Tải bản đầy đủ

Chuyện của chú gián giải pháp tối ưu cho bạn craig hovey


THE WAY OF THE COCKROACH
by Craig Hovey
Copyright © 2006 by Craig Hovey
Vietnamese Edition © 2008 by First News - Tri Viet.
Published by arrangement with St. Martin’s Press
through Tuttle - Mori Agency Co., Ltd.
All rights reserved.

THE WAY OF THE COCKROACH CHUÅN CA CH GIẤN
Cưng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất
hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng
chuín giao bẫn quìn vúái St. Martin’s Press thưng qua
Tuttle-Mori Agency.
Bêët cûá sûå sao chếp nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca
First News vâ St. Martin’s Press àïìu lâ bêët húåp phấp vâ
vi phẩm Låt Xët bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn quìn
Qëc tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn quìn Súã hûäu Trđ
tụå Berne.
CƯNG TY VÙN HỐA SẤNG TẨO TRĐ VIÏÅT - FIRST NEWS


11HNguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP. Hưì Chđ Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: www.firstnews.com.vn


Mưỵi ngûúâi phẫi ln nưỵ lûåc àẩt àûúåc mc tiïu mâ
mònh àậ àïì ra, côn nhûäng ëu tưë khấc chó àống
vai trô hưỵ trúå khấch quan mâ thưi.

Biïn dõch:

Lïå Thu – An Bònh – Têm Hùçng

First News

NHÂ XËT BẪN TƯÍNG HÚÅP TP. HƯÌ CHĐ MINH


LÚÂI GIÚÁI THIÏåU

Khưng phẫi ngêỵu nhiïn mâ Craig Hovey lêëy
con giấn, mưåt con giấn thûåc sûå theo nghơa àen,
lâm mưåt trong hai nhên vêåt chđnh cho tấc phêím
ca mònh. Nïëu bẩn biïët rùçng loâi vêåt xët hiïån tûâ
thúâi tiïìn sûã nây (trûúác khng long khoẫng 150
triïåu nùm vâ trûúác khi tưí tiïn chng ta biïët àûáng
thùèng vâ ài bùçng hai chên khoẫng... 300 triïåu
nùm) cố mưåt bẫn nùng sinh tưìn mẩnh mệ, vûúåt
qua mổi biïën àưíi khđ hêåu vâ àõa chêët khùỉc nghiïåt
nhêët àïí sinh sưi nẫy núã trïn khùỉp mùåt àêët cho àïën
ngây nay, bẩn sệ hiïíu ngay vò sao tấc giẫ lêëy ch
giấn Gregory lâm biïíu tûúång cho sûác mẩnh ca
tưìn tẩi vâ bđ quët thânh cưng trong quín sấch
ca ưng.
Thânh cưng trong cưng viïåc vâ hẩnh phc
trong tònh u lâ ûúác mú mn thã ca con
ngûúâi. Thïë nhûng, trong cåc sưëng hiïån àẩi, àïí

5


Chuån ca ch giấn

àẩt àûúåc ûúác mú nây, mưỵi ngûúâi cêìn phẫi nưỵ lûåc
vâ phêën àêëu rêët nhiïìu.
Cåc sưëng ca chng ta àang ngây câng trúã
nïn sưi àưång vâ theo àố, mưi trûúâng kinh doanh
ngây câng trúã nïn khưëc liïåt. Thïë nhûng, mưåt àiïìu
dïỵ nhêån thêëy lâ viïåc cẩnh tranh ngây nay khưng
chó diïỵn ra giûäa cấc cưng ty mâ côn tưìn tẩi ngay
trong bẫn thên mưỵi tưí chûác. Do vêåy, nïëu chng
ta khưng biïët cấch hoân thiïån bẫn thên cng nhû
nùỉm bùỉt àûúåc quy låt tưìn tẩi trong mưi trûúâng
cẩnh tranh àố, viïåc trúã nïn lẩc hêåu hóåc bõ àâo
thẫi lâ àiïìu khố trấnh khỗi.
Tûúng tûå cën sấch kinh àiïín Ai lêëy miïëng pho
mất ca tưi? ca tấc giẫ nưíi tiïëng Spencer
Johnson,“Chuån ca ch giấn” ca Craig Hovey
lâ mưåt cêu chuån ng ngưn sêu sùỉc nối vïì cấch
thûác ûáng phố vúái thay àưíi, cho d àố lâ thay àưíi
trong cưng viïåc hay trong cåc sưëng. Cêu chuån
bùỉt àêìu vâo mưåt bíi sấng súám, khi àố, Joseph,
mưåt quẫn l cêëp trung àang àau àêìu vúái hâng
loẩt vêën àïì cêìn phẫi giẫi quët, cẫ trong cưng viïåc
lêỵn tònh cẫm, bêët ngúâ nhòn thêëy mưåt con giấn trïn
bân lâm viïåc ca mònh. Sau khi thûúng lûúång àïí
khưng bõ giïët, con giấn àưìng hûúáng dêỵn Joseph
mûúâi “Ngun tùỉc ca loâi Giấn” àïí gip anh àẩt

