Tải bản đầy đủ

ÔN THI đại học môn TOÁN PHẦN (3)

Chuyên Toán 10-11-12 – LTĐH
Giáo Trình Luyện Thi Đại Học

Thầy Vũ Viết Độ
www.kenhluyenthi.com
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2018
---------------------Môn thi: TOÁN - Thời gian làm bài: 90’
(50 câu trắc nghiệm)
GV Ra Đề: Thầy Vũ Viết Độ

Trung Tâm “Kênh Luyện Thi”
# 78/44 Đường Số 11 – P.11 – Q. Gò Vấp
# 159/30 Hoàng Văn Thụ – P.8 – Q.Phú Nhuận
# 180 – 182 Lý Chính Thắng – P.9 – Quận 3
Tư Vấn & Ghi Danh: 0903 92 33 27
(C.Thuỷ)

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN VI – ĐỀ CHÍNH THỨC
Ngày 26/11/2017
Các em viết đầy đủ thông tin sau vào bài làm :
+ Họ Và Tên: …………………………………………

+ HS Trường: …………………………………………
+ Ca Học: …………………… *Mã Đề:348




* Đây là cuộc đua tốc độ
* Các câu khó quay lại sau

Chỉ làm những câu đã quen thuộc trước
Không kịp thì ^^

BẮT ĐẦU!
Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm O với AB = 2a , BC = a. Các cạnh bên của
hình chóp đều bằng nhau và bằng a 2 . Thể tích khối chóp S.ABCD là:

a3 3
a3 3
a3 3
B.
C.
3
4
2
Câu 2: Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận ngang?

D. a3 3

A.

A. y 

x2  1
x 1

B. y 

x 1
x2  1

C. y 

x 1
x2

Câu 3: Tìm tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình 2 x
A. 1; 2 .

2

 x 1

D. y 



1
.
2

C. 1; 0 .

B. 0;1 .

1
x 1

D. 2;1 .

Câu 4: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y  x3  2 x2  4 x  1 trên đoạn 1;3
A. max y  2
1;3

C. max y 

B. max y  4

1;3

1;3

67
27

D. max y  7
1;3

Câu 5: Cho a,b > 0, rút gọn biểu thức P  log 1 a  4 log 4 b
2

 b2 
D. P  log 2  
a
Câu 6: Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A có AB = a, AC = 2a. Quay tam giác ABC xung
quanh cạnh AB ta được một khối nón. Tính thể tích V của khối nón đó
 2b 
A. P  log 2  
 a 

B. P  log 2  b 2  a 

4 a3
3
Câu 7: Một nguyên hàm của hàm số y  e2x là
1
A. e 2 x
B. e2x
2
A. V  2 a3

Facebook: Vũ Viết Độ

B. V 

C. P  log 2  ab 2 

C. V  4 a3

C. 2 xe2 x1

D. V 

2 a3
3

D. 2e2 x

1


Chuyên Toán 10-11-12 – LTĐH
Giáo Trình Luyện Thi Đại Học
Câu 8: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?
B. y  x tan x .

A. y  x cos x .

Thầy Vũ Viết Độ
www.kenhluyenthi.com

C. y  tan x .

D. y 

1
.
x

Câu 9: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, SA  a, AB  AC  2a, BAC  1200 . Thể tích của
khối chóp S.ABC bằng:
A.

3a 2
3

B.

2 3a 3
3

C.

a3
3

D.

1 3
a
3

Câu 10: Hàm số y   4 x 2  1 có tập xác định là:
4

 1 1
 1 1
B.
C.  0;  
D.   ; 
\  ; 
 2 2
 2 2
Câu 11: Biết thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng V. Thể tích tứ diện A'ABC' là:
V
V
V
A.
B. 2V
C.
D.
4
2
3
x 1
Câu 12: Cho hàm số y 
có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) và trục hoành có
x2
phương trình là:
1
1
A. y  3x
B. y  3x  3
C. y   x  1
D. y  x
3
3
Câu 13: Một mặt cầ u có đường kính bằ ng 2a thì có diê ̣n tích bằng:
A.

A. 8 a 2

B.

4 a 2
3

Câu 14: Tập xác định của hàm số y 
A.

\ k  , k  Z 

B.

D. 16 a 2

C. 4 a2
cot x

cos x  1



\   k , k  Z 
2


C.

 

\ k , k  Z 
 2


D.

1
3

3
2
Câu 15: Một vật chuyển động theo quy luật s   t +9t , với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc

vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời
gian 15 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu ?
A. 81 (m/s).
B. 30 (m/s).
C. 400 (m/s).
D. 54 (m/s).
Câu 16: Hình lăng trụ lục giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
A. 4
B. 6
C. 7
D. 3
3
2
Câu 17: Hàm số y   x  3x  9 x đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.  2;3 

B.  2; 1

C.

