Tải bản đầy đủ

VƯƠN ĐẾN SỰ HOÀN THIỆN


Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.


VÛÚN ÀÏËN SÛÅ
HOAÂN THIÏÅN
BETTER THAN GOOD


BETTER THAN GOOD
Second Revised Edition
“25th Anniversary Edition”
Copyright © 1975, 1977, 2000 by Zig Ziglar
First published in the United States of America
by Pelican Publishing Company, Inc.
Vietnamese Edition © 2008 by First News - Tri Viet.

Published by arrangement with Pelican Publishing Company, Inc.

BETTER THAN GOOD
VÛÚN ÀÏËN SÛÅ HOÂN THIÏÅN
Cưng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ
phất hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp
àưìng chuín giao bẫn quìn vúái Pelican Publishing
Company, Inc.
Bêët cûá sûå sao chếp, trđch dêỵn nâo khưng àûúåc sûå àưìng
ca First News vâ Pelican Publishing àïìu lâ bêët húåp
phấp vâ vi phẩm Låt Xët bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn
quìn Qëc tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn quìn Súã hûäu
Trđ tụå Berne.
CƯNG TY VÙN HOA
Á SAN
Á G TAO
Å TRĐ VIÏT
Å - FIRST NEWS

11HNguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP. Hưì Chđ Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: www.firstnews.com.vn


Zig Ziglar

VN ẽậN
S HOAN
THIẽN
BETTER THAN GOOD
25th Anniversary Edition
Biùn dừch:
Viùồt Khỷỳng Hỷọu Nam Vỷỳng Long

FIRST NEWS
NHA XUấậT BAN TRE


TƯI

TIN RÙÇNG

Bẩn sệ cố mổi thûá bẩn mën trïn àúâi
Nïëu bẩn sùén lông gip ngûúâi khấc àẩt àûúåc àiïìu hổ mën.

TƯI

TIN RÙÇNG

Con ngûúâi àûúåc sinh ra àïí vûún àïën Sûå Toân Thiïån
Hổ àậ àûúåc ph cho khẫ nùng thânh cưng
Vâ àûúåc ban tùång Nhûäng Hẩt Mêìm ca Sûå Vơ Àẩi.

4


LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU NHÊN DÕP LÊÌN XËT
BẪN MÚÁI BETTER THAN GOOD

L

do quan trổng nhêët khiïën tưi quët àõnh sûãa àưíi
bưí sung quín sấch nây lâ vò tưi tin rùçng mònh cố thïí lâm
cho nố hûäu đch hún vâ giấ trõ hún nûäa. Thêåt lông mâ nối,
cấc tấc giẫ vâ nhiïìu nhâ xët bẫn thûúâng rêët cên nhùỉc
trong viïåc chónh l mưåt tấc phêím àang bấn chẩy vâ cố
têìm ẫnh hûúãng lúán nhû SEE YOU AT THE TOP, mưåt
cën sấch àậ àûúåc dõch ra rêët nhiïìu thûá tiïëng vâ àậ in àïën
lêìn thûá 58 vúái gêìn 2 triïåu bẫn bấn ra trïn toân thïë giúái. 25
nùm sau lêìn xët bẫn àêìu tiïn, chng tưi vêỵn côn bấn ra
hâng ngân bẫn in bòa cûáng mưỵi nùm. Vò vêåy, àưëi vúái tưi
àố lâ mưåt quët àõnh àêìy khố khùn, rêët mẩo hiïím, nhûng
thêåt sûå cêìn thiïët vò lúåi đch ca bẩn àổc.
Thûá àïën, mưåt sưë thưng tin theo thúâi gian àậ trúã nïn
lẩc hêåu vâ tưi quët àõnh cùỉt bỗ úã mưåt sưë chûúng.
Vâ, xết trong mưëi tûúng quan giûäa cấc chûúng, tưi
thêëy cêìn sùỉp xïëp lẩi mưåt sưë nưåi dung àïí àưåc giẫ dïỵ tiïëp
5


