Tải bản đầy đủ

Nhà lãnh đạo trong bạn


The Leader in You: Copyright © 1993 by Dale Carnegie & Associates,
Inc. All rights reserved. Bẫn tiïëng Viïåt àûúåc xët bẫn theo sûå nhûúång
quìn ca: Simon & Schuster, Inc.

BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM

Levine, Stuart R.
Nhà lãnh đạo trong bạn / Stuart R. Levine, Michael A. Crom ; Bùi Xuân Trường [và nh.ng.
khác] d. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008
280tr. ; 21cm. - (Tủ sách Kinh tế)
Nguyên bản : The leader in you.
1. Lãnh đạo. 2. Giao tiếp 3.Quản lý nhân sự. I. Crom, Michael A. II. Bùi Xuân Trường
d. III. Ts. IV. Ts: The leader in you.
158.7 -- dc 22
L665


STUART R. LEVINE, CEO & MICHAEL A. CROM, VP
Ngỷỳõi dừch: Buõi Xuờn Trỷỳõng
Trờỡn Nguyùợn Thanh Ngờn

Nguyùợn Thừ Thu Phỷỳng
Lù Ngoồc Lan Vy

NHA XUấậT BAN TRE


Dânh tùång nhûäng àûáa con bế bỗng ca chng tưi
– Jesse Levine, Elizabeth Levine vâ Nicole Crom
– nhûäng ưng bưë ca chng àậ khưng cố nhiïìu thúâi gian
àïí quan têm vâ chùm sốc cho chng.

Vâ dânh tùång nhûäng ngûúâi vúå àấng u ca chng tưi
– Nancy Crom – sûå hưỵ trúå vïì mùåt tinh thêìn ca cư êëy
khưng bao giúâ phai nhẩt cẫ, vâ Harriet Levine
– nghõ lûåc vâ tâi tưí chûác ca cư êëy àậ gip cën sấch ra àúâi.

4


Bẩn mën lậnh àẩo?
Hậy àổc nhûäng gò cấc nhâ lậnh àẩo kinh doanh
chia sễ trong Nhâ Lậnh Àẩo Trong Bẩn
“Cën sấch nây khưng cố gò phûác tẩp, bđ êín hay khố hiïíu cẫ. Nhûng
nố cố thïí gip bẩn trúã thânh nhâ lậnh àẩo trong mưåt thïë giúái phûác
tẩp, khố hiïíu vâ àưi khi thêåt bđ êín. Biïët cấch lậnh àẩo chđnh lâ chòa
khốa cho sûå thânh cưng.”

– BURT MANNING, CH TÕCH VÂ CEO, J. WALTER THOMPSON
“Vêỵn theo àng phong cấch ca Dale Carnegie, quín sấch nây àậ
cho mổi ngûúâi thêëy rùçng: phất triïín tâi nùng lậnh àẩo tiïìm êín trong
con ngûúâi lâ hïët sûác àún giẫn vâ dïỵ dâng. Nhûäng doanh nhên ngây
nay cêìn phẫi àổc quín sấch nây àïí biïën nhûäng-gò-chûa-chùỉc-chùỉn
thânh nhûäng thânh-cưng-thêåt-sûå trong cưng viïåc.”

– GIẤO SÛ IRWIN L. KELLNER, NHÂ KINH TÏË HỔC,
TÊÅP ÀOÂN CHEMICAL BANKING
“Mưåt cú hưåi chûa tûâng cố àïí hổc têåp tûâ nhûäng ngûúâi tâi giỗi nhêët:
nhûäng nhâ-vư-àõch thêåt sûå trong cấc lơnh vûåc àậ chia sễ nhûäng cêu
chuån riïng tû ca hổ vâ qua àố cho thêëy nhûäng chiïën lûúåc àậ
àûúåc chûáng minh bùçng nhûäng thânh cưng ca hổ. Tưi cho cën sấch
nây mưåt àiïím mûúâi tuåt àưëi!”

– MARY LOU RETTON
“Lậnh àẩo lâ mưåt khẫ nùng gip con ngûúâi cố thïí àûa ra nhûäng
quët àõnh àng àùỉn trong nhûäng thúâi gian thđch húåp nhêët, vúái sûå
tûå tin vâ lông nhiïåt tònh. Vúái sûå truìn cẫm, dïỵ àổc, vâ hïët sûác hûäu
đch, Nhâ Lậnh Àẩo Trong Bẩn chó cho bẩn cấch khai thấc vâ nêng
cao khẫ nùng lậnh àẩo ca mònh d bẩn àang lâm viïåc trong bêët
k ngânh nghïì nâo.”

– LAURENT BOSSON, CH TÕCH VÂ CEO, SGS-THOMSON MICROELECTRONICS

5


6


Mc lc
LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU
CÅC CẤCH MẨNG TRONG MƯËI QUAN HÏÅ CON NGÛÚÂI

9

1. TỊM KIÏËM NHÂ LẬNH ÀẨO TRONG BẨN

23

2. KHÚÃI ÀÊÌU SÛÅ GIAO TIÏËP

37

3. THC ÀÊÍY CON NGÛÚÂI

55

4. BÂY TỖ SÛÅ QUAN TÊM CHÊN THÂNH

71

5. NHỊN MỔI VIÏÅC TÛÂ ÀƯI MÙỈT CA NGÛÚÂI KHẤC

86

6. HỔC CẤCH LÙỈNG NGHE

100

7. TÊÅP THÏÍ CHO TÛÚNG LAI

117

8. TƯN TRỔNG GIẤ TRÕ CA NGÛÚÂI KHẤC

134

9. CƯNG NHÊÅN, KHEN NGÚÅI VÂ PHÊÌN THÛÚÃNG

151

10. ÀƯËI MÙÅT VÚÁI SAI LÊÌM, THAN PHIÏÌN VÂ CHĨ TRĐCH

169

11. THIÏËT LÊÅP MC TIÏU

185

12. TÊÅP TRUNG VÂ K LÅT

201

13. ÀẨT ÀÛÚÅC THÏË CÊN BÙÇNG

215

14. HẬY CỐ NHÛÄNG CẤI NHỊN THÊÅT TĐCH CÛÅC

227

15. HỔC CẤCH KHƯNG LO LÙỈNG

241

16. SÛÁC MẨNH CA LÔNG NHIÏÅT TỊNH

259

LÚÂI KÏËT
HẬY BÙỈT TAY VÂO THÛÅC HIÏÅN

272

LÚÂI CẪM ÚN

276

7


8


LỜI GIỚI THIỆU

Cuộc Cách Mạng Trong
Mối Quan Hệ Con Người

Hậy sùén sâng thay àưíi. Hậy àốn nhêån nố. Vâ tòm cấch àẩt
àûúåc nố. Kiïím tra vâ ln ln kiïím tra lẩi nhûäng tûúãng
ca bẩn, àố chđnh lâ cấch àïí bẩn ngây câng tiïën bưå.

