Tải bản đầy đủ

36 ke cua nguoi xua 1

36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)

1

Mc lc

Kïë 1. Kïë ban ún ............................................................................................................................ 4
1 . Kïët tònh ngûúâi lûu hêåu lưå....................................................................................................... 5
2. Gip ngûúâi chúá lâm mêët thïí diïån ngûúâi .............................................................................. 7
3. Khất tùång nûúác ........................................................................................................................10
Kïë 2. Kïë vu hưìi.............................................................................................................................12
1 . Khc nhẩc chûa thânh, trûúác phẫi cố tònh ......................................................................12
2. Ba k xẫo tiïëp cêån ..................................................................................................................14
3. Ài con àûúâng ưng giâ trễ con ................................................................................................18
4. Thưng qua ngûúâi giâ vâ trễ con cố thïí hôa nhêåp cẫ nhâ. .............................................19
Kïë 3. Kïë mûúån cúá .........................................................................................................................21
1 . D cho nối lung tung cng phẫi cố cấch nối ....................................................................21
2. Danh chđnh thò ngưn thån ..................................................................................................22
3. Bẫy loẩi l do tư ûu àï tùång quâ ..........................................................................................23
4. Mûúån miïång ngûúâi nối viïåc trong lông ta..........................................................................26
Kïë 4. Kïë têën cưng cẩnh sûúân ....................................................................................................28

1 . Nối chuån phiïëm cng cố thïí àẫ kđch ngûúâi ..................................................................28
2. Khưng cêìn nối mâ khiïën ngûúâi ta cng hiïíu ....................................................................32
3. Àíi khếo kễ qín Chên.......................................................................................................34
Kïë 5 Kïë khen thûúãng..................................................................................................................39
1. Kễ sơ chïët vò ngûúâi tri k .......................................................................................................39
2. Diïåu kïë chp ẫnh vúái cêëp dûúái .............................................................................................41
3. Lẩt mïìm båc chùåt .................................................................................................................44
4. Khiïën kễ lûúâi lâm viïåc nùång.................................................................................................47
Kïë 6 Kïë lấn tng .........................................................................................................................51
1 . Cho àưåi m cấnh chìn bùçng cấch dng lúâi nối hoang àûúâng m lïå . .......................51
2. Khưng thïí trùỉng trúån mua lông ngûúâi ta ..........................................................................54
3. Tấn tng phẫi chđnh xấc, múái mễ ........................................................................................56
4. Miïång ngổt chûa chùỉc lông cay ............................................................................................59

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

2

5. Chòa khốa nâo ưí khốa nêëy ....................................................................................................60
6. M cấnh chìn ca nam ca nûä khấc nhau.....................................................................64
Kïë 7. Kïë kđch tûúáng ....................................................................................................................69
1 . Àïí cho hai mûúi ngûúâi tranh mưåt quẫ bống ....................................................................69
2. Hiïíu tûúáng trûúác, kđch tûúáng sau........................................................................................72
3. Àêm chưỵ nhûác nhưëi ca àưëi phûúng....................................................................................76
4. Lúåi dng têm l chưëng àưëi ....................................................................................................80
5. Ngûúâi khùèng khấi dïỵ lưå chên tònh.......................................................................................81
Kïë 8: Kïë dất vâng........................................................................................................................86
1. Biïíu diïỵn nhẫ ngổc phun hoa nhû thïë nâo? .....................................................................86
2. Ra tay lc khêín cêëp ................................................................................................................90
3. Tẩo ra mưåt cht cẫm giấc thêìn bđ .......................................................................................93
4. ÚÃ lêu trong rûâng hoa, cỗ cng thúm ...................................................................................97
5. Ấo gêëm khưng mùåc cho ngûúâi hẩ tiïån ..............................................................................101
6. Tiïìn khưng à, phêím chêët à ............................................................................................103
Kïë 9: Kïë chûäa thển....................................................................................................................107
1 . Khưng nïn vò thển nhỗ mâ khưng chûäa..........................................................................107
2. Lâm sao khưng bõ lúâi nối ấc àưåc lâm tưín thûúng ...........................................................110
3. Ngậ xëng rưìi thûâa thïë bêåt dêåy.........................................................................................113
4. Nhòn chùçm chùçm vâo chưỵ khấc ..........................................................................................115
5. Thåt “rûãa trưn” trong quan trûúâng.................................................................................117
6. Trm vẫi lïn rưìi múái lâm ẫo thåt ...................................................................................119
Kïë 10. Kïë phng trûúâng (Kïë phô tấ) .....................................................................................123
1 . Hoa hưìng phẫi nhûúâng cho cêëp trïn................................................................................123
2. Khưng nïn tỗ ra sấng sët hún cêëp trïn .........................................................................126
3. Nhòn mùåt bùỉt hònh dong......................................................................................................129
4. Bẫo vïå sû åtưn nghiïm ca lậnh àẩo nhû thïë nâo?.........................................................132
5. Cấc k xẫo thûåc dng ca "phô tấ” ...................................................................................135
Kïë 11 . Kïë mûúån uy danh ........................................................................................................140
1 . Giẫi thđch múái vïì "cấo mûúån lưët hưí" ................................................................................140
2. Quan hïå nhiïìu vúái danh nhên . .........................................................................................142
3. Bđ quët thânh cưng nhanh chống: Trêo lïn k thåt cao ..........................................145
4. Mûúån qy nhên lâm bưëi cẫnh ............................................................................................147

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)

3

5. Ấánh sấng khc xẩ vêỵn chiïëu sấng ....................................................................................150
Kïë 1 2. Kïë hốa giẫi ....................................................................................................................155
1 . Trïn àúâi khưng cố mùỉc mđu nâo khưng hốa giẫi àûúåc ..................................................155
2. Ba têëc lui giẫi nguy ..............................................................................................................157
3. Bẫy loẩi k xẫo thûúâng dng khi hốa giẫi.......................................................................160
4. Nối quanh xẫo diïåu cưët úã têm ............................................................................................165

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

4

Kïë 1. Kïë ban ún
Xêy dûång "Chûúng mc" tònh ngûúâi ca mònh nhû thïë nâo?
Trong giao tïë khi thêëy cố cú hưåi gip ngûúâi phẫi lêåp tûác nhâo àïën
nhû con sốc àối, chưåp lêëy hẩt dễ cëi cng trïn mùåt àêët. Búãi vò tònh ngûúâi
lâ ca cẫi, mc àđch cú bẫn nhêët ca giao tïë lâ kïët tònh ngûúâi, cố nhên
dun.
Phẫi u thđch tònh ngûúâi nhû thđch tiïìn thò múái cố thïí gip cho
mònh mưåt khi gùåp thúâi cú. Cêìu ngûúâi gip àúä lâ bõ àưång. Chó khi ngûúâi ta
núå mònh mưåt cht tònh ngûúâi thò cêìu ngûúâi ta gip àúä rêët dïỵ dâng, cố khi
thêåm chđ khưng cêìn múã miïång. Lâm ngûúâi àûúåc nhû thïë àẩi àa sưë nhúâ
giỗi kïët tònh ngûúâi, vui lông gip àúä ngûúâi khấc. Thåt thi ên lâ sấch lûúåc
vâ thu àoẩn cú bẫn nhêët trong khoa hổc vïì quan hïå ngûúâi vúái ngûúâi, lâ
tuåt chiïu linh nghiïåm thỗa àấng nhêët àïí lúåi dng ngìn lúåi quan hïå
giao tïë
Khi gip ngûúâi phẫi nùỉm vûäng nhûäng quy tùỉc cú bẫn sau àêy:
1. Lc lâm ún khưng àûúåc nối lưå liïỵu khiïën cho àưëi phûúng mêët mùåt,
câng khưng nïn khoe viïåc gip ngûúâi vúái mổi ngûúâi.
2. Lâm ún khưng thïí quấ nhiïìu trong mưåt lêìn àïí trấnh cho àưëi
phûúng cẫm thêëy mang núå phẫi trẫ, thêåm chđ vò vêåy mâ xêëu hưí dêỵn àïën
cùỉt àûát quan hïå.
3. Lâm ngûúâi lậnh àẩo thò phẫi khiïën cho cêëp dûúái nùång tònh vúái
mònh, khiïën cho hổ vò mònh mâ tûå nguån dưëc sûác.
4. Ban ún phẫi chổn àưëi tûúång. Ngûúâi tham lam nhû hưí àối, ta ban
ún cho hổ chûa chùỉc àậ khưng bõ hổ cùỉn lẩi. Mưåt sưë mêíu chuån sau àêy
minh hổa cho kïë thi ên:

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)

