Tải bản đầy đủ

36 ke cua nguoi xua 3

36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

1

Mc lc
Kïë 25. Kïë ûáng biïën..................................................................................... 3
1. Khếo nối sûãa sai.................................................................................. 4
2. Xem giố bễ lấi ty cú ûáng biïën .......................................................... 7
3. Trong ûáng biïën àûáng àêìu lâ sûå hốm hónh hâi hûúác ...................... 11
4. Hû mâ lâm ra vễ thûåc, nhûúåc mâ lâm ra vễ cûúâng....................... 14
5. Cêìm lïn àûúåc bỗ xëng àûúåc ........................................................... 16
Kïë 26. kïë giẫ ngu ..................................................................................... 20
1 . Hoa phẫi nûãa núã, rûúåu phẫi nûãa say............................................. 20
2. ëu lơnh ty quìn: hònh say mâ thêìn khưng say........................ 23
3. Trong àẩi ngu êín tâng àẩi trđ.......................................................... 26
4. Giẫ vúâ khưng biïët, lúâi nối câng hay................................................. 30
Kïë 27. Kïë bấn khưn mâ ùn...................................................................... 32
1 . Vûâa chiïëm àûúåc lúåi dïỵ dâng vûâa àûúåc lông ngûúâi ........................ 32
2. Mđa ngổt cẫ hai àêìu.......................................................................... 36
3. Diïỵn vai ngûúâi bõ hẩi ........................................................................ 37
4. Thåt mua nhên têm khưng mêët tiïìn ........................................... 39

5. Viïåc nhỗ àûúåc nhên lúán .................................................................... 41
Kïë 28. Kïë lưå xêëu ....................................................................................... 45
1. Lưå mưåt xêëu che trùm xêëu................................................................. 45
2. Dấm lưå bưå mùåt thêåt Lû Sún ............................................................. 48
3. Giỗi phất huy súã àoẫn ca mònh ..................................................... 50
4. Lưå sú húã múâi ưng vâo quan tâi ......................................................... 51
Kïë 29. Kïë phẫn phấo ............................................................................... 53
1. Lâm ngûúâi khưng thïí lc nâo cng àưn hêåu ................................. 53
2. Lâm cho ngûúâi chïë giïỵu ta lẩi bõ nhc............................................ 55
Kïë 30. Kïë phẫn ngûä ................................................................................. 58
1. chđnh diïån lúâi phẫn diïån lâ kđnh phống àẩi hoang àûúâng........ 58
2. Lúâi nối phẫn diïån chêm chổc cay àùỉng hún ................................... 61
3. Mùỉng u........................................................................................... 64

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

2

4. Chúá nhêìm lúâi mùỉng thânh lúâi khen................................................ 69
Kïë 31. Kïë bê àẫng.................................................................................... 71
1. Gian nõnh cng cố bê àẫng cng sinh tûã........................................ 71
2. Xêy dûång mưåt quan hïå hûäu dng ................................................... 73
3. Thđch ûáng vúái vông giao tïë múái ....................................................... 76
Kïë 32. Kïë àe dổa ...................................................................................... 80
1. Mûúån gûúm phấp låt ...................................................................... 80
2. Dng ấp lûåc têm l khiïën àưëi phûúng lưå chên tûúãng.................... 83
3. Lc àố vư thanh thùỉng hûäu thanh.................................................. 85
Kïë 33. Kïë xëng àâi................................................................................. 88
1 . K thûåc àâi cng khưng khố xëng............................................... 88
2. Àïí cho ngûúâi ta cố àûúâng xëng àâi, cûáu vận tònh thïë nhû cûáu
hỗa .......................................................................................................... 88
3. Lêëy lẩi thïí diïån ................................................................................. 91
Kïë 34 Kïë ấm thõ ....................................................................................... 95
1. Lúâi nối nghe thanh, chiïng trưëng nghe êm.................................... 95
2. Dơ nhu khùỉc cûúng, che giêëu chưỵ lúåi hẩi ca mònh ....................... 96
3. Lâm bệ mùåt ngûúâi ta vûâa à thò thưi ............................................. 99
Kïë 35. Kïë àâm phấn .............................................................................. 103
1 . Àâm phấn lâ mưåt cåc àổ sûác nhêỵn nẩi ...................................... 103
2. Àẩo àâm phấn lâ nhêët xûúáng nhêët hổa ....................................... 104
3. Àiïím àïën huåt àẩo thò dûâng........................................................ 107
4. Mưåt bûúác li hai bûúác tiïën ............................................................. 110
Kïë 36. Kïë thùm dô ................................................................................. 113
1 . Phûúng phấp dô àûúâng ................................................................. 113
2. Hổc àûúåc cấch quanh co cûáu nhâ .................................................. 115
3. Câng ài vông quanh câng đt vêëp àinh .......................................... 116

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

3

Kïë 25. Kïë ûáng biïën
Lâm thïë nâo thđch ûáng khi quan hïå àưåt biïën?
Trong cën Hẩc lêm ngổc lưå, Lêm Sûå chi trđ ca La Àẩi Kinh
thúâi Tưëng cố viïët: "Àẩi phâm khi lâm viïåc lúán hay nhỗ àïìu phẫi cố trđ.
Trđ lâ gò? Ty cú ûáng biïën dng àïí giẫi quët sûå kiïån". Vïì nghơa
nhêët àõnh nâo àố, ngûúâi cố trđ lâ ngûúâi cố thïí ty cú ûáng biïën theo giố
bễ.
Mc àđch cëi cng ca ûáng biïën lâ khiïën cho ta ln ln úã võ
trđ ch àưång nùỉm àûúåc àưång thấi phất triïín ca sûå viïåc àïí thûåc hiïån
àûúåc mc tiïu àậ àõnh. C thïí, ûáng biïën cố hai cưng dng: mưåt lâ giûä
àûúåc ch àưång, hai lâ biïën bõ àưång thânh ch àưång.
Trong cåc sưëng cố thïí chia thânh 4 tònh hëng ûáng biïën:
1 Nghơ xa. Ngûúâi khưng nghơ xa têët cố hổa gêìn. Nghơ xa lâ mưåt
loẩi ûáng biïën cố nghơa chiïën lûúåc nhêët. Mưåt con ngûúâi nhòn xa thêëy
rưång lêëy àûúåc, bỗ àûúåc, co àûúåc, dỵi àûúåc múái tranh th ch àưång
àûúåc.
2. Lo gêìn. Nghơ khưng àûúåc xa têët sinh lo gêìn. Thêåm chđ cố khi
nghơ xa mûu sêu nhûng do hoân cẫnh khấch quan thay àưíi bêët trùỉc
thò cng khố trấnh khỗi lo gêìn. Vđ d do thiïn chuín cưng tấc mâ
hoân cẫnh trúã thânh xa lẩ.
3. Giẫi nguy. Khưng giẫi quët àûúåc lo gêìn têët thânh hổa gêëp,
cho nïn giẫi nguy lâ mưåt loẩi ûáng biïën trong mưåt cẫnh ngưå nhêët àõnh.
ÛÁng biïën giẫi nguy bùçng trûúng thanh thïë, hóåc lêëy cưng lâm th,
phấp c thïí. Nối chung, ûáng biïën giẫi nguy phẫn ẫnh rộ mûu trđ vâ
khẫ nùng ûáng biïën ca mưåt con ngûúâi

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

4

4.Ty cú. Àêy lâ trong mưåt tònh cẫnh ưn hôa mâ. ty cú hânh sûå,
xûã thïë thưng sët biïën hốa. Àố lâ biïíu hiïån ch ëu ca trònh àưå thao
tng lông ngûúâi trong giao tïë ca mưåt con ngûúâi. Búãi vêåy loẩi ûáng biïën
nây sệ lâ trổng àiïím giúái thiïåu sau àêy.
1. Khếo nối sûãa sai
Àẩi thấi giấm L Liïn Anh lâ ngûúâi cú trđ khếo nối, giỗi lâm àểp
lông Tûâ Hi Thấi hêåu. Tâi cú trđ ca ưng àậ nhiïìu lêìn giẫi vêy cho Tûâ
Hi Thấi hêåu vâ thåc hẩ. Tûâ Hi thđch xem Kinh kõch thûúâng ban
thûúãng nhûäng ên hụå nho nhỗ cho kếp hất. Mưåt hưm sau khi xem kếp
hất nưíi tiïëng lâ Dûúng Tiïíu Lêu biïíu diïỵn, bâ gổi kếp hất nây àïën
trûúác mùåt chó mêm bấnh sûäa trïn bân bẫo rùçng: "Ta ban cho ngûúi têët
cẫ mang ài!"
Dûúng Tiïíu Lêu khêëu àêìu tẩ ún nhûng khưng mën bấnh sûäa
bên cẫ gan têu rùçng: "Khêëu àêìu tẩ ún thấi hêåu, nhûng nhûäng vêåt q
giấ nây nư tâi khưng dấm nhêån, xin thấi hêåu rưång lông ban cho mưåt
chûä. "
Tûâ Hi àang vui nïn khưng giêån, nối rùçng: "Ngûúâi mën cấi gò?”
Dûúng Tiïíu têu khêëu àêìu têu rùçng: "Lậo Phêåt gia phc lúán bùçng
trúâi, phẫi chùng cố thïí cho nư tâi mưåt chûä?”
Tûâ Hi cao hûáng sai thấi giấm mang bt mûåc àïën vêỵy tay viïët
mưåt chûä Phc.
Tiïíu Vûúng gia àûáng bïn cẩnh thêëy chûä ca Tûâ Hi viïët bên nối
nho nhỗ rùçng: "Chûä Phc bưå Thõ chûä khưng phẫi bưå Y cú.”
Dûúng Tiïíu Lêu thêëy Tûâ Hi viïët sai, nïëu nhêån mang vïì e ngûúâi
khấc àâm tiïëu, hấ khưng phẫi mùỉc tưåi khi qn hay sao. Nïëu khưng
nhêån lêëy cng khưng àûúåc vò Tûâ Hi sệ nưíi giêån chếm àêìu ngay. Lêëy
cng khưng àûúåc, khưng lêëy cng khưng àûúåc. Dûúng Tiïíu Lêu thấo
mưì hưi hưåt.
Khưng khđ trúã nïn cùng thùèng. Tûâ Hi cng cẫm thêëy thển, vûâa
khưng mën Dûúng Tiïíu Lêu nhêån lêëy vûâa khưng tiïån giûä lẩi.

