Tải bản đầy đủ

Vì sao họ thành công?


Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.


VÒ SAO
HOÅ THAÂNH CÖNG ?


LEADERSHIP SECRETS OF THE WORLD’S
MOST SUCCESSFUL CEOS
by Eric Yaverbaum
ISBN: 0793180619
First published by Dearborn Trade Publishing
(Kaplan Publishing now)
A Kaplan Professional Company.
© 2006 by Eric Yaverbaum. All rights reserved.

Authorized translation as per agreement #754
dated of 08-06-2006.

VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG
Vietnamese Language Copyright © 2006 by First News - Tri Viet
Cưng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh
êën bẫn tiïëng Viïåt theo húåp àưìng chuín giao bẫn quìn vúái Nhâ
xët bẫn Kaplan, Hoa K.
Bêët cûá sûå sao chếp, trđch dêỵn nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First News
vâ Kaplan àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët bẫn Viïåt Nam,
Låt Bẫn quìn Qëc tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn quìn Súã hûäu Trđ tụå
Berne.

CƯNG TY VÙN HỐA SẤNG TẨO TRĐ VIÏÅT - FIRST NEWS
11H Nguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP. Hưì Chđ Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: www.firstnews.com.vn


ERIC YAVERBAUM

Về SAO
HO THANH CệNG ?
Leadership Secrets of the
Worlds Most Successful CEOs
Biùn dừch:
NGUYẽẻN TRUNG AN (MBA)
VNG BAO LONG

FIRST NEWS
NHA XUấậT BAN TRELÚÂI GIÚÁI THIÏåU

Trong kinh doanh, ai lâ ngûúâi thûåc sûå hiïíu rộ nhûäng phêím
chêët cêìn thiïët àïí trúã thânh mưåt nhâ lậnh àẩo hiïåu quẫ? Dơ nhiïn
àố chđnh lâ cấc Tưíng giấm àưëc thânh cưng nhêët trïn thïë giúái.


tûúãng viïët quín sấch nây xët hiïån trong àêìu tưi vâo mưåt
bíi ùn tưëi vúái mưåt nhốm Tưíng giấm àưëc vâ ưng Richard Grasso,
ngun Giấm àưëc Súã Giao dõch Chûáng khoấn New York. Cåc
trô chuån àậ lâm sấng tỗ nhiïìu kiïën thûác vư cng hûäu đch vïì
cấc phûúng phấp hïët sûác sấng tẩo vâ cûåc k àa dẩng àïí trúã
thânh mưåt nhâ lậnh àẩo xët sùỉc.
Trong quín sấch nây, chng ta sệ khấm phấ nhûäng bđ
quët lậnh àẩo hiïåu quẫ vâ thânh cưng qua lúâi kïí ca cấc CEO
trong cấc cåc phỗng vêën àưåc quìn. Hổ sệ tiïët lưå nhûäng chiïën
lûúåc, thấi àưå, hânh vi, triïët l vâ chiïën thåt mâ hổ àậ ấp dng
thânh cưng àïí àûa bẫn thên vâ tưí chûác ca mònh vûún lïn võ trđ
dêỵn àêìu.
Nhûng k nùng lậnh àẩo cố thïí hổc hỗi àûúåc hay khưng?
Hay àố chó lâ nùng khiïëu thiïn bêím ca tûâng ngûúâi? Theo Giấo
5