SEE

YOU

AT

THE

TOP

thu hún vâ đt gêy tranh cậi hún, nhêët lâ khi àïì cêåp àïën cấc
vêën àïì vïì mưëi quan hïå vúå – chưìng.
Cëi cng, mưåt trong sưë cấc vđ d úã phêìn cấc mc
tiïu (goals) àậ khưng côn àng nûäa vâ tưi thêëy cêìn phẫi
sûãa àưíi vđ d àố.
Àố lâ têët cẫ nhûäng l do SEE YOU AT THE TOP
àûúåc sûãa àưíi bưí sung trong lêìn tấi bẫn nây.
Th thêåt vúái cấc bẩn rùçng, gêìn àêy tưi đt diïỵn thuët
hún nhûng viïët nhiïìu hún vâ chng tưi têåp trung tưí chûác
cấc khốa hổc ngay tẩi cưng ty. Hiïån mưåt nùm tưi chó côn
“lui túái” vúái khoẫng 50 cưng ty vâ cố khoẫng 45 bíi nối
chuån hổc àûúâng vâo cấc ngây Ch nhêåt. Nhiïìu bẩn hỗi
khi nâo tưi nghó hûu, thêåm chđ cố bẩn côn nối rùçng hổ
nghe nối tưi àậ vïì hûu, vâ cêu trẫ lúâi ca tưi vêỵn ln ln
lâ: “Bẩn nghe nhêìm rưìi. Lệ ra bẩn phẫi nghe lâ tưi àậ
àûúåc tiïëp thïm “lûãa”(1) múái àng!”. Tưi khưng phẫi lâ
ngûúâi ài tòm sûå dïỵ dâng, lâ kễ dïỵ bng xi, dïỵ cêm nđn,
chûâng nâo tưi côn àûúåc giao trổng trấch nây. Sûå thêåt lâ,
tưi chó àang hêm nống mưỵi ngây bêìu nhiïåt huët ca
mònh mâ thưi. Tưi thûåc sûå tòm thêëy niïìm vui lúán hún, cố
nhiïìu viïåc àïí lâm hún vâ phêën khđch chûa tûâng cố vúái
nhûäng gò mònh àang lâm. Tưi khưng thêëy đch lúåi gò nïëu
ngûâng nhûäng cưng viïåc mònh vêỵn vư cng u thđch nây;
àùåc biïåt lâ khi àổc nhûäng bûác thû ca àưåc giẫ gûãi àïën,
khiïën tưi nhêån ra rùçng mònh vêỵn côn quan trổng àưëi vúái
rêët nhiïìu ngûúâi.
(1) Ngun vùn: refired. Tấc giẫ chúi chûä: Retired (nghó hûu) - refired (tiïëp thïm lûãa).

6


H Ể N B Ẩ N T R Ï N À Ĩ N H T H A Â N H C Ư N G

Vïì gia àònh, Tốc Àỗ(2) vâ tưi vûâa k niïåm 53 nùm ngây
cûúái vâo nùm ngoấi (1999). Chng tưi cố 4 àûáa con, 7 àûáa
chấu vâ têët cẫ chng tưi àïìu sưëng riïng. Con gấi lúán ca
tưi, Jean Suzanne Ziglar Witmeyer, àậ vïì vúái Cha vâo
ma hê nùm 1995, àïí lẩi trong lông chng tưi mưåt khoẫng
trưëng vư cng lúán. Nhûng àiïìu àố câng lâm cho chng tưi
gêìn gi nhau hún nûäa vâ niïìm tin ca chng tưi câng vûäng
mẩnh hún.
Tốc Àỗ vâ tưi thûúâng ài àố àêy vâ dânh thúâi gian cho
nhau nhiïìu hún bao giúâ hïët. Àưi khi tưi tûå hỗi rùçng lâm
sao mâ mònh àûúåc ban cho mưåt gia àònh àấng u nhû
thïë, bùỉt àêìu tûâ ngûúâi bẩn àúâi tuåt vúâi mâ Cha àậ tùång
cho tưi vâo nùm 1946. Chng tưi ngây câng u nhau
hún, têm tònh vúái nhau nhiïìu hún, cng nhau lâm nhiïìu
viïåc hún vâ tòm thêëy nhiïìu niïìm vui hún bao giúâ hïët. Quẫ
thêåt Cha lâ àêëng tưët lânh vư cng.
- Zig Ziglar
Dallas, Texas
Thấng 03/2000