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

5

L Liïn Anh àûáng bïn cẩnh nhanh trđ cûúâi ha ha nối: "Phc ca
Lậo Phêåt gia àïìu hún mổi ngûúâi trïn àúâi mưåt "àiïím"" (Chûä Phc ca
Tûâ Hi viïët bưå Y lâ so vúái bưå Thõ thïm mưåt chêëm tûác mưåt àiïím). Dûúng
Tiïíu Lêu vûâa nghe nối thïë thóỉt nghơ ra bên vưåi vâng khêëu àêìu têu
rùçng: " Lậo Phêåt gia phc nhiïìu àêy lâ phc hún ngûúâi nư tâi lâm sao
dấm lơnh". Tûâ Hi àang sùỉp nưíi giêån, nghe nối thïë bên thån giố bễ lấi
cûúâi nối rùçng: “Àûúåc rưìi, hưm sau sệ ban cho ngûúi". Nhû vêåy lúâi nối
khẫo ca L Liïn Anh àậ giẫi vêy cho hai ngûúâi.
L Liïn Anh ûáng biïën khếo úã chưỵ: sûãa sai thânh khưng sai khiïën
cho chûä Phc viïët sai thânh Tûâ Hi cưë viïët khấc chûá khưng phẫi viïët
sai vò sú sët, vûâa gúä thïí diïån vûâa ninh Tûâ Hi mâ lẩi vûâa gip Dûúng
Tiïíu Lêu thoất nẩn. L Liïn Anh ûáng biïën vûâa nhanh vûâa khếo. Dûúái
àêy lâ mưåt vđ d khấc.
1. Sûãa sai bùçng phất huy cấi sai.
Trong khi diïỵn thuët têët phẫi àẩt àûúåc hiïåu quẫ tẩi chưỵ. Nhûng
nïëu àưåt nhiïn xẫy ra nhiïỵu loẩn nâo àố thò cố thïí khiïën cho diïỵn giẫ
nhêët thúâi khưng khưëng chïë àûúåc ngưn ngûä nối sai khiïën cho lêm vâo
cẫnh qỵn bấch. Trong tònh hëng àố, diïỵn giẫ phẫi sûã dng phûúng
phấp sûãa sai bùçng cấch phất huy cấi sai ra múái giẫi thoất khỗi bïë
tùỉc vâ àẩt àûúåc hiïåu quẫ tûác thúâi tẩi chưỵ. Vđ d cố mưåt ngûúâi dêỵn
chûúng trònh tham gia lïỵ ra mùỉt ca àoân Kinh kõch Sû Tûã Lêu àẫo
Hẫi Nam do sú sët àậ giúái thiïåu ưng Nam Tên ën, bđ thû àẫng y
Hẫi Nam Sû phẩm hổc viïån thânh "tiïíu thû" lâm cho cẫ hưåi trûúâng
nấo loẩn lïn. Cư dêỵn chûúng trònh bên chên thânh xin lưỵi Nam Tên
ën vâ nối rùçng: "Tïn ca Th trûúãng thêåt lâ àêìy thú lâm tưi nhúá
àïën hai cêu thú: "Cûåu thúâi Vûúng Tẩ àûúâng tiïìn ën, phi nhêåp têìm
thûúâng bấch tđnh gia". (Chim ën ngây xûa trong dinh Vûúng Tẩ nay
bay vâo nhâ bấ lđnh). Thêåt lâ mưåt bûác tranh tuåt m giưëng nhû
quang cẫnh hưm nay. Kinh kõch xûa nay vưën lûu hânh úã

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

6

phûúng bêëc mâ bêy giúâ Kinh kõch tûâ phûúng bùỉc xëng phûúng nam,
vûúåt qua eo biïín Qunh Chêu bay àïën Hẫi Nam vâ lâm tưí úã àêy. Hấ
chùèng phẫi lâ mưåt bûác tranh tuåt m hay sao?"
Khẫ nùng ûáng biïën ca cư dêỵn phûúng trònh nây quẫ khiïën cho
mổi ngûúâi thấn phc. Sau khi cư tỗ lúâi xin lưỵi do thêëy chûä ën trong
tïn ca th trûúãng mâ sinh ra y tá hú àểp rưìi dêỵn ra cêu chuån sinh
àưång bùỉt nìn tûâ sai sốt ca mònh diïỵn àẩt mưåt cấch àêìy chêët thú.
Phûúng thûác sûãa sai bùçng phêëp thay cấi sai nây àûúåc toân bưå quan
chng vưỵ tay râo râo, nhiïåt tònh tấn thûúãng lâ àiïìu têët nhiïn.
2. Lêëy àng sa sai.
Trong khi diïỵn thuët, diïỵn giẫ do quấ cùng thùèng hay kđch
àưång mâ lúä lúâi. Trong tònh hëng nây, diïỵn giẫ chúá vò thïí diïån mâ lâm
ngûúâi ai cng khưng trấnh àûúåc sai sốt. Têët nhiïn lâ nối lẩi mưåt lêìn
bùçng ngưn tûâ chđnh xấc àïí cẫi chđnh chưỵ lúä lúâi nối sai. Nïëu nhû trong
tònh hònh cho phếp mâ biïån lån sûå khấc biïåt ca lúâi nối sai vúái lúâi
nối àng thò cố thïí gêy êën tûúång sêu sùỉc hún nûäa àưëi vúái thđnh giẫ. Vđ
d, mưåt võ ch nhiïåm khoa ca trûúâng sû phẩm nổ núái chuån vúái hổc
sinh múái vâo khoa àậ nối râng: "Cấc bẩn hổc sinh, chc mổi ngûúâi
mổi sûå tưët lânh. Cấc bẩn tûâ bưën phûúng vïì trûúâng sû phẩm bùỉt àêìu
cåc sưëng hổc têåp múái, nhêët àõnh sệ chun cêìn
á hổc têåp tiïën bưå khưng
ngûâng. Tûúng lai hy vổng mưỵi bẩn sệ trúã thânh giấo viïn tiïíu hổc
mêỵu mûåc. Khưng, phẫi nối hy vổng tûúng lai mưỵi bẩn àïìu thânh giấo
viïn tiïíu hổc mêỵu mûåc búãi vò hy vổng àố lâ hiïån thûåc. Àiïìu tưi mën
diïỵn àẩt lâ têëm chên tònh ca tưi lc nây àưëi vúái cấc bẩn, chc cấc
bẩn sau nây sệ bûúác lïn bc giẫng hoân thânh chûác
trấch vinh quang nhêët”.
Võ ch nhiïåm khoa nây nhanh chống nhêån thêëy àậ nối nhêìm
“hy vổng tûúng lai" thânh "tûúng lai hy vổng" nïn kõp thúâi sûãa àưíi lẩi
mưåt cấch khếo lếo. Nhû vêåy vûâa thûâa nhêån lúä lúâi nối sai, vûâa giẫi
thđch l do nhûng khưng nhûäng khưng gêy ra khố chõu mâ lẩi cố tấc
dng tưët. Thêåt lâ mưåt phûúng phấp bưí cûáu sấng sët.

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

7

3. Biïën sai thânh àng.
Khi tûác thúâi phất biïíu kiïën thò mưåt khi diïỵn giẫ phất hiïån nối
sai thûúâng cố têm l cùng thùèng, cẫn trúã dông tû duy, thêåm chđ
khưng thïí tiïëp tc nối nûäa. Nïëu ri ro xẫy ra tònh hëng nây, diïỵn
giẫ nïn lêåp tûác biïån minh, khếo lếo chûäa sai thânh àng. Vđ d trong
mưåt cåc hưn lïỵ, ngûúâi ch trò nhiïåt tònh múâi phất biïíu kiïën,
mưåt võ giấo viïn trung hổc dẩy nghïì lêåp tûác àûáng lïn phất biïíu. Ưng
nối chiïìu nay lâ ngây tấc thânh tònh dun ca thêìy Hẩ Minh trûúâng
trung hổc dẩy nghïì vâ tiïíu thû Diïåp Hưìng cưng ty thûúng mẩi... Cố lệ
cố ngûúâi cho tưi nối sai hấ khưng phẫi Hẩ Minh vâ Diïåp Hưìng cng
cưng tấc trong mưåt cưng ty hay sao? Àng vêåy Hẩ Minh àậ theo
thûúng nghiïåp nhûng mưåt thấng trûúác côn lâ mưåt thêìy giấo trễ tíi
ûu t trong nghïì. Bêy giúâ trong mùỉt chng tưi, anh vêỵn ln ln lâ
bẩn àưìng nghiïåp tưët. Tưi xin nhên cú hưåi nây thay mùåt toân thïí
nhûäng ngûúâi trong nghïì thânh têm chc àưi bẩn àểp dun lânh.
Rộ râng ưng nây àậ nhêìm lêỵn khi giúái thiïåu tên lang. Chûäa trûúâng
dẩy nghïì chûác nghiïåp trung hổc thânh thêìy giấo trong nghïì chûác
trung giấo sû. Vêỵn giûä hai chûä "chûác" vâ "trung" song nghơa àậ dûúåc
àđnh chđnh. Sau khi thêëy mònh nối sai àậ khếo lếo chûäa "thêìy giấo
trung hổc dẩy nghïì" thânh thêìy giấo trong nghïì (tûác ngûúâi giỗi trong
nghïì úã àêy lâ nghïì bn bấn). Khưng nhûäng àậ àđnh chđnh sai lêìm
mâ côn àïì cao tên lang lâ bêåc thêìy trong nghïì bn bấn, têët nhiïn
mổi ngûúâi àïìu thấn phc vui vễ hûúãng ûáng, hưn lïỵ câng nấo nhiïåt.
2. Xem giố bễ lấi ty cú ûáng biïën
Nùm 1966, Lêm Ngûä Àûúâng nhâ vùn hổc hiïån àẩi nưíi tiïëng tûâ
M vïì Àâi Loan àõnh cû. Thấng 6 nùm àố, mưåt hổc viïån úã Àâi Bùỉc cûã
hânh lïỵ tưët nghiïåp trên trổng múâi têm Ngûä Àûúâng tham gia vâ xin
ưng phất biïíu kiïën. Mêëy võ tai to mùåt lúán phất biïíu trûúác Lêm Ngûä
Àûúâng. Hổ nối dâi dông lï thï khiïën cho thđnh giẫ àïìu ng gêåt. Àïën
khi têm Ngûä Àûúâng àùng àân phất biïíu, ưng bên giú tay nhòn àưìng hưì