6


Lúâi giúái thiïåu

àûúåc thânh cưng nhû mong mën. D nhêån
àûúåc sûå gip àúä bêët ngúâ tûâ ch giấn thưng minh,
nhûng bẫn thên Joseph cng àậ cưë gùỉng rêët
nhiïìu àïí cố àûúåc kïët quẫ nhû mong àúåi. Àêy
chđnh lâ thưng àiïåp mâ tấc giẫ mën gûãi gùỉm
àïën chng ta: Mưỵi ngûúâi phẫi ln nưỵ lûåc cho mc
tiïu mâ mònh àậ àïì ra, côn nhûäng ëu tưë khấc chó
àống vai trô hưỵ trúå khấch quan mâ thưi.
Mûúâi ngun tùỉc mâ ch giấn thưng minh
mang àïën cho nhên vêåt chđnh trong cêu
chuån cng chđnh lâ mûúâi bâi hổc cêìn thiïët
gip chng ta giẫi quët nhûäng khố khùn trong
cưng viïåc cng nhû nhûäng khc mùỉc trong
quan hïå tònh cẫm. Vúái vùn phong tûå nhiïn vâ
hốm hónh, Craig Hovey àậ mang àïën cho àưåc
giẫ nhûäng lúâi khun sêu sùỉc vâ bưí đch.
Thânh cưng khưng tûå nhiïn mâ àïën. Nố lâ
sûå kïët húåp ca rêët nhiïìu ëu tưë, trong àố cố sûå
nưỵ lûåc khưng ngûâng ca bẫn thên mưỵi ngûúâi
cng vúái mưåt cht may mùỉn. Vúái “Chuån ca
ch giấn”, chng tưi hy vổng bẩn sệ tòm thêëy
chòa khốa àïí thânh cưng trong cưng viïåc cng
nhû trong cåc sưëng.
- First News


7


Chûúng Mưåt

Bẩn khưng cố gò àïí súå
ngoẩi trûâ
chđnh bẫn thên mònh

Joseph mïåt mỗi nhòn àưìng hưì - vêỵn chûa

àïën 6 giúâ sấng, nhûng anh lẩi àang cùỉm ci bïn
bân lâm viïåc, cưë gùỉng vùỉt ốc tòm mổi cấch nhùçm
chuín àưíi kïët quẫ kinh doanh ẫm àẩm trong
thấng. Nïëu khưng àïì xët àûúåc phûúng ấn khẫ
thi, anh cố thïí bõ sa thẫi khi trònh lïn ưng
Harshfeld sau giúâ ùn trûa. Joseph hònh dung
cẫnh tûúång ưng Harsh, trong cûúng võ ca mưåt
ưng ch nhû cấch mâ ưng ln thđch àûúåc gổi,
àang ngưìi phđa sau mưåt cấi bân lúán bùçng kim
loẩi, vûâa lùỉc lùỉc àêìu vûâa cau mây trong khi vêỵn

9


Chuån ca ch giấn

giẫ vúâ lùỉng nghe anh nối. Cùåp lưng mây rêåm rẩp
thónh thoẫng lẩi nhûúáng lïn, hẩ xëng phđa trïn
àưi mùỉt lẩnh lng, vư cẫm. Bïn dûúái vêìng trấn
rưång vâ nhùén thđn ca ưng, àưi mùỉt trưng câng
gêìn nhau hún.
Cẫnh tûúång nây khiïën anh bêët giấc rng
mònh.
Mùåt trúâi chó vûâa múái lố dẩng vâ dûúái ấnh
sấng ca chiïëc àên bân nhỗ xđu, Joseph bùỉt àêìu
ngây lâm viïåc múái ca mònh trong sûå tơnh lùång
hoân toân. Anh lú àậng àûa tay kếo ngùn kếo
trïn cng vâ lêëy ra mưåt thỗi bấnh dinh dûúäng
mâ Monica, cư bẩn gấi ca anh cûá àoan chùỉc lâ
cố lúåi cho sûác khỗe vâ tíi thanh xn. Mưỵi
miïëng bấnh àïìu rêët tưët cho sûác khỗe, tûâ ngun
liïåu lâm vỗ bấnh cho àïën phêìn nhên bấnh. Àiïìu
àấng nối lâ khi nhûäng thânh phêìn nây kïët húåp
vúái nhau lẩi tẩo nïn mưåt chiïëc bấnh cố mi võ
thêåt dïỵ súå.
Cùn phông n tơnh àïën lẩ. Joseph biïët mònh
sùỉp cố thïm mưåt ngây dâi nûäa nïn anh cưë nët
miïëng bấnh. Anh têåp trung vâo nhûäng con sưë
tân nhêỵn trûúác mùỉt àïën nưỵi chùèng thêm nhòn gối
bấnh trong khi xế phùng miïång ti vâ hấ miïång
cùỉn mưåt miïëng.
10


