Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI THỬ vào lớp 10 CHUYÊN

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN
Môn: SINH HỌC
Thời gian: 150p

Câu 1 (5đ)
a. Dùng sơ đồ lai chứng minh sự phân li độc lập của các cặp gen làm xuất hiện nhiều biến
dị tổ hợp, còn liên kết gen không tạo ra hay hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp.
b. Tại sao trong thí nghiệm lai phân tích ruồi giấm đức F1 dị hợp hai cặp gen thân xám
cách dài Moocgan lại cho rằng các gen quy định màu sắc thân và dạng cánh cùng nằm
trên 1 NST
c. Các quy luật di truyền nào cho kiểu hình ở thế hệ lại phân li tỉ lể 1:2:1 hoắc 1:1:1:1. Mỗi
tỉ lệ với mỗi quy luật di truyền viết một sơ đồ lại minh họa
d. Một loài có các gen: A tương ứng với a, B tương ứng với b. Viết các kiểu gen liên quan
đến hai cặp gen đó
Câu 2 (4.5đ)
a. Ở gà các tế bào mắt, tế bào cơ tim, tế bào lông ruột, tế bào sinh tinh, tế bào sinh trứng,
tinh trùng , trứng loại tế bào nào chứa NST giới tính và nếu có thì đó là NST gì ?
b. Trong quá trình nguyên phân dùng tác nhân gây đột biến tác động vào kì nào thì dễ xảy
ra đột biến gen hoắc đột biết số lượng NST? Vì sao?
c. Một tế bào sinh tinh có hai cặp NST tương đồng kí hiệu A,a,B,b phân bào giảm phân, ở
lần phân bào hai một trong hai tế bào cặp NST B,b phân li không bình thường. Có mấy

loại tinh trừng được tạo ra với kí hiệu như thế nào ?
Câu 3 (3,5đ)
a. Ở một loài có bộ NST 2n = 14 thấy xuất hiện một cây có hình thái khác thường. Do điều
kiện người ta chỉ khảo sát được một cặp NST tương đồng ở cây đó thấy có 3 NST kí
hiệu aaa. Đây là dạng đột biến gì ?Viết sơ đồ cơ chế xuất hiện cây có hình thái khác
thường nói trên
b. Ở thế hệ ban đầu của một giống cây trồng có tỉ lể các kiểu gen: 0,2AA : 0,5Aa : 0,3aa,
sau bốn thế hệ tự thụ phấn liên tiếp thì ở thế hệ I4 tỉ lệ các kiểu gen sẽ thế nào?
Câu 4 (3đ)
a. Viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Giải thích mối liên hệ giữa các
thành phần trong sơ đồ


b. Viết sơ đồ thể hiện cơ chế di truyền ở mức phân tử. Tại sao sơ đồ đó lại thể hiện cơ chế
di truyền mức phân tử
Câu 5 (4đ)
a. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu nào? Nêu chức năng của mỗi
thành phần.
b. Một hệ sinh thái có: cây cỏ, trâu, bì, hổ.
-Nêu mối quan hệ giữa các cá thể trong hệ sinh thái đó
-Trong mối quan hệ giữa hổ với trâu và bò mặt nào là có lợi, mặt nào là có hại đối với cá
thể và loài
-------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------------
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×