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

8

àậ 1 1 giúâ rûúäi rưìi nïn thay àưíi cấch nối, chó nối mưåt cêu: "Lúâi phất
biïíu ca bêåc thên sơ nïn giưëng nhû mini jup ca ph nûä, câng ngùỉn
câng tưët" Thïë thưi, khưng nối nûäa. Ưng vûâa nối xong mổi ngûúâi lùång
ngùỉt, mêëy giêy sau cẫ hưåi trûúâng ôa cûúâi vâ nhûäng trâng vưỵ tay dâi
biïíu lưå ng hưå diïỵn giẫ ûu t nây. Hưm sau cấc bấo lúán úã Àâi Bùỉc àûa
tin "Àẩi danh sû hâi hûúác danh bêët hû truìn". Xem ra ngêỵu hûáng
phất biïíu phẫi cố tâi ùn nối vâ cú trđ thån giố bng chêo! Khưng khđ
bíi diïỵn thuët thûúâng kđch àưång diïỵn giẫ nhûng cố nhiïìu võ khưng
hiïíu hoân cẫnh c thïí àậ thao thao bêët tuåt nhû sưng Hoâng Hâ vúä
àï khưng thïí nâo ngûâng àûúåc. Tc ngûä àậ dẩy ngûúâi thûác thúâi lâ kễ
tën kiïåt. Nïëu diïỵn giẫ khưng biïët theo giố bng chêo, ty cú ûáng
biïën thò d cố tâi ùn nối cng vêỵn lâm ngûúâi
ta chấn, khiïën cho thđnh giẫ "bìn nưn". Trong giao tïë àưëi mùåt vúái sûå
àưë ky, cưng kđch, vu cấo thò phẫi ty cú ûáng biïën. Àêìu tiïn gùåp viïåc
chúá hoẫng phẫi giûä àêíu ốc bònh tơnh múái cố thïí cng tùỉc biïën biïën tùỉc
thưng àưíi ngu thânh n. Thûá àïën phẫi cố lông àẩi lûúång khoan
dung, trong lc loẩn khưng qụn àẩi cc múã àûúâng cho àưëi phûúng hẩ
àâi.
Dûúái àêy giúái thiïåu mêëy phûúng phấp ty cú ûáng biïën:
1. Lêëy àc trẫ oấn chiïëm àûúåc nhên têm.
Cố mưåt àẩi gia àònh ngûúâi dêu t linh lúåi khếo tay, tâi trđ hún
ngûúâi, hiïìn thc àoan trang nïn àûúåc mể chưìng sng ấi. Vò vêåy dêu
cẫ, dêu thûá sinh lông àưë k. Mưåt hưm àïën nâng dêu t lâm cúm. Sau
khi nêëu nûúáng xong, nâng ra búâ ao giùåt qìn ấo. Bêëy giúâ cư dêu cẫ vâ
cư dêu thûá sinh ra mưåt kïë ấc: cho thïm ci vâo bïëp lô àïí cho cúm khï
chấy àïí lâm mêët thïí diïån cư dêu t khếo tay. Mưåt chưëc, nâng dêu t
giùåt xong qìn ấo trúã vïì thêëy ci côn àang chấy. Vưën thưng minh cư
hiïíu ngay viïåc gò àậ xẫy ra, bên nhanh trđ biïën cúm vûâa sếm thânh
chấo rưìi lâm thïm mưåt đt bấnh. Àúåi khi mổi ngûúi àïìu àậ ngưìi vâo bân
ùn, cư bên nối: "Mêëy ngây nay trúâi nống, mổi ngûúâi ùn cúm chùỉc khưng

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

9

ngon miïång, tưi nêëu mưåt đt chấo, lâm mưåt đt bấnh àïí cẫ nhâ thay khêíu
võ cẫ nhâ àïìu khen.
Hânh àưång nây ca cư dêu t vûâa lâm vui lông mổi ngûúâi, vûâa
àïí cho hai chõ dêu cố àûúâng hẩ àâi. Rộ râng lâ mưåt cưng àưi viïåc vûâa
àûúåc lông cẫ nhâ vûâa khiïën cho hai chõ dêu vưën àưë ky àậ chuín sang
bấi phc. Vïì sau, cư dêu t khưng hïì chêëp nhùåt viïåc àố khiïën cho hai
chõ dêu lẩi câng kđnh trổng. Cåc sưëng gia àònh vò vêåy n êëm vư
cng.
2. Khếo so sấnh .
Nùm 1991, L Tuët Kiïån vai chđnh phim Tiïu D Lc àoẩt
àûúåc cẫ hai giẫi Con Gâ Vâng vâ Cânh cổ vâng. Khi àấp tûâ, ưng àậ
khưng dng nhûäng sấo ngûä vư võ thûúâng dng. Ưng chó nối mưåt cấnh
thânh thûåc: "Khưí vâ mïåt thò nhiïìu ngûúâi xem Tiïu D Lc phẫi chõu,
danh vâ lúåi lẩi mưåt mònh châng ngưëc L Tuët Kiïån àûúåc." Anh
vûâa dûát lúâi toân hưåi trûúâng vưỵ tay nhû sêëm dêåy. Bâi phất biïíu ca
anh khưng nhûäng khiïën cho mổi ngûúâi thđch th mâ côn kđnh phc
nhên cấch ca anh. Lúâi phất biïëu vâ hònh tûúång ca anh àïí lẩi êën
tûúång sêu sùỉc trong lông mổi ngûúâi.
Ngûúâi àûúåc khen thûúãng rêët khố phất biïíu sao cho tưët búãi vò
lông cẫm tẩ thûúâng khố diïỵn àẩt. Mën phất biïíu thânh cưng thò vûâa
phẫi ngùỉn gổn sc tđch, thânh khêín hâi hûúác vûâa phẫi àûa ra so sấnh
tó d, sinh àưång l th.
3.Mûúån viïåc phất huy àiïím thẩch thânh kim.
Cố mưåt thêìy giấo trong khi giẫng bâi vùn hổc bưỵng mưåt con chim
sễ bay vâo lúáp kinh hậi vûâa kïu vûâa bay loẩn xẩ trong phông hổc, hổc
trô àïìu ch cẫ vâo con chim nhỗ. Cûãa sưí cố lûúái sùỉt, ch chim khưng
bay ra àûúåc Thêìy giấo thêëy thïë bưỵng nẫy sinh hay bên nối rùçng: "Ấi
dâ, con chim nây àểp xiïët bao. Cấc em hậy nhòn k ài, tiïët thûá hai cấc
em lâm mưåt bâi vùn vïì nố nhế nhû vêåy lâ diïỵn ra mưåt bâi hổc quan
sất. Hổc sinh vûâa quan sất vûâa bân bẩc, thêìy giấo thónh thoẫng lẩi gúåi
. Gùåp pahó quëy nhiïỵu, thêìy giấo vêỵn bònh tơnh tu cú ûáng biïën,

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

10

mûúån viïåc phất huy tûâ con chim nhỗ mâ chó dng mưåt cêu nối dêỵn dùỉt
àûúåc hổc sinh quan sất hổc têåp truy cêìu tri thûác. Con chim nhỗ chó
nhû hôn àấ mâ thêìy giấo àậ àiïìm hốa thânh vâng rông.
4. Thûâa thïë dêën lïn, biïn qỵn bấch thânh thêìn k.
Trong mưåt bíi lïn lúáp chung, trûúác khi lâm thđ nghiïåm thêìy
giấo hốa hổc nối: "Khi ta àûa thanh kim loẩi Natri àưët nống nây vâo
bònh chûáa khđ Clo thò nố sệ chấy bng lïn vâ cố khối trùỉng". Nhûng
khi thûåc hiïån thđ nghiïåm thò khưng phẫi lâ khối trùỉng mâ lâ khối àen.
Cẫ lúáp kinh hậi . Thêìy giấo nhanh trđ nghơ ra ngay do chûa têíy sẩch
tẩp chêët trïn thanh Natri nïn cố kïët quẫ nhû thïë. Thêìy giấo bên
tûúng kïë tûåu kïë tiïëp tc lâm thđ nghiïåm. Thêìy hỗi trô A: “xem thêëy
gò?" Trô A khưng nối, 11' thêìy giấo khuën khđch rùçng: "Thûåc sûå cêìu
thõ, thêëy gò nối nêëy. Àố múái lâ thấi àưå khoa hổc". Trô A bên nối: “Thûa
thêìy em khưng thêëy khối trùỉng mâ thêëy khối àen". Thêìy giấo bẫo
rùçng em quan sất rêët chđnh xấc, nhû vêåy vûâa rưìi khưng phẫi lâ kim
loẩi Natri chùng? Nhûng àêy thûåc lâ mưåt thanh kim loẩi Natri mâ.
Thïë tẩi sao vûâa rưìi lẩi bưëc khối àen? Cấc em hậy nhúá lẩi tđnh chêët vêåt
l vâ cấch bẫo quẫn kim loẩi Natri". Lúáp hổc bên nhưën nhấo lïn, trô C
bên nối rùçng: “Kim loẩi Natri khưng thïí àïí ngoâi khưng khđ, phẫi
ngêm trong dêìu mỗ". Thêìy giấo àấp lẩi rùçng: "Em nối àng. Vûâa rưìi
thêìy sú sët trûúác khi thđ nghiïåm chûa lau sẩch dêìu khđ trïn thanh
Natri cho nïn múái cố sûå cưë thđ nghiïåm vûâa rưìi. Nïëu thêìy tiïëp tc àưët
thanh Natri thò viïåc gò sệ xẫy ra?" Hổc trô bên trẫ lúâi: "Sau khối àen
sệ lâ khối trùỉng" . Thêìy giấo tiïëp tc àưët thanh Natri, trong bònh
chûáa khđ cố tiïëng nưí lếp bếp vâ bưëc khối trùỉng. Thêìy bẫo hổc trô rùçng:
"Dûå àoấn ca cấc em àậ thûåc hiïån" . Hổc trô vưỵ tay hoan hư.
Trong trûúâng húåp nây, thêìy giấo àậ sai sốt mâ nhên thïí dêỵn lïn
àẩt àûúåc kïët quẫ thêìn k, thoất ra khỗi tònh thïë qỵn bấch. Viïåc nây
chûáng tỗ sûác mẩnh ca thåt tûúng kïë tûåu kïë diïåu k xiïët bao.
5. Thån tay dùỉt dï vïì chìng.