Chûúng 1: Bẩn khưng cố gò àïí súå ngoẩi trûâ
chđnh bẫn thên mònh

Cố cấi gò àố rúi xëng chưìng giêëy trûúác mùåt.
Tiïëng àưång rêët khệ nhûng giûäa sûå n lùång ca
cùn phông nây, Joseph nghe thêëy rêët rộ. Anh ci
ngûúâi mưåt cht àïí nhòn rộ hún. Nố lâ mưåt cấi gò
àố mâu nêu, dâi khoẫng nùm centimết.
Nố lâ mưåt sinh vêåt sưëng!
Ưi trúâi, mưåt con giấn!
Sinh vêåt kinh túãm kia rúi xëng trong tû thïë
nùçm ngûãa, mêëy cấi chên ca nố ngổ ngåy dûä
dưåi. Nố àang cưë gùỉng lêåt trúã lẩi àïí chẩy trưën.
Nhûng nố khưng tâi nâo lâm àûúåc àiïìu àố.
Joseph nhanh tay chưåp quín sấch hûúáng dêỵn
sûã dng mấy in phđa bïn phẫi. Con giấn khiïën
anh hïët sûác súå hậi vâ anh àõnh hy sinh túâ giêëy
nùçm trïn cng àïí giïët nố.
Khi Joseph nhêëc quín sấch lïn vâ chín bõ
giấng mưåt àôn chđ mẩng lïn con giấn thò bêët
chúåt anh nghe thêëy mưåt giổng nối khệ vang lïn.
- Àûâng... Àûâng! Xin anh thûúng tònh àûâng
giïët chïët tưi.
Joseph hoẫng hưët nhòn quanh. Hùèn lâ cố ai àố
àang mën chổc ghểo anh. Nhûng Joseph chúåt
nhúá ra rùçng têët cẫ àưìng nghiïåp ca anh àïìu đt khi
àïën cưng ty súám thïë nây. Giổng nối àố lẩi cêët lïn:
11


Chuån ca ch giấn

- Lâm ún àûâng giïët tưi. Tưi bõ ngậ vâ khưng
thïí lêåt ngûúåc lẩi àûúåc. Xin hậy thûúng tònh, tưi
côn cố nhûäng àûáa con vâ chng cêìn cố tưi!
- Ai àố? - Joseph dê dùåt hỗi vúái giổng can
àẫm nhêët. - Tưi biïët anh úã àêu àêy thưi... Anh vâ
trô àa ca anh. Thưi, ra ài nâo. Tưi chó mën
giẫi quët cho xong cưng viïåc úã àêy thưi.
- Tưi khưng àa àêu. Tưi úã ngay trûúác mùåt
anh àêy nây.
Giổng nối àố cêët lïn tûâ mưåt con giấn sao?
Khưng thïí thïë àûúåc! Joseph cho rùçng hùèn cố ai
àố àậ bây trô câi mấy ghi êm trïn bân lâm viïåc
ca anh vâ bêåt bùng phất. Nhûng nhûäng cấi
chên vêỵn àẩp liïn tc vâ khưng nhûäng thïë, anh
côn nhòn thêëy cấi rêu ca con giấn àang ngổ
ngåy trïn túâ giêëy.
- Ưi, mònh bùỉt àêìu thêëy mïåt rưìi. - Joseph lâu
bâu. - Mònh phẫi nghó mưåt cht hóåc lâm mưåt
cấi gò khấc... Mònh bõ ẫo giấc rưìi.
- Anh khưng bõ lâm sao àêu. Tưi lâ cố thêåt
mâ. Vâ nïëu anh khưng cố àõnh giïët tưi, anh cố
thïí lêåt ngûãa tưi lẩi àûúåc khưng? Tưi hûáa sệ
khưng lâm phiïìn anh thïm lêìn nâo nûäa àêu.

12


Chûúng 1: Bẩn khưng cố gò àïí súå ngoẩi trûâ
chđnh bẫn thên mònh

Joseph nhòn con giấn mưåt lêìn nûäa. Bêy giúâ,
nhûäng cấi chên ca nố àẩp chêåm hún ban nậy,
thónh thoẫng cố vâi cấi nẫy mẩnh nhûng rộ râng
lâ nố khưng thïí chẩy ài àêu àûúåc. Anh nhêëc quín
sấch hûúáng dêỵn sûã dng mấy in lïn lêìn nûäa.
- Liïåu cố thêåt lâ mi àang nối khưng àêëy?
Nhûng xui cho mi rưìi, ta rêët ghết giấn.
- Àûâng, àûâng. - Nhûäng cấi chên lẩi bùỉt àêìu
vng vêỵy àiïn cìng. - Xin àûâng giïët tưi, tưi cố
thïí gip anh mâ. Tưi hiïíu àûúåc mổi khố khùn
ca anh trong cưng viïåc úã cưng ty cng nhû
nhûäng rùỉc rưëi trong quan hïå tònh cẫm ca anh
vúái Monica úã nhâ. Tưi thêåt sûå cố thïí gip àûúåc
anh mâ.
- Cấi gò? Lâm sao mi, mưåt con giấn lẩi biïët
tïn bẩn gấi ca ta vâ cố thïí gip ta àûúåc? Thêåt
khưng thïí hiïíu nưíi.
- Àiïìu àố lâ cố thêåt. Vâ tưi côn biïët nhiïìu
àiïìu hún thïë nûäa. Chùèng hẩn, tưi biïët cùn phông
ca anh rêët nhỗ vâ giûäa anh vâ ngûúâi bẩn gấi
àang tưìn tẩi khấ nhiïìu bêët àưìng. Tưi côn biïët cẫ
kïë hoẩch àấm cûúái ca anh cng nhû viïåc anh
chõ dûå àõnh sệ ài àêu trong tìn trùng mêåt nûäa.
Khưng chó cố thïë...