sû Garee Earnest ca Àẩi hổc Ohio, “k nùng lậnh àẩo khưng
phẫi lâ mưåt phêím chêët bêím sinh mâ nố cố thïí àûúåc phất triïín
thưng qua àâo tẩo”. Hiïån nay, nhiïìu chun gia khấc cng
khùèng àõnh àiïìu nây.
Theo Tẩp chđ Nghïì nghiïåp ca Wall Street, mưåt cåc khẫo sất
vïì Ch tõch vâ CEO ca 300 cưng ty cho thêëy chó cố khoẫng 40%
trong sưë hổ cố k nùng lậnh àẩo bêím sinh, 60% côn lẩi lâ nhúâ úã
kinh nghiïåm trong quấ trònh lâm viïåc. Nhûäng cåc nghiïn cûáu
khấc cng chó ra rùçng chđnh khẫ nùng nhêån biïët vâ àiïìu chónh
cẫm xc ca bẫn thên vâ ca nhûäng ngûúâi xung quanh àống gốp
àïën 80% vâo thânh cưng trong cưng tấc àiïìu hânh mưåt tưí chûác.
Nhû vêåy, ai trong chng ta cng cố tiïìm nùng lậnh àẩo.
Àïí tòm ra cấc bđ quët lậnh àẩo, chng tưi àậ phỗng vêën hún
100 CEO vúái ba cêu hỗi quan trổng:
1. K nùng lậnh àẩo hiïåu quẫ nhêët ca ưng (bâ) lâ gò?
2. Ưng (bâ) cố thïí àûa ra mưåt vâi vđ d àïí chûáng tỗ k nùng
àố gip gia tùng lúåi nhån, giânh thïm thõ phêìn hay àẩt
àûúåc mưåt mc tiïu quan trổng ca cưng ty?
3. Lâm thïë nâo àïí trúã thânh mưåt ngûúâi lậnh àẩo xët sùỉc?
Têìm quan trổng ca cấc k nùng lậnh àẩo trong kinh doanh
vâ nhu cêìu thưng tin vïì k nùng lậnh àẩo ngây câng àûúåc mổi
ngûúâi quan têm. Theo bẫn tin K nùng lậnh àẩo àiïìu hânh,
khoẫng 40% cấc têåp àoân lúán úã M cố hùèn mưåt chûúng trònh
àâo tẩo k nùng lậnh àẩo chđnh thûác cho riïng mònh. Nhûng
nghiïn cûáu ca Harris Poll khấm phấ ra rùçng chó cố mưåt phêìn ba
6


cấc nhâ lậnh àẩo cao cêëp nùçm trong 500 cưng ty hâng àêìu ca
M cẫm thêëy tin tûúãng vâo nùng lûåc lậnh àẩo ca thïë hïå sau.
Nhûäng xò-cùng-àan gêìn àêy trïn cấc phûúng tiïån truìn
thưng àẩi chng vïì Enron, WorldCom, Tyco, ImClone, Arthur
Anderson, Martha Stewart vâ Global Crossing lâ nhûäng cẫnh
bấo mẩnh mệ vïì cåc khng hoẫng k nùng lậnh àẩo hiïån thúâi
trong nïìn kinh tïë M. Trïn thûåc tïë, sưë lûúång cấc CEO bõ sa thẫi
vò ëu kếm àậ tùng àïën 130% trong vông sấu nùm qua. Rộ râng,
hâng ngân doanh nhên vâ nhên viïn trong cấc cưng ty nhû vêåy
àïìu cố thïí nhêån àûúåc nhûäng lúåi đch tûâ cấc chiïën lûúåc, tûúãng
lậnh àẩo vâ àiïìu hânh àûúåc chia sễ trong quín sấch nây.
Nïëu bẩn súã hûäu hay cố thïí nghơ ra mưåt bđ quët lậnh àẩo
àùåc biïåt hiïåu quẫ, chng tưi rêët mong cấc bẩn gúãi cho chng tưi
qua àõa chó eric@jerichopr.com àïí chng tưi cố thïí chia sễ vúái
àưåc giẫ trong cấc êën bẫn sau ca quín sấch nây. Têët nhiïn
cưng sûác ca cấc bẩn sệ àûúåc chng tưi àấp àïìn xûáng àấng!
- Eric Yaverbaum