(2) Zig Ziglar thđch gổi u vúå mònh lâ Redhead, tïn riïng ca bâ lâ Jean. Tđnh àïën nay
(2008), hổ cûúái nhau àậ àûúåc 62 nùm. Bẩn àang cêìm trïn tay êën bẫn See You At The Top
nùm 2000.

7ÀOẨN KÏËT

uẫ lâ khưng bònh thûúâng khi mưåt quín sấch bùỉt
àêìu bùçng àoẩn kïët, nhûng tưi mën nối ngay
rùçng àêy lâ mưåt cën sấch “khấc thûúâng”. Nố àûúåc viïët cho
chđnh bẩn, gia àònh bẩn vâ tûúng lai ca bẩn. Nố gip bẩn
NHÊÅN àûúåc nhiïìu hún tûâ hổ, tûâ tûúng lai ca bẩn bùçng
viïåc bẩn CHO ài nhiïìu hún. Chng tưi tin rùçng àêy lâ
“àoẩn kïët”, hay chđ đt cng lâ sûå bùỉt àêìu cho àoẩn kïët ca
lưëi suy nghơ, hânh àưång vâ phẫn ûáng tiïu cûåc; sûå kïët thc
ca tû tûúãng ch bẩi vâ sûå cn nht chđ; sûå kïët thc ca
nghơ rùçng mònh khưng bao giúâ àûúåc àïìn b xûáng àấng;
sûå kïët thc, khưng côn bõ ẫnh hûúãng búãi nhûäng con ngûúâi
chó biïët sưëng nhỗ nhen, đch k, têìm thûúâng. Nối tốm lẩi,
àưëi vúái bẩn, àố lâ sûå chêëm dûát ca cùn bïånh nguy hiïím
nhêët trïn àúâi: bïånh “vư cẫm” trûúác mổi biïën chuín ca
cåc sưëng.

Q

Àng vêåy, bẩn àûúåc sinh ra àïí chiïën thùỉng!

9


Zig vaâ Redhead


Lúâi nối àêìu

K

hi àổc SEE YOU AT THE TOP, chùỉc chùỉn bẩn
sệ nhêån ra sûå khấc biïåt ca nố. Àố khưng chó lâ sûå khấc
biïåt trong cẫm nhêån mâ ngay cẫ trong cấch trònh bây vâ
diïỵn àẩt. Chùèng hẩn àïí tùng thïm sûå hûng phêën cho bẩn,
tưi thûúâng chên vâo mưåt cêu nâo àố trong sưë hún 800 cêu
nối àa, vđ d, nhûäng cêu nối loẩi suy hóåc mưåt cm tûâ cố
sûác kđch hoẩt nùng lûúång àïí khiïën bẩn phẫi ngûâng lẩi vâ
àổc lẩi lêìn nûäa àiïìu vûâa àûúåc àïì cêåp. Têët cẫ chó nhùçm mưåt
mc àđch duy nhêët lâ gip bẩn nùỉm thêåt chùỉc vêën àïì. Tưi
cng sệ nhêën mẩnh àïën ch àïì “khấc biïåt”, vò tưi ln tin
rùçng bẩn sệ cố têët cẫ mổi thûá bẩn mën trïn àúâi nïëu bẩn
sùén lông gip ngûúâi khấc àẩt àûúåc àiïìu hổ mën.
Tưi khưng ch têm viïët ra mưåt cën sấch “khấc biïåt”
àïí ghi dêëu êën ca riïng tưi, mâ tưi mën àêy lâ cën sấch
mang lẩi hiïåu quẫ vâ sûå khấc biïåt cho chđnh bẩn. Sûå khấc
biïåt nây tiïën hốa theo tiïën trònh giẫng dẩy ca tưi. Qua
thúâi gian, tưi àậ tûâng cố hún 3.000 lêìn thuët trònh vïì
“Biscuits, Fleas and Pump Handles”(3), lâ tûåa ban àêìu ca
(3) Tẩm dõch: Bấnh quy, Bổ chết vâ Tay búm.