13


Chuån ca ch giấn

- Lâm sao mi cố thïí biïët vïì àấm cûúái ca ta
àûúåc khi bẫn thên ta côn chûa cố àõnh kïët
hưn. Mâ thêåm chđ ta àậ kïët hưn ài chùng nûäa
thò lâm sao mi hiïíu àûúåc tìn trùng mêåt lâ gò
chûá.
- Tïn tưi lâ Gregory vâ tưi àậ àïën cùn hưå ca
anh nhiïìu lêìn rưìi.
- Cấi gò? Khưng thïí thïë àûúåc. Ta sưëng cấch
àêy hún mûúâi lùm kilưmết, sao ngûúi cố thïí àïën
àố àûúåc? - Joseph khưng tin vâo nhûäng gò mònh
vûâa nghe thêëy.
- Viïåc àïën nhâ anh thêåt ra rêët àún giẫn. Tưi
chó cêìn ài nhúâ mưåt trong nhûäng ngùn rưỵng
trong cùåp tâi liïåu ca anh lâ àïën àûúåc àố rưìi.
Joseph bưỵng cẫm thêëy bìn nưn mùåc d bao
tûã ca anh àang rưỵng.
- Thêåt lâ kinh khng. mi lâ ta àậ mang
mưåt con giấn vïì nhâ hẫ? Monica mâ biïët àûúåc
chuån nây thò sệ giïët chïët ta mêët.
- Anh àûâng lo. Cho àïën giúâ thò chó cố mònh
tưi ài àïën nhâ anh thưi. Chó riïng mốn rau trưån
dûa chåt mâ anh mang vâo vùn phông nây
cng à àïí mêëy ngûúâi bẩn ca tưi trấnh xa rưìi.

14


Chûúng 1: Bẩn khưng cố gò àïí súå ngoẩi trûâ
chđnh bẫn thên mònh

- Àïí ta giẫi thđch cho mi hiïíu. Cấch àêy vâi
thấng, mể ta àïën chúi vâ lâm mốn rau trưån mâ
ta rêët thđch. Ta àậ mang theo mưåt đt cho bûäa trûa
hưm àố.
- Vâ anh àậ àïí chng trong mưåt cấi hưåp c
rđch, lẩi côn lâm tung tốe khùỉp núi nûäa chûá.
Khưng nhûäng vêåy, sau khi ùn xong, anh côn àïí
cấi hưåp ngun nhû vêåy sët cẫ tìn lïỵ. Kinh
khng, àng lâ kinh khng. - Gregory tùåc lûúäi
nhúá lẩi.
- Sao lẩi kinh khng? Chùèng phẫi loâi giấn
ca mi ùn bêët cûá thûá gò hay sao?
- Nhûng chng tưi khưng ùn dûa chåt. Têët
cẫ bổn tưi àïìu ghết dûa chåt.
- Hûâm, ai mâ biïët àûúåc loâi giấn cấc ngûúi
lẩi kến chổn nhû vêåy chûá. - Joseph bơu mưi.
Nối xong, Joseph nhòn miïëng thûác ùn côn
vûúng vậi trïn bân, anh chúåt båt miïång hỗi:
- Nây, lc nậy mi àang lâm gò mâ bõ rúi
xëng bân ca ta vêåy?
- Tưi àang ùn sấng.
- Ùn sấng? - Joseph hấ to miïång. - Giúâ thò ta
bïånh thêåt sûå rưìi.
15


Chuån ca ch giấn

- Anh àûâng rïn ró nhû vêåy. Tưi chó múái
nhêëm nhấp lúáp keo bïn ngoâi vỗ bổc thưi mâ. Gregory vưåi vâng thanh minh.
- Mi cố chùỉc lâ khưng àng vâo bêët k
miïëng bấnh nâo ca ta khưng? - Joseph hỗi lẩi,
vễ dô xết.
- Chùỉc chùỉn rưìi. Nhûäng thûá àố trưng chùèng
hêëp dêỵn gò cẫ. - Gregory nhn vai àấp.
- mi lâ hưì keo ngon hún loẩi bấnh àố hẫ?
- Hùèn lâ ngon hún rưìi. - Gregory xấc nhêån.
.

Joseph ngêỵm nghơ mưåt lất rưìi gêåt àêìu àưìng
- Cố thïí mi nối àng.

