?@ABCDECFGFHAIJ$*KLIM( NOPQRSTUVXYZQ[]^_`abcOdQRceQ]cOfgchiQjYXkcSlmnQo`pQR]qQ]c]rgstP..." name="description"/>
Tải bản đầy đủ

Ngân hàng câu hỏi an toàn điện phần 2

012304678

8
8 

789:;<=>:?=@ABA@CDFGFHIJKDLMNOFHPQR=A@S9:;T=>UVPS::;WXYPZ[\=[]^A@T
A_A`@?AabcTURPQRFdeDPf=>AgdPQR=A@TUV:@hi:bWPQR=bWA@S^UVj
klmn=>@op=]9q:;<=>:?=@AZr^SFHIm\QPQR=AsFPmoA=YQPt:[up[Shjvw`@h=>g=
^SA@A@S^UVxPQR=_py89:;<=>:?=@AB:@zdGFHPi=:;WXYPQR=_pp@rj{YQPt:[up[Sh
A|==@}^>hc^:;WXYPQRFe~dlFNdlFHdFLxP~LOFHdlmn=>@o~PC:y89:;<=>
:?=@j

&2*"
$*(
hi=XA@S^UVAZr:@hi:bW:@]=@=>g=^SA@^f:
~LPzA_A:@hi:bWbcTURAg:=@r=@U]A@gAA@g=
p@s=bWA@S^UVbcMPcKFdMJFDLMFHmnhj
$.&$ ĂÂ*(ÊÔ$Ơ&"Â("*+
*(ÊƯ*+(Đ*"ăâÊêôơ
ư đHmnQPC=>:;===AB;==
"#$%&'(")*+,-*./.01234


à3
àả
à1
ã
áạ

56


012304678

8
8 
789:<=>9?@A9:BCDEQKL]Y N^HZIJ^Z]OPPPO^OP[^R\]RPSTUVWX
_
F
G
KL M K
` a:BC=KijZKeKklmmmmmno
789:<=>9?@A9:BCDEQKL]Y N^HZIJ^Z]OPPP^O[O^PRPPPPP]OTRVWX
_
F
G
KL M K
pIqKrscEtIDijuviwiIxWyzM{|}HIJTK~@9:BC=KcZizKL
KcIizKLJKcMzKTyKjzWLD89:<=>9?@A9:BCD_
pjDiiIIiEKLcZ9:BCDizKL9h9:BCDizKLJKcMzK_
t~cqKE
9:BCDIKLKL}IDWIDcD~HriyDWx9:<=>KHIJcIcJKdKWJKL{sHiJM
@:=<~KIvA hiyqcD>@fgfh<=>KcZKIBCKLI<=fh9IDW_
a:=AKKz}iÔKHI=<Ơ
:Ư9:Afgfh<=>9Ăfgfh<=>Kyzii{ĐKLiĐăMIâIi_

&ê2ô*"ơư
đê&đ/'ơà*ảãáạ(ằ*+(ẳ*"
ẵD~KuviIxWyắiJcID~căcIzKIKLKWxiI
WâhAicKIJKIyziIi
iIKHIÔKăiIxWyắă$ê" đ/'ơà*ảãáạ(ằ*+(ẳ*"
ZKLcKIiJWx9:B=<=>KiÔ9xD_IDKLKWxiIiIxWyắ<=>KH{|}cZKL
"#$%&'(")*+,-*./.01234