– DALE CARNEGIE

Chng ta àậ bûúác vâo thïë k XXI, thïë giúái àang trẫi qua mưåt
sûå thay àưíi lúán lao, mưåt chỵi nhûäng bûúác ngóåt vâ triïín vổng
to lúán xët hiïån. Chó trong mưåt vâi nùm ngùỉn ngi, chng ta
àậ chûáng kiïën bíi àêìu ca thúâi k hêåu cưng nghiïåp hốa vúái
sûå xët hiïån ca k ngun truìn thưng, bûúác àưåt phấ ca
ngânh cưng nghïå thưng tin, ngânh cưng nghïå sinh hổc. Vâ
khưng hïì thua kếm nhûäng thay àưíi êëy lâ cåc cấch mẩng trong
mưëi quan hïå giûäa ngûúâi vúái ngûúâi.
Vúái sûå kïët thc ca cåc chiïën tranh lẩnh, mưi trûúâng kinh
doanh phất triïín mưåt cấch àấng kïí vâ ngây câng mậnh liïåt hún.
Cẩnh tranh mang tđnh toân cêìu vâ nùng àưång hún. Cưng nghïå
cng tham gia vâo cåc àua nây. Doanh nhên khưng côn bònh

9


thẫn lâm ngú trûúác nhûäng nhu cêìu ca khấch hâng. Nhûäng
nhâ quẫn l khưng côn àún thìn àûa ra nhûäng mïånh lïånh
vâ trưng àúåi nhên viïn lâm theo mưåt cấch mấy mốc. Nhûäng
mưëi quan hïå cấ nhên khưng côn àûúåc xem lâ mưåt àiïìu hiïín
nhiïn. Cấc cưng ty khưng côn tỗ ra thúâ ú trûúác viïåc phẫi cẫi
thiïån chêët lûúång thûúâng xun. Ốc sấng tẩo ca con ngûúâi sệ
khưng côn dïỵ dâng bõ bỗ nhû trûúác nûäa.
Àïí tưìn tẩi trong nhûäng nùm túái àêy, mưåt tưí chûác mën thânh
cưng – kïí cẫ tưí chûác kinh doanh, tưí chûác chđnh ph hay tưí chûác
phi lúåi nhån – àïìu cêìn phẫi trẫi qua mưåt sûå thay àưíi triïåt àïí
vïì vùn hốa. Cấc thânh viïn ca tưí chûác phẫi àưång nậo nhanh
hún, lâm viïåc nhẩy bến hún, cố nhûäng ûúác mú tấo bẩo hún vâ
phẫi gùỉn kïët chùåt chệ vúái nhau hún trong cưng viïåc.
Quan trổng nhêët lâ sûå thay àưíi vùn hốa nây sệ àôi hỗi mưåt
kiïíu lậnh àẩo múái, mưåt kiïíu lậnh àẩo khưng giưëng nhû nhûäng
sïëp c ca cấc bẩn, hay chđnh mưåt vâi ngûúâi trong sưë cấc bẩn.
Thúâi k mâ mưåt cưng ty cố thïí hoẩt àưång vúái “mưåt cấi roi da
vâ mưåt cấi ghïë” àậ qua rưìi.
Nhûäng nhâ lậnh àẩo tûúng lai phẫi xêy dûång mưåt viïỵn cẫnh
thûåc tïë vâ nhûäng giấ trõ xûáng àấng cho tưí chûác mâ hổ mën
dêỵn dùỉt. Hổ phẫi giao tiïëp vâ cố khẫ nùng tẩo àưång lûåc cho
nhên viïn hiïåu quẫ hún nhûäng gò mâ cấc nhâ lậnh àẩo trong
quấ khûá àậ lâm. Hổ phẫi trúã nïn nhẩy bến trûúác nhûäng thay
àưíi liïn tc trong àiïìu kiïån hiïån nay. Nhûäng nhâ lậnh àẩo kiïíu
nây sệ phẫi khai thấc tưëi àa tâi nùng vâ khẫ nùng sấng tẩo mâ
tưí chûác ca hổ súã hûäu – tûâ nhên viïn cho àïën nhûäng ngûúâi úã
võ trđ cao.
Ngìn gưëc ca têët cẫ nhûäng biïën àưíi nây cố thïí tòm thêëy úã
nhûäng thêåp niïn sau chiïën tranh thïë giúái thûá hai. Trong nhûäng
10