- Bêy giúâ, anh àậ biïët lâ tưi khưng hïì lâm
hỗng thûác ùn ca anh, xin anh hậy lêåt ngûúåc tưi
trúã lẩi.
Tuy chùèng tin vâo bêët cûá àiïìu gò vûâa xẫy ra,
Joseph vêỵn lêëy ra mưåt cêy bt chò úã ngùn giûäa
ca chiïëc bân lâm viïåc vâ àùåt nố sất bïn
Gregory. Ngay tûác khùỉc, ch giấn lêëy 3 chên
bïn trấi chp lêëy vêåt tûåa vâ lêåt p ngûúâi lẩi.
Gregory vûâa ûúän thùèng ngûúâi vûâa nối:

16


Chûúng 1: Bẩn khưng cố gò àïí súå ngoẩi trûâ
chđnh bẫn thên mònh

- Xin cấm ún anh, tưi thêëy dïỵ chõu hún rưìi.
Côn bêy giúâ, àïí àïìn ún lông tưët vâ sûå gip àúä
ca anh, tưi sệ mang àïën cho anh mưåt àiïìu bêët
ngúâ.
Joseph cau àưi mây, giổng vêỵn côn hoâi
nghi:
- Mi sệ lâm gò cho ta? Mưåt cùn phông miïỵn
phđ trong cấi ưí giấn ca mi â?
- Khưng. Tưi sệ chó cho anh cấch thay àưíi
cåc àúâi mònh.
Joseph nhòn sûäng con giấn mưåt lc rưìi lùỉc
àêìu, giổng hoâi nghi:
- Ta biïët mi àậ tûâng àïën nhâ ta mưåt vâi lêìn
vâ biïët nhûäng àiïìu mâ ta phẫi thûâa nhêån lâ khấ
êën tûúång àưëi vúái mưåt con giấn nhû mi. Nhûng
ta thêåt sûå nghi ngúâ viïåc mi dấm hûáa lâ sệ gip
ta thay àưíi cåc àúâi.
- Anh nghe àêy, loâi giấn chng tưi xët
hiïån tûâ thúâi tiïìn sûã, trûúác khng long khoẫng
150 triïåu nùm vâ trûúác khi tưí tiïn loâi tinh tinh
biïët cấch ài bùçng hai chên khoẫng 300 triïåu
nùm. Chng tưi lâ nhûäng sinh vêåt lêu àúâi nhêët
tưìn tẩi àûúåc cho àïën ngây nay vâ giưëng nhû têët
cẫ nhûäng loâi sấu chên dïỵ thđch nghi vâ lêu àúâi
17


Chuån ca ch giấn

nhêët hânh tinh, chng tưi ln nùçm ngoâi
ngûúäng àâo thẫi ca sûå tiïën hốa. Tin tưi ài,
trong bêët k hoân cẫnh nâo, nhûäng con giấn
cng sệ biïët cấch tưìn tẩi vâ àẩt àûúåc thânh cưng.
Nïëu anh biïët nhûäng àiïìu mâ chng tưi biïët thò
cố thïí anh sệ giẫi quët àûúåc toân bưå nhûäng rùỉc
rưëi ca mònh àêëy.
Joseph lùỉc lùỉc àêìu, hy vổng cûã àưång àố cố
thïí lâm tan biïën ẫo ẫnh vïì mưåt con giấn biïët nối
trïn bân lâm viïåc ca mònh.
“Cố thêåt lâ mònh àang chuån trô vúái mưåt con
giấn khưng nhó?”, Joseph àùm chiïu suy nghơ
trong mưåt cẫm giấc pha trưån giûäa choấng vấng
vâ kinh hậi.
Gregory im lùång chúâ àúåi.
- Thêåm chđ nïëu chuån nây xẫy ra thêåt, Joseph nhûúång bưå vâ tiïëp tc nối vúái con giấn, thò lâm sao mi cố thïí chó bẫo cho ta biïët àûúåc
àiïìu gò nïn lâm àïí quẫn l mưåt cưng ty? D sao
ài nûäa mi cng chó lâ mưåt con cưn trng mâ thưi!
- Sao anh kếm thïë. - Gregory tûå hâo giúái
thiïåu. - Tiïët lưå vúái anh, tưi lâ thânh viïn ca tưí
chûác Supella longipalpa, mưåt tưí chûác tûúng tûå

18


Chûúng 1: Bẩn khưng cố gò àïí súå ngoẩi trûâ
chđnh bẫn thên mònh

nhû Mensa (*) ca thïë giúái loâi ngûúâi vêåy. Khưng
nhûäng vêåy, tưi côn lâ thânh viïn sấng giấ nhêët
ca tưí chûác nây. Chng tưi lc nâo cng thđch
tr ng úã nhûäng núi êëm ấp nhû thû viïån hóåc
cấc thiïët bõ àiïån tûã. Chng tưi thûúâng dng thúâi
gian ca mònh vâo viïåc àổc sấch hóåc cấc dûä
liïåu trong mấy tđnh nhùçm phc v cho nhûäng
mc àđch lêu dâi.
- mi mën nối àố lâ núi àïí mi hổc cấch nối
chuån?
- Àưi lc chng tưi cng viïët lấch nhûng àố
chó lâ cấch àïí cố thïm mưåt cht kinh nghiïåm
thưi. Bêy giúâ hậy àïí tưi chûáng minh nùng lûåc
ca mònh bùçng cấch nối cho anh nghe nhûäng gò
tưi àậ biïët àûúåc tûâ àiïån thoẩi vâ mấy tđnh ca
cưng ty anh.
Joseph hïët sûác kinh ngẩc khi nghe Gregory
kïí nhûäng àiïìu nố biïët vïì cưng ty anh. Nố mư tẫ
thêåt chi tiïët vïì cưng ty cng nhû vïì nhûäng
thưng tin bïn lïì àêìy th võ. Con giấn nối vïì
nhûäng cåc àêëu tranh quìn lûåc, nhûäng liïn
(*) Mensa: Cêu lẩc bưå dânh cho nhûäng ngûúâi cố chó sưë thưng minh (IQ)
cao nhêët thïë giúái. Mensa àûúåc 2 låt sû ngûúâi Anh thânh lêåp nùm 1946
vúái mc tiïu tẩo ra mưåt tưí chûác cho nhûäng ngûúâi cố IQ nùçm trong “top”
2% dên sưë. Ngây nay, Mensa cố hún 100.000 thânh viïn thåc 100 qëc
gia trïn khùỉp thïë giúái.