7GENE A. ABBOTT
TƯÍNG GIẤM ÀƯËC TÊÅP ÀOÂN
ABBOTT & ASSOCIATES

LẬNH

ÀẨO GIỖI LÂ
BIÏËT CẤCH DNG NGÛÚÂI

T

heo Gene Abbott, Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Abbott &
Associates, “Thânh cưng khưng thïí hoân toân àẩt àûúåc
thưng qua sûå lậnh àẩo àún àưåc. Mưåt nhâ lậnh àẩo giỗi phẫi
ln quan têm tuín dng nhûäng ngûúâi ph húåp, sùén sâng
trao àưíi vïì mổi vêën àïì mưåt cấch cúãi múã, àưìng thúâi khuën
khđch sûå cam kïët trấch nhiïåm ca têët cẫ mổi ngûúâi.”
“Tưi àậ hoẩt àưång trong lơnh vûåc cung cêëp thiïët bõ cú khđ
sët 34 nùm qua. Mưåt trong nhûäng dûå ấn nưíi bêåt ca chng
tưi lâ dûå ấn TARP, Àûúâng hêìm xun lông àêët, thûåc hiïån cho
Súã Vïå sinh Àư thõ Chicago.
Dûå ấn nây nùçm sêu dûúái mùåt àêët 90 mết nïn têët cẫ cấc
thiïët bõ àưët nống vâ lâm lẩnh cng nhû ngun vêåt liïåu àïìu

9


VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG -

phẫi àûúåc àûa xëng àưå sêu nây vâ àûúåc lùỉp àùåt vâo mưåt
phông àiïìu khiïín cố kđch thûúác bùçng mưåt sên bống àấ.
Lc àố tưi àûúåc thưng bấo qua àiïån thoẩi rùçng chng
tưi àang gùåp mưåt sûå cưë nghiïm trổng. Trïn mùåt àêët, mưåt cêíu
thấp cưë àõnh àậ àûúåc lùỉp àùåt ngay trïn võ trđ núi cố phông
àiïìu khiïín bïn dûúái!
Sau vâi cåc hổp, chng tưi àậ thuët phc àûúåc nhûäng
ngûúâi quẫn l dûå ấn rùçng cêìn thiïët phẫi xêy dûång mưåt bïå àúä
kếo dâi tûâ cêíu thấp. Sau àố, chng tưi àậ sûã dng bïå àúä nây
àïí lùỉp àùåt cấc thiïët bõ cêìn thiïët trïn cao àưå ca cêíu thấp.
Bùçng k nùng lậnh àẩo, sûå trao àưíi thưng tin vâ nhiïåt tònh
lâm viïåc, chng tưi àậ hốa giẫi àûúåc mưåt tònh hëng nan
giẫi vâ àûúåc mổi ngûúâi àấnh giấ cao.
Mưåt dûå ấn khấc cng rêët quan trổng àưëi vúái chng tưi lâ
dûå ấn Phông thđ nghiïåm qëc gia Argonne úã Lemont, bang
Illinois. Dûå ấn nây trõ giấ 6 triïåu àư la M. Tuy nhiïn, sau
khi triïín khai, chng tưi gùåp nhiïìu trúã ngẩi vò phẫi àiïìu
chónh thiïët kïë vâ àiïìu àố ẫnh hûúãng àïën khẫ nùng kiïím
soất tiïën àưå thi cưng cưng trònh.
Cng bùçng sûå trao àưíi, k nùng lậnh àẩo vâ sûå nùng nưí,
nhốm chng tưi àậ têåp húåp 13 bưå phêån trong cú súã nây
thânh mưåt. Nhúâ àố, chng tưi cố thïí gia cưng têët cẫ cấc vêåt
tû trïn cú súã tûúng àưìng vúái nhau, cố thïí àêíy nhanh tiïën
àưå, cng nhû têåp húåp sùén toân bưå ngun vêåt liïåu tẩi cưng
trûúâng trûúác khi cưng trònh àûúåc thûåc hiïån phêìn mấi.
10