11


SEE

YOU

AT

THE

TOP

quín sấch nây. Vâo thúâi gian àêìu, tâi liïåu thuët trònh chó
à àïí nối trong 45 pht. Dêìn dêìn bíi nối chuån 45
pht êëy àûúåc múã rưång theo chiïìu dâi ca quín sấch. Àêy
lâ tâi liïåu chđnh àûúåc sûã dng cho cấc khốa hën luån “I
CAN”(4) tưí chûác trong cấc trûúâng hổc vâ nhâ thúâ, cng
nhû khốa hổc ba ngây cố tïn gổi “BORN TO WIN”(5)
àûúåc tưi giẫng hai lêìn trong nùm tẩi Dallas, Texas.
Cố nhiïìu ch àïì àûúåc àïì cêåp trong sấch, nhûng tưi
thiïët tha mong mën chia sễ vúái cấc bẩn nhûäng cẫm
nhêån ca riïng tưi vïì lông tin, tònh u, tinh thêìn lẩc quan,
vâ lông nhiïåt tònh. Àiïìu nây rêët quan trổng vò nhiïìu ngûúâi
hiïån vêỵn lêỵn lưån giûäa thêåt – giẫ trong niïìm tin vâ tònh
u, rùçng thêåt lâ “phûác tẩp” khi phẫi bây tỗ cẫm giấc thêåt
vâ thïí hiïån lông nhiïåt tònh thûåc sûå trong bêët cûá cưng viïåc,
hoân cẫnh nâo.
SEE YOU AT THE TOP lâ mưåt lệ sưëng, tuy nhiïn nố
cng chûáa àûång mưåt cht l thuët. Nhûäng tûúãng vâ bđ
quët trong quín sấch nây àûúåc rt ra tûâ kinh nghiïåm
sưëng vâ thûåc tïë kinh doanh ca nhûäng con ngûúâi tûâ
thûúâng dên cho àïën cấc nhâ lậnh àẩo cưng ty hâng àêìu
thïë giúái. Vò thïë, àổc cën sấch nây lâ bẩn àang hổc hỗi àïí
phất triïín bẫn thên tûâ nhûäng thûåc tïë àậ àûúåc kiïím chûáng
chûá khưng phẫi qua l thuët sng. Hổc qua kinh
nghiïåm ca chđnh mònh sệ lâm bẩn mêët nhiïìu thúâi giúâ,
tiïìn bẩc vâ cưng sûác hún. Tưi tin chùỉc rùçng nïëu tưi cố
(4) I CAN: Tïn mưåt hưåi thẫo ca Tưí chûác Zig Ziglar. Tẩm dõch: Tưi cố thïí.
(5) BORN TO WIN: Tïn mưåt khốa hën luån ca Tưí chûác Zig Ziglar. Tẩm dõch: Sinh ra àïí
Chiïën thùỉng.

