Tải bản đầy đủ

Chính sách thương mại quốc tế chống bán phá giá ca tra cá ba sa

CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
CÁ TRA CỦA MỸ ĐỐI
VỚI VIỆT NAM NĂM
2015
TEAM 6


MEMBER
MEMBER

1. Lê Thị Thanh Vân - 1613310096
2. Hoàng Hà – 1613310028

3. Hoàng Minh Hằng - 1613310031
4. Nguyễn Thị Nam - 1613310054
5. Đỗ Thị Nhung - 1613310061
6. Phạm Ngọc Tú - 1613310089
7. Ngô Thị Thảo - 1613310075
8. Trần Thị Thu Phương - 161331005
9. Bùi Thị Thảo - 1613310073
10. Nguyễn Thị Ngọc Nhung - 1612210176

11. Trương Phương Quỳnh - 1613310068

“The best company is our company”

www.zacomic.com


OUTLINE
01
CHÍNH SÁCH CHỐNG BÁN PHÁ
GIÁ CỦA MỸ

03

ẢNH HƯỞNG

05
GIẢI PHÁP

NGUYÊN NHÂN

02
FARMBILL

04
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÁ TRA SAU
CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

06


01

www.zacomic.com

NGUYÊN
NHÂN

FSIS phát
hiện dấu viết


của hóa chất

Giống catfish
của Mỹ và
giá rẻ hơn
0,8 – 1 USD

“The best company is our company”

Doanh
nghiệp Mỹ ý
kiến lên
chính phủ

Cá Việt Nam
nuôi trong môi
trường nước
bị ô nhiễm


02

www.zacomic.com

CHÍNH SÁCH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA MỸ

01

9 doanh nghiệp được hưởng mức
thuế riêng biệt phải chịu thuế dao
động từ 3,87 USD/kg.

“The best company is our company”

02

Thuế cao gấp 1,6 lần so với POR13
Cao gấp 4,9 lần so với POR12


02

CHÍNH SÁCH CHỐNG BÁN PHÁ
GIÁ
9 doanh nghiệp được hưởng
03 mức
thuế riêng biệt phải chịu
thuế dao động từ 3,87 USD/kg

04

Mức thuế cao ngất ngưỡng
đối với hai doanh nghiệp xuất
khẩu cá tra Việt Nam lên tới
7,74 USD/kg, mức thuế suất
toàn quốc vẫn ở mức 2.39
USD/kg

“The best company is our company”

www.zacomic.com


03

FARMBILL
 Thực hiện kiểm tra 100% các lô hàng thay
vì kiểm tra xác suất như trước đây.
 Nếu phát hiện ra lô hàng vi phạm về an
toàn thực phẩm, họ sẽ lập tức bắt buộc
100% các lô hàng sau của doanh nghiệp
đó phải lấy mẫu phân
 Khi doanh nghiệp triển khai biện pháp khắc
phục, được cơ quan có thẩm quyền trong
nước chứng nhận, phía Mỹ mới xem xét
thẩm tra để gỡ bỏ chế độ kiểm tra 100%
cho doanh nghiệp vi phạm
“The best company is our company”

www.zacomic.com


04

www.zacomic.com

ẢNH HƯỞNG ĐẾN DN VÀ NGƯỜI DÂN
Farm bill: việc kiểm tra làm mất
nhiều thời gian. Tốn chi phí lưu .
kho thêm 10% và giá bán tăng

01
02

“The best company is our company”

Mất đi 1 phần thị trường khá
lớn, thua lỗ


www.zacomic.com

Lợi nhuận sau thuế của các DN cá tra 2014 - 2017

800

4 63
4 00

4 25

354

321

200
0

Đơn vị:
Tỷ đồng

565593

600

14 2

90 104 100

61

9.7
VHC

HVG

IDI

ANV

-200

-600

“The best company is our company”

72
-3

3

AFG
-187

-4 00

-800

2 13 2

-705
2014

2015

2016

2017


04

www.zacomic.com

ẢNH HƯỞNG ĐẾN
DN VÀ NGƯỜI DÂN
.
Farm bill: việc kiểm tra làm mất
nhiều thời gian. Tốn chi phí lưu
kho thêm 10% và giá bán tăng

01
02

Người dân mất việc

03
04

“The best company is our company”

Mất đi 1 phần thị trường khá
lớn, thua lỗ

Tác động xấu nữa đến tâm lý
và làm thay đổi chiến lược sản
xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp


05

www.zacomic.com

TÌNH HÌNH SX SAU CHỐNG BÁN PHÁ
GIÁ
Xuất khẩu cá tra Việt
Nam từ 980 triệu
USD năm 2007 lên
hơn 1,77 tỷ USD
năm 2017
Tăng trưởng cao 2
năm 2008 và 2011
còn lại hầu như
không tăng trưởng

Kim ngạch XK cá tra 2007 - 2017

Triệu đô
2000

1856

1800
1600

14 53

14 00

174 4 1720 1777

1715

1777

1565
134 3

14 27

1200
980
1000
800
600

4 30

4 00
200

8I2

01

17
20
Q

16
20

15
20

14
20

13
20

12
20

11
20

10
20

09
20

08
20

“The best company is our company”

20

07

0


05

www.zacomic.com

TÌNH HÌNH SX SAU CHỐNG BÁN PHÁ
GIÁ
Diện tích nuôi, sản lượng, kim ngạch cá tra 2015 – quý I 2018
7000
6000
5000
4 000

6078
4 94 9
4 552
3900

3000
2000

1123 1047 1200

1000
0
“The best company is our company”

1550 1670 1780
222.2

Diện tích nuôi
2015

Sản lượng
2016

2017

Quý I 2018

4 30
Kim ngạch


GIẢI
PHÁP


06

www.zacomic.com

CHÍNH PHỦ

Gần 600 tỷ đồng là kinh phí

Thắt chặt kiểm tra, chứng nhận

dành cho đề án sản xuất cá tra

ATTP với các lô hàng cá bộ

giống 3 cấp chất lượng cao

Siluriformes xuất khẩu vào Mỹ

NUÔI CÁ

WTO

TIỀN

“The best company is our company”đệ trình lên tổ chức WTOViệt Nam đã gửi hồ sơ

KIỂM TRA
Siết chặt nuôi cá tra tự
phát


06

www.zacomic.com

DOANH NGHIỆP
Duy trì nguồn nguyên.
liệu đầu vào ổn địnhTăng cường xây dựng và phát triển thương
hiệu thuỷ sản Việt Nam trên thị trường Hoa
Kỳ
Đổi mới và nâng cao
năng lực công nghệ chế
biến thuỷ sản

.

“The best company is our company”


06

www.zacomic.com

HIỆP HỘI
Phát triển thương hiệu gắn với hệ thống tiêu chuẩn
sản phẩm
Hỗ trợ doanh nghiệp để giảm chi phí và
giá thành
Tạo dựng hình ảnh chung về ngành thủy
sản VN
Tích cực nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu
thủy sản
Tổ chức nhiều phương thức quản lý cộng đồng
“The best company is our company”


THAN
K
YOU
!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×