ặ3
ặầ
ặ1

ẫấ

ậè
ẻ

ẽ@x<=>K

56


012304678

8
8 
789:;<7:=>?@ACD97EFGHCIJ9KLL:MNOHICP7QRLQST;U99:VWXTYW7EFGHCIJ9KL7EZ9
[\]>^_@A>`@abCcdae@A>^fg9X:hdCi7jkl7Em9X789:N
n:o9:L:p9;Pm7Sq;rMWs7;pm;:tQoWs7jkl;:tWu;9HT7TDLvwIaxICpmjkljy9
7Eq9XWSzaCIJ9{:sLXT|;pm;:t{;K;;:PmWu;{9uL;p_za}b~~Cfhz>ax]CT7l
7:ms;voqQqST;p_za}z@A@afzC`za>aWWN
pm;:t7:;:TJ97:q9XmlZ9Q7;:Yl:qR;mH@z@AC=7K;:EM:TWSzaCIJ9:T
zfg@ACs[e@ACIJ97Eq9XWSza>?@ACs7TD@=CfhzCIc_@]bCIJ97E;rM;:P7
QTJmQoWjkl;pm;:t;p9;<9:TJ>Cs9<9X;:Y]b`za>afw;vo7:o9:L:p97:8;::hLN
n:9XGH7:m7
e@ACIJ@CF9:Wi;CTK7EF[e@ACIJ9Wo;pm;:t;<7:=QoWvTJ;QTZ97;Wo
a@A>ax]CICR;789:;rM9 TJ@dCF9:Wi;CTK7EFqMl;:TcmmP7:TJ9XT|xaxICpm;pm;:t:T;pm
;:t9Xu9WS;:N
R;789:ĂWLTklQoÂmM9:JXT|x[e@ACIJ9vo7:gIAIx@>zCs9X;rM;pm;:t
CfhzÊzCF9:V@ACfg@AC=CYWY>`@aCÔ9X9:P7vo;:m9K;vwT;pm;:t
Cfh;GY9mP7N
e@ACIJ9;u7;;7T=mXTK7EF9:9:P7;rx[e@ACIJ9G;HWojkl;:t;<:Y@?@A
9Xu7WS;:N
Ơ:Y@?@Azu>CF9:Wi;XTK7EF;rx[e@ACIJ@@A?@S;:Wo;pm;:t;<7:=;u7N
Pm7SƯĐfăTjMq;:89:{7TDdÊâz>ê@aô@AơôaJ7:H9XưdơbfăTjMqL:{QUq7
9:M9:N
OXmlZ9QQoWvTJ;
Ơ:T7:Mq7K;7EZ9;pmjMq{9:g~făTjMqvo:J7:H9XưdfăT{WSzaCIJ@Cfh;
Cđ@A@Au7NnEq9XÂmK7Et9:9Xu7WS;:{;pmjM>afg9XYlEM:Ô_x@ACIJ97SICpm
făI[x~CI=W7TDL;7EZ9:J7:H9XưdfăTN
AfgTGj9X;p9L:YIfăTjMqEM:Tưd@ax@aC=jL7u7:ÔÂmM9XNq7H;
CsàqV9X7Ml:9X7:=@ax@aCfhz@ả@@AfgI>x>aảfăTjMqL:Nã;
jy@CIJ9>a}făTjMqL:zá@AfăI[xza`@aCfh;ưL7Eq9X9XoWN
56
"#$%&'(")*+,-*./.01234


012304678

8
8 
7 89:;<=>@ABCD>EFGHIJKLAMEINOPCOJQ>RKSNNTCJKLAMEI@KUNGHINVCWREXQ>S:
YZ[Y\NCQI@]^_`a>COECOGHIJKL:bcde9fgch9i:;NO]CWmnI@]DOopqECW@KUkhrdbj:;9c;9sj9otuc;<`vbae[=[[gd;<[9w:<:c;
;<=;x
ylk[9z;<{|h}[9ua[~
7 y9;kqMEI>OIMTCW@ABC@v;9Y\NXQ@ABC@v;9Y\kx
7 :[[JQMTCW@AB;[;9[dl;kcYNO@AB;x
7 ;7 @Nubcd[[x
7 @Nubcd;113('3
yu[dkcyx:@A@usjdx
x:@A@ugcx
x[Ăx
Âx:@A@]CWÊyx
ÔxyuZCMƠF@AƯuh9:;{Đ@]CWJ:[:@AYÂh9:;9;ă{ă[x
âxyuZ;bêôkơY\;ưxđk9kơY\;x[Ăx
xêô[9x
11+*àảãáạ$3
89:[9:[`vtu:eYă;[ằẳjYs:BNẵPCO>OKw;<~
7 89:[9:[`vẳjYs:BNẵPCO>OKw;<~ắDGOCWN]MTCW@AB;k9ô[gd;gd[ăk[:săc[9ằắ[[9z;<[ặ;<[gd;<ẳầ:ẩuô;[MIOEAMTCW@AB;
sj{:;9gc`ẫCWGOCWDMIOEAMTCW@ABCN]@ZẳS;`ẫ;<;9cuCWKUk;9cusƯ
k9:Ưux[9z;<[ặ;<`ẫCWấDMI@]GOCWN]MTC@AB;kơY\CW^ACORE@k=[[:e
@AậènmOKXaôysẻ;ẳjYs:Bk`PCO>OKw;89:[9:[`vk9Ysi~
7 89:[9:[`vkẽ{Đk|k9YsiYZ[e9CMTCW@AB;k9ô[gd;56
"#$%&'(")*+,-*./.01234