nùm sau chiïën tranh, nhûäng cưng ty ca M dûúâng nhû thânh
cưng trong têët cẫ nhûäng cưng viïåc hổ àậ lâm. Nïìn kinh tïë ca
chêu Êu vâ chêu Ấ gùåp khố khùn do sûå tân phấ ca chiïën
tranh, nhûäng nûúác àang phất triïín thò lẩi khưng cố nhiïìu àiïìu
kiïån àïí phất triïín kinh tïë. Nhûäng cưng ty ca M àậ cố àûúåc
mưåt lûúång lao àưång khưíng lưì vâ mưåt chđnh ph uy quìn ng
hưå vâ hổ lêåp ra nhûäng tiïu chín cho mổi ngûúâi. Àố khưng
phẫi lâ mưåt cấch vêån hânh hiïåu quẫ. Hổ khưng bao giúâ àẩt àûúåc
àiïìu àố. Vúái nhûäng thûá bêåc trïn dûúái trong tưí chûác, vúái sûå àôi
hỗi cûáng nhùỉc vâ thấi àưå chng-tưi-ln-biïët-cấi-tưët-nhêët, hổ
cûá “tâ tâ” vêån hânh tưí chûác ca hổ trong nhûäng nùm giûäa thïë
k, mâ vêỵn phất àẩt, hẩnh phc vâ àêìy lúåi nhån.
Nhûäng “cấi kến” xinh àểp mâ cấc cưng ty nây àem lẩi cho
nhên viïn ca hổ múái tuåt lâm sao! Mưåt cưng viïåc trong mưåt
têåp àoân danh tiïëng àưëi vúái nhiïìu ngûúâi lâ mưåt cưng viïåc hïët
sûác àấng giấ – tuy khưng khấc gò mêëy so vúái ngânh dõch v
cưng cưång, nhûng vúái tiïìn lûúng khấ hún vâ nhûäng bưíng lưåc
“ngổt ngâo” hún kêm theo.
Sa thẫi trong cưng viïåc? Bẩn cố bao giúâ nghe vïì nhûäng v
sa thẫi àưëi vúái nhûäng ngûúâi lâm vùn phông vâ quẫn l – “nhûäng
ngûúâi mùåc ấo vết tưng hay mùåc vấy khi ài lâm” chûa? Cưng
nhên nhâ mấy cố thïí bõ sa thẫi, nhûng ban quẫn l thò chùỉc
chùỉn lâ khưng rưìi. Ngûúâi ta thûúâng nối vïì nhûäng “nêëc thang
thânh cưng” vâ àố lâ cấch mâ hổ thùng tiïën trïn con àûúâng sûå
nghiïåp ca mònh, mưåt khi àậ bûúác lïn, khưng chêåm hún vâ
khưng nhanh hún nhûäng ngûúâi úã trïn hay úã dûúái bẩn. Khi nhòn
lẩi, chng ta thêëy rùçng àố lâ khoẫng thúâi gian viïåc kiïëm tiïìn
thêåt dïỵ dâng nhûng cëi cng, nố cng àậ phẫi kïët thc.
Khi nûúác M àang têån hûúãng nhûäng trấi ngổt ca nùm thấng
hêåu chiïën tranh, thò ngûúâi Nhêåt suy nghơ vïì tûúng lai ca hổ.
11


Nïìn kinh tïë bõ phấ hy, cú súã hẩ têìng ca hổ bõ àưí nất vâ àố
chó lâ sûå khúãi àêìu ca nhûäng gò mâ ngûúâi Nhêåt phẫi vûúåt qua.
Hổ cng cố tiïëng trïn thïë giúái vïì viïåc sẫn xët nhûäng mùåt hâng
thûá phêím giấ rễ vâ cung cêëp nhûäng dõch v cho khấch hẩng
hai.
Nhûng sau nhûäng gian khưí mâ hổ àậ gấnh chõu, ngûúâi Nhêåt
sùén sâng hổc têåp tûâ nhûäng thêët bẩi. Hổ ra ngoâi vâ thụ nhûäng
chun gia tû vêën mâ hổ cố thïí tòm àûúåc, mưåt trong sưë àố lâ
tiïën sơ W. Edwards Deming, nhâ thưëng kï àậ lâm viïåc cho Vùn
phông quẫn l chêët lûúång ca qn àưåi M trong sët chiïën
tranh.
Nhûäng lúâi khun ca Deming dânh cho ngûúâi Nhêåt lâ: Àûâng
cưë gùỉng bùỉt chûúác cêëu trc phûác tẩp ca nhûäng têåp àoân lúán
ca M, mâ thay vâo àố lâ hậy xêy dûång mưåt cưng ty kiïíu múái
ca Nhêåt – mưåt cưng ty cố khẫ nùng thu ht nhên viïn, cẫi thiïån
chêët lûúång, àem lẩi sûå hâi lông cho khấch hâng – vâ tẩo nïn
sûå gùỉn bố, àoân kïët giûäa cấc nhên viïn àùçng sau nhûäng mc
tiïu trïn.
Àiïìu nây khưng thïí diïỵn ra trong mưåt àïm, nhûng nïìn kinh
tïë Nhêåt Bẫn àậ àûúåc tấi sinh. Nhêåt Bẫn trúã thânh nûúác ài àêìu
trong viïåc àưíi múái cưng nghïå, chêët lûúång sẫn phêím, côn dõch
v thò nhẫy vổt. Vúái mưåt tinh thêìn vûâa àûúåc khúi dêåy, cấc cưng
ty Nhêåt Bẫn khưng chó àíi kõp cấc cưng ty nûúác ngoâi. Trong
nhiïìu ngânh cưng nghiïåp ch chưët, cấc doanh nghiïåp Nhêåt Bẫn
àậ vûúåt xa quấ khûá ca hổ. Khưng lêu sau, cấch thûác ca ngûúâi
Nhêåt Bẫn lan rưång khùỉp thïë giúái – tûâ Àûác, Scandinavia cho túái
miïìn Viïỵn Àưng vâ vânh àai Thấi Bònh Dûúng. Thêåt tiïëc lâ Hoa
K lẩi lâ nûúác cëi cng phưí biïën cấch thûác nây. Chđnh sûå trò
hoận nây àậ phẫi trẫ mưåt cấi giấ rêët àùỉt.