12


H Ể N B Ẩ N T R Ï N À Ĩ N H T H A Â N H C Ư N G

àûúåc mưåt quín sấch nhû thïë nây khi bûúác chên vâo àúâi
thò tưi côn tiïën nhanh hún vâ xa hún nûäa. Têët nhiïn, tưi
mûâng lâ bẩn may mùỉn hún tưi, bẩn cố àiïìu kiïån àïí tiïëp
cêån mưåt quín sấch mâ tấc giẫ ca nố àậ bỗ ra hún 2.000
giúâ àïí chùỉt lổc tûâng cêu chûä vâ viïët ra.
Hy vổng rùçng cng nhû nhiïìu àưåc giẫ khấc ca SEE
YOU AT THE TOP, bẩn cng sệ àưìng rùçng àêy lâ mưåt
cën sấch khưng bao giúâ cố thïí àổc xong. Hậy cêìm sấch
lïn, múã nố ra vâ àổc bêët cûá trang nâo, chûúng nâo bẩn
thđch àïí nhêm nhi, àïí thûúãng thûác, àïí chiïm nghiïåm vâ
àïí ấp dng vâo cåc sưëng nhùçm thay àưíi cåc àúâi bẩn.
Nïëu bẩn lâm nhû thïë, tưi khưng ngêìn ngẩi nối vúái bẩn
rùçng: Hển gùåp bẩn trïn àónh thânh cưng!

SÛÅ THÊÅT LÂ:
Chûúáng ngẩi trûúác mùåt hay sau lûng chng ta
thêåt nhỗ bế so vúái chûúáng ngẩi nùçm bïn trong con
ngûúâi chng ta.
- Ralph Waldo Emerson
VÂ:
Bẩn lâ ngûúâi duy nhêët biïët rộ vâ sûã dng tưët nhêët
khẫ nùng ca mònh. Àố lâ mưåt trấch nhiïåm lúán ca
mưỵi chng ta.

13PHÊÌN MƯÅT

NÊËC THANG
ÀÊÌU TIÏN
Mc tiïu:
I.

Múã mang trđ tụå, khúi gúåi ốc tûúãng tûúång vâ khẫ
nùng sấng tẩo, kđch thđch quấ trònh tû duy. Khúi
dêåy bẫn tđnh hiïëu k ca con ngûúâi vâ hònh thânh
quan àiïím khưng chêëp nhêån hiïån tẩi.

II.

Nhêån biïët cấc mc tiïu cåc sưëng, tûâ àố lêåp ra kïë
hoẩch hânh àưång c thïí.

III. Àấnh thûác “gậ khưíng lưì” àang ng n trong bẩn.
IV. Phất hiïån vâ khùỉc phc nhûäng àiïím ëu ca bẫn
thên.

15CHÛÚNG 1

MƯÅT CÅC SƯËNG
“TƯËT ÀỂP HÚN”

CHUËN BAY ÀI BOSTON LC 2 GIÚÂ 20 PHT

John Jones hiïån àang úã New York. Anh àang trïn
àûúâng ra phi trûúâng àïí bay àïën Boston. Vêỵn côn thúâi gian
trûúác khi àïën giúâ lïn mấy bay, anh lang thang trong phông
chúâ vâ dûâng lẩi bïn mưåt chiïëc cên àiïån tûã. Sau mưåt thoấng
chêìn chûâ, anh bûúác lïn, cho vâo àố mưåt àưìng xu, thïë lâ mưåt
mêíu giêëy chòa ra trûúác mùåt anh vúái dông chûä: “Xin châo John
Jones! Bẩn cên nùång 60kg, bẩn àang àúåi chuën bay 2 giúâ 20
pht ài Boston”. John vư cng ngẩc nhiïn khi thêëy mổi
thưng tin chiïëc cên àûa ra àïìu rêët chđnh xấc. Anh quët àõnh
thûã lẩi vâ cho vâo àố mưåt àưìng xu nûäa, mưåt mêíu giêëy khấc
chòa ra: “Rêët vui àûúåc gùåp lẩi John Jones! Bẩn vêỵn cên nùång
60kg, bẩn vêỵn àang chúâ chuën bay 2 giúâ 20 pht ài
Boston”. Anh vư cng thùỉc mùỉc vâ cho rùçng mònh àậ bõ lûâa
nïn quët àõnh “chúi khùm” lẩi kễ bây trô mưåt vưë. Anh liïìn
vâo phông vïå sinh, thay qìn ấo, rưìi quay lẩi vâ bûúác lïn
chiïëc cên, cho vâo àố mưåt àưìng xu khấc, mưåt mêíu giêëy khấc
17