012304678

8
8 
789:;=>?@ABCDEFAGJAHKI@LMAGNOAHPQRSTQU8@TVT?WMTXYZ[78\]T?^S_`a?
bQcT?^?QdTX?eT?f[@?^?QdTXTO\78\VTg8US8aTLh\Si`jTX@?WMTXS8aTLh\
Si`jTXS_`aklm:;=noTSi`j:;plm:;=noTSi`j:;:Fq=rsSS8TXS>bSQM
S8aTLh\St?@?WMTXS8aTLh\St??[]u=nv`@w[TQWU`a?Yxy=noT?^=z`{?[]u=nz`
S|}~rE\PQ[S_wxS9m=noTWUTXMO[N@w?Ry=aTXTXt?
11.")*+&*(#*+
Qi::;yt?ATSQi::;ytklm:;=noTYTTQ>?S_?Qz
no:u=TQ`jSTno:u=?YVTQU[SxSS|U`OPQdTXXh\WUQ[o:krsTX
u:;=noTSQĂS?Q|:;yy=noT
m:;=no:=TQ`jSATQi::;y8LÂTXYO`N[oyÊÔƠlFn=nƯƠ}yykn]u=nz`
m:;=no:ml}:=TQABTÂTXWÂYTTQ>?`OS_?Qzk}Đ;n}ky=aTXSt?
ă1â13ê('ôơ*+ưđ*ơô$3
>8?fMS|UXe`àảabQhT
GcTXf?
Hãy>8TXt?`fSQ
áạo?Q9TX?[]u=nz`
;ằEFẳlÔq=noT
ẵắ}:Êr:;nĐãÊ:no?
ạ[o8SQTQN?LMTQOwiT78>kƯƠq=TQ
ặ8a:lÔq:}ĐyÔĐ=no:ãÊk^
à8eTXLbQeg8UTX
ầS_SQjy::;ẩiMNo:;rẫ[wấLậTXNO?QUM?RS=:;yt??WVT
c:ky=aTX
ãy>Ơky=a:;=:;Đ{=i`ảiM?>?SiSRSSxSS|}è=rsy=:;:;t?STXGYẻS
NOSQTQ7RS
RS?[]u=nz`Xe`S_?[]u=nz`Qeg8UTX@?[]u=nzĐ=aTX@?[]u=nzĐkẽ:
y=c8T9[
érTXP[`TQ[ok=aSMTXS|UT_bQậ?Q8aSEFẳyrẫ:;=alm:;=noTNO?Qẫ[X[UTLÂTX
=noTSQf\g8U@wU8PQ[SMTX?[`a?`jy=aẹy=:k}:ÊrTXP[`wky=aTX?[
yãy>Ơ=:;yt?
56
"#$%&'(")*+,-*./.01234


012304678

8
8 

789:;<=>:?@ACD@EFGHIJKLM
NOHP=>QFIRUVJW:X@HOYZK[\>=JK]^_M`=JK]^_>Ua[b;cQ9>dIeK:f\a
[b;>:=_g@IJKLMKhiCD@EIR<@jkl9m=naL;n9oepGHIe@AFqkr>s9:t>=JK]^_c;K:oua
[vHIRL;z>wu[{|}f\:~9W:K~KLsHOHPiI@E@EQ9[>
IIklHFGHIJKLVKLa>@I@E@EQ9[\x9;hIRgx>wu`K:uK:>:UKLxouM
<9:dKL]XW:m=uKLTLxW:@@E@CK:m=uKLf\V=KL]XW:m=uKLM
m=uKLfSuW:n9c;K:KLu_[XW9~>Ve]Kf\}V=KL]XW:m=uKLi@E@CK:
m=uKLM=n9otK:]XW9Q9:m=uKL|Z_ou9o}KLV=KL]XW:m=uKL9:}KL=_K9Q>
:yK>:hCD@EIR11.")*+&*(#*+3
d>v>Tasassf\M
ĂR<@GIeK:x~>ÂÊ>ÔM
ĂR<@GHGHAIRĂR>vHIy;ÂÊxu|ÔM
ĂR>v>9;g=ÂÊx;KÔM
ƠD@EIR<@IeK:x~>ÂƯKÔM
ƠD@EFGHIJKLVZ}fĐKcd[\xf;<>M
ă:Z@@EHQ9]{KLKLQKxy>:[rKK:P9ÂƯ>=ÔM
ĂRNGHIê99=_hKKLQ9]{KLs`sôsăsơf\ưđM
OIĐĐ
ARHAkA@EHGHAIR:c9vIJKL>Q9VKL`ôM