D.  2;3

Câu 18: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, độ dài cạnh BA = BC = a, cạnh
bên SA vuông góc với đáy là SA = 2a. Thể tích V của khối chóp S.ABC là:

a3
a3
a3
B. V 
C. V 
2
3
6
Câu 19: Giải bất phương trình log 2  5 x  3  5 , ta có nghiệm là:
A. V 

D. V  a3

13
1
B. x  7
C.  x  7
D. x  7
5
7
Câu 20: Một hình trụ có chiều cao bằng 3, chu vi đáy bằng 4 . Thể tích của khối trụ là:
A. x 

Facebook: Vũ Viết Độ

2


Chuyên Toán 10-11-12 – LTĐH
Giáo Trình Luyện Thi Đại Học
A. 10 
B. 40 

Thầy Vũ Viết Độ
www.kenhluyenthi.com
D. 12 

C. 18 

x5
là:
3x
1   x  5  ln 3
1   x  5  ln 3
1   x  5  ln 3
1   x  5  ln 3
A. y ' 
B. y ' 
C. y ' 
D. y ' 
2
x
x
x2
3
3
3
3x
Câu 22: Trong các hình vẽ sau (Hình 1, Hình 2, Hình 3, Hình 4), hình nào biểu diễn đồ thị hàm số
x 1
y
x  1
Câu 21: Đạo hàm của hàm số y 

A. Hình 3

B. Hình 1

C. Hình 4

D. Hình 2

Câu 23: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 có BD  13, BA1  29, CA1  38 . Thể tích của khối
hộp ABCD.A1B1C1D1 là:
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
Câu 24: Cho một hình nón có góc ở đỉnh bằng 90o và bán kính đáy bằng 3. Khối trụ (H) có một đáy thuộc
đáy của hình nón và đường tròn đáy của mặt đáy còn lại thuộc mặt xung quanh của hình chóp. Biết chiều
cao của (H) bằng 1. Tính thể tích của (H)
A. VH  4
B. VH  6
C. VH  18
D. VH  3
Câu 25: Tam giác ABC vuông tại A cạnh AB  6 , cạnh AC  8 , M là trung điểm của cạnh AC. Tính
thể tích khối trong xoay do tam giác BMC qua 1 vòng quanh cạnh AB là:
A. 98
B. 108
C. 96
D. 86
Câu 26: Giá trị m để hàm số y  x3  3x 2  3  m 2  1 x đạt cực tiểu tại x  2 là
B. m  1

A. m  1
Câu 27: Đồ thị hàm số y 

ab bằng:
A. -8
Câu 28: Cho biết

C. m  1

D. m  1

x  4x 1
có hai điểm cực trị thuộc đường thẳng d : y  ax  b . Khi đó tích
x 1
2

B. -2

C. -6

D. 2

5

5

5

2

2

2

 f  x  dx  3 ,  g  t  dt  9 . Giá trị của  2 f  x   g  x  dx là:

A. 3

B. 3

C. 6

D. 0

121
theo a và b
8
121 2
9
 a
B. log 3 7
8
3
b
121
 6a  9b
D. log 3 7
8

Câu 29: Đặt a  log7 11, b  log2 7 . Hãy biểu diễn log 3 7

121
9
 6a 
8
b
121
9
 6a 
C. log 3 7
8
b
A. log 3 7

Facebook: Vũ Viết Độ

3


Chuyên Toán 10-11-12 – LTĐH
Thầy Vũ Viết Độ
Giáo Trình Luyện Thi Đại Học
www.kenhluyenthi.com
Câu 30: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy và
a2 3
SA  a 3 . Biết diện tích tam giác SAB là
, khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) là
2
A.

a 10
5

Câu 31:

B.

a 10
3

C.

a 2
2

D.

a 2
3

C.

1
C
2 ln x

D.

3
2

ln x
dx bằng:
x



3

A. 2  ln x  2  C

B.

2
3

 ln x 

3

C

 ln x 

3

C

2x  2
có đồ thị (C). Đường thẳng (d): y = x + 1 cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân
x 1
biệt M và N thì tung độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng:
A.  3
B.  2
C. 1
D. 2
5x  3
Câu 33: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y  2
không có tiệm cận
x  2mx  1
đứng. Ta có kết quả:
A. m  1
B. m  1
C. m  1 hoặc m  1
D. 1  m  1
Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O, AB = a. Hình chiếu H của S trên mặt phẳng
(ABCD) trùng với trung điểm đoạn OA. Góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng (ABCD) bằng 600. Tính
thể tích V của hình chóp S.ABH.
Câu 32: Cho hàm số y 

A. V 

3 3a3
4

B. V 

3a 3
32

C. V 

3a 3
4

D. V 

3a 3
12

2mx  1
1
trên  2;3 là  khi m nhận giá trị bằng:
mx
3
A. -5
B. 1
C. 0
D. -2
2
Câu 36: Tìm các giá trị của m để hàm số y  log 7  m  1 x  2  m  3 x  1 xác định x  , ta có kết
Câu 35: Giá trị lớn nhất của hàm số y 

quả:
A. m  2

B. 2  m  5

C. 2  m  5

D. 1  m  5

Câu 37: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB  a 3, BC  a . Tam giác SAC
đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách h từ A đến mặt phẳng (SBC).
A. h 

2a 15
5

B. h 

a 5
3

C. h 

2a 5
3

D. h 

a 15
5

Câu 38: Cho các số thực dương a, b thỏa mãn log 9 a  log12 b  log16  a  b  . Tính tỉ số T 

a
b

4
8
1 3
1 5
B. T 
C. T 
D. T 
3
5
2
2
Câu 39: Cho khối nón đỉnh O trục OI, bán kính đáy bằng 2a và chiều cao bằng a . Mặt phẳng (P) thay đổi
luôn đi qua O và cắt hình nón theo thiết diện là tam giác AOB. Diện tích lớn nhất của tam giác AOB là:
A. T 

A.