5

1 . Kïët tònh ngûúâi lûu hêåu lưå
Ưng Tiïìn Trung Thû mưåt àúâi sưëng n ưín bònh thûúâng nhûng khi
viïët cën Vi Thânh thò àang úã Thûúng Hẫi, àúâi sưëng qỵn bấch thưi
khưng thụ ngûúâi gip viïåc nûäa. Phu nhên Dûúng Trung Thấo phẫi chùm
lo viïåc nưåi trúå vêët vẫ trùm chiïìu. Lc bêëy giúâ bẫn thẫo khoa hổc ca ưng
khưng ai mua, ưng bên viïët tiïíu thuët àïí kiïëm tiïìn, mưỵi ngây viïët 500
chûä khưng phẫi lâ tưëc àưå cố tđnh thûúng nghiïåp. Vûâa may lc bêëy giúâ
Hoâng Tấ Lêm, àẩo diïỵn hai kõch bẫn Xûáng têm nhû vâ Lưång giẫ thânh
chên ca Dûúng Hng nïn cố tiïìn múái gip cho nhâ Tiïìn Trung Thû qua
khỗi cún cú cûåc. Mêëy nùm
sau, con gấi ca Hoâng Tấ Lêm lâ Hoâng Àưåc Cêìn àûúåc Tiïìn Trung Thû
cho phếp quay bưå phim Vi Thânh vò nhúâ cha gûãi mưåt bûác thû cho Tiïìn
Trung Thû, tûâ àố cư trúã nïn nưíi tiïëng.
Àûúåc ngûúâi gip àúä sët àúâi, Tiïìn Trung Thû khưng qụn. Hoâng
Tấ Lêm 40 nùm trûúác gip ngûúâi àậ mua àûúåc mưåt tònh ngûúâi d rùçng
ưng cưë hay khưng cưë , 40 nùm sau Tiïìn Trung Thû àậ trẫ mốn núå tònh
cẫm àố. Tc ngûä cố cêu "úã nhâ nhúâ cha mể, ra àûúâng nhúâ bẩn bê", thïm
mưåt ngûúâi bẩn thïm mưåt con àûúâng. Mën
ngûúâi u mònh, trûúác tiïn mònh phẫi u ngûúâi. Cấc ngâi cố lông tưët
gip ngûúâi àẩt mc àđch ca hổ thò múái cố thïí tđch trûä cho mònh mưåt mốn
núå tònh ngûúâi. Àiïìu àố giưëng nhû tđch cưëc phông cú, nhû vêåy thêåm chđ cấc
ngâi cố thïí àïí lẩi àiïìu tưët lânh cho con chấu, àố gổi lâ ên àûác ca tưí tiïn.
Àûúng thúâi àẩo diïỵn Hoâng Tấ Lêm khưng nghơ xa àïën thïë, khưng nghơ
àïën cưng lúåi nhûng sûå viïåc vïì sau lẩi àem lẩi cho ưng cht đt bấo àấp.
Kïët tònh ngûúâi nhû thïë nâo lẩi khưng cố mưåt qui tùỉc nhêët àõnh.
Mưåt ngûúâi lêm vâo cẫnh cng khưí, àûúåc mưåt àưìng àẩo gip cho anh
ta qua cún àối, may ra cố thïí lâm nïn sûå nghiïåp, tẩo dûång mưåt thiïn hẩ
giâu sang ca riïng mònh.

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

6

Àưëi vúái mưåt lậng tûã vư ûu thò mưåt lêìn têm sûå lẩi cố thïí gip anh ta
trúã thânh ngûúâi nghiïm tc vâ tûå tin, cố khẫ nùng sau khi dng ngûåa
mếp vûåc thùèm trúã thânh dng sơ phi nûúác àẩi trïn thẫo ngun.
Trong cåc sưëng bònh thûúâng, mưåt cấi nhòn tin tûúãng àưëi vúái mưåt
hânh àưång chđnh trûåc cố thïí lâ ngìn àưång lûåc cho chđnh nghơa. Mưåt
trâng vưỵ tay tấn thûúãng, mưåt sấng kiïën múái vư tònh cưí v cho mưåt tû
tûúãng canh tên tuy khưng tưën tiïìn bẩc mâ vêỵn mua àûúåc lông ngûúâi.
K thûåc trïn àûúâng àúâi mổi ngûúâi àïìu cêìn ngûúâi khấc gip àúä vâ
phẫi gip àúä ngûúâi khấc. Gip àúä ngûúâi khấc lâ tđch thiïån. Khưng cố gò
thïí hiïån àûúåc têëm lông khoan dung vâ khđ phấch khùèng khấi bùçng sûå
gip àúä ngûúâi khấc. Khưng nïn xem nhể mưåt lúâi an i lâm êëm lông ngûúâi
àang thêët thïë, mưåt cấi vưỵ vai nhê nhể àưëi vúái mưåt ngûúâi sùỉp gc ngậ, mưåt
cht tđn nhiïåm chên thânh àưëi vúái ngûúâi vư vổng. Cố thïí àưëi vúái mònh
khưng mêët gò nhûng àưëi vúái ngûúâi gùåp nẩn lẩi lâ sûå cẫnh tònh, ng hưå, an
i. Trấi lẩi khưng chõu gip àúä ngûúâi lâ xem trổng sûå àùỉc thùỉng cỗn con
ca bẫn thên. Ấnh mùỉt ca nhûäng ngûúâi nhû vêåy sệ múâ múâ vư cẫm, lông
hổ ln ln gúån nhûäng nghơ àen tưëi. Khố khùn ca ngûúâi khấc coi lâ
àiïìu lúåi cho hổ, thêët bẩi ca ngûúâi khấc coi lâ àiïìu cho hổ àâm tiïëu.
Ngûúâi khấc giú tay cêìu cûáu, hổ lẩnh lng gẩt ra. Ngûúâi khấc àau khưí hổ
rung ài, khưng cht àưång lông. Côn nhû giûäa àûúâng gùåp viïåc bêët bònh
thò hổ lẩi câng khưng bao giúâ rt àao tûúng trúå, thêëy chïët khưng cûáu, hổ
côn àûa ra àêìy à l do biïån hưå cho hânh vi ca hổ. Tûå tû, loẩi ngûúâi nây
nhưí mưåt súåi lưng lâm lúåi cho thiïn hẩ cng nhêët àõnh khưng lâm.
Thúâi Chiïën Qëc cố mưåt nûúác nhỗ lâ nûúác Trung Sún. Cố mưåt lêìn
vua nûúác Trung Sún múã tiïåc thïët àậi danh sơ trong nûúác chùèng may vûâa
lc hïët xp thõt dï, khưng à cho mổi ngûúâi àïìu cố phêìn. Cố mưåt ngûúâi
khưng àûúåc ùn xp thõt dï tïn lâ Tû Mậ Tûã K. Ưng ta ưm hêån trong lông
bên àïën nûúác Súã khun vua Súã chinh phẩt nûúác Trung Sún. Nûúác Súã lâ

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)

7

cûúâng qëc, àấnh chiïëm nûúác Trung Sún dïỵ nhû trúã bân tay. Nûúác Trung
Sún bõ àấnh phấ, vua Trung Sún chẩy
ra nûúác khấc.
Khi vua chẩy trưën thêëy cố hai ngûúâi cêìm v khđ theo hưå vïå bên hỗi:
"Hai ưng àïën lâm gi?” Hai ngûúâi àấp: "Ngây trûúác cố mưåt ngûúâi àûúåc ngâi
cho mưåt bất cúm nïn khỗi chïët àối, chng tưi chđnh lâ con ca ưng êëy. Khi
sùỉp qua àúâi cha chng tưi trùng trưëi nïëu nhû nûúác Trung Sún gùåp nẩn thò
hai con phẫi dưëc sûác, d phẫi hy sinh tđnh mẩng, phô tấ qëc vûúng àïí
bấo àấp ún sêu."
Sau khi nghe, vua Trung Sún than rùçng: "Oấn hêån mêët k nưng sêu
àïìu tưën thûúng lông ngûúâi Ta vò mưåt bất thõt dï mâ mêët nûúác!". Gêy ra
oấn hêån khưng cưët úã nưng sêu mâ cưët úã tưín thûúng lông ngûúâi hay khưng.
Gip ngûúâi khưng cưët úã nhiïìu hay đt mâ cưët àng lc àng àiïìu mâ ngûúâi
ta cêìn. Vua Trung Sún vò mưåt bất thõt dï mâ mêët nûúác, lẩi vò mưåt bất cúm
hêím mâ àûúåc hai dng sơ hưå vïå bẫo toân tđnh mẩng.
Cêu chuån nây nối lïn cấi diïåu k ca quan hïå nhên thïë ban ún,
gip àúä ngûúâi khấc hay lâm mêët lông ngûúâi khấc khưng cưët úã đt hay nhiïìu
mâ cưët úã tònh ngûúâi.
2. Gip ngûúâi chúá lâm mêët thïí diïån ngûúâi
Mưåt ngûúâi bẩn kïí cêu chuån tưí ph ca ưng rêët thêëu hiïíu nhên
tònh thïë thấi. Bêëy giúâ tưí ph rêët nghêo. Mưåt hưm tuët lúán, c àïën ưng
ph hưå trong lâng vay tiïìn, vûâa may hưm àố ph hưå àang vui bên cho c
vay ngay hai àưìng bẩc trùỉng, lẩi côn bẫo “Cêìm ài mâ tiïu, khưng cêìn trẫ
lẩi!". C vưåi vưåi vâng vâng àt tiïìn vâo ti chẩy vïì nhâ, ph hưå côn gổi
vúái theo: "Khưng cêìn trẫ!". Sấng súám hưm sau,ph hưå múã cûãa ra thò thêëy
ai àậ quết hïët tuët, quết cẫ tuët trïn mấi nhâ. Ph hưå sai ngûúâi tòm
hiïíu thò biïët chđnh ưng c àậ quết tuët, bên nghơ rùçng bưë thđ cho ngûúâi
ta àưìng bẩc mâ lẩi khiïën