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

11

Trong khi phất biïíu kiïën cố thïí dng ngay kiïën ngûúâi phất
biïíu trûúác vâo lúâi phất biïíu ca anh, mc nûúác trong ao ngûúâi khấc
lâm nïn sống trong hưì ca anh vûâa tiïån lúåi vûâa thđch th. Chó cêìn sûã
dng mưåt cấch t nhiïn khếo lếo thò cố thïí lâm cho lúâi phất biïíu ca
anh chối lổi hún.
Nùm 1948, Quấch Mẩt Nhûúåc àậ sûã dng chiïu nây trong lêìn
phất biïíu úã trûúác mưå Tiïu Hưìng. Sau nùm pht phất biïíu gian nan
bên chưåp lêëy lúâi ca mưåt võ phất biïíu trûúác mâ nối rùçng: "Tưi vûâa nghe
lúâi phất biïíu dâi hai pht ca Ngâi thõ trûúãng, nối rêët hay! ưng nối:
nûä sơ Tiïu Hưìng, nhâ vùn nhên dên sët àúâi bưn ba vò sûå nghiïåp giẫi
phống nhên dên cëi cng qua àúâi bïn búâ biïn phûúng Nam nây, bẩn
bê chưn cêët nûä sơ bïn võnh nûúác nưng nây. Hưm nay vêy quanh nûä sơ
àïìu lâ nhûäng ngûúâi tíi trễ, chng ta khưng bi thûúng, chng ta
khưng cẫm khấi, xin mổi ngûúâi hậy vưỵ tay châo nûä sơ. Rêët hay, nùm
pht phất biïíu ca tưi àânh phẫi thay àưíi kïë hoẩch, bêy giúâ tưi xin nối
vïì tíi trễ ca nûä sơ vêåy...". Lúâi phất biïíu ca Quấch Mẩt Nhûúåc àậ
lâm cho khưng khđ thoẫi mấi nấo nhiïåt hùèn lïn. Vưën ưng lùåp lẩi lúâi nối
ca ngûúâi khấc mâ lẩi nối lïn ca mònh. Vưën lâ àêìu cú ngûúâi khấc
mâ lẩi rêët cố trđ tụå phong àưå. Vûâa tấn dûúng ngûúâi khấc, vûâa mûúån
lúâi nhúâi khấc lâm phong ph lúâi ca ưng. Àố chđnh lâ thåt thån tay
dùỉt dï vïì dng.
3. Trong ûáng biïën àûáng àêìu lâ sûå hốm hónh hâi hûúác
Lúâi nối vâ hânh vi hốm hónh lâ biïíu hiïån ca trđ tụå, trònh àưå
ûáng biïën nhanh trđ thïí hiïån rộ râng nhêët trong sûå hâi hûúác hốm hónh.
Xin kïí vâi vđ d ûáng biïën hốm hónh.
1. Trẫ lúâi khếo lếo nhûäng cêu hỗi hốc ba.
Mưåt lêìn Cân Long àưåt nhiïn hỗi Lûu Dung mưåt cêu hỗi hốc ba:
"Kinh thânh cố bao nhiïu ngûúâi?" Tuy bêët ngúâ song Lûu Dung rêët
bònh tơnh, lêåp tûác têu rùçng: "Chó cố hai ngûúâi". Cân Long nối: "ưng nối

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

12

cấi gò àêëy? Lûu Dung têu lẩi rùçng: "Cố bao nhiïu ngûúâi cng chó cố
hai loẩi nam vâ nûä, hấ chùèng phẫi chó cố hai ngûúâi sao".
Cân Long lẩi hỗi nùm nay trong kinh thânh cố bao nhiïu ngûúâi sinh
ra, cố bao nhiïu ngûúâi chïët ài?" Lûu Dung têu rùçng: "Chó cố mưåt ngûúâi
sinh ra, 12 ngûúâi chïët ài,, Cân Long hỗi: "Nối nhû vêåy lâ nghơa l gò?"
Lûu Dung têu lẩi rùçng: "Nùm nay cố sinh bao nhiïu ngûúâi cng àïìu
thåc mưåt con giấp, thïë chùèng phẫi chó lâ chó sinh cố mưåt ngûúâi hay
sao? Nùm nay chïët bao nhiïu ngûúâi thò 12 con giấp àïìu cố ngûúâi chïët,
hấ chùèng phẫi chïët 12 ngûúâi hay sao?"
Cân Long nghe xong cẫ cûúâi cho quẫ lâ nhû thïë. Quẫ thêåt lûu
Dung trẫ lúâi rêët khếo. Vua hỗi khưng thïí khưng trẫ lúâi, trong lông
khưng cố con sưë chđnh xấc mâ lẩi khưng dấm nối bûâa cho nïn nhanh
trđ trong nhấy mây àậ tòm ra cêu trẫ lúâi xẫo diïåu lâm cho vua thđch
th.
Loẩi vđ d nhû thïë thûúâng gùåp trong hoẩt àưång ngoẩi giao. Àêìu
thêåp k 60, chng ta àậ bùỉn rúi mưåt chiïëc mấy bay do thấm U - 2.
Trong mưåt bíi hổp bấo cố mưåt k giẫ hỗi bưå trûúãng Trêìn Nghõ rùçng:
"Thûa bưå trûúãng, cấc ngâi dậ dng loẩi v khđ gò bùỉn rúi loẩi mấy bay
trinh sất têìm cao nhû thïë? Rộ râng àêy lâ mưåt bđ mêåt qn sûå khưng
thïí trẫ lúâi cưng khai nhûng nïëu khưng trẫ lúâi thò ngûúâi hỗi khố chõu.
Trêìn Nghõ bên giú cêy gêåy trong tay lïn nối rùçng: "Dng v khđ nây
mốc nố xëng”. Têët nhiïn àûúåc mưåt trâng vưỵ tay hoan hó.
Quẫ thûåc trong àúâi sưëng thiïn biïën vẩn hốa cố nhiïìu cêu hỗi
hốc ba. Àưëi phố vúái nhûäng cêu hỗi hốc ba thò phûúng ấn tưët nhêët lâ
dng ngưn ngûä àa nghơa mâ ûáng phố, khưng àûúåc sa vâo cêu hỗi àđch
thûåc khiïën cho bõ àưång. Nhû thïë sệ giẫi tỗa khưën qỵn cho anh.
2.Lâm cho ngûúâi ta cao hûáng.
Trong lïỵ mûâng thổ 80 tíi ca nûä k giẫ M Anna Luistrong
ngûúâi bẩn c ca nhên dên Trung Qëc, th tûúáng Chu ên Lai nùỉm
vûäng àùåc àiïím ph nûä phûúng Têy, thđch ngûúâi ta nối tíi mònh trễ
hún, bên liïn hïå vúái hïå thưëng ào lûúâng Trung Qëc mưåt cên bùçng nûãa

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

13

cưng cên (kilưgam) mưåt l bùçng nûãa cưng l (kilưmết) tûúi cûúâi u
cêìu mổi ngûúâi nêng cưëc chc bâ Strong 40 "cưng tụë". Mổi ngûúâi ưm
bng cûúâi. Bâ Strong cûúâi chẫy nûúác mùỉt. Th tûúáng Chu ên Lai khi
bùỉt àêìu diïỵn thuët àïìu khiïën cho ngûúâi ta hûng phêën, vui vễ cho
nïn rêët thânh cưng.
3. Dơ hû àưëi thûåc.
Hâi hûúác bao giúâ cng cú trđ nhể nhâng, cố khi giẫ ngu giẫ dẩi
khưng trûåc tiïëp tưín thûúng àưëi phûúng. Thúâi Tưëng, Lậ Mưng Chđnh
àậ ba lêìn lâm thûâa tûúáng. Cố ngûúâi biïëu ưng chiïëc gûúng cưí cố thïí soi
2000 l. Lậ Mưng Chđnh nối mưåt cấch hốm hónh rùçng: "Mêåt ngûúâi chó
lúán nhû cấi àơa, cêìn gò phẫi dng chiïëc gûúng soi 2000 l". Lẩi cố
ngûúâi biïëu ưng mưåt chiïëc nghiïn mûåc cưí giúái thiïåu rùçng khưng cêìn
dng nûúác mâ chó hâ húi lâ nghiïn mûåc ûúát cố thïí mâi mûåc. Lậ Mưng
Chđnh nûãa àa nûãa thêåt nối rùçng: "Nïëu mưåt ngây hâ ra 10 gấnh nûúác
thò cng chó àấng giấ 10 àưìng tiïìn mâ thưi".
Ngûúâi ta biïëu àưì cưí, Lậ Mưng Chđnh cưë nhiïn hiïíu nhûng ưng ta
àậ cưë dng l lệ khưng hiïån thûåc, khưng quan hïå gò àïí àấnh giấ lïỵ
vêåt. Ngûúâi dêng lïỵ vêåt giúái thiïåu lïỵ vêåt cố tđnh nùng tưët, ưng lẩi nối
thânh khưng tưët, khưng cêìn nhûng lẩi dng ngưn ngûä hâi hûúác nïn
hiïåu quẫ rêët lúán, tỗ ưng khưng mën nhêån lïỵ vêåt khiïën cho ngûúâi
dêng lïỵ vêåt biïët dêng lïỵ vêåt khưng thỗa àấng, dúã khốc dúã cûúâi, khưng
dấm dêng lïỵ vêåt nûäa. Hâi hûúác câng giỗi thò câng giưëng nhû ngu.
4. Thån dông bng chêo.
Chuån Lûu Bang thúâi Têy Hấn thån dông bng chêo phong
Hân Tđn lâm Tïì vûúng lâ mưåt vđ d tuåt diïåu vïì chiïu nây. Sau khi
Hân Tđn àấnh chiïëm àûúåc àêët Tïì mën tûå phong Giẫ Tïì Vûúng bên
sấi sûá giẫ vïì têu vúái lûu Bang. Lûu Bang nưíi giêån àng àng, sûá giẫ
tấi mùåt. Cấc mûu sơ cẩnh lûu Bang khun Lûu Bang nïn lúåi dng
Hân Tđn. Lûu Bang tónh tấo lẩi nhûng vêỵn tiïëp tc giẫ vúâ nưíi giêån nối
rùçng: “Àẩi trûúång phu àấnh thânh chiïëm àêët phẫi xûng vûúng sao lẩi