12


Chêåm rậi vâ khố mâ nhêån thêëy lc ban àêìu, nhûäng chiïëc
du thuìn sang trổng ca M àang tûâ tûâ mêët giấ. Trong sët
nhûäng thêåp niïn 60 vâ 70, tiïëng gêìm ca nïìn kinh tïë thúâi hêåu
chiïën vêỵn côn à lúán àïí nhêån chòm nhûäng cú hưåi mong manh,
nhûng nhûäng dêëu hiïåu ca cấc rùỉc rưëi thò vêỵn tiïëp tc gia tùng
àïën mûác khố cố thïí lâm ngú àûúåc.
Dêìu trúã nïn àùỉt àỗ. Lẩm phất vâ lúåi tûác tùng cao. Cẩnh tranh
khưng côn àïën tûâ nhûäng nûúác hưìi sinh nhû Nhêåt Bẫn vâ Àûác
nûäa. Hâng chc qëc gia khấc, nhûäng àưëm sấng nhỗ trïn bûác
tranh kinh tïë àậ chinh phc àûúåc cấc lơnh vûåc cưng nghïå vúái
nhûäng k thåt múái, sùỉc bến vâ àêìy tđnh cẩnh tranh. Rêët nhanh
chống, cấc qëc gia nây àậ kiïím soất phêìn lúán thõ phêìn tûâ
General Motors, Zenith, IBM, Kodak vâ tûâ nhûäng siïu têåp àoân
àang ng say khấc
Cho túái giûäa thêåp niïn 80, viïåc kòm hậm nhûäng rùỉc rưëi ngây
câng trúã nïn khố khùn. Kinh doanh bêët àưång sẫn bõ giẫm mẩnh.
Núå kinh doanh vâ thêm ht qëc gia tùng lïn mẩnh mệ. Thõ
trûúâng chûáng khoấn trúã nïn khấc thûúâng. Sûå suy thoấi kếo dâi,
àùåc biïåt lâ vâo nhûäng nùm àêìu 1990, mưåt lêìn nûäa àậ cho thêëy
phất triïín khưng àưìng àïìu giûäa cấc qëc gia.
Àưëi vúái nhûäng ngûúâi bõ kểt lẩi úã giûäa, nhûäng thay àưíi trïn
dûúâng nhû diïỵn ra vúái tưëc àưå quấ chống mùåt. Àưëi vúái nhûäng
cưng ty khưng liïn húåp hay khưng cố àûúåc sûå thu ht nâo, hổ
båc phẫi cẫi tưí lẩi hóåc lâ phẫi tun bưë phấ sẫn. Àíi viïåc,
giẫm biïn chïë, nhûäng thay àưíi àố thêåt khùỉc nghiïåt. Mổi chuån
diïỵn ra nhanh chống. Vâ khưng côn chưỵ cho lao àưång chên tay.
Cấc quẫn l vâ chun viïn sệ phẫi àưëi mùåt vúái nhau trong mưåt
tûúng lai nhỗ hểp vâ hổ khưng chùỉc lâ sệ phẫi lâm nhûäng gò
tiïëp theo.

13


Cố thïí dûå àoấn àûúåc rùçng sûå thay àưíi vïì quy mư vâ tưëc àưå
sệ cố ẫnh hûúãng rêët lúán àïën nhêån thûác ca mổi ngûúâi vïì bẫn
thên vâ nghïì nghiïåp ca mònh. Bêët k thay àưíi nâo ca nïìn
kinh tïë cng sệ dêỵn túái mưåt lân sống súå hậi vâ bêët mận chûa
tûâng thêëy.
Nhiïìu ngûúâi àùåt niïìm tin vâo cưng nghïå. Hổ àậ khấm phấ ra
rùçng thïë giúái cố thïí àún giẫn tẩo ra con àûúâng riïng ca nố. Vâ
khưng thïí ph nhêån nhûäng àống gốp mâ cưng nghïå àậ àem lẩi.
Thomas A.Saunders III, ngûúâi àưìng sấng lêåp Saunders Karp
& Company – mưåt ngên hâng tû nhên – nối: “Tưi cố thïí àïën
vùn phông ca mònh tẩi New York vâ dng chđnh xấc nhûäng
thưng tin mâ mưåt ngûúâi nâo àố úã Nhêåt Bẫn àang sûã dng – tẩi
cng mưåt thúâi àiïím. Chng tưi tiïëp cêån vúái hïå thưëng dûä liïåu
giưëng nhau hai mûúi bưën giúâ mưỵi ngây. Mổi ngûúâi trïn khùỉp
thïë giúái àûúåc liïn kïët vúái nhau thưng qua mưåt mẩng lûúái vư cng
tinh vi, hún cẫ nhûäng gò mâ mổi ngûúâi cố thïí hònh dung ra.
Thõ trûúâng vưën vâ thõ trûúâng tiïìn tïå nùçm ngoâi sûå kiïím soất
ca chđnh ph. Vâ tưi khưng cêìn mưåt túâ bấo àïí biïët thïm àiïìu
gò àố vïì nhûäng thõ trûúâng àố”.
Tiïën sơ Jonas Salk, mưåt nhâ nghiïn cûáu dûúåc phêím tâi nùng
nhêån xết: “Cấi chng ta thêëy chđnh lâ nhûäng lúåi đch ca mưåt
sûå ‘tiïën hốa’ trong cưng viïåc, tiïìm nùng àûúåc nêng cao àïën mûác
nhiïìu cưng viïåc cố thïí àûúåc hoân thânh trong thúâi gian ngùỉn.
Chng ta cố thïí cưång tấc vúái nhiïìu ngûúâi úã nhûäng núi rêët xa,
do àố so vúái cấch àêy mưåt trùm nùm thò hiïån nay rêët nhiïìu
cưng viïåc àậ trúã nïn cố thïí thûåc hiïån àûúåc. Bẩn câng cố nhiïìu
ngìn lûåc thò câng cố nhiïìu phûúng tiïån mâ bẩn phẫi phất triïín
àïí sûã dng nhûäng ngìn lûåc àố.”
Malcolm S. Forbes, Jr., tưíng biïn têåp ca tẩp chđ kinh doanh
14