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

8

ngûúâi ta thânh kễ ùn xin. Ph hưå bên àïën nhâ ưng c bẫo viïët giêëy núå hai
àưìng bẩc àïí cho ưng c khỗi mêët thïí diïån.
Tưí ph dng viïåc quết tuët àïí bẫo vïå lông tûå trổng ca mònh, ph
hưå àôi núå chđnh lâ àïí bẫo toân lông tûå trổng ca ưng c trong mùỉt ph hưå
trïn àúâi khưng cố ùn mây; trong lông tưí ph khưng cố viïåc ài ùn xin. Ban
ún àưíi thânh bưë thđ, tuy chûä nghơa khấc nhau chùèng bao nhiïu mâ
nghơa àậ bêët àưìng.
Thïë gian thûúâng cố ngûúâi gip ngûúâi thò cho lâ ban ún, trong lông
kiïu hậnh tûå cho mònh siïu viïåt khưng ai bùçng. Thấi àưå nây rêët nguy
hiïím vâ thûúâng dêỵn àïën hêåu quẫ phẫn diïån: gip ngûúâi mâ khưng tùng
thïm thu nhêåp cho "Chûúng mc" tònh ngûúâi ca mònh, ngûúåc lẩi côn lâm
mêët phêìn tònh ngûúâi àang cố.
Thúâi xûa cố mưåt võ àẩi hiïåp tïn lâ Quấch Giẫi. Cố mưåt ngûúâi úã Lẩc
Dûúng kïët oấn vúái ngûúâi khấc bên nhúâ nhiïìu võ thên sơ Lẩc Dûúng gip
hôa giẫi nhûng khưng thânh. Vïì sau ngûúâi àố àïën gùåp Quấch Giẫi nhúâ
can hiïåp. Quấch Giẫi nhêån lúâi giẫi quët ưín thỗa. Viïåc xong, Quấch Giẫi
bẫo ngûúâi àố rùçng: "Nghe nối viïåc nây trûúác àậ cố nhiïìu võ thên hâo Lẩc
Dûúng gip giẫi quët nhûng hai bïn khưng àưìng thån. Bêy giúâ tưi may
mùỉn giẫi quët àûúåc. Tưi biïët ưng rêët q tưi nhûng tưi cng lo cho thên
tưi. Tưi khưng phẫi lâ ngûúâi Lẩc Dûúng mâ lẩi góai quët àûúåc viïåc ngûúâi
Lẩc Dûúng khưng giẫi quët àûúåc àiïìu àố cố thïí khiïën cho mêëy võ thên sơ
Lẩc Dûúng lâm mêët mùåt." ưng nối tiïëp: "Viïåc àậ nhû vêåy, tưi xin ưng hậy
gip tưi mưåt lêìn, giẫ vúâ nhû tưi cng khưng giẫi quët àûúåc viïåc nây. Chúâ
ngây mai tưi rúâi Lẩc Dûúng rưìi, mêëy võ thên sơ cố thïí sệ àïën, ưng nïn giûä
thïí diïån cho hổ, lâm nhû chđnh hổ gip ưng giẫi quët. Xin nhúâ ưng gip
tưi nhế."
Ai ai cng mën cố thïí diïån, anh àïí cho ngûúâi ta mưåt cht thïí diïån
thò coi nhû àậ tùång ngûúâi ta mưåt mốn lïỵ vêåt. Mưåt khi cố viïåc cêìn nhúâ têët

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)

9

nhiïn ngûúâi ta àấp lïỵ, d ngûúâi ta khưng mêëy vui lông lâm nhû thïë. Àố lâ
toân bưå tinh hoa ca nghïå thåt múã trûúng mc tònh ngûúâi.
Mổi ngûúâi àïìu têån lûåc bẫo vïå thïí diïån d phẫi lâm nhûäng viïåc ngoâi
lệ thûúâng tònh. Khi àậ biïët mổi ngûúâi coi trổng thïí diïån rưìi thò phẫi hïët
sûác ch khưng lâm cho àưëi phûúng khố xûã úã núi cưng cưång, phẫi ln
ln nhúá chúá lâm viïåc gò khiïën cho ngûúâi khấc mêët thïí diïån.
Hậy vơnh viïỵn khùỉc sêu trong lông mưåt phẫn ûáng vêåt l: Mưåt hânh
vi têët dêỵn àïën mưåt hânh vi phẫn ûáng tûúng àûúng chó cêìn ta cố têm, chó
cêìn ta ln ln lûu têm giûä thïí diïån cho ngûúâi khấc thò ta sệ àẩt àûúåc
thïí diïån bùçng trúâi bùçng biïín. Vò thïë lc gip ngûúâi cêìn ch nhûäng àiïìu
sau àêy:
Mưåt lâ àûâng khiïën cho ngûúâi àûúåc gip àúä cẫm thêëy mùỉc núå ta.
Hai lâ hânh àưång mưåt cấch hoân toân tûå nhiïn khiïën cho ngûúâi ta
khưng cẫm nhêån ngay nhûng dêìn dâ vïì sau, ngây câng thêëu hiïíu mưëi ên
tònh ca ta. Lâm àûúåc nhû vêåy lâ l tûúãng nhêët.
Ba lâ khi gip àúä ngûúâi khấc thò phẫi vui vễ, khưng nïn lưå vễ khưng
tûå nguån. Nïëu khi ta gip àúä ngûúâi khấc mâ miïỵn cûúäng, trong lông
nghơ rùçng àêy lâ vò ngûúâi mâ phẫi lâm. Nïëu àưëi phûúng khưng cố phẫn
ûáng gò àưëi vúái sûå gip àúä ca ta mâ ta bên nghơ lâ ta gip ngûúâi khố khùn
nhû thïë mâ ngûúâi khưng cẫm kđch thò lâ ngûúâi khưng biïët àiïìu. Thấi àưå
nhû vêåy khưng nhûäng khưng nïn biïíu hiïån mâ ngay trong lông cng
khưng nïn nghơ àïën.
Nïëu àưëi phûúng lâ ngûúâi biïët nghơ àïën ngûúâi khấc thò cấi tưët lânh ta
àem lẩi chó ra quët khưng thïí nhû mi tïn bùỉn ài khưng quay trúã lẩi,
àưëi phûúng nhêët àõnh sệ tòm cấch bấo àấp. Àưëi vúái nhûäng ngûúâi tri ên
nhû vêåy ta nïn thûúâng xun gip àúä hổ.
Nối tốm lẩi, ngûúâi àúâi quan hïå qua lẩi vúái nhau, ta gip ngûúâi,
ngûúâi gip ta. Nhûng chng ta cng khưng thïí lưå liïỵu bẫo nhau: "Cố viïåc

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

10

gò û?", "Gip tưi mưåt lêìn tưi sệ gip lẩi", bỗ qua tònh cẫm trong giao tïë thò
khiïën cho ngûúâi ta thêëy nhẩt nhệo mưëi tònh giao tiïëp àưi bïn sệ khưng
thïí bïìn vûäng àûúåc. Phẫi hânh àưång tûå nhiïn nhû khưng cố êín àïí khỗi
khiïën ngûúâi ta nghơ "Kïët bẩn vúái ngûúâi nây nïëu khưng cố lúåi gò thò têët sệ
bõ àấ ra."
3. Khất tùång nûúác
Rết cho than, khất cho nûúác lâ mưåt trûúâng húåp ban ún àùåc biïåt. Khi
ngûúâi ta gùåp nẩn rêët cêìn gip àúä, àố lâ thûúãng thûác tưëi thiïíu ai cng biïët.
Chng ta ln ln cố mưåt sưë nhu cêìu, cố cấi cêëp bấch, cố cấi khưng
cêëp bấch. Khi chng ta gùåp lc cêëp bấch mâ àûúåc ngûúâi gip àúä thò nưåi
têm cẫm kđch vư cng, thêåm chđ sët àúâi khưng bao giúâ qụn. Sùỉp chïët
àối mâ àûúåc ngûúâi àúâi cho mưåt c khoai thò hún cẫ mưåt ni vâng khi ph
q. Ngûúâi cố súã thđch nâo àố mâ gùåp ngûúâi àưìng cẫm ta sệ hïët sûác phêën
khúãi, vui nhúá sët àúâi. Hai ngûúâi húåp tđnh nhau thò cố thïí kïët bẩn. Cho
nïn mën thu phc àûúåc lông ngûúâi, ta phẫi tòm hiïíu nưåi têm ngûúâi àố.
Trûúác khi Tam Qëc tranh bấ, Chu Du côn bêët àùỉc chđ. Ưng lâm
quan dûúái trûúáng Viïn Thåt, Viïn Thåt cho lâm huån trûúãng huån
Cû Sâo bế nhỗ, chùèng qua chó lâ mưåt viïn quan mưåt huån bế mâ thưi.
Lc bêëy giúâ huån Cû Sâo xẫy ra nẩn àối, vûâa mêët ma vûâa loẩn lẩc. Vêën
àïì lûúng thûåc ngây câng trêìm trổng. Dên Cûá Sâo phẫi ùn vỗ cêy, rïỵ cêy,
cỗ, chïët àối khưng đt, qn lđnh cng àối khưng côn sûác chiïën àêëu. Lâ
quan ph mêỵu, Chu Du thêëy tònh hònh bi thẫm àố mâ khưng biïët giẫi
quët nhû thïë nâo.
Cố ngûúâi hiïën kïë nối rùçng gêìn àố cố mưåt nhâ giâu hay lâm viïåc
thiïån lâ Lưỵ Tc, thốc gẩo àêìy kho, khun Chu Du ài vay lûúng thûåc ca
ưng ta.
Chu Du bên àïën nhâ Lưỵ Tc. Sau khi hân hun thùm hỗi, Chu Du
bên nối thùèng: ".Khưng giêëu gò lậo huynh, àïå àïën thùm phen nây lâ mën