SEE

YOU

AT

THE

TOP

tûác thò chòa ra: “Rêët vui àûúåc gùåp lẩi John Jones! Bẩn vêỵn cên
nùång 60kg, nhûng bẩn àậ lúä chuën bay ài Boston lc 2 giúâ
20 pht!”.
Tưi viïët quín sấch nây dânh tùång nhûäng ngûúâi “àậ lúä
chuën bay ài Boston lc 2 giúâ 20 pht”, hóåc vò mưåt l do
nâo àố àậ “rúâi mấy bay” trûúác khi chuën bay àïën àđch. Nối
cấch khấc, nố dânh cho nhûäng ngûúâi chùèng may àậ bỗ lúä
mưåt cåc sưëng “tưët àểp hún”. Tưi viïët ra nố vúái mong mën
gip bẩn àẩt àûúåc nhûäng àiïìu mâ bẩn xûáng àấng àûúåc
hûúãng vâ hoân toân cố khẫ nùng vûún túái.
Tûâng cêu tûâng chûä àïìu àûúåc chổn lổc cêín thêån, mưỵi
quan àiïím hay tûúãng àïìu àûúåc xem xết vâ cên nhùỉc k
câng dûúái mổi gốc àưå. Tưi cưë tònh gieo vâo nhûäng dông chûä
àêìu tiïn vư sưë hẩt mêìm hy vổng, thânh cưng, hẩnh phc,
niïìm tin vâ sûå say mï. ÚÃ nhûäng phêìn tiïëp theo, tưi ln “tûúái
nûúác” vâ “bốn phên” cho chng, cố lc tưi côn ûúm trưìng
thïm nhûäng hẩt mêìm khấc nûäa. Kïët thc cën sấch chđnh lâ
ma thu hoẩch. Tuy nhiïn kïët quẫ thu àûúåc nhiïìu hay đt côn
ty thåc vâo mûác àưå bẩn thûåc hânh thưng àiïåp mâ cën
sấch mën chuín tẫi.
Dng lưëi vùn àâm thoẩi àïí bẩn cẫm thêëy thoẫi mấi nhû
chng ta àang trô chuån riïng vúái nhau vïì con ngûúâi vâ
tûúng lai ca bẩn, tưi hy vổng bẩn sệ àốn nhêån vâ thêëu hiïíu
nghơa cng nhû têìm quan trổng ca mưåt thấi àưå sưëng tđch
cûåc. Sûác mẩnh ca niïìm tin lâ ëu tưë quan trổng nhêët àïí
chuín biïën suy nghơ tđch cûåc thânh hânh àưång tđch cûåc. Vâ
búãi vò con ngûúâi ln sưëng trong mưåt khưng gian ba chiïìu,
18