"#$%&'(")*+,-*./.01234

56


78:;<=>?
@ ABCBDBEFGHIHB:CJKL =MNKOPQRS
T ?RUKMNVOPQRWXKM?YZQ[\QR]S
T ^R_KM`abcKMd?eS

012304678

8
8 

78:;<=>f
@ ABCBDBEFGHIHB:CJKbgKM?YZQ[\QR]RhiHjkl:mKMNn:CJKS

op:DqH:rFBFGBstuvwoxkyz{|:rKRO}H:~Wh€JQ‚VRwƒVWr:CJKV„WcC…†FD‡QS
ˆe‰Š‹ŒZŠ‹ŒŒZŠ‹ŽZŠ‹ŽŒS
KMbcKM‰
@ w‘’“”‚QR•KQ–QVRwƒVWrH—:~WhR~‚KVh˜K’RgRq’QRh€wJQ“N™:iV€˜`abcKM
@ fKš\›VQ–QVRwƒVWr:PVVwœ\QR\KVRžhŸœ\Q[\QtFGD wbgKM
?›\V¡¢H…†£FGBst¤M;OŠ‹€˜R‚wQR¥`¦S
@ f¦VR}KR›V‰§}H:~QR¦KMWcwS
@ f¦VR}R‚w‰§}H:~QR¦FGFD‡QS
56
"#$%&'(")*+,-*./.01234


012304678

8
8 

&728*"9:
;<=

>?@ABCDECFGFHAIJ$*KLIM(
NOPQRSTUVXYZQ[\]^_`abcOdQRceQ]cOfgchi\QjYXkcSlmnQo\`pQR]qQ]c]rgstP
mZQjhXkcc]qu]vQRc]wstxXtyzU{x|U}~xUV€h
‚hiQƒfg]TSm„g…^c]hics†c]lQ]QR‡QSTg]Sˆc\]^Xwgogc]hics†stPmZg‡cQ]^Q]
mlg]‡gg]‡Q\]‰Qs†g]TSm„stxXtyzU{x|U}~xUV€h
$7
Š‹UVXYZUŒzUV€h
N^gŽUV€h‘QR‘’“““”•Ochi–Xkc‘OP‘_”
56
"#$%&'(")*+,-*./.01234


012304678

8
8 
6789;<=8>?@89ABCDIEFLJ MHKMKN
EF E G
O P9AB<;QEFRKSEETEUVKETEWKEWXYN
6789;<=8>?@89ABCDIEFLJ MHKMKL]XXX\M\XXMaL\]^_`
Z[
EF E G
O P9AB<;QEFRKSEET8bcbd;<=EUVKETEWKEWeXXXXYN
6789;<=8>?@89ABCDIEFLJ MHKMKL]XXXM\e\XXXXXMaLXf^g_`
Z[
EF E G
hijEklRDmiCUVnoUpUiq_rsGtuvwixfEy?89AB<;QEFRKSEET8bz;<=ERK{UsEF
|}ERi~UsEFxERGsEfr~EV|s_FC€789;<=8>?@89ABCN
myR|‚jED
O ƒ„89ABC…i†EFEF‚viC„_…iCRCywk‡Ur}C_q89;<=EˆwixRi~RxESE_xEFtlw
b@‰Š?‹9<Œ;yEio@‹Ž d‰UrjR|C=?bcbd;<=8‘c8d‘ABEFi’“;K•REF‚viC„_N
O P9‰Œ<‘@;„@8‰Œ8d—8‹˜d<;œ‰989@bcbd;<=8‹˜ž€bcbd;<=ErsUŸUt EFU ¡Gi¢…iŸUN

£%¤*+$¥¦§¨©

"#$%&'(")*+,-*./.01234

55


012304678

8
8 

&7
89:;<>?;<@AB;CDE;<9:F
G?;<@AB;@AHIJKLMNOPQOROLS RNKTS UNKTS @VHWXED@YR]^_`TJKLMNORabRNcTNdeRfgT\hiTj
kl;m>?;<@AB;CDE;<9:F
nOUopq;<9:FrqT\rstttuvq;@wkrqbrxuvyRzryMr{{t|j
} ~m;;<9:FRFMzUfA@VR]TTr]Trtuj
gT<@AB;CDE;<9:FpT\q yqM q sttt{{ttx{sd
j


