Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

Tiết 78 Tiếng việt:

SO SÁNH
I- Mục tiêu cần đạt
Qua bài giúp hs nắm được .
1.Kiến thức :
- Nắm được khái niệm và cấu tạo của so sánh
2. Kỹ năng :
- Biết cách quan sát sự giống nhau giữa các sự vật để tạo ra ngôn ngữ so sánh
đúng tiến đến tạo sự so sánh hay.
- Rèn KN giao tiếp, KN tự nhận thức…
3. Thái độ: Giỏo dục thái độ sử dụng vốn từ Tiếng Việt.
II- Chuẩn bị:
- GV: Giỏo ỏn, sgk - sgv - tài liệu tham khảo - bảng phụ
- HS: sgk - vở ghi - đọc trước bài
III- Tiến trình tổ chức các hoạt động: (5p)
1. Kiểm tra bài cũ:
? Phó từ là gì? có mấy loại phó từ? đặt 1 câu và chỉ ra phó từ trong câu em đặt?
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động của thầy


Hoạt động của trò

Kiến thức cần đạt

Hoat động 1: HDHS tìm hiểu khái niệm so sánh. (7p)


- Giáo viên treo bảng
phụ BT1/24

- Quan sát bài tập trên
bảng phụ

- Gọi hs đọc nội dung,
y/c của bài tập.

- Thực hiện

? Tìm cụm từ ⇒ h/ả so
sánh

- Suy nghĩ - trả lời

- Giữa chúng có những
? So sánh như vậy để điểm giống nhau nhất
định.
làm gì?

- Gv chốt ý
- Gọi hs đọc ghi
nhớ/24

1. Vớ dụ 1;
*) Nhận xột:
a, Trẻ em như búp trên cành

? Vì sao có thể so sánh
như vậy?

? So sánh là gì?

I- So sánh là gì?

- Nổi bật cảm nhận của
người viết, người nói về
sự vật..

b, Rừng đước dựng lên cao
ngất như hai dãy trường thành
vô tận.

2. Vớ dụ 2:
*) NHận xột:

- Suy nghĩ - trả lời
- Lắng nghe
- Đọc ghi nhớ sgk/24
* Ghi nhớ1: sgk/24

Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu cấu tạo của so sánh. (13p)
- Cho hs thảo luận
nhóm BT1/24

- Các nhóm thảo luận trình bày ý kiến
- Các nhóm bạn bổ xung

- Gv chốt ý - đưa đáp

II- Cấu tạo của phép so sánh
1. Mụ hỡnh phộp so sỏnh.


án
? Phép so sánh có cấu
tạo đầy đủ gồm mấy
phần?

- Quan sát - đối chiếu

- 4 phần

? Tìm các từ so sánh (là, như là, y như, giống
như, tựa như, bao nhiêu,
mà em biết
bấy nhiêu)

Vế A
sự
vật
được
so
sánh

Phản
diện
so
sánh

trẻ
em

rừng
đước

- Đọc nội dung BT3/25
- Gọi hs đọc nội dung
BT3/25

Từ
s2

Vế B
sv
dùng
để so
sánh

Như Búp
trên
Như cành

Dựng
lên
cao
ngất

Hai
dãy
trường
thành
vô tận

2. Tỡm hiểu cấu tạo phộp
so sỏnh.
a, Vắng mặt từ ngữ chỉ
phương tiện so sánh, từ so
sánh

? Cấu tạo của phép so - Các nhóm bàn thực hiện
→ báo cáo kết quả
sánh trong BT có gì
b, Từ so sánh và vế B được
đặc biệt?
đảo lên trước vế A
(cho thảo luận nhóm
bàn)
? Mô hình cấu tạo
phép so sánh gồm
mấy phần? Trong thực

- Suy nghĩ - trả lời


tế có sự thay đổi nào
không?
- Gv chốt ý.

- Lắng nghe

- Gọi hs đọc ghi nhớ

* Ghi nhớ2: sgk/25

- Đọc ghi nhớ
Hoạt động 4: HDHS luyện tập (15p)

- Cho hs hoạt động
theo nhóm BT1/25

- Các nhóm thực hiện
- Trình bày

- Gv nhận xét - chốt ý

III- Luyện tập:
Bài tập 1/25
a, Thầy thuốc như mẹ hiền

- Lên bảng làm BT
- Dưới lớp làm vào vở
- Nhận xét

b, Sông ngòi, kênh rạch giăng
chi chít như mạng nhện
c, Chúng chỉ là hòn đá tảng
trên trời
Chúng em chuột nhắt cứ đòi
lung lay.

Bài tập 2/26
- Khoẻ như voi (hùm, trâu)
- Gọi 4 em lên bảng
làm BT2

- Đen như cột nhà cháy
- Trắng như tuyết

- Nhận xét chung

- Cao như núi (cây sào, cột
nhà cháy)


3. Củng cố: (3p)? So sánh là gì? cấu tạo của phép so sánh gồm mấy phần? Có tác
dụng gì?
4. Dặ dò: (2p) - Về nhà làm BT3
- Xem bài so sánh, quan sát, tưởng tượng trong văn miêu tả.
__________________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×