H Ể N B Ẩ N T R Ï N À Ĩ N H T H A Â N H C Ư N G

bao gưìm thïë giúái vêåt chêët, thïë giúái tinh thêìn vâ thïë giúái têm
linh, nïn tưi mën àïì cêåp àïën cẫ ba phûúng diïån êëy trong
quín sấch nây. Àêy chđnh lâ con àûúâng duy nhêët àûa bẩn
àïën thânh cưng, mưåt thânh cưng thûåc sûå vúái àêìy à nghơa
ca nố.
SÛÁC MẨNH CA NGƯN TÛÂ
Bẩn àậ tûâng àổc qua bâi Diïỵn vùn Gettysburg hay Bẫn
Tun ngưn Nhên quìn ca Tưíng thưëng Abraham Lincohn,
hóåc bâi Thấnh Võnh (Cûåu ûúác) sưë 23 chûa? Cấc tấc phêím
nây chó gưìm toân tûâ ngûä – nhûng àố lâ nhûäng tûâ ngûä àậ lâm
thay àưíi vêån mïånh ca cẫ mưåt àêët nûúác, xoay chiïìu lõch sûã
vâ sinh mẩng ca hâng triïåu con ngûúâi.
Tưi côn nhúá trong mưåt cẫnh quay ca bưå phim A Man
Called Peter cấch àêy vâi nùm, khi cẫnh quay võ linh mc
Peter Marshall thuët giẫng vïì tđn ngûúäng vâ lông tin kïët
thc, cẫ nhốm lâm phim, trong àố cố nûä diïỵn viïn Marjorie
Rambeau, àậ àûáng dêåy vâ cng chẩy lïn chc mûâng nam
diïỵn viïn nổ vò phêìn thïí hiïån xët thêìn ca anh. Xin tiïët lưå
vúái bẩn rùçng cho àïën lc àố, Marjorie khưng thïí cêët nưíi mưåt
bûúác chên vò v tai nẩn xe cưå trûúác àố mưåt nùm. Nhûng k
lẩ thay, cư àậ tin vâo thưng àiïåp do nam diïỵn viïn êëy truìn
àẩt qua bâi giẫng vâ àậ àûáng dêåy, àậ bûúác ài nhû chûa hïì cố
mưåt thûúng tưín nâo.
Tưi khưng mën ấm chó rùçng nhûäng tûâ ngûä trong cën
sấch nây cng cố sûác mẩnh thay àưíi cẫ thïë giúái, nhûng tưi
tin rùçng triïët l mâ nố chûáa àûång sệ tẩo ra mưåt khấc biïåt lúán
19


SEE

YOU

AT

THE

TOP

àưëi vúái bẩn. Rêët nhiïìu ngûúâi àậ thûâa nhêån rùçng khấi niïåm
“Sinh ra àïí Chiïën thùỉng” sệ phất huy tấc dng tưët khi bẩn
àưìng hânh vúái nố.
Nâo, bêy giúâ chng ta hậy nhòn vâo hònh vệ dûúái àêy,
bẩn nhòn thêëy bao nhiïu hònh vng?

Nïëu trẫ lúâi lâ 16, bẩn cố rêët nhiïìu àưìng minh. Nïëu lâ 17,
bẩn thåc nhốm chổn lổc hún mưåt cht. Trûúác khi xem trang
bïn, bẩn thûã nhòn lẩi hònh vệ mưåt lêìn nûäa xem sao?
Vâ bêy giúâ, hậy nhòn sang trang bïn.

20


H EÅ N B AÅ N T R Ï N À Ó N H T H A Â N H C Ö N G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19
22