Forbes àậ nối: “Bẩn cố côn nhúá lêìn àêìu tiïn khi mấy vi tđnh
xët hiïån khưng? Hổ súå thiïët bõ nây sệ trúã thânh mưåt cưng c
giấm sất. Hổ súå tivi sệ lâ mưåt cưng c àïí tun truìn. Nhûng
thêåt cẫm ún cưng nghïå cao, chng àậ cố hiïåu quẫ ngûúåc lẩi.
Mấy tđnh ngây nay trúã nïn nhỗ hún rêët nhiïìu so vúái cấc mấy
tđnh cúä lúán ngây xûa. Ngây nay, ngìn àiïån cng àûúåc nêng
lïn àấng kïí, do àố bẩn khưng côn phẫi chõu cẫnh ‘trối tay trối
chên’ khưng lâm àûúåc gò nûäa.
“Nhûäng con chip siïu nhỗ àậ àûa trđ tụå con ngûúâi lïn mưåt
têìm cao múái – nhûäng cưỵ mấy àậ cố thïí nêng cao khẫ nùng cú
bùỉp ca con ngûúâi. Ngây nay, cấc phêìn mïìm nhû nhûäng thanh
thếp. Nhûäng súåi cấp quang vâ mân hònh sưë trúã thânh àûúâng
sùỉt vâ àûúâng cao tưëc cho viïåc truìn dêỵn sưë liïåu. Thưng tin thò
trúã thânh mưåt ngun liïåu thư”.
Forbes tiïëp tc: “Bêy giúâ, bẩn cố thïí truìn thưng àiïåp ca
mònh vâ vúái chiïëc laptop nùång hai cên, bẩn cố thïí lâm viïåc tẩi
bêët k àêu mâ bẩn tòm thêëy lưỵ cùỉm hay tđn hiïåu vïå tinh”. Kïët
quẫ lâ gò? Nhiïìu ngûúâi cố thïí tiïëp cêån vúái nhiïìu thưng tin hún.
Forbes kïët lån: “Mổi ngûúâi cố thïí thêëy nhûäng gò àang diïỵn ra
trïn phêìn côn lẩi ca thïë giúái. Nố ẫnh hûúãng túái têët cẫ mổi
ngûúâi”.
Sûå sp àưí ca Bûác tûúâng Berlin, sûå tan rậ ca Liïn bang Xư
Viïët, sûå nưíi lïn ca Trung Hoa, sûå àêëu tranh cho nïìn dên ch
tẩi Chêu M Latinh vâ vng Caribï, tiïën trònh cưng nghiïåp hốa
tẩi cấc nûúác àang phất triïín – têët cẫ nhûäng sûå thay àưíi nây
àấnh dêëu mưåt nïìn cưng nghiïåp tûå do vâ mưåt sûå nhêån thûác múái
rùçng cẫ thïë giúái lâ mưåt cưång àưìng. Mưỵi thay àưíi àïìu àûúåc thc
àêíy bùçng nhûäng phûúng thûác rưång múã àïí àïën vúái cưng nghïå
thưng tin.

15


Nhûäng hònh ẫnh tiïu biïíu cho sûå thay àưíi nây giúâ àêy cố
thïí bùỉt gùåp tẩi khùỉp mổi núi trïn thïë giúái. Cấc hổc sinh Trung
Qëc giûúng cao nhûäng biïíu ngûä viïët bùçng tiïëng Anh trûúác cấc
ưëng kđnh quay phim. Saddam Hussein vâ Tưíng tham mûu
trûúãng qn àưåi M cng theo dội nhûäng tiïën triïín ca chiïën
tranh vng Võnh trïn CNN.
Nhûng cưng nghïå thưi thò vêỵn chûa à cho nhûäng khoẫng
thúâi gian khố khùn. Phûúng tiïån giao tiïëp cố sùén nhûng khưng
cố nghơa lâ con ngûúâi àậ hổc àûúåc cấch giao tiïëp tưët. Àùåc biïåt
trong xậ hưåi ngây nay thò àiïìu nây lẩi câng chđnh xấc. Àố lâ
mưåt trong nhûäng àiïìu trúá trïu ca xậ hưåi hiïån àẩi: khẫ nùng
giao tiïëp câng nhiïìu thò thêët bẩi trong giao tiïëp câng cao. Thưng
tin tưët àïí lâm gò khi con ngûúâi ta khưng biïët cấch chia sễ nố?
Cấch àêy khưng lêu, bưå phêån cao hổc vïì thûúng mẩi tẩi Àẩi
hổc Harvard tưí chûác mưåt cåc khẫo sất vúái cấc sinh viïn, cûåu
sinh viïn vâ nhûäng tên sinh viïn. Ch àïì ca cåc khẫo sất lâ
àûa ra nhûäng u cêìu cêìn thiïët cho viïåc giao tiïëp ngây nay vâ
kïët quẫ cng khưng bêët ngúâ cho mêëy. Giấo sû ngânh thûúng
mẩi, John A.Quelch ca trûúâng Àẩi hổc Harvard cho biïët: “Cấi
mâ chng tưi àang tòm kiïëm lâ mưåt thûúác ào cho sûå thỗa mận
vïì khẫ nùng chun mưn ca nhûäng sinh viïn àậ tưët nghiïåp”.
Nhûäng hổc viïn thưng minh cố thïí xûã l cấc con sưë, phên
tđch thõ trûúâng, àïì ra kïë hoẩch kinh doanh, nhûng khi àïì cêåp
túái viïåc giẫng dẩy k nùng ûáng xûã giûäa ngûúâi vúái ngûúâi, Harvard
àang phẫi nưỵ lûåc tûâng bûúác mưåt. Quelch nối: “Àêy dûúâng nhû
lâ mưåt lơnh vûåc cêìn phẫi àûúåc cẫi thiïån: cấc k nùng nối, viïët,
hoẩt àưång theo nhốm vâ nhûäng k nùng khấc ca con ngûúâi”.
Tuy nhiïn, àố chđnh xấc lâ nhûäng k nùng sệ àem túái thânh
cưng cho nhûäng nhâ lậnh àẩo trễ tíi.
16