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)

11

xin vay lûúng Lưỵ Tc thêëy Chu Du tën t anh àẩc, rộ râng lâ kễ cố tâi,
mai sau têët lâm nïn sûå nghiïåp lúán, cùn bẫn khưng phẫi chó lâ mổt quan
huån Cû Sâo bế nhỗ bên cûúâi lúán nối rùçng: "Àố lâ chuån nhỗ, ta àưìng
ngay". Lưỵ Tc thên hânh àûa Chu Du ài xem cấc kho lûúng thûåc. Bêëy giúâ
trong nhâ Lưỵ Tc cố 2 kho lûúng thûåc, mưỵi kho 3000 hưåc. Lưỵ Tc nối: “
khưng cêìn vay mûúån gò cẫ, ta
biïëu ưng mưåt kho. "
Nghe xong, Chu Du sûãng sưët lùång ngûúâi trûúác têëm lông khẫng khấi
ca Lưỵ Tc. Nïn biïët trong nẩn àối thò lûúng thûåc lâ sinh mïånh. Hânh
àưång ca Lưỵ Tc khiïën cho Chu Du cẫm kđch sêu sùỉc, hai ngûúâi bên kïët
bẩn. Vïì sau Chu Du thùng tiïën, lâm àïën tûúáng qn nûúác Ngư, nhúá ên
àûác ca Lưỵ Tc bên àïì cûã Lưỵ Tc cho Tưn Quìn. Lưỵ Tc nhúâ àố cố cú hưåi
lâm nïn sûå nghiïåp. Àưëi vúái ngûúâi cho than trong ma tuët thò ngûúâi
àûúåc gip àúä bao giúâ cng giûä mưåt cẫm tònh àùåc biïåt. Àưëi vúái ngûúâi àang
lêm vâo cẫnh khố khùn, chó tỗ thưng cẫm thưi thò khưng à mâ phẫi cố
hânh àưång c thïí gip ngûúâi ta vûúåt qua cún bơ cûåc. Nhû vêåy ngûúâi ta
múái cẫm kđch, tûâ àố nẫy núã tònh bẩn.
Vïì phûúng phấp nây cố mêëy àiïìu têm àùỉc:
1 . Ngûúâi ëng nûúác no rưìi thûúâng bỗ giïëng ra ài, cho nïn ta phẫi
khưëng chïë thđch àấng khiïën cho anh ta phẫi côn cht khất nûúác mâ cêìn
phẫi dûåa vâo ta. Mưåt khi àậ khưng côn cố lông dûåa vâo ta nûäa thò cố thïí
sệ khưng cung kđnh ta nûäa.
2. Ưng ch kđch thđch bïì dûúái nhûng chúá thỗa mận hoân toân dc
vổng ca hổ, mâ nïn ban phất nhỗ giổt àïí cho hổ phẫi dưëc sûác cc cung
têån ty.
3. Àưëi vúái ngûúâi chúá tỗ ra ên tònh quấ nùång khiïën cho àưëi phûúng tûå
ti hay chấn ghết ta, búãi vò mưåt lâ anh ngûúâi khưng thïí nâo àïìn àấp àûúåc,
hai lâ cẫm thêëy bẫn thên mònh kếm cỗi, bêët tâi.

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

12

Kïë 2. Kïë vu hưìi
Lâm sao tiïëp cêån ngu khố chúi?
Ngûúâi ài xa trûúác mùåt ni cẫn, àấ cao têët phẫi tòm cấch ài vông
hóåc nghơ ra con àûúâng trấnh. Hânh àưång nây trong giao tïë lâ ài vông àẩt
àïën mc àđch, nối cấch khấc lâ khưng ài àûúâng thùèng mâ ài àûúâng vông.
Cố nhiïìu àiïìu khưng thïí nối thùèng, chó cố thïí nối vông vêo. Cố mưåt
sưë ngûúâi khố tiïëp cêån thò khưng thïí khưng gùåp ni múã àûúâng, gùåp sưng
bùỉc cêìu. Khưng rộ trong hưì lư ngûúâi ta cố mốn gò thò phẫi nếm àấ thùm
dô, mô ra chên tûúáng. Cố lc àïí giẫm búát àõnh ca àưëi phûúng, khiïën hổ
lú lâ mêët cẫnh giấc, ta phẫi ài àûúâng vông, thêåm chđ dng chiïën thåt vu
hưìi "chó Trûúng Tam nối Lậo Tûá”
Trong cåc sưëng khưng đt ngûúâi "thùèng råt ngûåa", cûáng nhùỉc trong
xûã thïë, d cố àưí tûúâng cng khưng thêm quay àêìu lẩi, mûúâi trêu cng
khưng lưi lẩi àûúåc. Àưëi vúái nhûäng ngûúâi nây phẫi biïët thåt vu hưìi, àưång
nậo tòm lưëi ài quanh co àïí khùỉc phc.
Nối mưåt cêu: Quanh co mêëy vông nhêët àõnh àẩt àûúåc lúåi đch thûåc tïë
lúán nhêët trong quan hïå ngûúâi vúái ngûúâi.
1 . Khc nhẩc chûa thânh, trûúác phẫi cố tònh
Khoẫng nùm Gia khấnh àúâi Minh, quan Cêëp Sûå L Nhẩc thanh
liïm trong sẩch. Mưåt lêìn ưng phất hiïån khoa thi cố gian lêån bên dêng
têëu lïn vua, vua khưng àïëm xóa. Ưng lẩi dêng têëu, kïët quẫ khiïën hoâng
àïë nưíi giêån phấn tưåi moi mốc, hẩ lïånh dấn giêëy bõt miïång L Nhẩc vâ
khưng ai àûúåc gúä bỗ.
Bõt miïång khưng thïí ùn àûúåc cng bùçng àõnh tưåi chïët. Lc àố cố mưåt
võ quan bûúác àïën trûúác mùåt L Nhẩc mùỉng: "Dấm cẫ gan lùỉm lúâi trûúác

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)

13

mùåt hoâng àïë tưåi lúán lùỉm" rưìi àấnh ln hai bẩt tai lâm rấch giêëy bõt
miïång.
Vò ưng ta thay mùåt hoâng àïë mùỉng L Nhẩc nïn hoâng àïë khưng
bùỉt tưåi ưng ta. Thûåc ra ngûúâi àố lâ hổc trô ca L Nhẩc, trong tònh thïë
khêín cêëp nây àậ dng mểo cûáu thêìy, àấnh thêìy àïí xế toang giêëy bõt
miïång. Nïëu nhû ưng ta can giấn thùèng thùỉn thò khưng nhûäng khưng cûáu
àûúåc thêìy mâ côn mang vẩ vâo thên.
Phûúng phấp nây àûúåc sûã dng cûåc k xẫo diïåu. L Nhẩc khưng
hiïíu àûúåc àẩo l "ưn hôa lâ ûu tiïn" trong cåc sưëng, kếm xa hổc trô mưåt
khoẫng cấch lúán. Hổc trô àậ biïët ài vông sûãa àưíi mïånh lïånh khùỉc nghiïåt
ca vua, cûáu thêìy khỗi hổa diïåt thên.
Cêìn biïët rùçng truìn thưëng vùn hốa nûúác ta rêët coi trổng ài vông.
Nhâ hâi hûúác bêåc thêìy Lêm Ngûä Àûúâng àậ tưíng kïët ngûúâi Trung Qëc
(àùåc biïåt ngûúâi àổc sấch) cêìu ngûúâi lâm viïåc giưëng nhû vùn bất cưí vêåy.
Ngûúâi Trung Qëc khưng giưëng ngûúâi Têy Dûúng hỗi thùèng "ưng àïën cố
viïåc gò cho nhû vêåy lâ khưng tao nhậ. Nïëu hỗi khấch lẩ nhû thïë lẩi câng
lâ mẩo måi. Ngûúâi Trung Qëc gùåp nhau trô chuån rêët vùn vễ, cố dấng
dêëp ûu m ca vùn bất cưí, khưng nhûäng cố phong cấch àểp mâ côn cố kïët
cêëu chùåt chệ, cố thïí chia lâm 4 àoẩn.
Àoẩn thûá nhêët lâ hân hun, bân thúâi tiïët. Nâo "q tđnh, àẩi danh,
ngûúäng mưå lêu rưỵi, hên hẩnh vâ thúâi tiïët hưm nay dïỵ chõu”... Lêm Ngûä
Àûúâng gổi àố lâ giai àoẩn khđ tûúång hổc, tấc dng ch ëu lâ "trûúác n võ
sau àõnh tònh" tûác nưëi mẩng tònh cẫm. Trong thûåc tïë cåc sưëng nhûäng
vêën àïì àố quẫ cố tđnh chung, khưng lâm mïëch lông ai.
Àoẩn thûá hai lâ kïí chuån c, hưìi tûúãng nhûäng tònh cẫm xûa. Nhû
vêåy àậ dêën sêu mưåt bûúác tûâ lơnh vûåc chung chung cho mổi ngûúâi sang
lơnh vûåc riïng tû, àố lâ quấ trònh thêm nhêåp. Lêm Ngûä Àûúâng gổi àa lâ
giai àoẩn sûã hổc. Cố thïí lâ con chấu cng hổc mưåt trûúâng, cố thïí lâ anh