19


Chuån ca ch giấn

minh mêåt, nhûäng chiïën lûúåc vâ thêåm chđ cẫ
nhûäng mưëi tònh lậng mẩn trong cưng ty anh.
Joseph vûâa lùỉng nghe vûâa xoa xoa cùçm:
- Cố lệ ch mây thêåt sûå cố cấi gò àố mâ ta cêìn
hổc hỗi. Thêåt lâ may mùỉn khi ban nậy, ta khưng
nghiïìn nất ch mây ra.
- Anh nối àng àêëy. Cố vư sưë àiïìu th võ mâ
loâi ngûúâi cấc anh cố thïí hổc àûúåc tûâ chng tưi.
- Con giấn nhòn quanh mưåt lûúåt rưìi tiïëp tc. Nhên lc chùèng cố ngûúâi nâo khấc úã àêy, tưi sệ
chó cho anh Mûúâi Ngun tùỉc ca loâi Giấn.
- Ch mây àang àa cúåt ta phẫi khưng? Thïë
nâo lâ Mûúâi Ngun tùỉc ca loâi Giấn?
Gregory phúát lúâ cêu nối àêìy tđnh chïë giïỵu
àố vâ trêo lïn cấi chët bt chò ca Joseph, chên
cêìm mưåt cêy que. Trưng nố lc nây chùèng khấc
gò mưåt võ giấo sû àậ sùén sâng cho bâi giẫng ca
mònh.
- Trûúác àêy chng tưi àậ cưë gùỉng khun
loâi khng long nhûng chng khưng chõu nghe.
Tưi hy vổng anh sệ may mùỉn hún chng. Gregory bùỉt àêìu.
Joseph hỗi, giổng àêìy nghi ngúâ:

20


Chûúng 1: Bẩn khưng cố gò àïí súå ngoẩi trûâ
chđnh bẫn thên mònh

- Giấn mâ cng cố thïí nối chuån àûúåc vúái
khng long â?
- Chùỉc chùỉn rưìi, lâm sao anh sưëng sốt àûúåc
nïëu nhû anh khưng thïí hiïíu àûúåc nhûäng gò cấc
sinh vêåt khấc àang nối vïì mònh?
Gregory àưëi àấp lẩi vúái vễ tûå hâo khưng
giêëu giïëm. Joseph ngêỵm nghơ mưåt cht vïì thânh
tđch nghêo nân ca mònh khi côn úã trûúâng trung
hổc. Khưng thïí tûúãng tûúång àûúåc viïåc mưåt con
giấn lẩi thưng minh hún anh. Khưng nhûäng vêåy,
àiïìu tïå hẩi úã àêy lâ con giấn nây biïët nhiïìu
chuån vïì cưng ty hún cẫ anh. Nghơ vêåy, Joseph
bùỉt àêìu phẫn bấc lẩi:
- Nïëu ch mây vâ tưí tiïn ca ch mây
thưng minh nhû vêåy thò lâm sao phẫi mêët àïën
hâng triïåu nùm cấc ngûúi múái cố thïí àẩt túái
mûúâi ngun tùỉc àố?
Gregory rung rinh cấi rêu ca nố theo cấi
cấch mâ Joseph cố thïí nối lâ hẩ cưë. Chùèng lệ nố
àang xem thûúâng anh? Tưët, bẫn chêët ca nố bùỉt
àêìu lưå diïån rưìi àêy.
- Mûúâi Ngun tùỉc ca loâi Giấn chó lâ nưåi
dung tốm tùỉt nhûäng àiïìu chng tưi hổc hỗi àûúåc
qua cấc thúâi k mâ thưi. Anh àûâng vưåi chïë nhẩo
21