Àiïìu chùỉc chùỉn lâ khoa hổc k thåt vêỵn sệ àống mưåt vai
trô quan trổng trong cåc àua vêỵn àang tiïëp diïỵn ca thïë giúái.
Nhûng nố chó lâ chiïëc vế àïí àûúåc tham gia vâo cåc àua àố.
Cëi cng, sûå phên àõnh giûäa ngûúâi thùỉng kễ bẩi khưng phẫi
lâ lûúång byte hay RAM cố àûúåc. Ngûúâi chiïën thùỉng lâ nhûäng
tưí chûác cng vúái cấc nhâ lậnh àẩo thưng minh vâ sấng tẩo,
nhûäng ngûúâi biïët cấch giao tiïëp vâ thc àêíy con ngûúâi mưåt cấch
hiïåu quẫ – cẫ trong lêỵn ngoâi tưí chûác.
John Rampey, giấm àưëc phất triïín quẫn l ca Milliken &
Company, nhâ sẫn xët dïåt may hâng àêìu, àậ nối: “K nùng
giỗi trong quan hïå con ngûúâi cố khẫ nùng chuín quẫn l thânh
lậnh àẩo”. Con ngûúâi cố thïí hổc cấch chuín àưíi “tûâ chó àẩo
sang hûúáng dêỵn, tûâ àưëi àêìu sang húåp tấc, tûâ lâm viïåc trong
mưi trûúâng bẫo mêåt sang mưi trûúâng chia sễ thưng tin khi cêìn
thiïët, tûâ th àưång sang ch àưång mẩo hiïím vâ tûâ quan àiïím
con ngûúâi lâ hao phđ sang quan àiïím con ngûúâi lâ tâi sẫn”. Hổ
cố thïí hổc cấch “chuín cåc sưëng tûâ th hêån sang hẩnh phc,
tûâ húâ hûäng sang têån têm vâ tûâ thêët bẩi sang thânh cưng”.
Khưng ai nối nhûäng k nùng nây cố thïí àïën mưåt cấch tûå nhiïn
cẫ. Burt Manning, ch tõch cưng ty J. Walter Thompson, hậng
quẫng cấo nưíi tiïëng thïë giúái àậ phất biïíu: “Khưng dïỵ dâng àïí
cố àûúåc àùèng cêëp cao trong quan hïå con ngûúâi. Chó rêët đt ngûúâi
cố thïí lâm àiïìu nây theo bẫn nùng. Phêìn lúán mổi ngûúâi àïìu
phẫi hổc múái cố àûúåc. Àiïìu nây cêìn nhiïìu rên luån – vâ cng
cêìn nhiïìu sûå tinh vi – nhû viïåc trúã thânh k sû trong mưåt cưng
ty xe húi hay viïåc cẫi tiïën mưåt pđt-tưng xe vêåy”.
Manning nối: “Nhûäng cưng ty cố thïí tẩo ra lûåc lûúång nông
cưët gưìm nhûäng ngûúâi cố khẫ nùng thc àêíy sûå nghiïåp ca cưng
ty thò sệ nhanh chống vûúåt lïn trûúác. Àố chđnh lâ nhûäng cưng

17


ty hiïíu àûúåc rùçng dõch v vâ quan hïå con ngûúâi sệ trúã thânh
thûá quët àõnh thânh bẩi trong tûúng lai”.
Dale Carnegie àậ khưng sưëng à lêu àïí chûáng kiïën sûå kïët
thc ca nhûäng ngây mâ thânh cưng àïën quấ dïỵ dâng vâ thay
vâo àố lâ nhûäng biïën àưíi mẩnh mệ. Ưng cng khưng àûúåc
chûáng kiïën sûå xët hiïån ca cåc cấch mẩng múái trong quan
hïå con ngûúâi. Nhûng rêët lêu trûúác khi mổi ngûúâi àûúåc nghe àïën
nhûäng tûúãng nhû têìm nhòn húåp tấc, trao quìn cho nhên
viïn, hay quấ trònh nêng cao chêët lûúång, Carnegie àậ tiïn
phong trong nhûäng khấi niïåm cú bẫn ca quan hïå con ngûúâi,
nhûäng khấi niïåm lâm nông cưët cho nhûäng tûúãng quan trổng.
Carnegie àïën New York vâo nùm 1912, mưåt châng trai trễ tûâ
vng Têy Bùỉc Missouri àang tòm kiïëm viïåc gò àố àïí lâm trong
àúâi. Ưng cëi cng tòm àûúåc viïåc tẩi sưë 125 àûúâng YMCA, lâm
giấo viïn dẩy nghïå thåt nối chuån trûúác cưng chng cho ngûúâi
lúán vâo bíi tưëi.
Carnegie nhiïìu nùm sau àậ viïët: “Lc àêìu, tưi chó àẫm nhiïåm
cấc khốa dẩy vïì cấch nối chuån trûúác àấm àưng – nhûäng khốa
hổc àûúåc thiïët kïë cho ngûúâi lúán, dûåa trïn thûåc nghiïåm, dẩy cấch
suy nghơ àưåc lêåp, cấch phất biïíu kiïën mưåt cấch rộ râng hún,
hiïåu quẫ hún vâ tûå tin hún, cẫ trong cấc cåc phỗng vêën lêỵn
nối chuån trûúác àấm àưng.
Nhûng dêìn dêìn sau nhiïìu khốa hổc, tưi nhêån ra rùçng nhûäng
hổc viïn nây rêët cêìn àûúåc dẩy vïì nghïå thåt ûáng xûã trong cấc
quan hïå hâng ngây trong cưng viïåc vâ ngoâi xậ hưåi”.
Vò thïë Carnegie àậ múã rưång khốa hổc ca mònh bùçng cấch
thïm vâo cấc k nùng cú bẫn trong quan hïå con ngûúâi. Ưng
khưng cố sấch vúã, khưng cố chûúng trònh chđnh thûác vâ cng

18


khưng theo mưåt giấo trònh c thïí nâo. Nhûng ưng àậ xêy dûång
mưåt danh sấch ngây câng àûúåc múã rưång bao gưìm cấc k nùng
thûåc tïë trong nghïå thåt ûáng xûã mâ ưng ln ûáng dng vâ kiïím
tra tđnh hiïåu quẫ hâng ngây.
Ưng nối vúái cấc hổc viïn ca mònh: “Nhòn nhêån vêën àïì theo
quan àiïím ca ngûúâi khấc. Àấnh giấ cao giấ trõ ca hổ mưåt
cấch chên thânh. Tỗ ra thûåc sûå quan têm vúái mổi ngûúâi xung
quanh”. Ưng chó cho hổ cấch “àan dïåt” nhûäng quy tùỉc cú bẫn
trong quan hïå con ngûúâi àố vâo “têëm vẫi” cåc sưëng.
Lc àêìu, Carnegie chó phấc thẫo nhûäng quy tùỉc ca ưng trïn
nhûäng têëm thễ nhỗ cúä 3-5 inch. Nhûäng têëm thễ nây nhanh
chống àûúåc thay thïë búãi cấc bẫn thẫo vâ cấc cën sấch nhỗ,
cën sau dêìn lúán hún cën trûúác. Sau mûúâi lùm nùm trẫi
nghiïåm thûåc tïë vâ chổn lổc k câng, Carnegie àậ têåp húåp têët
cẫ cấc ngun tùỉc ca ưng vâo trong mưåt quín sấch. Tấc phêím
“Àùỉc nhên têm – Bđ quët thânh cưng” (Nguỵn Hiïën Lï dõch
sang tiïëng Viïåt) ca Dale Carnegie xët bẫn nùm 1936 lâ mưåt
têåp húåp nhûäng lúâi hûúáng dêỵn rêët àún giẫn àïí ûáng xûã thânh
cưng trong cåc sưëng.
Quín sấch àậ cûåc k thânh cưng. Ba mûúi triïåu bẫn àậ àûúåc
bấn ra sau àố, “Àùỉc nhên têm – Bđ quët thânh cưng” trúã thânh
mưåt trong nhûäng quín sấch bấn chẩy nhêët trong lõch sûã. Nố
àûúåc dõch sang rêët nhiïìu thûá tiïëng vâ vêỵn côn tiïëp tc àûúåc
bấn cho àïën ngây nay.
Carnegie sau àố lêåp nïn cưng ty Dale Carnegie & Associates
nhùçm phưí biïën cấc thưng àiïåp ca ưng vïì quan hïå con ngûúâi
vâ ưng àậ tòm àûúåc àưåc giẫ trïn khùỉp thïë giúái. Ưng dêìn xët
hiïån thûúâng xun trïn truìn thanh lêỵn truìn hònh. Ưng