5a 3
2

Facebook: Vũ Viết Độ

B.

3a 3
4

C.

3a 3
8

D.

5a 3
8

4


Chuyên Toán 10-11-12 – LTĐH
Giáo Trình Luyện Thi Đại Học
0

Câu 40: Biết
1

A. a.b

x
x

1
dx
2

a ln

Thầy Vũ Viết Độ
www.kenhluyenthi.com

b
1 , với a, b, c là các số nguyên. Khẳng định nào sau đây sai?
c

B. ac

3(c 1)

C. a

b 3

b 2c

10

Câu 41: Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y 
nào sau đây
A. 2,3406
C. 2,34

3
1  2  sin 2 x

c 1
gần nhất với giá trị

B. 2,3408
D. 2,341

Câu 42: Tổng số nghiệm của phương trình sin 2 x 
A. 7,5

B. 6,5
4

Câu 43: Biết

D. ab

x
3

3
trong khoảng  0;3  là
2
C. 7
D. Đáp án khác

dx
 a ln 4  b ln 3  c ln 5 , với a, b, c là các số nguyên. Tính S  a  b  c
x

2

A. S  6

B. S  2

D. S  0

C. S   2



Câu 44: Tìm giá trị của a để phương trình 2  3



x



 1  a  2  3



x

 4  0 có 2 nghiệm phân biệt thỏa

mãn: x1  x2  log 2  3 3 , ta có a thuộc khoảng:
B.  3;  

A.  ; 3 

C.  3; 

D.  0; 

Câu 45: Cho khối chóp tam giác S.ABC có SA = 3, SB = 4, SC = 5 và SA, SB, SC đôi một vuông góc.
Khối cầu ngoại tiếp tứ diện S.ABC có thể tích là:
25 2
125 2
10 2
C.
D.
3
3
3
Câu 46: Một trang trại chăn nuôi dự định xây dựng một hầm biogas với thể tích 12 m3 để chứa chất thải
chăn nuôi và tạo khí sinh học. Dự kiến hầm chứa có dạng hình hộp chữ nhật có chiều sâu gấp rưỡi chiều
rộng. Hãy xác định các kích thước đáy (dài, rộng) của hầm biogas để thi công tiết kiệm nguyên vật liệu
nhất (không tính đến bề dày của thành bể). Ta có kích thước (dài; rộng – tính theo đơn vị m, làm tròn đến
1 chữ số thập phân sau dấu phẩy) phù hợp yêu cầu là:
A. Dài 2,42m và rộng 1,82m
B. Dài 2,74m và rộng 1,71m
C. Dài 2,26m và rộng 1,88m
D. Dài 2,19m và rộng 1,91m
Câu 47: Cho nửa đường tròn đường kính AB  2R và điểm C thay đổi trên nửa đường tròn đó, đặt
  CAB và gọi H là hình chiếu vuông góc của C lên AB . Tìm  sao cho thể tích vật thể tròn xoay
tạo thành khi quay tam giác ACH quanh trục AB đạt giá trị lớn nhất.
1
A.   60 .
B.   45 .
C. arctan
.
D.   30 .
2
Câu 48: Với giá trị nào của m thì phương trình x 2 x 2  2  m có 6 nghiệm phân biệt?

A. 25 2

B.

B. m  1

A. 0  m  1

C. m  0

D. m  0

Câu 49: Trong tất cả các cặp  x; y  thỏa mãn log x2  y 2  2  4 x  4 y  4   1 . Tìm m để tồn tại duy nhất cặp

 x; y 

sao cho x2  y 2  2 x  2 y  2  m  0 .Khi đó m bằng


C. 
A.


2

2

B. 10  2 và 10  2 .

10  2 .
10 

2





Facebook: Vũ Viết Độ



2

10  2 .

D. 10  2 .
5


Chuyên Toán 10-11-12 – LTĐH
Giáo Trình Luyện Thi Đại Học

Thầy Vũ Viết Độ
www.kenhluyenthi.com

sin 6 x  cos6 x
 m có nghiệm, số giá trị nguyên của tham số m thỏa
Câu 50: Để phương trình
  

tan  x   tan  x  
4 
4

mãn điều kiện là :
A. 0
B. 1
C. 2
D. Vô số
-------------------- ***** -------------------Giám thị không giải thích gì thêm!

Facebook: Vũ Viết Độ

6



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×