Chuån ca ch giấn

cấc ngun tùỉc ca chng tưi cho àïën khi loâi
ngûúâi cấc anh cố thïí sưëng sốt àûúåc đt nhêët àïën
vâi triïåu nùm nûäa. Khoẫng thúâi gian àố cng à
dâi àïí loâi ngûúâi cố thïí tûå kiïím chûáng têët cẫ.
- Thưi àûúåc rưìi ngâi Giấn! Loâi cưn trng
nhỗ bế ch mây cố lệ tûâng trẫi hún loâi ngûúâi
chng ta, nhûng hậy nhòn vâo nhûäng thânh
quẫ mâ loâi ngûúâi àậ àẩt àûúåc. Thûã gổi tïn mưåt
thûá gò àố mâ loâi giấn àậ lâm rưìi àem so sấnh
vúái... tưëc àưå phất triïín ca Internet chùèng hẩn.
Nối vûâa dûát lúâi, Joseph ûúän ngûåc lïn mưåt
cht, hïëch cùçm vïì phđa Gregory vâ chúâ àúåi.
- Khưng cố gò khố cẫ! - Gregory chïỵ giïỵu. Loâi ngûúâi cấc anh cng àậ chïë tẩo ra v khđ hẩt
nhên, àng khưng?
- Chùỉc chùỉn rưìi, thïë thò sao?
- Theo anh, chuån gò sệ xẫy ra nïëu nhû cố
mưåt trấi bom ngun tûã àûúåc câi bïn dûúái bân
lâm viïåc ca anh vâ nưí tung trong khi anh àang
ng hóåc àang úã mưåt núi nâo àố cấch àêy mưåt
kilưmết?
Trûúác khi trẫ lúâi cêu hỗi ca con giấn,
Joseph liïëc mùỉt nhòn khoẫng trưëng tưëi thui phđa
dûúái bân lâm viïåc ca mònh.
22


Chûúng 1: Bẩn khưng cố gò àïí súå ngoẩi trûâ
chđnh bẫn thên mònh

- Dơ nhiïn lâ ta sệ chïët. Nhûng ch mây
mën ấm chó àiïìu gò?
- Nhûng anh biïët khưng, mưåt con giấn lẩi cố
khẫ nùng chõu àûång mûác phống xẩ gêëp tấm lêìn
nhû vêåy. Trong khi loâi ngûúâi cấc anh chó khoe
khoang vïì thûá Internet khấ êën tûúång thò chng
tưi àậ cố mưåt bûúác tiïën hốa khưíng lưì vâ thoất
khỗi mưëi àe dổa thûúâng nhêåt ca têët cẫ cấc loâi
vêåt sưëng trïn trấi àêët nây. Loâi ngûúâi cûá khưng
ngûâng thưíi phưìng mònh lïn, côn chng tưi sệ cûá
tiïëp tc sưëng vâ vûúåt qua têët cẫ nhûäng biïën cưë
cố thïí bêët ngúâ xẫy àïën.
- Thưi àûúåc, thưi àûúåc rưìi ngâi Giấn vïnh
vấo! Thïë nhûäng ngun tùỉc ca ch mây lâ gò
vâ sệ àûúåc ấp dng trong nhûäng hoân cẫnh
nâo?
Gregory àấp:
- Mûúâi Ngun tùỉc ca loâi Giấn àïìu liïn
quan àïën mưåt thấch thûác quan trổng nhêët, àố lâ
viïåc àûúng àêìu vúái nhûäng biïën cưë ca cåc
sưëng. Lâm thïë nâo àïí cố thïí tưìn tẩi àûúåc úã mổi
núi, trong mổi àiïìu kiïån cng nhû tiïëp tc phất
triïín vâ tiïën hốa lêu dâi trong khi nhûäng sinh
vêåt thưng minh hún, mẩnh mệ hún lẩi bõ diïåt

23


Chuån ca ch giấn

vong? Àêy lâ mưåt vêën àïì mâ loâi ngûúâi cấc anh
rêët đt quan têm.
- Lâm sao ch mây cố thïí nối thïë àûúåc? Loâi
ngûúâi ln ln àêëu tranh àïí sinh tưìn. Thïë ch
mây nghơ gò vïì cấc cåc chiïën tranh ca loâi
ngûúâi chng ta?
- Nhûäng cåc chiïën tranh ca loâi ngûúâi lâ
àiïìu àấng súå nhêët. Nố chđnh lâ mưëi àe dổa cho
sûå sưëng vâ thânh cưng hiïån cố ca hổ.
- Àe dổa sûå sinh tưìn â? Thïë nhûng hiïån nay
côn cố rêët nhiïìu àiïìu àïí lo lùỉng, súå hậi, chùèng
hẩn nhû nẩn khng bưë, nhûäng cùn bïånh hiïím
nghêo... vâ côn nhiïìu àiïìu khng khiïëp khấc.
Gregory kiïn nhêỵn àúåi Joseph nối xong rưìi
múái trẫ lúâi:
- Vêën àïì úã àêy khưng phẫi lâ cấi chïët hóåc
bïånh têåt lâm con ngûúâi súå hậi mâ lâ sûå lo súå ca
chđnh loâi ngûúâi cấc anh vïì chng.
- Ch mây nhùỉc lẩi xem nâo? - Joseph u
cêìu.
- Tẩi sao lẩi chëc lêëy nhûäng nưỵi lo khi mâ
bẫn thên anh biïët rùçng mònh hoân toân khưng
cố khẫ nùng thay àưíi chng. Nhûäng lo súå nây