19


hûúáng dêỵn nhiïìu ngûúâi khấc àïí dẩy nhûäng khốa hổc ca mònh
vâ tiïëp tc viïët thïm hai quín sấch nûäa vïì quan hïå con ngûúâi:
“Cấch dïỵ dâng vâ nhanh chống àïí nối chuån hiïåu quẫ” vâ
“Qúèng gấnh lo ài vâ vui sưëng”. Cẫ hai cng àïìu nùçm trong sưë
nhûäng quín sấch bấn chẩy nhêët. Ngay cẫ khi Carnegie qua
àúâi vâo nùm 1955, nhûäng tû tûúãng ca ưng vêỵn tiïëp tc khưng
ngûâng lan tỗa.
Hiïån tẩi, cấc khốa hổc ca Dale Carnegie àậ hiïån diïån tẩi
hâng ngân thânh phưë trïn khùỉp nûúác M vâ bẫy mûúi nûúác
khấc trïn thïë giúái vúái khoẫng 3.000 hổc viïn múái tham gia hổc
mưỵi tìn. Cưng ty ca Carnegie àậ phất triïín àïën mûác nố àậ
xêy dûång chûúng trònh àâo tẩo cho hún bưën trùm cưng ty lúán
nhêët nûúác M (theo bẫng xïëp hẩng ca tẩp chđ Fortune).
Vúái mưỵi thïë hïå trưi qua, thưng àiïåp ca Carnegie àậ cho thêëy
khẫ nùng lẩ thûúâng ca nố trong viïåc tûå biïën àưíi àïí àấp ûáng
vúái nhu cêìu ca mưåt thïë giúái ln thay àưíi. Giao tiïëp hiïåu quẫ
vúái mổi ngûúâi, thc àêíy hổ thânh cưng, khấm phấ khẫ nùng
lậnh àẩo trong mưỵi ngûúâi – àố lâ nhûäng trổng têm cú bẫn trong
l thuët ca Dale Carnegie. Vúái nhûäng bêët ưín trong thïë giúái
ngây nay, nhûäng l thuët àố ca ưng nhû lẩi hưìi sinh. Trong
nhûäng trang tiïëp theo, cấc ngun tùỉc cú bẫn trong quan hïå
con ngûúâi ca Carnegie àûúåc ấp dng vâo cấc thûã thấch àùåc
trûng mâ con ngûúâi ngây nay phẫi àưëi mùåt.
Nhûäng ngun tùỉc nây àïìu àún giẫn vâ dïỵ hiïíu. Chng khưng
u cêìu mưåt trònh àưå giấo dc àùåc biïåt hay bêët k k nùng
chun mưn nâo. Nhûäng gò àôi hỗi lâ sûå rên luån vâ ln sùén
sâng hổc hỗi.
Bẩn àậ chín bõ àïí àưëi àêìu vúái nhûäng quan àiïím lêu àúâi vïì
thïë giúái? Bẩn àậ sùén sâng xûã l cấc mưëi quan hïå mưåt cấch dïỵ
20


dâng vâ thânh cưng? Bẩn cố mën tùng thïm giấ trõ cho tâi
sẫn qu giấ nhêët ca mònh: nhûäng ngûúâi trong àúâi sưëng cấ nhên
vâ trong cưng viïåc ca bẩn? Bẩn àậ sùén sâng tòm kiïëm vâ bưåc
lưå con ngûúâi lậnh àẩo trong chđnh bẫn thên?
Hậy tiïëp tc àổc nïëu cêu trẫ lúâi lâ cố. Nhûäng trang tiïëp theo
àêy cố thïí thay àưíi cåc àúâi bẩn.

21


22


1
Tìm kiếm nhà lãnh đạo
trong bạn

Charles Schwab àûúåc trẫ vúái mûác lûúng mưåt triïåu àưla mưåt
nùm trong ngânh kinh doanh thếp, vâ ưng àậ nối vúái tưi
rùçng ưng àûúåc nhêån mûác lûúng khưíng lưì nhû vêåy lâ nhúâ
khẫ nùng quẫn l con ngûúâi. Hậy tûúãng tûúång xem, mưåt
triïåu àưla mưåt nùm chó vò ưng cố khẫ nùng quẫn l con
ngûúâi!
Mưåt ngây giûäa trûa, Schwab àang ài dẩo úã mưåt trong
nhûäng nhâ mấy thếp ca mònh. Khi ưng ài ngang qua,
mưåt nhốm ngûúâi àang ht thëc ngay dûúái têëm bẫng
“Cêëm ht thëc”.
Chùỉc hùèn bẩn cho lâ Charles Schwab sệ chó ngay vâo têëm
bẫng vâ nối: “Cấc anh khưng biïët àổc â?”.
Nhûng khưng, àố khưng phẫi lâ cấch lâm ca bêåc thêìy
trong ûáng xûã.
Ưng Schwab àậ trô chuån vúái hổ mưåt cấch thên thiïån vâ
khưng hïì nhùỉc àïën mưåt tûâ nâo vïì viïåc hổ àậ ht thëc
ngay dûúái têëm bẫng “Cêëm ht thëc”.
Cëi cng, ưng àûa cho hổ mưåt vâi àiïëu xò gâ vâ nhấy
mùỉt: “Tưi sệ àấnh giấ cao nïëu nhû cấc cêåu ht thëc úã
bïn ngoâi”.