T\ T b
} ~m;;<9:A@A>EXDF]TTr]Trxttttuj
G?;<@AB;CDE;<9:FpT\q yqM q sttt{x{tttttxd
j


T\ T b
7
k;?;bfFRF`QUNQĂ;@ÂTNdÊUÔƠƯĐăâêWH9:T\NE;Hô;m;ơ
ưR_QđTp
} 8@dbOTRbcTRQLBH@[FhNFRFMzUfA9A@ABTFTNNbaHHm;56
"#$%&'(")*+,-*./.01234


012304678

8
8 
789:9;<>?@ABCDCEBCFGH<@BIJKLFMNOP;Q8RBLS TIUVWX:Y9ZK@[@TPMZQ:\]Q8
A^_`Qa8bm nFINM^BPjBCAINCToCLpTMAM;qrsV8tUVfuvV8wvWx9kyCFPMZQQziV{Qq8|9
P}IF~CFABO@[@TPMZCLpE@[@TPMZQWzV]VQaV|t878]VlzQ;KP_bV:8e
8iVAPMZQ789fuvV8wvl

MZQ:\QMPd:V{CPINACFPMZQ:\QMPd:QEA^ICFPdANPMZQ:\iQQ9
Pd:l
MZQ:\QMPdAP_b@>[@PQ8Qa:fPMZC[GCFPMZCPMKBp;:VdhQMPdANIPd:l
MZQ:\QMPd:V:8j9;CP9:8t:8`9a9vQWz:8`9:9;ALGIPCDCPINIEBpTL
?@PPMZQ:\fhd:YzYxQQ8d:l
9;AP_bVa9]:\V8tq8qVvkMPMZQ:\QMPd:l9;APEPd::yMCoM@{CPIPMZQ
:\QMPd:WzV]Vi;h:pT[@A[@PCFP;CPMZQ:\PdAJ_oCFFM[L
Ă[@PCTP_bV8Z:8CFPMZQ:\QMPd:ÂÊZ:8QaQMPdAPoCFM|QWz8Z:8QaQMPd:
8Q8bql
Ô8hQV]VVƠQaV|t8:8t:9ƯhV8hQĐhV:;ăâ~CFABO@[@TPMZQêa9ziV]V8
PMZQlll
ôuQaV]VVƠQaVPI@TKODCGQal
MZQơư8vađEGcOAT_`CF@ENKAT}ICF_`9Ym T_`QaYzÂ
NKq8vl
zhWzQaq8vl
NK>BCTG_oCFm ảCFPjVdái:\hQa:ạQ8iQahMăAT_`CF@ENKP}C
áiQMPdAGcOEBJJP_bVQ9:ằ9:9;rvQ8Y]VifẵVWzQal
56
"#$%&'(")*+,-*./.01234


012304678

8
8 

789:;8<;=>E ?@AB?@
789:;8<;=> 789:;8<;=> 789:;8<;=>CDD F
GH
GHI
K:
\] ^_
~Yl€WZjp‚Oƒ
c
f
c
j
k
l
m
l
n
m
d
e
g
Y
`ab `ab cdefcgYhai olpXoqrXYsXYtm c …„mhwi
au vvww hxyijz de ~
abvv h{|i} ~Yl‡YˆX‰€WZ
w
†
LMNOPQSMTS
jp‚OŠ‹PQ‚ŒWZ
UOPQVWXYZ[
jpYŽPQP ‘P
w
a
Y’ js}“lnmolpXw
w†— ˜† cdefabvv cde …wcgY mklcgY X
XYs XYtmab vv
˜†
jklmlnmolpX oqrw YZ xy Y”r mY•g
XYsXYtmauvvw v–}
hxyijz w† vv
a
~YˆX‰ € W Y”l
™˜† ™˜† cde …wcgY h{|i}
WZ jp mš›Xœ“lnm
olpXw • XYtm w†
LMNOPQSMTS Ÿtm‡ ‡¡Y cde …„m
vvw hxyijz †u
UX‰mšžXYlpm ¢XzZ
vv YZmY•gv–}
~
hai~YloqrdeX£v¤”oqrgY”—[‰l[mšžvlX¥PUN¦myqXmY§X‰Yl›vX‰¨mœw—†vvw
56
"#$%&'(")*+,-*./.01234


012304678

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×