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

14

úã phưë nây, tưi úã phưë nổ, tûâ àố tònh cẫm dêìn dêìn hôa húåp. Nïëu nhû cẫ hai
ngûúâi tûâng úã trûúâng àẩi hổc Bùỉc Kinh, tûâng biïët cấc thêìy nhû Chđ Ma,
Thđch Chi, Sûå Hưìng Minh, Lêm Cêìm Nam... thò câng thên thiïët hún.
Thûåc hiïån tưët giai àoẩn nây thò cẫm tònh àưi bïn thûåc sûå hôa húåp.
Àoẩn thûá ba lâ bân lån thúâi sûå, phất biïíu quan àiïím. Àố lâ giai
àoẩn chđnh trõ hổc. Cẫm tònh àậ hôa húåp thanh thïë dêìn dêìn cao, àïën àố
cố thïí nùỉm tay xët kđch bân lån qëc sûå nhû vêån nûúác an nguy, àấnh
giấ nhên vêåt lõch sûã v.v...Hóåc nhû àậ tûâng nghe Tưn Trung Sún diïỵn
thuët nùm Quang Tûå thûá 3 mâ àïën nay àậ lâ nùm
Dên Qëc thûá 29, kïí ra àậ 33 nùm rưìi, àố gổi lâ 33 nùm theo Tưn Trung
Sún. Lâm tưët giai àoẩn nây thò cẫm tònh àậ chđn mìi, khđ thïë hûâng hûåc,
thêåm chđ hêån àậ gùåp nhau quấ mån, sùén sâng cng nhau chiïën àêëu.
Àïën àố àậ lâ tuåt cẫnh cố thïí chổn thúâi cú bân viïåc mën bân. Nhû thïë
àậ chđn mìi àïí bûúác vâo giai àoẩn thûá tû.
Àoẩn thûá tû gổi lâ giai àoẩn kinh tïë hổc, nhúâ ngûúâi gip "viïåc
mổn". Cố thïí àûáng dêåy ưm m, nghiïng mònh thûa: Giúâ tưi cố cht viïåc
mổn mën phiïìn ngâi. Chùèng phẫi ngâi quen biïët ưng X sao? Ngâi cố thïí
viïët thû giúái thiïåu tưi chùng? Àoẩn nây phẫi tûå nhiïn, tỗ vễ khưng râng
båc, khưng lâm cho àưëi phûúng cẫm thêëy ấp lûåc
rêët lúán nhû thiïëu mốn núå tònh cẫm nâo àố. Phẫi thån theo diïỵn biïën
trûúác àố mâ hẩ bt kïët thc toân vùn.
2. Ba k xẫo tiïëp cêån
Trûúác hưm th tûúáng Chu Dung Cú thõ sất Àâi truìn hònh trung
ûúng mưåt hưm, nhûäng ngûúâi lậnh àẩo Àâi bẫo ngûúâi ch trò tiïët mc lâ
Kđnh Nhêët Àan phẫi tòm cấch xin th tûúáng viïët lúâi lûu niïåm. Kđnh Nhêët
Àan vûâa húán húã, vûâa thêëy khố khùn. Lâm thïë nâo àïí àûa ra u cêìu nây
cho th tûúáng?

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)

15

Ngây hưm sau, th tûúáng Chu Dung Cú cố bưå trûúãng bưå tun
truìn Àinh Quan Cùn thấp tng àïën Àâi. Ưng vâo phông phỗng vêën
nhûäng vêën àïì cêëp bấch, mổi ngûúâi àang cố mùåt àïìu vưỵ tay hoan hư,
khưng khđ nấo nhiïåt lùèn lïn. Sau khi châo hỗi mổi ngûúâi, th tûúáng ngưìi
vâo chiïëc ghïë mâ ngûúâi ch trò phỗng vêën thûúâng ngưìi, mổi ngûúâi vêy
quanh ưng, tranh nhau nối chuån vúái th tûúáng. Mưåt biïn têåp viïn nối:
"Trûúác àêy tưi tûâng nghe nối ngûúâi cêìm lấi cố mưåt trûúâng sinh hổc àùåc
biïåt. Hưm nay tưi thêëy th tûúáng cố trûúâng nây". Th tûúáng móm cûúâi
khưng tỗ tấn thânh hay khưng tấn thânh, trong phông câng nấo nhiïåt,
thên mêåt. Kđnh Nhêët Àan cẫm thêëy àêy lâ thúâi cú tưët, mưåt cú hưåi hiïëm
hoi. Kđnh Nhêët Àan bên àïën trûúác mùåt th tûúáng nối: "Hưm nay hún 20
ngûúâi trong Phông phỗng vêën nhûäng vêën àïì cêëp bấch vêy quanh th
tûúáng chó lâ mưåt phêìn mûúâi
cấn bưå phông". Th tûúáng nghe xong bên nối: "Cấc anh lùỉm ngûúâi thïë"
Kđnh Nhêët Àan nối tiïëp: "Àng vêåy, vò cố nhiïìu vêën àïì cêëp thiïët, hưm
nay àa sư'anh chõ em côn ài phỗng vêën. ÚÃ bïn ngoâi rêët gian khưí. Hổ
cng rêët mën àïën àêy trûåc tiïëp gùåp th tûúáng nhûng lêëy cưng tấc lâm
trổng nïn hưm nay hổ khưng thïí àïën. Khưng biïët th tûúãng cố thïí àïí lẩi
cho hổ vâi lúâi chùng? Kđnh Nhêët Àan hïët sûác thânh khêín mïìm mỗng, nối
xong àem giêëp bt àïën trûúác mùåt th tûúáng. Th tûúáng nhòn Kđnh Nhêët
Àan cûúâi rưìi vui vễ cêìm bt viïët: "Dû lån giấm àưëc, qìn chng hêìu
thiïåt, chđnh ph kđnh giấm, cẫi cấch tiïm binh" (Dû lån àưn àưëc, miïång
lûúäi qìn chng, gûúng soi ca chđnh ph, lđnh ài àêìu ca cẫi cấch). Th
tûúáng viïët xong, mổi ngûúâi vưỵ tay êìm ơ, khưng khđ vư cng hûng phêën.
Kđnh Nhêët Àan àậ àẫo mưåt vông rêët thđch àấng, àấng khen. u cêìu viïët
chûä lûu niïåm mâ trûúác tiïn àûa ra viïåc mổi ngûúâi ài phỗng vêën hïët sûác
gian khưí khiïën cho th tûúáng khưng nhêỵn têm vư tònh nïn "mùỉc vâo

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

16

trông", hún nûäa lúâi nối thânh khêín tha thiïët cho nïn cëi cng àẩt àïën
mc àđch.
Nûä ky giẫ ngûúâi nưíi danh lâ Auriana Pharasi cng dng lưëi ài
vông nây. Nhûäng cêu phỗng vêën àưåc àấo mang tđnh khiïu khđch sùỉc bến,
giâu tđnh têën cưng ca bâ àûúåc giúái k giẫ gổi lâ phong cấch "cûúáp biïín".
Phûúng thûác phỗng vêën quanh co khc chiïët ca bâ lâ mưåt trong nhûäng
phấp bẫo th thùỉng ca bâ.
K xẫo thûã nhêët: Àêìu tiïn tung mưåt phêìn "thônglổng” ra.
Khi phỗng vêën tưíng thưëng Nguy quìn Sâi Gôn trûúác àêy lâ Nguỵn Vùn
Thiïåu, bâ mën Nguỵn Vùn Thiïåu bònh lån vïì kiïën cho ưng ta lâ
"ngûúâi giâu cố, h bẩi nhêët úã miïìn Nam Viïåt Nam". Nïëu trûåc tiïëp àùåt vêën
dïì, nhêët àõnh Nguỵn Vùn Thiïåu ph àõnh ngay. Pharasi chia vêën àïì àố
thânh hai vêën àïì liïn quan nhau, hỗi vông vêo mâ àẩt àïën mc àđch. Àêìu
tiïn bâ hỗi: "Cố phẫi ngâi xët thên rêët nghêo khố hay khưng? Nghe hỗi,
Nguỵn Vùn Thiïåu àưång lông liïìn kïí lẩi gia cẫnh khố khùn ca mònh.
Sau khi àûúåc trẫ lúâi khùèng àõnh, bâ bên hỗi: "Ngây nay ngâi giâu cố tưåt
bûåc, cố phẫi ngâi cố tâi khoẫn úã ngên hâng vâ nhâ cûãa úã Thy Sơ Ln
Àưn, Pan vâ Australia khưng Nguỵn vùn Thiïåu tuy ph àõnh nhûng àïí
xốa bỗ "tiïëng àưìn" àố nïn àậ giậi bây tûúâng têån "cht đt gia sẫn" ca
mònh.
Nhû ngûúâi ta nối, Nguỵn Vùn Thiïåu giâu cố, h bẩi thò nay àậ rộ râng
nhû ban ngây khi àưåc giẫ àổc bẫng liïåt kï tâi sẫn mâ ưng ta nïu ra.
K xẫo thûã hai: Àưíi cấch nối ca "thông lổng". Khi bâ ta phỗng vêën
nhâ lậnh àẩo Trung Qëc Àùång Tiïíu Bònh àậ nïu ra mưåt vêën àïì. Ẫnh
Mao ch tõch trïn Thiïn An Mưn phẫi chùng sệ vơnh viïỵn treo úã àố? Nghe
qua tûåa hưì bònh thûúâng khưng àấng kïí nhûng thûåc tïë lẩi