23


Àố lâ têët cẫ nhûäng gò ưng êëy nối. Nhûäng ngûúâi àân ưng
kia àậ hiïíu rùçng mònh àang phẩm låt, hổ phc ưng búãi
vò ưng àậ khưng hẩ nhc hổ. Ưng àậ cû xûã tûã tïë vúái hổ vâ
túái lûúåt hổ cng mën cû xûã tûã tïë vúái ưng.

– DALE CARNEGIE

Fred Wilpon lâ ch tõch àưåi bống chây New York Mets. Mưåt
bíi trûa nổ, Wilpon dêỵn àưåi bống hổc sinh àïën sên vêån àưång
Shea. Ưng àïí bổn trễ àûáng àùçng sau khu vûåc phất bống vâ
dêỵn chng vâo phông têåp trung qua mưåt con àûúâng nhỗ dêỵn
àïën cêu lẩc bưå. Cëi chuën tham quan, Wilpon mën dùỉt bổn
trễ vâo sên têåp, núi dânh cho cấc cêìu th khúãi àưång.
Nhûng ngay trûúác cưíng sên têåp, mưåt ngûúâi mùåc àưìng phc
bẫo vïå ngùn hổ lẩi vâ nối vúái Wilpon “Sên khưng múã cho ngûúâi
ngoâi vâo”. Têët nhiïn anh ta khưng hïì biïët Wilpon lâ ai. “Tưi
xin lưỵi nhûng ưng vâ bổn trễ khưng thïí vâo àêy àûúåc”.
Bêëy giúâ, Fred Wilpon chùỉc chùỉn cố à thêím quìn àïí cố thïí
lâm nhûäng gò mâ ưng ta mën ngay lc àố. Ưng àậ cố thïí trấch
mùỉng ngûúâi bẫo vïå tưåi nghiïåp vò àậ khưng nhêån ra mưåt ngûúâi
quan trổng nhû ưng. Vâ àïí gêy êën tûúång mẩnh mệ, Wilpon cố
thïí rt ra ngay giêëy phếp an ninh cao cêëp ca mònh vâ chûáng
minh cho bổn trễ àang múã to mùỉt rùçng ưng cố “trổng lûúång”
nhû thïë nâo tẩi Shea.
Wilpon àậ khưng lâm cẫ hai àiïìu trïn. Ưng dêỵn hổc sinh qua
phđa bïn kia xa hún ca sên vêån àưång vâ àûa chng túái sên
khúãi àưång bùçng mưåt cưíng khấc.
Tẩi sao ưng phẫi lâm àiïìu àố? Wilpon khưng hïì mën lâm
cho ngûúâi bẫo vïå cẫm thêëy lng tng. Thêåt ra anh ta chó lâm

24


cưng viïåc ca mònh vâ àậ lâm rêët tưët. Sau bíi chiïìu hưm àố,
Wilpon àậ gûãi mưåt lúâi nhùỉn viïët tay àïí cẫm ún ngûúâi bẫo vïå vò
àậ thïí hiïån sûå quan têm ca mònh àưëi vúái cưng viïåc.
Nïëu Wilpon lûåa chổn cấch la hết hay cẫi vậ, ngûúâi bẫo vïå
rưët cåc sệ cẫm thêëy khố chõu vâ chùỉc rùçng cưng viïåc ca anh
ta sệ gấnh lêëy hêåu quẫ. Cấch ûáng xûã tinh tïë ca ưng Wilpon
mang lẩi nhiïìu nghơa. Vâ chùỉc rùçng ngûúâi bẫo vïå sệ nhêån ra
ưng lêìn túái khi hai ngûúâi gùåp mùåt.
Fred Wilpon lâ mưåt nhâ lậnh àẩo khưng chó vò chûác v mâ
ưng àang nùỉm giûä hay mûác lûúng mâ ưng kiïëm àûúåc. Àiïìu khiïën
ưng trúã thânh ngûúâi lậnh àẩo ca mổi ngûúâi chđnh lâ ưng hổc
àûúåc cấch giao tiïëp nhû thïë nâo.
Trûúác kia, giúái kinh doanh khưng nghơ àïën nghơa thûåc sûå
ca tûâ “lậnh àẩo”. Ưng ch lâ ưng ch vâ ưng ta phẫi cố trấch
nhiïåm. Chêëm hïët. Khưng cố gò àïí bân cậi.
Nhûäng cưng ty “àûúåc vêån hânh hiïåu quẫ” – khưng ai nối
nhûäng cưng ty “àûúåc lậnh àẩo hiïåu quẫ” cẫ – lâ nhûäng cưng ty
ch ëu hoẩt àưång theo kiïíu qn àưåi. Cấc chó thõ àûúåc truìn
tûâ trïn xëng qua cấc cêëp bêåc.
Cấc bẩn cố nhúá nhên vêåt ngâi Dithers trong mêíu chuån hâi
Blondie khưng? “BUM-STEAD!” ưng ta hết lïn vâ nhû mưåt ch
chố nhỗ hoẫng súå, anh châng Dagwood chẩy cëng cìng vâo
phông lâm viïåc ca ưng ch. Trong nhiïìu nùm, thûåc tïë cố rêët
nhiïìu cấc cưng ty hoẩt àưång theo kiïíu nhû vêåy. Nhûäng cưng
ty khưng hoẩt àưång theo kiïíu nhûäng trung àưåi thò d cấch nâo
cng khố hoẩt àưång. Chng vêỵn cûá tâ tâ, qín quanh, an toân
vúái võ trđ nhỗ nhoi trïn thõ trûúâng, cấi võ trđ mâ chùèng mêëy khi
gùåp thûã thấch. Kïët quẫ lâ “Nïëu khưng cố gò sai, tẩi sao phẫi sûãa?”

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×