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

14

xûng giẫ vûúng? Lêåp tûác phong Hân Tđn lâm Tïì vûúng". Lúâi nối
chuín hûúáng thânh thån dông bng chêo, tònh hònh bên khấc hùèn.
4. Hû mâ lâm ra vễ thûåc, nhûúåc mâ lâm ra vễ cûúâng
Hû trûúng thanh thïë lâ cưë lâm ra vễ thanh thïë hng cûúâng àïí
dổa àưëi phûúng. Bấch chiïën k phấp, Hû chiïën viïët : "Phâm àấnh
nhau mâ thïë lûåc ca ta hû (kếm, ëu) thò ngy trang thânh ra vễ thûåc
(mẩnh, sung tc) khiïën kễ àõnh khưng àấnh giấ àûúåc hû thûåc, khưng
dấm khinh sët têën cưng ta, nhû vêåy ta cố thïí bẫo toân qn àûúåc".
Cho nïn sấch lûúåc hû trûúng thanh thïë lâ thåt ûáng biïën lêm thúâi.
Àïí àấnh chiïëm Quan Trung, thấng 9 nùm 207 Lûu Bang dêỵn
qn àïën Nga Quan (àưng nam Lam Dûúng tónh Thiïím Têy Nga
Quan lâ cûãa ẫi quan ëu ấn ngûä àûúâng giao thưng Lam Dûúng vúái
Quan Trung. Àõa thïë cûãa ẫi dïỵ th khố cưng, lâ cûãa ngộ àưng nam
tiïën vâo Hâm Dûúng lâ àêët cấc nhâ cêìm qn phẫi tranh chiïëm: Vò
vêåy, qn trêìn sai qn binh nhụå àống giûä cûãa ẫi nây. Àûúng thúâi
Lûu Bang chi cố 2 vẩn ngûúâi, nïëu khưng qua àûúåcc cûãa ẫi nây mưåt
cấch thån lúåi thò cố khẫ nùng Hẩng V sệ chiïëm Quan Trung trûúác.
Lûu Bang lông nhû lûãa àưët mën tiïën cưng. Sau khi nghiïn cûáu tònh
hònh Trûúng Lûúng nhêån thêëy qn Têìn hng cûúâng, nïëu nhû manh
àưång thò khưng nhûäng hao binh tưín tûúáng mâ côn kếo dâi thúâi gian
vâo Quan Trung. Trûúng Lûúng bên àïì nghõ lûu Bang dng mûu trđ
cûúáp thânh. Mưåt mùåt hû trûúng thõnh thïë cùỉm cúâ trïn khùỉp nhûäng
ni non xung quanh Nga Quan àïí lâm cho qn Têìn khưng rộ hû
thûåc lông qn rưëi loẩn. Mưåt mùåt nhùçm vâo nhûúåc àiïím thđch cấi lúåi
nhỗ ca tûúáng trêën giûä ẫi àem vâng bẩc àt lốt. Quẫ nhiïn, quan trêën
th Nga Quan thêëy thanh thïë qn Hấn quấ lúán, trong lông hoẫng
hưët, àưìng thúâi tham vâng bẩc bên phẫn chiïën àêìu hâng. Lûu Bang
thån lúåi dêỵn qn qua cûãa ẫi tiïën thùèng vâo Hâm Dûúng.
Mưåt vđ d khấc: khi Àûúâng Thấi Tưng L Thïë Dên côn trễ cng àậ
tûâng dng kïë hû trûúng thanh thïë dổa qn dõch phẫi bỗ chẩy. Bêëy

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

15

giúâ vâo niïn àẩi Àẩi Nghiïåp, Tu Dẩng Àïë àấnh qn Àưåt Quën
thua trêån bõ vêy khưën úã ngoâi cûãa ẫi Nhẩn mưn. Dẩng Àïë sai ngûúâi
båc chiïëu thû vâo khc gưỵ thẫ vâo dông nûúác sưng Phêìn cho trưi
xëng cấc qån huån kïu gổi hổ àem qn ûáng cûáu. Bêëy giúâ châng
trai 16 tíi L Thïë Dên lâm mưåt chûác quan dûúái trûúáng tûúáng qn
Vên Àõnh Hûng. Sau khi tòm hiïíu tònh hònh qn àõch bên nối vúái
Vên Àõnh Hûúáng rùçng: "Qn àõch cẫ gan vêy hậm thiïn tûã lâ vò
chng àoấn rùçng qn ch lûåc cûáu viïån khưng thïí àïën àûúåc kõp thúâi.
Vò vêåy nïëu tûúáng qn phên tấn qn àưåi, kếo dâi àưåi ng hânh qn
thânh 10 l, ban ngây phư trûúng cúâ xđ cho chng thêëy, ban àïm àấnh
trưëng hô la cho chng nghe. Qn àõch sệ khưng biïët hû thûåc nhêët
àõnh cho rùçng àẩi qn àậ àïën gêìn nhû vêåy sệ rt lui. Ta khưng àấnh
mâ àõch tûå rt". Vên Àõnh Hûng nghe theo lúâi L Thïë Dên lâm àng
nhû kïë àố: Qn trinh sất Àưåt Quët tûâ xa nhòn thêëy àẩi qn trng
trng àiïåp àiïåp bên lêåp tûác phi bấo vua Àưåt Quët. Vua Àưåt Quët
qa nhiïn trng kïë vưåi vâng giẫi vêy rt qn.
L Thïë Dên vûâa vâo qn ng mâ àậ biïët dng kïë hû trûúng
thanh thïë khưng tưën mưåt mi tïn mâ qn àõch àậ rt chẩy giẫi cûáu
vua Ty. Vò vêåy ưng nưíi tiïëng. Hû trûúng thanh thïë cưët úã Hû mâ lâm
ra vễ Thûåc Nhûúåc mâ lâm ra vễ Cûúâng. Bấch chiïën k phấp, Nhûúåc
chiïën viïët: "Phâm àấnh nhau nïëu àõch àưng ta đt, àõch cûúâng ta thûåc
thò ta phẫi cùỉm nhiïìu cúâ xđ, tùng sưë bïëp tỗ ra vễ cûúâng hún àõch, khiïën
cho àõch khưng biïët àûúåc nhiïìu hay đt, cûúâng hay nhûúåc thò àõch sệ
khưng khinh sët àấnh ta, ta cố thïí àấnh nhanh chống toân qn
khưng bõ hẩi. Kïë nây dng vâo ûáng biïën trong thûúng trûúâng cng rêët
cưng hiïåu. Vua giấ àêåu cẫ nûúác M lâ Puraxi nghe nối sẫn xët thûác
ùn àêåu Trung Qëc rêët phất tâi. Ưng bên múâi mêëy cưë vêën Nhêåt Bẫn
bùỉt àêìu sẫn xët thûåc phêím àêåu vâ mua rêët nhiïìu àêåu tûâ Mexico.
Ưng lẩi múâi ngûúi viïët bâi àùng tẩp chđ nối vïì lõch sûã àêåu àûa ra thûåc
àún cấc giấ àêåu. Ưng rao bấn thûåc phêím àêåu khùỉp núi vâ àẩi phất tâi.
Rưìi ưng nghơ ra mưåt cấch nûäa lâ lâm àưì hưåp àêåu. Ưng liïn hïå vúái mưåt

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

16

xđ nghiïåp bao bò. Xđ nghiïåp nây àưìng sẫn xët àưì hưåp àêåu vúái àiïìu
kiïån cố hưåp àûång, lc bêëy giúâ cố àẩi chiïën thïë giúái thûá hai, têët cẫ kim
loẩi àïìu ûu tiïn cho qn àưåi. Puraxi bên àïën
Washington gùåp bưå phêån sẫn xët àưì qn dng. Ưng hû trûúng
thanh thïë lâ th cưng ty "Cưng àoân thûåc phêím àêåu”, k thûåc chó cố
ưng vâ mưåt ngûúâi nûäa chûá khưng cố cưng ty nâo cẫ. Cấc quan chûác
qn sûå nghe tïn cưng ty tûúãng lâ cưng ty nưng nghiïåp nâo àố rêët lúán
bên cung cêëp cho ưng mêëy trùm vẩn vỗ àưì hưåp thûá phêím. Ưng bên
mua mưåt xûúãng bao bò nhỗ, tûå mònh sẫn xët àưì hưåp àêåu. Ưng phưëi
húåp àêåu vúái cấc loẩi rau khấc lâm thânh mưåt mốn thûác ùn mâ ngûúâi
M ûa thđch gổi lâ rau Trung Qëc. Puraxi lẩi phất huy tâi nùng hû
trûúng thanh thïë ca ưng dấn nhận àưì hưåp hiïåu Ph Dung. Cố thûúng
hiïåu Phûúng Àưng nây rưìi, Puraxi lẩi cưë lâm bểp mưåt pht cấc hưåp
àêåu àïí àấnh lûâa ngûúâi M lâ vêån chuín tûâ Trung Qëc àïën. Nhû
thïë hâng bấn chẩy àïën mc cung khưng kõp cêìu.
Vïì sau Puraxi mưåt mùåt múã rưång sẫn xët, mưåt mùåt àưíi tïn cưng
ty thânh Trng Khấnh vâ lêëy danh nghơa liïn àoân thûåc phêím tưí
chûác thõ trûúâng trong toân nûúác M tiïu th àưì hưåp Trng Khấnh.
Ngûúâi ta lêìm tûúãng Trng Khấnh lâ mưåt cưng ty lúán tû bẫn hng hêåu.
Nhû vêåy Puraxi nhúâ hû trûúng thanh thïë mâ dûång nïn xđ nghiïåp,
nhanh chống kiïëm àûúåc mưåt triïåu àư la.
5. Cêìm lïn àûúåc bỗ xëng àûúåc
Tc ngûä cố cêu "Cêìm lïn àûúåc bỗ xëng àûúåc" rêët cố mi võ biïån
chûáng cố nhiïìu gúåi cho chng ta. Cấi gổi lâ, “cêìm lïn àûúåc" lâ thấi
àưå bêët àùỉc dơ ca ngûúâi lc gùåp khố khấn hay khưng lâm àûúåc viïåc.
Mưỵi con ngûúâi sinh ra úã àúâi àïìu gùåp phẫi thån cẫnh vâ nghõch cẫnh,
nhûäng cao ngưå bêët ngúâ thûúâng à cấc loẩi biïën cưë. Gúát nối rêët àng: “
Mưåt con ngûúâi khưng thïí vơnh viïỵn lâm ngûúâi anh hng hay ngûúâi
chiïën thùỉng, nhûng mưåt con ngûúâi vơnh viïỵn lâ lâm mưåt con ngûúâi”.
Trong cêu nây “lâm ngûúâi anh hng hay ngûúâi chiïën thùỉng” lâ chó