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)

17

hâm sêu xa, mc àđch mën biïët Àùång Tiïíu Bònh àấnh giấ, nhêån thûác
àõa võ mai sau ca Mao Trẩch Àưng vâ tû tûúãng Mao Trẩch Àưng trong
xậ hưåi Trung Qëc nhû thïë nâo?
Ali Butto lâ tưíng thưëng Pakistan bõ giúái bònh lån phûúng Têy cho
lâ àưåc tâi, tân bẩo. Trong khi phỗng vêën bâ Pharasi àậ khưng hỗi thùèng
"Thûa Tưíng Thưng, nghe nối ngâi lâ mưåt phêìn tûã phất xđt mâ lẩi hỗi:
"Thûa Tưíng Thưëng, nghe nối ngâi lâ àưåc giẫ trung thânh ca
Mutxolini, Hittle vâ Napoleon cố phẫi khưng? Vïì thûåc chêët cêu hỗi àố
giưëng nhû cêu hỗi "Thûa Tưíng Thưëng, nghe nối ngâi lâ mưåt phêìn tûã phất
xđt”, chùèng qua àậ chuín gốc àưå vâ cấch nối khiïën cho àưëi phûúng mêët
cẫnh giấc, nối ra suy nghơ thûåc. Cấch nây xem ra khưng
àấng kïí nhûng lẩi hïët sûác sùỉc bến, sêu sùỉc.
K xẫo thûá ba: Khoấc lïn "thông lổng" mâu sùỉc tònh cẫm.
Khi phỗng vêën Àùång Tiïíu Bònh, Pharasi bùỉt àêìu bùçng chc mûâng
sinh nhêåt ca ưng. Qua truån k bâ biïët Àùång Tiïíu Bònh sinh ngây 22
thấng 8, côn bẫn thên Àùång Tiïíu Bònh thò àậ qụn mêët ngây sinh ca
mònh. Àùång Tiïíu Bònh nối: "Ngây sinh nhêåt ca tưi. Mai lâ sinh nhêåt
ca tưi û?”
Pharasi àấp: "Thûa Ngâi àùång Tiïíu Bònh àng àêëy, tưi àổc trong
tiïíu sûã ca ngâi mâ. "
Àùång Tiïíu Bònh nối: “Bâ àậ nối nhû thïë thò lâ nhû thïë vêåy. Xûa nay
tưi khưng biïët ngây nâo lâ ngây sinh nhêåt ca mònh. D cho ngây mai lâ
sinh nhêåt ca tưi thò bâ cng khưng nïn chc mng. Tưi àậ 76 tíi rưìi,
76 tíi lâ tíi àậ giâ ëu rưìi. "
Pharasi: "Thûa Ngâi Àùång Tiïíu Bònh, cha tưi àậ 76 tíi nïëu tưi nối
vúái cha tưi rùçng cha àậ giâ ëu rưìi têët ưng sệ àấnh tưi mưåt bẩt tai.”
Àùång Tiïíu Bònh nối: "ưng êëy àng mâ khưng nïn nối vúái cha bâ nhû
thïë àng khưng?”

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

18

Khưng khđ phỗng vêën hïët sûác nhể nhâng, vư cng hôa húåp.
Xem ra k giẫ lâ nhûäng ngûúâi chun mưn vông vo rêët giỗi uín
chuín. Gùåp nhûäng con ngûúâi kiïíu k giẫ thò chng ta phẫi cẫnh giấc,
phẫi suy nghơ xem liïåu mònh cố bõ "thông lổng" hay khưng rưìi múái trẫ lúâi.
3. Ài con àûúâng ưng giâ trễ con
Nhúâ ngûúâi ta gip viïåc thò ngûúâi àố lâ ngûúâi àang cûúâng trấng, úã
vâo tíi trïn côn cha dûúái àậ cố con, cho nïn ngoâi ài con àûúâng phu
nhên ra côn phẫi ài con àûúâng c giâ trễ con.
Vò sao c giâ vâ trễ con lẩi lâ con àûúâng l tûúãng?
1. C giâ vâ trễ con dïỵ tiïëp cêån.
Ngûúâi giâ thên thïí suy nhûúåc, hûu dûúäng trong gia àònh hay lâ vïì
hûu vò tíi àậ cao àïìu khưng cố viïåc gò àïí lâm, ngûúâi nhâ khưng cho lâm
viïåc nhâ, rêët mën nối chuån mâ khưng cố cú hưåi cho nïn thûúâng cẫm
thêëy cư àún. Nïëu nhû cố ngûúâi ch àưång tiïëp cêån khiïën cho khy khỗa
chưëc lất thò têët nhiïn hïët sûác vui lông. Hún nûäa têm l hổc cho chng ta
biïët ngûúâi giâ hiïìn hôa vâ tûâ thiïån hún ngûúâi trễ rêët nhiïìu, dïỵ tiïëp cêån.
Côn trễ con thò ngêy thú, hiïëu àưång, hiïëu k, thđch múái lẩ. Mưåt cêu
thú Àûúâng, mưåt chuån cưí tđch, mưåt bưå mùåt ma q, mưåt tiïëng h dổa
cng cố thïí nhanh chống thu ht trễ con àïën.
2. C giâ, trễ con thđch ta tiïëp cêån.
Nối khưng ngûúâi giâ hiïíu biïët rưång, kinh nghiïåm sưëng phong ph,
trong lông chûáa chêët nhiïìu "sẫn phêím kinh nghiïåm" cẫm tđnh vâ l tđnh,
mưåt khi cố cú hưåi thò thao thao bêët tuåt, mën ẫnh hûúãng, cẫm àưång hêåu
thïë, àố lâ niïìm an i ca hổ. Trïn thûåc tïë, ngûúâi giâ úã nhâ sët ngây cho
nïn cú hưåi kïí chuån vâ truìn àẩt kinh nghiïåm rêët hiïëm hoi, do àố sinh
l vâ têm l ca ngûúâi giâ biïíu hiïån hïët sûác thên thiïån bònh dõ. Nhêët lâ
àưëi vúái nhûäng ngûúâi trễ tíi thò hổ thûúâng ch àưång bùỉt chuån mưåt cấch
nhiïåt tònh. Côn trễ con nïëu nhû chng ta chên thânh dng têëm lông con

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)

19

trễ àưëi àậi vúái chng àem lẩi cho chng niïìm hoan lẩc tên k thò chng
lêåp tûác xem ta lâ ngûúâi vui tđnh hóåc lâ nhên vêåt anh hng sng bấi vâ
thên cêån.
Nối tốm lẩi, ngûúâi giâ vâ trễ con do nhûäng ngun nhên têm l vâ sinh l
àùåc th àïìu thđch gùåp gúä nhûäng ngûúâi bẩn múái.
4. Thưng qua ngûúâi giâ vâ trễ con cố thïí hôa nhêåp cẫ nhâ.
Ngûúâi giâ lâ trûúãng bưëi mâ ngûúâi Trung Qëc cố truìn thưëng kđnh
lậo. Nïëu nhû ngûúâi giâ àậ vui lông àểp dẩ thò cẫ nhâ vui vễ. Ngûúâi Trung
Qëc lẩi hïët sûác coi trổng viïåc nưëi dội tưng àûúâng, xem trễ con lâ tûúng
lai ca gia àònh, àúâi ưng nhû thïë àúâi cha cng nhû thïë. Hún nûäa gia àònh
hiïån àẩi àa sưë lâ con mưåt, cẫ nhâ câng sng ấi, nïëu nhû àậ lâm bẩn àûúåc
vúái trễ con thò sệ hôa nhêåp àûúåc vúái cẫ nhâ.
Ài con àûúâng ngûúâi giâ vâ trễ con cêìn ch mêëy àiïím:
a. Phẫi tòm hiïíu vâ tđch ly kiïën thûác vïì ngûúâi giâ vâ trễ con.
Tòm hiïíu ngûúâi giâ vâ trễ con ngoâi viïåc àiïìu tra tònh cẫm vâ súã
thđch ca hổ ra thò lc bònh thûúâng cng phẫi tđch ly mưåt đt kiïën thûác l
tđnh nhû àổc tẩp chđ, xem àiïån ẫnh, ti vi àïí hiïíu biïët vïì tònh trẩng sûác
khỗe, cấc th vui giẫi trđ ca hổ, nhûäng cêu chuån vïì trđ thưng minh ca
trễ con àïí khi nâo cố cú hưåi thò àem ra dng.
b. Cêìn phẫi ch àưång tiïëp cêån ấp sất vâo sinh hoẩt hâng ngây ca
gia àònh.
Nối chuån lâ mưåt th àoẩn trûåc tiïëp nhêët àïí thu thêåp thưng tin.
Bûúác vâo mưåt gia àònh khi thêëy ngûúâi giâ vâ trễ con thò phẫi tẩo ra mưåt
khưng khđ hôa húåp nhû àậ tûâng quen biïët, ch àưång àûa ra nhûäng vêën àïì
trao àưíi chûá khưng chúâ àúåi ngûúâi giâ hay trễ con nối trûúác mưåt cấnh miïỵn
cûúäng. Búãi vò trong mưåt thúâi gian ngùỉn khi múái tiïëp xc khấch àïën nhâ
cêìn phẫi chín bõ vïì têm l tòm ra àêìu mưëi cêu chuån mưåt cấch dïỵ
dâng, hún nûäa àưëi vúái ngûúâi giâ ta ch àưång nối trûúác cng biïíu lưå lông