18

23

24

25

26

20

21

29

27

30

28

21


SEE

YOU

AT

THE

TOP

Bẩn thêëy khưng, cố têët cẫ 30 hònh vng! Vđ d nây
minh hổa cho hai khấi niïåm quan trổng. Thûá nhêët, mưåt cấi
nhòn sêu gip bẩn khấm phấ ra nhiïìu thûá hún. Thûá hai,
phêìn lúán chng ta àưi khi phẫi nhúâ ngûúâi khấc chó ra
nhûäng àiïìu hïët sûác hiïín nhiïn, vâ thûúâng hún nûäa lâ
nhûäng àiïìu khưng àûúåc hiïín nhiïn lùỉm.
Cën sấch nây sệ gip bẩn “àấnh thûác” con ngûúâi to lúán
hún, cố khẫ nùng hún trong bẩn. Tưi tin rùçng bẩn sệ gùåt hấi
àûúåc nhiïìu lúåi đch lúán qua quín sấch nây, vâ quan trổng
hún lâ, quín sấch nây sệ lúán mẩnh hún nhúâ bẩn.
KHI NHÛÄNG TÛÚÃNG NẪY SINH
Trong khi àổc, bẩn hậy xem nhû tưi àang ngưìi trô
chuån bïn bẩn. Thónh thoẫng tưi àùåt ra cho bẩn mưåt vâi cêu
hỗi thåc dẩng “Cố/Khưng” (Yes/No) vâ mong bẩn dûâng lẩi
àưi cht àïí suy nghơ vâ cên nhùỉc thêåt k trûúác khi trẫ lúâi.
Vâ, bẩn àûâng bêån têm àïën chuån mònh sệ àổc cën sấch
nây trong bao lêu mâ hậy ch xem nưåi dung cën sấch cố
khúi dêåy àiïìu gò trong bẩn hay khưng. Cố thïí lêìn àổc àêìu
tiïn sệ rêët nhanh, nhûng nhûäng lêìn àổc sau àố múái thûåc sûå
mang àïën cho bẩn ngìn cẫm hûáng múái mễ cng nhûäng
thưng àiïåp cố giấ trõ lúán trïn con àûúâng àẩt àïën mưåt cåc
sưëng tưët àểp hún.
Sệ thêåt tuåt vúâi nïëu àiïìu bẩn àổc àûúåc trong sấch hay
nghe àûúåc tûâ cấc bíi diïỵn thuët bêët chúåt lâm bẩn “vúä ra”
nhûäng tûúãng lúán. Vò thïë, tưi khun bẩn ln giûä bïn mònh
mưåt quín sưí nhỗ dânh àïí ghi chếp nhûäng tûúãng bêët chúåt
22


H Ể N B Ẩ N T R Ï N À Ĩ N H T H A Â N H C Ư N G

àố. Tưi cam àoan lâ khi àổc SEE YOU AT THE TOP, bẩn sệ
nẫy sinh rêët nhiïìu tûúãng vâ khi àố quín sưí nhỗ kia sệ trúã
nïn hûäu dng hún bao giúâ hïët. Chó khi nâo bẩn lûu lẩi nhûäng
tûúãng bêët chúåt àố, bẩn múái cố thïí vêån dng mổi giấc quan
àïí tiïëp nhêån nhûäng thưng tin múái mễ vâ têåp trung têm trđ tưët
hún. Chđnh cẫm giấc hûáng th nây sệ khiïën bẩn tin rùçng
mònh sệ nẫy sinh thïm nhiïìu tûúãng múái hún úã lêìn àổc thûá
hai, thûá ba...
Nâo, tưi àậ dânh sùén trang bïn cho bẩn. Hậy viïët vâo àố
ngay lêåp tûác nhûäng tûúãng mâ bẩn “vúä ra” trong khi àổc. Vâ
bẩn cûá thoẫi mấi àấnh dêëu, gẩch dûúái, viïët vâo lïì têët cẫ
nhûäng tûâ, cêu, àoẩn mâ bẩn thđch úã cën sấch nây. Àiïìu nây
rêët quan trổng vò khưng ai thưng minh àïën mûác cố thïí
nhúá hïët têët cẫ mổi thûá! Àưìng thúâi, lâm nhû thïë lâ bẩn àậ
biïën cën sấch nây thânh cën sấch “ca chng ta”, bẩn lâ
àưìng tấc giẫ vúái tưi. Bẩn hậy dng hai loẩi bt mâu àỗ vâ
xanh. Bt àỗ àïí ghi lẩi nhûäng tûúãng vâo Phêìn 1 – tûúãng
bêët chúåt “vúä ra”, bt xanh àïí ghi nhûäng tûúãng nẫy sinh úã
lêìn àổc thûá hai, thûá ba… Bẩn nïn ghi tûâ dûúái lïn, nhû tưi àậ
àấnh sưë 1 úã phêìn dûúái vâ sưë 2 úã phêìn trïn, àïí bẩn nhòn thêëy
mưåt cấch tûúång trûng rùçng cåc àúâi bẩn àậ chuín tûâ nhûäng
giúái hẩn àỗ dûúái àấy lïn nhûäng cung bêåc mâu xanh ngoẩn
mc nhû thïë nâo.

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×