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

17

trẩng thấi “ bỗ xëng àûúåc”. Nối cho cng phẫi “ bỗ xëng àûúåc” múái lâ
thûúác ào chđnh xấc khđ phấch mưåt con ngûúâi lâ ngûúâi anh hng, ngûúâi
chiïën thùỉng. Phẩm Trổng m nối “ bêët dơ vêåt hó k bi” (khưng nïn
mûâng vò àûúåc, khưng nïn bìn vò ta) . Cố têm hưìn nhû thïë thò xem
nhể àẩi bi àẩi hó, àẩi danh àẩi lúåi sệ dïỵ (lânh "bỗ xëng àûúåc". Vûúng
An Thẩch cố hai cêu thú: Mẩc tûúng hđ sûå nhiïỵu chên tònh, thẫ khẫ
ty dun àẩo ngậ doanh" (Chúá àem trô àa nhiïỵu loẩi chên bònh, cûá
ty dun àố lâ àẩo ca ta). Vûúng An Thẩch àậ phên biïåt rêët rộ râng
"hđ sûå" vúái "chên tònh , Theo l giẫi
ca chng tưi, cấi gổi lâ "hđ sûå" lâ chó nhûäng cấi cố thïí cêìm lïn àûúåc"
mâ cng nïn "bỗ xëng àûúåc" nghơa lâ coi mổi viïåc nhû trô àa, nhû
têën tìng.
Cố thïí lâm àûúåc nhû thïë mâ ty dun àưëi àậi moi lúåi hẩi àùỉc
thêët, hổa phc biïën àưíi vư cng trong àúâi ngûúâi thò hấ khưng phẫi lâ
àậ nối àûúåc àẩo l thùỉng lúåi ca ta?
Nhòn chung àûúâng àúâi thûúâng nhû lân sống lc cao lc thêëp cho
nïn ngûúâi xûa àậ than thúã biïën cưë trong giêy lất ai nùỉm àûúåc trùm
nùm trûúâng thổ". Nhûng khi mưåt con ngûúâi àẩt àïën vinh hoa ph qu,
liïåu cố nghơ àïën lc cú hân, Trûúâng Giang sống sau àê sống trûúác lêm
vâo cẫnh qỵn bấch hay khưng? Tưët nhêët trốt tham ph q vinh hoa
mâ khi àang àẩt àïën àónh cao cûåc lẩc thò nïn nhên lc ni chûa lúã,
sưng chûa trân hậy thong dong xëng ni. Cố mưåt nhâ nhu àẩo àoẩt
huy chûúng vâng Olympic tïn lâ Taydu àậ chiïën thùỉng liïn tiïëp 203
trêån àưåt nhiïn tun bưë rt lui vâo lc 28 tíi. Nhiïìu ngûúâi suy àoấn
lâ anh àậ gùåp vêën àïì gò àố. K thûåc Taydu sấng sët biïët rùçng, àónh
cao chiïën thùỉng chó lâ mưåt àốa hoa vâng, hưm sau sệ tân tẩ nïn ch
àưång lui vïì lâm mưåt hën luån viïn. Nïn nối d rùçng chổn lûåa ca
Taydu cố chưỵ chûa hoân m, mang đt nhiïìu bêët àùỉc dơ ài nûäa nhûng
vïì lêu vïì dâi thò lâ mưåt loẩi tûâ quan qui êín sưëng thanh bònh vâ nhû
vêåy cng lâ mưåt loẩi anh hng trong cấc loẩi hẫo hấn. Anh lâ anh
hng búãi vò anh biïën khỗi vêìng hâo quang sấng chối, àïí lẩi trong lông

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

18

ngûúâi àúâi mưåt n cûúâi êëm ấp. Ngûúâi xûa nối: "Tưëi àẩi nhêët bưå thõ tẩi
mưn ngoẩi" (Bûúác lúán nhêët lâ bûúác ngoâi cûãa) cho nïn àùçng sau sûå rt
lui nây khưng phẫi khưng cố nghơa. Vua thïí thao L Ninh lûåa chổn
con àûúâng rt lui ra khỗi hoẩt àưång thïí thao, lui vïì theo cưng àûúâng
doanh nghiïåp cng khiïën cho mổi ngûúâi hêm mưå. Giưëng nhû mưåt mưët
thúâi trang têët cố ngây lưỵi thúâi, mổi àónh cao vinh quang rưìi cng cố
ngây tan biïën nhû mêy khối. Cho nïn mưåt ngûúâi sấng sët thò nïn
"cêìm lïn àûúåc bỗ xëng àûúåc" cho àng lc. Nhû vêåy chng ta lâm sao
lẩi phẫi lûu luën, hưëi tiïëc gò?
Trïn àûúâng àúâi têët gùåp mưåt sưë tònh hëng khiïën chng ta khưng
thïí khưng "bỗ xëng". Vđ d mưåt con ngûúâi àïën khi lúán tíi têët bõ
"tûúác" khẫ nùng vinh quang. Lc bêëy giúâ lâ lc thûã thấch thấi àưå
"cêìm", "bỗ" ca hổ. Võ tưíng thưëng M àêìu tiïn Washington sau khi
lâm mưåt nhiïåm k khưng ra ûáng cûã nhiïåm k hai. Khi rúâi ghïë tưíng
thưëng, ưng tưí chûác tiïåc cấo biïåt, thẫn nhiïn nêng cưëc chc phc mổi
ngûúâi. Hưm sau, ưng cng thẫn nhiïn tham gia lïỵ nhêån chûác ca tên
tưíng thưëng. Rưìi ưng vêỵy m châo trúã vïì trang trẩi qụ hûúng. Giêy
pht àố àậ lûu lẩi mưåt vêìng hâo quang vơnh hùçng. Nhâ khoa hổc Anh
Hekinri àẩt nhiïìu thânh tđch danh vổng cûåc cao. Àïën nùm 80 tíi,
ưng khưng thïí khưng tûâ chûác giấo sû khoa giẫi phêỵu, chûác giấm sất bưå
ngû nghiïåp vâ cẫ chûác cao q nhêët - Ch tõch Hưåi khoa hổc hoâng gia
Anh. Têm tû ca ưng nùång nïì, mêët thùng bùçng têm l. Thêåm chđ sau
khi ưng phất biïíu tûâ chûác rưìi thò ưng àậ nối vúái mưåt ngûúâi bẩn rùçng:
"Tưi vûâa àổc cấo phố ca tưi". Nhûng d sao ưng cng àậ "bỗ xëng"
trong hoân cẫnh khưng ai bùỉt båc, ngoâi sûå bùỉt båc ca tíi tấc bẫn
thên ưng.
Mưåt chûác v, mưåt danh hiïåu àûúng nhiïn mang nghơa thânh
tûåu vâ àõa võ ca mưåt con ngûúâi trong xậ hưåi. Washington vâ Hekinri
àậ "cêìm" lêëy vông nguåt qụë tưëi cao ca hổ nhûng hổ àïìu àậ ch
àưång "bỗ" xëng. Mưåt danh nhên nối: "Cấi quan trổng khưng phẫi lâ
cấi anh cố mâ lâ cấi anh chõu àûång lâ cấi gò". Vúái thấi àưå thẫn nhiïn

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

19

vâ tûå kiïìm chïë "bỗ" chûác v xëng thò ngûúâi àố câng thïm quang
vinh.
Tc ngûä cố cêu Thiïn hûäu bêët trùỉc phong vên (Trúâi cố mêy giố
bêët ngúâ) cho nïn mưåt con ngûúâi cố thïí gùåp tònh hëng sau: Con ngûúâi
chûa àẩt àïën tưåt àónh cưng kđch hay chûác tûúác, trấi lẩi thûúâng gùåp lc
qỵn bấch båc phẫi “bỗ xëng". Lc bêëy giúâ quan trổng nhêët lâ hổc
àûúåc cấch "bô dêåy". Tc ngûä cố cêu "Ngậ khưng àau, bô dêåy nghơ lẩi
múái thêëy àau”. Nghơ lẩi lâ cêìn thiïët, nhûng cûá chùm chùm nghơ lẩi cấi
"àau” thò tûå trối chên, trối tay.
Thúâi k chiïën tranh nam bùỉc úã M, sau khi k hiïåp nghõ àêìu
hâng, ch tûúáng Robert cố têm tû rêët nùång nïì. Ưng trúã vïì qụ, trấnh
têët cẫ cấc cåc têåp húåp qìn chng vâ khưng tiïëp ai cẫ. vïì sau, ưng
nhêån lúâi múâi ca chđnh ph ra lâm chûác viïån trûúãng Hổc viïån
Washington. Ưng khưng àau bìn hưëi hêån lêu dâi, mâ thêìm lùång
tham gia cấi chiïën dõch phc hûng qëc gia. Phẫi cưng nhêån Robert lâ
ngûúi sấng sët hiïíu rùçng: sûá mïånh ca tûúáng qn khưng chó lâ àûa
thanh niïn ra chiïën trûúâng, hy sinh thên mònh trong chiïën àêëu, mâ
quan trổng hún nûäa lâ dẩy cho hổ biïët thûåc hiïån giấ trõ nhên sinh nhû
thïë nâo. Robert lâ ngûúâi biïët bỗ xëng mâ thûåc hiïån àûúåc giấ trõ bẫn
thên. Sau khi vêëp ngậ ưng biïët bô dêåy. Robert lâ ngûúâi biïët "cêìm lïn",
biïët !'bỗ xëng", biïët "bô dêåy", quẫ lâ dng cẫm àấng khêm phc.
Côn nhúá nùm xẫy ra nhấy lúán úã Àẩi Hûng An Lơnh àậ khiïën cho
bđ thû huån y huån Mẩc Hâ lâ Vûúng Chiïu Anh tûâ "cêìm lïn"
chuín sang “bỗ xëng". Àang lâm chûác bđ thû huån y, bâ bõ cấch
chûác, àiïìu àưång ài núi khấc, bậi miïỵn cẫ tû cấch àẩi biïíu qëc hưåi
khốa 13. Sống giố cåc àúâi àậ àûa bâ lïn nhêën bâ xëng, nhûng thấi
àưå ca bâ thong dong tûå tẩi nïn cëi cng bô dêåy lïn chûác bđ thû qån
y thânh phưë Gia Cấch Àẩt K. Trong sống giố cåc àúâi, ai "cêìm àûúåc
bỗ xëng àûúåc" thò sệ quang vinh.

