chiến lược ( Kế hoạch) kinh doanh.
Câu 2: Nêu các loại hình tổ chức kinh doanh nông nghiệp. Anh (chị) hãy so
sánh hai loại hình tổ chức kinh doanh nông nghiệp sau: công ty trách nhiệm hữu
hạn (TNHH) và công ty cổ phần (CP).
Câu 3: Nêu lợi tích và hệ thống các loại kế hoạch trong kinh doanh nông
nghiệp
Câu 4: Phân tích các đặc điểm của thị trường nông sản Việt Nam. Anh (chị)
hãy nêu những đặc điểm cơ bản của sản phẩm kinh doanh nông nghiệp.
Câu 5: Sản phẩm kinh doanh nông nghiệp là gì? Nêu các đặc trưng và chiến
lược tương ứng với từng giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm kinh doanh
nông nghiệp. Cho ví dụ.
Câu 6: Nêu khái niệm, mục tiêu của chiến lược giá bán nông sản phẩm?
Theo (anh) chị chiến lược giá được tiến hành theo những hình thức nào.
Câu 7: Nêu các loại kênh phân phối sản phẩm kinh doanh nông nghiệp? Vẽ
sơ đồ và phân tích cấu trúc của các kênh phân phối đó. Theo (anh) chị, việc lựa
chọn một kênh phân phối phù hợp cần căn cứ vào những yếu tố nào?

Câu 8: Nêu các nội dung của hình thức quảng cáo được sử dụng trong chiến
lược giao tiếp – khuếch trương của doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp? Cho ví
dụ cụ thể về một hình thức quảng cáo được sử dụng phổ biến nhất trong kinh
doanh nông sản phẩm mà anh (chị) biết.
Câu 9: Phân tích các nội dung của hạch toán và phân tích kết quả kinh
doanh?
Câu 10: Mô tả cơ cấu hệ thống và hình thức trả công lao động trong các
doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp?
Câu 11: Thế nào là phân đoạn thị trường? Các căn cứ để phân đoạn thị
trường. Vì sao các doanh nghiệp cần tiến hành phân đoạn thị trường trong hoạt
động kinh doanh của mình? Cho ví dụ về phân đoạn thị trường của một đơn vị
kinh doanh nông sản phẩm.
Câu 12: Nêu nguyên tắc của việc lập kế hoạch kinh doanh nông sản phẩm
Câu 13: Nêu khái niệm và sự cần thiết của lập kế hoạch tài chính
Câu 14: Anh (chị) hãy nêu một ví dụ cụ thể về một cơ sở kinh doanh nông
sản đã sử dụng chiến lược mở rộng thị trường trong hoạt động kinh doanh của
mình
Câu 15: Tại sao quan điểm mới về kinh doanh lại nói rằng : “sản xuất kinh
doanh phải xuất phát từ nhu cầu thị trường”. Anh (chị) hãy minh chứng cho câu
nói này bằng việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm gạo.


Câu 16: Nêu các căn cứ để xây dựng chương trình marketing cho sản phẩm
nông nghiệp
Câu 17: Phân tích trình thực hiện chiến lược phát triển thị trường? Để hạn
chế rủi ro trong chiến lược này, các cơ sở kinh doanh cần chú trọng đến vấn đề gì?
Câu 18: Phân tích vai trò của việc tiêu thụ nông sản đối với cơ sở kinh
doanh nông nghiệp?
Câu 19: Phân tích vai trò của việc thiết lập kênh phân phối hàng hóa trong
kinh doanh nông sản phẩm.
Câu 20: Anh (chị) hãy nêu quy trình thành lập của một Hợp tác xã. Liên hệ
với thực tế thành lập HTX tại địa phương mà anh chị biết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×