24


Chûúng 1: Bẩn khưng cố gò àïí súå ngoẩi trûâ
chđnh bẫn thên mònh

sệ ấm ẫnh anh sët àúâi. Nïëu mưåt ngûúâi nâo àố
cố khẫ nùng giẫi quët nhûäng vêën àïì khiïën
anh phẫi lo nghơ, hổ sệ àiïìu khiïín àûúåc anh,
tûúng tûå nhû ngûúâi àûáng sau giûåt dêy mưåt ch
rưëi vêåy.
- Vêåy loâi giấn ch mây àậ lâm gò àïí khưng
phẫi hoẫng súå nhû thïë? Ch mây mën nối lâ
ch mây hoân toân khưng súå nhûäng ngûúâi rêët
ghết vâ ln giïët chïët bêët k con giấn nâo mâ hổ
nhòn thêëy phẫi khưng?
- Thay vò sưëng trong tònh trẩng hoẫng súå
nhû nhiïìu ngûúâi trong cấc anh vêỵn lâm, chng
tưi têåp trung vâo nhûäng mc tiïu mâ bẫn thên
chng tưi cố thïí kiïím soất àûúåc.
- Mc tiïu gò?
- Àố lâ viïåc kinh doanh ca chng tưi.
Chùèng hẩn, d khưng thïí lâm àûúåc nhû nhûäng
nhâ chïë tẩo bom nhûng chng tưi cố thïí lâm
nhiïìu viïåc liïn quan àïën nhûäng vêën àïì thûåc tïë
hún. Vâ àố lâ l do tẩi sao chng tưi ln lâ
nhûäng sinh vêåt sưëng lêu.
Joseph thúã dâi vâ thưët lïn:
- Thêåt khưng thïí tin lâ cố lc ta lẩi ngưìi nối
chuån vúái mưåt con giấn - vua ca nhûäng triïët
25


Chuån ca ch giấn

gia. Vêåy lâ khưng cố gò khiïën ch mây lo súå,
phẫi vêåy khưng?
- Khưng, tưi rêët súå mưåt àiïìu. - Gregory lùỉc
àêìu.
- ƯÌ? - Joseph nhûúáng àưi lưng mây. - Ch
mây lêåp lån mêu thỵn rưìi àố.
- Chó mưåt àiïìu duy nhêët cố thïí khiïën anh lo
súå, àố lâ nhûäng suy nghơ tiïu cûåc ca chđnh anh.
Ngoâi ra, khưng cố àiïìu gò cố thïí khiïën anh
phẫi lo lùỉng cẫ.
- Cố lệ ch mây nối àng. - Joseph khoấc tay
chó vâo cùn phông khưíng lưì mâ anh chó lâ mưåt
chêëm nhỗ trong àố. - Ta bõ mùỉc kểt trong cấi nhâ
t nây.
Gregory trêo lïn àónh cấi chët bt chò dâi
khoẫng ba centimết.
- Tưi hiïíu anh mën nối gò, nhûng ai båc
anh phẫi úã àêy? Àêy lâ àiïìu anh cêìn phẫi tûå trẫ
lúâi.
- Àïí xem àậ. Khưng, khưng hùèn nhû thïë...
Nhûng àêy lâ cưng viïåc tưët nhêët ta cố thïí tòm
àûúåc. - Joseph trẫ lúâi, giổng bìn bậ.
- Àïí tưi nối thùèng anh àiïìu nây: Chùèng cố ai
26


Chûúng 1: Bẩn khưng cố gò àïí súå ngoẩi trûâ
chđnh bẫn thên mònh

râng båc anh cẫ. Anh chêëp nhêån mưåt võ trđ
trong “t” búãi vò anh nghơ àố lâ viïåc tưët nhêët mâ
anh cố thïí lâm.
- Ta khưng biïët liïåu mònh cố nghơ nhû thïë
khưng nûäa. Nhûng... - Joseph loay hoay tòm tûâ.
- Nhûng ta nghơ lâ...
- Bêy giúâ anh àậ hiïíu àûúåc àiïìu tưi mën
nối rưìi phẫi khưng? Quẫ thêåt, chđnh anh àậ tẩo
ra nhûäng nưỵi lo cho mònh. Ngoâi anh ra, chùèng
ai cố thïí lâm àiïìu àố cẫ.
- Àïí xem... - Joseph lêím bêím.
- Bêy giúâ àïí tưi chó cho anh Mûúâi Ngun
tùỉc ca loâi Giấn. Chng thêåt sûå gip àûúåc anh
àêëy.
- Àiïìu nây ta àậ nghe mi nối rưìi.
- Thêåt ra tưi àậ lûu têët cẫ vâo mấy vi tđnh rưìi.
- Gregory nối vâ chó vâo mấy tđnh ca Joseph.
- Khưng thïí nhû thïë àûúåc! Lâm sao mưåt con
giấn lẩi biïët àấnh mấy vi tđnh kia chûá?
- Nhiïåm v ca tưi lâ àùåt nïìn tẫng cú súã, hưỵ
trúå cho cưng viïåc ca cấc nhâ tû vêën giấn chun
nghiïåp nhêët. Sau àố tưi chó cêìn chó nhûäng phđm
nâo cêìn phẫi thûåc hiïån, cấc nhâ tû vêën giấn sệ
27


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×