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

20

Kïë 26. kïë giẫ ngu
Lâm thïë nâo àẩt àïën “àẩi trđ nhûúåc ngu”?
"Hưì àưì hiïëm cố" xûa nay àûúåc tưn lâ àẩo xûã thïë cao siïu Chó cêìn
anh biïët cấch giẫ vúâ ngu thò anh khưng phẫi lâ ngu mâ lâ "àẩi trđ
nhûúåc ngu” (trđ lúán mâ nhû ngu) lâm ngûúâi khưng nïn cêåy tâi mâ kiïu
ngẩo trûúác mùỉt mổi ngûúâi. Tâi nùng lưå liïỵu dïỵ bõ àưë ky, câng dïỵ gêy ra
th. Cưng cao vûúåt ch àậ khiïën khưng biïët bao nhiïu cưng thêìn
mang hổa vâo thên. K xẫo quan trổng nhêët trong khi tiïëp xc vúái
lậnh àẩo lâ biïët "giẫ ngu” àng lc, khưng tỗ ra sấng sët tâi giỗi,
câng khưng àûúåc sûãa sai th trûúãng.
Trong giao tïë giẫ vúâ ngu cố thïí chûäa thển, tòm ra lưëi thoất. Cố
thïí giẫ vúâ khưng biïët mưåt cấch hâi hûúác, tûå mònh chïë giïỵu mònh khiïën
cho àưëi th mï man khưng nhêån ra thûåc hû. Anh phẫi cố khẫ nùng
diïỵn kõch tưët múái cố thïí àống vai ngu mâ àấng u. Ai khưng hiïíu
chên tûúáng trong cấi ngu thò sệ bõ cấi ngu chïë giïỵu. Ai khưng lơnh hưåi
àûúåc tinh thêìn àẩi trđ nhûúåc ngu thò quẫ lâ àưì ngu thêåt sûå.
1 . Hoa phẫi nûãa núã, rûúåu phẫi nûãa say
Lâm ngûúâi nhêët lâ lâm ngûúâi tâi hoa phẫi vûâa khưng phất tiïët
tinh hoa ra ngoâi, vûâa bẫo vïå mònh mưåt cấch cố hiïåu quẫ, vûâa cố thïí
phất huy àêíy à tâi hoa ca mònh lẩi côn phẫi tûå chiïën thùỉng têm l
bïånh hoẩn, kiïu ngẩo, m quấng, phâm gùåp viïåc chúá cố bûác ếp ngûúâi
ta, phẫi rên luån àẩo àûác khiïm tưën. Cấi gổi lâ "hoa phẫi núã mưåt nûãa,
rûúåu phẫi nûãa say", cố nghơa lâ mưåt khi hoa àậ núã rưå thò nïëu khưng bõ
ngûúâi ta hấi têët cng bùỉt àêìu tân tẩ. Nhên sinh cng thïë, khi anh àậ
àùỉc mận chđ rưìi, khưng côn vûún cao nûäa, trong mùỉt khưng côn ai,
thïë thò anh khưng trúã thânh bia cho ngûúâi ta ngùỉm bùỉn múái lâ àiïìu

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

21

quấ lẩ! Cho nïn d anh tâi cấn àïën àêu cng phẫi nhúá rùçng: Chúá cố
cho mònh ghï gúám lùỉm, chúá cố cho mònh quấ quan trổng, chúá cố coi
mònh lâ thấnh nhên qn tûã cûáu dên cûáu nûúác. Hậy thu mònh lẩi, cp
ài lẩi che giêëu tâi ba ca anh.
Trõnh Trang Cưng chín bõ àấnh Hûáa. Trûúác khi àấnh, ưng tưí
chûác thi tâi chổn quan tiïn phong. Chng tûúáng cho lâ àậ àïën cú hưåi
xët àêìu lưå diïån, lêåp cưng lúán àïìu xưn xao chín bõ.
Vông thûá nhêët: àêëu kiïëm, cấc tûúáng àêëu nhau kiïëm bay loang
loấng, tiïën túái li ra nhû chúáp. Kïët quẫ thi àêëu chổn àûúåc 6 ngûúâi.
Vông thûá hai: thi bùỉn.
Sấu võ tûúáng thùỉng vông 1 àûúåc cêëp mưỵi ngûúâi 3 mi tïn, ai bùỉn
trng hưìng têm ca bia thò thùỉng. Kễ bùỉn trng bïn mếp, kễ bùỉn
trng hưìng têm. Ngûúâi thûá nùm lâ Cưng Tưn Tûã Àư. Ưng vộ nghïå cao
cûúâng, sûác trễ àang thõnh, xûa nay khưng xem ai ra gò. Ưng giûúng
cung bùỉn cẫ 3 mi tïn àïìu trng hưìng têm. Ưng ngêíng cao àêìu quay
lẩi nhòn ngûúâi tiïëp theo rưìi lui ra.
Ngûúâi bùỉn cëi cng lâ mưåt ngûúâi giâ, rêu àậ tiïu mëi, tïn gổi
lâ Dơnh Khẫo Thc. Ưng lâ ngûúâi àậ tûâng khun Trõnh Trang Cưng
hôa giẫi vúái mể, Trang Cưng rêët q ưng. Dơnh Khẫo Thc bûúác lïn,
khưng vưåi vâng, bùỉn 3 mi tïn àïìu trng hưìng têm, thânh tđch ngang
Cưng Tưn Tûã Àư.
Nhû vêåy chó côn hai ngûúâi nây qua vông hai. Trang Cưng sai
àem mưåt chiïën xa ra bẫo rùçng: "Hai ngûúi àûáng ra ngoâi 100 bûúác
chẩy lẩi cûúáp xe. Ai cûúáp àûúåc xe trûúác thò lậnh êën tiïn phong. Cưng
Tưn Tûã Àư khinh bó nhòn àưëi th, nâo ngúâ chẩy àûúåc mưåt àoẩn thò vêëp
ngậ. Khi àng lïn thò Dơnh Khẫo Thc àậ cêìm lêëy xe rưìi. Cưng
Tưn Tûã Àư khưng phc, bên chẩy nhanh lïn cûúáp xe: Dơnh Khẫo Thc
bên kếo xe chẩy. Trang Cưng sai ngûúâi ngùn lẩi, tun bưë Dơnh Khẫo
Thc lâm tûúáng tiïn phong. Cưng Tưn Tûã Àư nët hêån trong lông.
Quẫ nhiïn, Dơnh Khẫo Thc khưng phu lông Trang Cưng àậ
cêìm cúâ dêỵn àêìu qn lđnh trêo thang lïn thânh th àư nûúác Hûáa.

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

22

Thêëy Dơnh Khẫo Thc lêåp cưng lúán, Cưng Tưn Tûã Àư nhûác nhưëi trong
lông bên rt tïn lùỉp lïn cung nhùỉm bùỉn Dơnh Khẫo Thc àang úã trïn
mùåt thânh Dơnh khao Thc trong tïn ngậ xëng thânh. Mưåt võ táng
khấc tïn lâ Giẫ Thc Doanh tûúãng Dûúng Khẫo Thc trng tïn nïn
qn Hûáa bên nhêåt cúâ hư qn tiïëp tc leo lïn vâ lêëy àûúåc thânh.
dơnh Khẫo Thc vò tâi ba bưåc lưå khiïën cho ngûúâi àưë k mâ mêët mẩng.
Àiïín hònh vïì tâi ba lưå liïỵu nïn mang hổa vâo thên lâ cưng phêìn
cưng cao ất cha. Khi àấnh nhau tranh àoẩt giang san, anh hng bưën
biïín t hưåi dûúái mưåt lấ cúâ, tâi cấn lưå ra ai ai cng giûä mònh. Cha têët
nhiïn lúåi dng tâi nùng ca nhûäng ngûúâi nây àïí mûu bấ àưì vûúng.
Nhûng mưåt khi thiïn hẩ àậ àõnh, tâi hoa ca cấc cưng thêìn hưí tûúáng
vêỵn côn àố. Lc bêëy giúâ, tâi nùng cua hổ trúã thânh mưëi lo canh cấnh
trong lông hoâng àïë, cẫm thêëy bưå mùåt uy hiïëp cho nïn nhiïìu lêìn àậ
xẫy ra thẫm sất cấc khai qëc cưng thêìn. Àố lâ cấi gổi lâ "Sất lû” (giïët
lûâa). Hân Tđn bõ giïët, Minh Thấi Tưí thiïu Khấnh Cưng Lêu àïìu lâ
nhû thïë.
Mổi ngûúâi àậ àổc Tam Qëc diïỵn nghơa cố thïí ch , sau khi
Lûu Bõ chïët thò hònh nhû Gia Cất Tûúâng khưng lâm àûúåc viïåc gò nûäa,
khấc vúái thúâi Lûu Bõ côn sưëng bân mûu tđnh kïë, bng chûáa àêìy kinh
ln, tinh hoa phất tiïët. Dûúái quìn minh qn Lûu Bõ thò Gia Cất
Lûúång khưng lo bõ àưë ky, hún nûäa Lûu Bõ khưng thïí rúâi ưng cho nïn
ưng cố thïí phất huy àêìy à tâi hoa gip Lûu Bõ chiïëm mưåt phêìn ba
thiïn hẩ. Sau khi Lûu Bõ qua àúâi, A Àêíu kïë võ. Trûúác khi chïët, Lûu Bõ
àậ tûâng nối trûúác mùåt qìn thêìn rùçng: "Nïëu êëu cha cố thïí phô àûúåc
thò phô, nïëu nố khưng xûáng àấng lâm vua thò ưng nïn tûå lêåp lâm
vua". Gia Cất Lûúång mưì hưi chẫy rông rông, tay chên lëng cëng q
khốc mâ têu rùçng: "Thêìn lâm sao khưng dưëc sûác toân têm, têån trung
phô êëu cha, d chïët cng khưng tûâ nan", nối xong dêåp àêìu àïën chẫy
mấu. D Lûu Bõ cố lông nhên nghơa àïën àêu cng khưng nhûúâng nûúác
cho Gia Cất Lûúång. Lûu Bõ nối mën nhûúâng ngưi vua cho Gia Cất
Lûúång chùỉc gò khưng cố lông giïët Gia Cất Lûúång? Cho nïn sau khi