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

20

tưn kđnh. Côn àưëi vúái trễ con ta núái trûúác thò tỗ ra thên cêån xốa tan cẫm
giấc ngûúâi lẩ.
c. Khưng nïn xem thûúâng, phẫi ûáng xûã cêín thêån. Àưëi vúái ngûúâi giâ
thấi àưå phẫi cung kinh, hânh vi phẫi khiïm nhûúâng chûáng tỗ ta vûâa
thânh thûåc, vûâa tưn trổng ngûúâi giâ. Trònh àưå ba hoa, gẩt ngûúâi giâ ra
mưåt bïn, hay giêỵm xếo lïn lúâi nối ca ngûúâi giâ têët bõ ngûúâi giâ àưëi xûã
lẩnh nhẩt, thêåm chđ xua àíi. Côn trễ con thiïn tđnh ngoan ngoận, thđch
vui àa mâ lẩi dïỵ khốc, hïỵ phêåt mưåt cht thò lêåp tûác lùn ra khốc, cho
nïn tiïëp xc vúái trễ con thò phẫi lûåa lúâi cho húåp tònh húåp cố mûác àưå nhêët
àõnh, dng lông chên thânh àïí àưíi lêëy sûå u thđch ca trễ con chúá bao
giúâ lâm bưå lâm tõch, ra mùåt ngûúâi lúán vúái trễ con. .
Trong kïë vu hưìi nây phẫi linh hoẩt thay àưíi cấch hânh àưång cho
thđch húåp. Khi gùåp khố khùn thò phẫi khuën khđch trễ con, xi theo
ngûúâi giâ khưng àûúåc àấnh mêët cẫm tònh ca hổ thò múái lâ biïån phấp
tuåt diïåu àïí xêy dûång quan hïå vúái àưëi phûúng.

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)

21

Kïë 3. Kïë mûúån cúá
Lâm thïë nâo àïí hốa giẫi thïë bđ trong quan hïå giao tï?
Ngûúâi ta lâm viïåc gò cng cêìn phẫi danh chđnh ngưn thån, cố mưåt
lêåp lån àïí trònh bây, tòm cấch giẫi thđch tûåa hưì nhû hïỵ cố l thò mổi viïåc
sệ sn sễ. Cố ngûúâi quấ mï tđn vâo nhûäng l do, thêåm chđ khưng cêìn
nghe biïët àiïìu gò khấc. Cấi gổi lâ mûúån cúá k thûåc chó lâ khưng cố l mâ
ài tòm l cho nïn khi ta ài mûúån cúá thò ta phẫi cố vễ
cố àêìy à l múái cố cú hưåi khoa trûúng nïëu khưng chó lâm cho ngûúâi ta
nghi ngúâ vâ cẫnh giấc.
1 . D cho nối lung tung cng phẫi cố cấch nối
Loâi ngûúâi lâ àưång vêåt cố l tđnh, viïåc lúán viïåc nhỗ àïìu phẫi cố tïn
gổi, cố cấch gổi, cố cấch nối. D cho mưåt tïn vư lẩi cng khưng chõu àïí cho
ngûúâi khấc mùỉng chûãi vư l, tûå chng nố cng cố l d lâ l khưng àng.
Hoâng àïë giïët quan lẩi, trûâ kễ chưëng àưëi cng cêìn phẫi giẫi thđch cho bấ
quan vùn vộ mùåc d mën bùỉt tưåi thò nối thïë nâo cng àûúåc. Trong àúâi
sưëng hâng ngây, nhiïìu lc chng ta cng phẫi tòm mưåt chiïu bâi àïí êín
thên. Chiïu bâi thò lc nâo cng cêìn, chùèng qua dân dûång chiïu bâi giỗi
hay dúã. Cố mưåt cêu chuån rêët l th, mưåt ngûúâi êën Àưå ùn cùỉp bõ bùỉt quẫ
tang. Khưng ngúâ kễ cùỉp chùèng cht súå hậi mâ lẩi vïnh vấo nối rùçng: "Nïëu
nhû tưi lêëy vêåt nây rưìi chẩy trưën, àố múái lâ ùn cùỉp. Nhûng hiïìm tẩi tưi
múái chó cêìm vêåt nây mâ thưi, cng lùỉm thò tưi trẫ lẩi cho ưng, thïë thưi.
Nối xong bên àâng hoâng chùỉp tay sau lûng bỗ ài.
Lẩi côn mưåt chuån khấc, cố mưåt ngûúâi bẩn lêìn àêìu tiïn àïën êën Àưå
du lõch xẫy ra cậi cổ vúái ngûúâi khấc. Khi ưng ta vâo khấch sẩn ùn cúm àậ
rúâi chưỵ ngưìi vâi lêìn, mưåt lêìn trúã lẩi ghïë ngưìi thò thêëy mưåt châng trai àang
mốc vđ trong ti chiïëc ấo khoấc ca ưng treo trïn ghïë, ưng ta bên mùỉng kễ

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

22

cùỉp thò kễ cùỉp thẫn nhiïn bẫo àang lau hưå chiïëc vđ chûá khưng nhêån lâ
àang ùn cùỉp.
Xem ra kễ cùỉp êën Àưå lâ nhûäng bêåc cao th bõa cúá thoất thên. Nïëu
nhû theo chng ta thò kễ cùỉp àố khưng cố lúâi lệ nâo àïí cố thïí ngy biïån
àûúåc, thïë nhûng hổ lẩi cố thïí thẫn nhiïn àûa ra lúâi nối cố logic nhêët àõnh,
quẫ lâ khưng àún giẫn. Trong trûúâng húåp nây, àưëi phûúng rêët trêën tơnh
vâ nhanh trđ d hoân cẫnh hïët sûác nguy hiïím.
Àố lâ vò mưåt khi ngûúâi ta nhêån sai lêìm rêët cố khẫ nùng khưng bao giúâ
ngốc àêìu dêåy àûúåc mâ bõ àưëi phûúng xỗ mi dùỉt ài.
Àûúng nhiïn khưng phẫi khđch lïå mổi ngûúâi khưng thûâa nhêån
khuët àiïím, xi gic nhûäng hânh vi àưíi trùỉng thay àen, úã àêy chó nhêën
mẩnh mưåt àiïìu cố mưåt sưë ngûúâi vûâa múái gùåp lêìn àêìu mâ àậ múã miïång nối
toân nhûäng àiïìu vư l thò chó khiïën cho hổ khưng àûáng vûäng àûúåc chûá
khưng đch lúåi gò.
Nïëu khưng nhòn xa thêëy rưång, mûúån cúá lung tung thò chó cố thïí gùåp
nhiïìu phiïìn toấi thêåm chđ mêët tđnh mẩng. Dng chiïu bâi nây àïí lâm
viïåc ấc thò khưng thïí nâo cố kïët quẫ tưët àểp.
2. Danh chđnh thò ngưn thån
Nhûäng ngûúâi lâm quẫng cấo lâ nhûäng cao th tòm ra cấc chiïu bâi.
Vđ d nhû khi bùỉt àêìu quẫng cấo câ phï tan úã nûúác M àậ xẫy ra mưåt cêu
chuån nhû sau.
Cưng ty câ phï nây vưën dûå àoấn câ phï tan giẫn àún tiïån lúåi sệ àûúåc
cấc bâ nưåi trúå hoan nghïnh, khưng ngúâ trấi lẩi hâng bấn khưng chẩy.
Khưng phẫi vêën àïì mi võ mâ búãi vò êën tûúång vïì câ phï lc bêëy giúâ úã M
lâ rang xay, pha thïë trong gia àònh cho nïn ngûúâi ta khưng thđch nối àïën
giẫn àún vâ tiïån lúåi.
Cưng ty bên àưíi cấch quẫng cấo, nhêën mẩnh àùåc àiïím tiïët kiïåm thúâi
gian àïí cho cấc bâ nưåi trúå chùm sốc chưìng vâ con. Thay àưíi cấch quẫng

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)