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

23

Lûu Bõ qua àúâi, Gia Cất Lûúång lâm viïåc gò cng cêín thêån, cc cung
têån ty vúái A Àêíu Mưåt mùåt khấc, Gia Cất Lûúång quanh nùm chinh
chiïën úã bïn ngoâi triïìu àònh àïí àïì phông ngûúâi ta vu cho lâ "kểp nấch
thiïn tûã". Nhû vêåy Gia Cất Lûúång rêët thưng minh, biïët thu hưìi, che
giêëu tâi ba àậ tûâng bưåc lưå.
Nhûng nïëu anh khưng bưåc lưå tâi ba thò vơnh viïỵn khưng àûúåc
trổng dng. Bưåc lưå tâi ba thò bõ ngûúâi àưë k hậm hẩi. Khi anh bưåc lưå
tâi ba àậ ngêìm gieo mêìm hổa cho nïn bưåc lưå tâi ba nïn thđch àấng thò
thưi chúá quấ lưå liïỵu.
Trong xậ hưåi hiïån nay, àẩo l vêỵn lâ nhû vêåy, khi tiïëp xc vúái
lậnh àẩo phẫi cưë giẫ ngu. Mën lâm àûúåc nhû thïë phẫi cố tâi diïỵn
kõch, khưng phẫi ai cng giẫ ngu nhû thêåt nïëu khưng à k xẫo diïỵn
kõch thò lẩi mang hổa.
2. ëu lơnh ty quìn: hònh say mâ thêìn khưng say
Khi xem phim truìn hònh Vộ Tông, ai cng rêët khoấi àoẩn Vộ
Tông say àấnh Tûúãng Mưn Thêìn: tay cêìm cưëc rûúåu, ngûúác cưí dưëc vâo
thên mònh lẫo àẫo, chên bûúác nhû lûúát trïn mêy, trong khi Tûúãng
Mưn Thêìn khưng lûu bưỵng nhiïn bõ mưåt àêëm vâo mi, chûa kõp
hoân hưìn lẩi bõ mưåt àẩp... khi àậ tónh ngưå khưng phẫi lâ tïn say
rûúåu ma tay àấ chên ài xiïu vểo thò àậ bõ thûúng khưng côn à sûác
chưëng trẫ nûäa. Cố ngûúâi trong vộ lêm bẫo rùçng àố lâ tu quìn" (vộ
say) lâ mưåt loẩi quìn thåt cao siïu khố hổc, cûåc k lúåi hẩi. Nghe
xong suy nghơ, bên nối: Hiïíu rưìi Sau khi xem Hưìng Lêu Mưång àùåc
biïåt bấi phc mûu lûúåc ca Tiïët Bẫo Thoa. Cung cấch ûáng xûã ca cư
rêët chu àấo, lẩi giỗi bùỉt àêìu tûâ viïåc nhỗ. Khi Ngun Xn ài thùm
gia àònh vïì cng mổi ngûúâi vui chúi àûa ra mưåt cêu àưë cho Bẫo Ngổc
vâ bổn Àẩi Ngổc àoấn. Àẩi Ngổc, Tûúâng Vên... àoấn àng ngay ra vễ
vui lùỉm, riïng Bẫo Thoa tuy cêu àưë chùèng cố gò khố dïỵ àoấn ra ngay
nhûng lẩi khen lâ cêu àưë khố quấ, khưng àoấn àûúåc, lâm bưå suy nghơ.
Cố mưåt chun gia chó rộ àố lâ thåt giẫ ngu, giẫ dưët àïí cho húåp vúái

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

24

u cêìu ca Giẫ ph lâ con gấi bêët tâi múái cố àûác. Àố thûåc lâ mưåt cao
chiïu nhúâ giố bay lïn têån mêy xanh. Àổc xong ngêỵm nghơ, bêët giấc
àêåp bân kïu lïn: Tuåt!
Lúåi hẩi ca ty quìn lâ giẫ vúâ say nhòn bïn ngoâi thò xiïu xiïu
vểo vểo nhû sùỉp ngậ, lẫo àẫo nghiïng ngûãa tûåa khưng chõu nưíi mưåt
àêëm . Thûc trong say lẩi tónh ấm tâng sất cú, chúâ khi anh mï måi
xem thûúâng thò ra råt chiïu cûåc mẩnh.
Say thêåt vâ giẫ say lâ hai viïåc khấc nhau, ngûúâi ngu vâ ngûúâi
giẫ ngu khấc nhau hoân toân.
Ngûúâi chúi ty quìn thò hònh say phêìn khưng say, ty lâ hû
lâm mï måi àêìu ốc àưëi th, quìn lâ thûåc ra chiïu chđ mẩng. Giẫ
ngu lâ ngoâi ngu trong khưng ngu, ngu lâ ngu viïåc nhỗ khưng liïn
quan àẩi cc, trưëng khưng ngu lâ trong lông khưng ngu àưëi vúái viïåc hïå
trổng. Tûúãng Mưn Thêìn bõ Vộ Nhõ bang àấnh hẩ àâi, ấc bấ cëi cng
chïët dûúái àao Vộ Nhõ Lang mấu nhêåp lêìu Un ûúng khiïën mổi ngûúâi
thưëng khoấi. Côn Lêm Àẩi Ngổc àưët thú àoẩn tònh, tiïët Bẫo Thoa tấc
thânh hưn lïỵ lẩi lâm cho ta cẫm khấi nối khưng nïn lúâi.
Giẫ say àêëu vộ lâ k xẫo thûúång thùång trïn vộ àâi, giẫ ngu lâ
cưng phu bêåc nhêët trong tònh trûúâng. Thânh cưng ca Vộ Tông, tiïët
Bẫo Thoa cưí kim khưng ngoẩi lïå.
Nùm 239, Ngy Thiïëu Àïë Tâo Phûúng bõ Tâo Sẫng chun
quìn cûúáp binh quìn ca Tû Mậ Phiïn. Tû Mậ Phiïn tuy rêët bêët
mận nhûng nhêët thúâi bêët lûåc. Àïí trấnh khỗi bõ Tâo Sẫng tiïëp tc hậm
hẩi, àưìng thúâi àïí êín thên chúâ àúåi thúâi cú Tû Mậ Phiïn cấo bïånh úã nhâ
khưng coi viïåc triïìu chđnh. Mưåt hưm, Tâo Sẫng phấi ngûúâi têm
phc lâ L Thùỉng ài thùm dô hû thûåc. Tû Mậ Phiïn biïët dng ca
Tâo Sẫng, chúâ khi L Thùỉng àïën bên nùçm bïn giûúâng hai thõ nûä àt
chấo, chấo rúi àêìy ngûåc. Khi L Thùỉng nối chuån vúái ưng, ưng cưë
thúã hưín hïín, nối khưng nïn lúâi. L Thùỉng ra vïì bấo cấo cho Tâo Sẫng
rùçng: "Tû Mậ Phiïn bêët quẫ chó lâ cấi xấc thoi thốp, tinh thêìn àậ bay
ài rưìi. Àẩi nhên khưng cêìn lo nghơ vïì ưng ta nûäa”. Tâo Sẫng ngẩi nhêët

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÏË NHÊN HOÂ(Phêìn 3)

25

lâ Tû Mậ Phiïn, nay nghe nối ưng chùèn
â g côn sưëng bao lêu nûäa thò
trong lông rêët vui vâ n têm, lẩi câng hoânh hânh trong triïìu khưng
côn biïët súå lâ gò. Tû Mậ Phiïn gêëp rt tưí chûác lûåc lûúång, àấnh
mưåt chiïu "ty quìn" thânh cưng rûåc rúä. Thấng giïng nùm 249 ài bấi
ët lùng Cao Tưí, anh em Tû Mậ Sẫng thấp tng. Nhên cú hưåi àố, Tû
Mậ Phiïn lâm sinh biïën phïë trët anh em Tâo Sẫng, đt lêu sau thò tru
di toân gia. Trong cún lưëc chđnh trõ cố khi nguy hiïím sùỉp êåp
xëng àêìu thò giẫ ngu giẫ ngưëc cố thïí thoất hiïím, giûä àûúåc mẩng
sưëng. Nhâ qn sûå nưíi tiïëng thúâi cưí àẩi ca nûúác ta Tưn Têìn bõ Bâng
Qun ấm hẩi, lêm vâo cẫnh tuåt vổng. Tưn Têìn bên giẫ àiïn àïí cho
Bâng Qun lú lâ cẫnh giấc, lêåp mûu chẩy trưën. Mưåt hưm Bâng Qun
sai ngûúâi àûa cúm cho Tưn Têìn thò thêëy Tưn Têìn cêìm àa lïn sùỉp ùn
bưỵng ngậ lùn ra bêët tónh, mưåt lất sau tónh dêåy nưn mûãa, trúån mùỉt
quất thấo êìm ơ. Bâng Qun nghe bấo cấo xong bên trûåc tiïëp àïën xem
thò thêëy Tưn Têìn si bổt mếp, nùçm lùn ra cûúâi khanh khấch rưìi lẩi
khốc lốc thï thẫm. Bâng Qun rêët giẫo quåt bên kiïím tra xem àiïn
thêåt hay àiïn giẫ, sai ngûúâi lưi Tưn Têìn vâo chìng lúån. Tưn Têìn lùn
lï trong phên lúån. Tuy Bâng Qun nûãa tin nûãa ngúâ nhûng vêỵn bng
lỗng viïåc giấm sất Tưn Têìn. Sët ngây Tưn Têìn àiïn àiïn khng
khng, khi khốc khi cûúâi, ban ngây ra chúå ban àïm vïì chìng lúån.
Sau mưåt thúâi gian, Bâng Qun tin Tưn Têìn àiïn thêåt. Thïë lâ đt lêu
sau, Tưn Têìn trưën ra khỗi Ngy. Vïì sau Bâng Qun bõ Tưn Têìn giïët
chïët trong chiïën tranh. Kïë giẫ àiïn ca Tưn Têìn toân thùỉng. Mưåt vđ
d khấc: Khi nhâ Minh vûâa múái lêåp, Chu Ngun Chûúng trûâng phẩt
khưng thûúng tiïëc cấc quan lẩi tham ư vâ lưång quìn. Hònh phẩt cûåc
k dậ man tân khưëc, chûa tûâng cố trong lõch sûã. Àïí trấnh hònh phẩt,
mưåt sưë quan lẩi giẫ ngu giẫ àiïn. Ngûå sûã Viïn Khẫi lâm cho Chu
Ngun Chûúng giêån súå bõ giïët bên giẫ àiïn. Chu Ngun Chûúng nối
àiïn khưng biïët àau, sai ngûúi àêm da thõt ưng, ưng cùỉn rùng chõu
àûång khưng kïu la. Ưng dng xđch sùỉt xđch cưí, àêìu tốc b x, mùåt mây
bêín thóu, mưìm nối lẫm nhẫm. Chu Ngun Chûúng vêỵn chûa tin sai

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×