23

cấo nhû thïë khiïën cho cấc bâ ch nhâ n têm vò dng câ phï tan khưng
mang tiïëng súå khố nhổc mâ lâ àïí cố thïm thúâi gian chùm sốc chưìng con.
Tûâ khi àưíi cấch quẫng cấo thò sẫn lûúång câ phï tan mưỵi nùm bấn ra
nhiïìu hún. Bêët kïí sûå viïåc gò cng cố hai mùåt. Nối truìn thưëng lâ hâm
cưí lưỵ. Nïëu chó nhêën mẩnh câ phï tan àún giẫn
tiïån lúåi thò ngûúâi ta nghơ lâ ùn cùỉp cưng àoẩn, súå khố nhổc, nhûäng nïëu àưíi
lâ tiïët kiïåm thúâi gian thò àûúåc chêëp nhêån.
Con ngûúâi lâ nhû thïë, lâm viïåc gò cng cêìn danh chđnh ngưn thån,
àûa ra mưåt chiïu bâi nâo àố thò ngûúâi ta lẩi vui lông t lûâa dưëi mònh mâ
lâm theo, nhêët lâ khi viïåc àố cố lúåi cho hổ. Trong thûåc tïë, ngûúâi nghiïån
rûúåu àïìu nối hổ khưng ch àưång àôi ëng rûúåu mâ àûa ra chiïu bâi nïí
ngûúâi ta múâi mâ ëng. Tûåa hưì lâ mưåt têm l àùåc th ca ngûúâi Trung
Qëc khi lâm mưåt viïåc gò àïìu tòm ra mưåt l do àïí tûâ chưëi trấch nhiïåm, d
rùçng biïët mònh cố trấch nhiïåm cng nhêët àõnh tûâ chưëi. Lúåi dng loẩi têm
l nây trûúác tiïn ta phẫi chín bõ cho àưëi phûúng mưåt cấi cúá àïí àưëi
phûúng khưng tûå ch. Vđ d khi tùång quâ thò nối:" Ngâi gip àúä tưi quấ
nhiïìu khưng biïët phẫi cẫm kđch nhû thï'nâo múái phẫi, àêy lâ mưåt cht
lông thânh nho nhỗ ca tưi xin ngâi nhêån cho". Do àậ cố cúá cho nïn àưëi
phûúng vui lông nhêån lïỵ vêåt mâ khưng súå bõ coi lâ tham nhng ùn hưëi lưå.
3. Bẫy loẩi l do tư ûu àï tùång quâ
Tùång quâ lâ mưåt hânh àưång khưng thïí thiïëu àûúåc trong giao tïë giûäa
ngûúâi vâ ngûúâi. Phûúng phấp tùång quâ thđch àấng thò lâm cho ngûúâi ta
vui vễ, khưng khđ thoẫi mấi. Cấch tùång khưng tưët thò ngûúâi ta trẫ lẩi,
nhêët àõnh trong lông sệ khố chõu nhiïìu ngây. Cho nïn phẫi nùỉm vûäng k
xẫo tùång quâ múái cố thïí hoân thânh tưët àểp quấ trònh tùång qa.
Viïåc àau àêìu nhêët trong tùång quâ khưng gò bùçng àưëi phûúng khưng
mën nhêån hóåc cûå tuåt mưåt cấch nghiïm khùỉc, hóåc tûâ chưëi mưåt cấch
khếo lếo, hóåc nhêån rưìi gûãi trẫ àïìu khiïën cho ngûúâi tùång quâ vư cng xốt

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

24

xa, tiïìn mêët têåt mang, thêåt hïët sûác thẫm thï. Vêåy thò lâm thïë nâo àïí mưỵi
lêìn tùång quâ àïìu thânh cưng? Mêëu chưët lâ tòm ra àûúåc cúá thđch húåp, cấch
nối nùng khi tùång quâ khếo lếo, thưng minh tâi trđ. Cố mêëy biïån phấp
dûúái àêy:
1. Mûúån hoa dêng phêåt
Nïëu nhû ta tùång àùåc sẫn thò phẫi nối lâ ngûúâi nhâ vûâa gûãi àïën
mën chia mưåt cht cho àưëi phûúng thûúãng thûác, tùång phêím khưng nhiïìu
lẩi khưng mêët tiïìn phẫi mua xin ngâi hậy nhêån lêëy. Nối chung ngûúâi
nhêån quâ thêëy thấi àưå ca ta chên tònh nïn khưng cấch gò cûå tuåt sệ
nhêån tùång phêím.
2. Giẫ vúâ biïëu lẩi quâ
Nïëu nhû ta tùång mưåt loẩi rûúåu thò mûúån cúá ngûúâi khấc tùång ta mêëy
chai rûúåu ngon, nay mang mưåt chai àïën àïì nghõ àưëi phûúng chín bõ mốn
nhùỉm. Nhû vêåy ëng mưåt bònh tùång mưåt bònh, quan hïå thùỉt chùåt khưng
bõ lưå têíy, hấ chùèng k diïåu sao?
3. Mûúån ngûåa sùn chim
Cố khi ta mën tùång quâ cho ngûúâi nhûng àưëi phûúng lẩi quấ xa
lẩ, khưng thïí quan hïå àûúåc, ta phẫi chổn ngây sinh nhêåt hay ngây thânh
hưn ca àưëi phûúng múâi mưåt sưë bẩn cng àïën tùång quâ chc mûâng, nhû
vêåy nối khưng ngûúâi nhêån quâ khưng tiïån cûå tuåt. Àïën khi biïët àố lâ
ch ca ta, têët nhiïn àưëi phûúng sệ thay àưíi cấch nhòn àưëi vúái ta. Mûúån
sûác mẩnh ca nhiïìu ngûúâi àïí tùång quâ gêy cẫm tònh quẫ lâ thûúång sấch.
4. Di hoa tiïëp mưåc
Ưng Trûúng mën nhúâ anh Lûu gip mưåt viïåc, àõnh tùång mưåt mốn
quâ nhûng súå anh cûå tuåt lâm mêët mùåt. Vúå ưng Trûúng rêët thên vúái
ngûúâi u ca anh Lûu, ưng Trûúng bên sûã dng ngoẩi giao phu nhên
bẫo vúå mang tùång phêím àïën thùm cư gấi àố nhû vêåy nhêët àõnh thânh
cưng. Xem ra xët kđch trûåc tiïëp khưng bùçng àấnh vu hưìi.

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)

25

5. Nối mûúån trûúác trẫ sau
Vđ d nhû ta tùång mưåt đt tiïìn bẩc cho mưåt gia àònh àang gùåp khố
khùn, cố khi lông tûå trổng ca hổ rêët cao khưng dïỵ dâng chêëp nhêån gip
àúä. Nïëu nhû tùång àưì vêåt thò cố thïí nối àưì vêåt nây chûa dng àïën, nay bẩn
àang cêìn nïn àem àïën cho cấc bẩn dng trûúác, sau nây mua trẫ lẩi cng
àûúåc. Nïëu nhû tùång tiïìn thò cố thïí nối cấc
bẩn cûá tiïu trûúác sau nây trẫ lẩi cng àûúåc. Ngûúâi nhêån quâ cẫm thêëy
khưng phẫi ta bưë thđ, sau nây sệ trẫ cho nïn vui lông tiïëp nhêån.
6. Mûúån ư íàễ trûáng
Mưåt ngûúâi hổc trô chõu rêët nhiïìu ên hụå ca thêìy nhûng khưí nưỵi
khưng tòm àûúåc cú hưåi bấo àấp. Mưåt hưm, ngêỵu nhiïn anh ta phất hiïån
trong khung ẫnh ca thêìy cố mưåt bẫn dêåp thû phấp khưng àûúåc ph húåp
vúái trêìn thiïët trong nhâ.Vûâa may ch ca anh ta lâ mưåt nhâ thû phấp cố
đt nhiïìu danh tiïëng trong toân qëc, trong tay anh ta cố mưåt bẫn thû
phấp ca ưng tùång, anh ta lêåp tûác àùåt bẫn thû phấp êëy vâo khung kđnh
ca thêìy giấo. Thêìy giấo khưng nhûäng khưng phẫn àưëi mâ lẩi hïët sûác
thđch th. Ngûúâi hổc trô àậ àẩt àûúåc mc àđch àïìn ún.
7. Mûúån àûúâng bùỉc cêìu
Cố khi tùång quâ khưng nhêët àõnh phẫi bỗ tiïìn ra mua rưìi gối to gối
nhỗ mang ài tùång mâ trong mưåt sưë trûúâng húåp nâo àố chđnh tònh ngûúâi
cng lâ mưåt loẩi tùång phêím. Vđ d khi ta thưng qua mưåt mưëi quan hïå, cố
thïí mua mưåt hâng hốa nâo àố theo giấ xët xûúãng, giấ ûu àậi cho bẩn
ca ta. Khi hổ nhêån àûúåc hâng hốa thò àưìng thúâi hổ cng àậ lêån mưåt cht
tònh ngûúi mâ ta tùång cho hổ. Ta khưng chi xu nâo chó bỗ ra mưåt cht
tònh ngûúâi vâ thúâi gian mâ thu àûúåc hiïåu quẫ khưng khấc gò tùång quâ. Vò
àậ chi tiïìn, cho nïn ngûúâi nhêån quâ rêët an têm khi nhêån hâng hốa khưng
cht phên vên, ngûúâi tùång quâ thò
khưng vưën lâ cố lúâi.

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×