GENE A. ABBOTT

Ngûúâi dên Argonne trêìm trưì thấn phc sûå nhiïåt tònh
vâ cêìn mêỵn ca chng tưi. Thêåt ra, chng tưi àûúåc mổi
ngûúâi cưng nhêån vâ cẫm ún vïì hiïåu quẫ lâm viïåc ca mònh
khưng chó lâ cấc cưng tấc theo àng tiïën àưå, mâ côn vò sûå
an toân trong lao àưång. Phông thđ nghiïåm Argonne àậ ghi
hònh vïì cưng tấc an toân lao àưång trong quấ trònh thi cưng
vâ gúãi cho têët cẫ cấc Phông thđ nghiïåm khấc ca mònh trïn
thïë giúái.”
Gene kïët lån: “Chó khi nâo bẩn sùén sâng cưëng hiïën hïët
mònh, cưë gùỉng àẩt àûúåc nhûäng kïët quẫ tưët nhêët thò bẩn múái
cố thïí trúã thânh mưåt nhâ lậnh àẩo giỗi”.

11


DANIEL P. AMOS
TƯÍNG GIẤM ÀƯËC TÊÅP ÀOÂN BẪO HIÏÍM AFLAC

HẬY

ÀƯËI XÛÃ TƯËT VÚÁI
NHÊN VIÏN CA BẨN

D

an Amos, Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Bẫo hiïím
AFLAC thưí lưå rùçng: “Triïët l quẫn l ca tưi rêët àún giẫn.
Nïëu bẩn àưëi àậi tưët vúái nhên viïn ca mònh, hổ sệ hïët lông
vúái khấch hâng vâ cưng viïåc kinh doanh ca bẩn.”
“Têët cẫ nhên viïn ca chng tưi àïìu biïët rùçng chng tưi
lùỉng nghe vâ àấnh giấ cao nhûäng kiïën àống gốp ca hổ,
mùåc d lùỉm khi mưåt sưë kiïën thoẩt nghe qua cố vễ rêët lẩ
lng. Nhúâ àấnh giấ cao cấc quan àiïím khấc nhau ca nhên
viïn vâ khấch hâng, chng tưi phất triïín àûúåc nhûäng sẫn
phêím mẩnh hún, múái hún, vâ thiïët lêåp àûúåc nhûäng mưëi
quan hïå lêu dâi hún àưëi vúái nhûäng khấch hâng mua bẫo
hiïím ca chng tưi.”

12


DANIEL P. AMOS

Theo Dan, xết vïì khđa cẩnh lúåi nhån, AFLAC lâ cưng ty
bẫo hiïím nhên thổ nûúác ngoâi lúán nhêët úã Nhêåt Bẫn vâ lâ
cưng ty nûúác ngoâi cố mûác lúåi nhån lúán thûá hai trong têët
cẫ cấc ngânh. Nùm 1998, AFLAC àûúåc tẩp chđ Fortune xïëp
hẩng lâ Cưng ty Bẫo hiïím Sưë Mưåt trong sưë 100 cưng ty cố
chđnh sấch tưët nhêët àưëi vúái nhên viïn, vâ àûáng àêìu danh
sấch nây trong 5 nùm liïìn.
Dan nối: “Thânh cưng ca chng tưi khưng phẫi lâ
ngêỵu nhiïn mâ cố. Àố lâ kïët quẫ trûåc tiïëp ca triïët l vâ
chiïën lûúåc kinh doanh lêëy con ngûúâi lâm gưëc mâ chng tưi
àậ theo àíi nhiïìu nùm qua. Chng tưi nhêån diïån nhu
cêìu ca khấch hâng vâ phất triïín cấc loẩi sẫn phêím vúái giấ
cẫ húåp l àïí àấp ûáng nhûäng nhu cêìu ca hổ. Chng tưi
cng cung cêëp cấc chûúng trònh hën luån tiïëp thõ nhùçm
hưỵ trúå cưång tấc viïn àïí hổ dïỵ dâng châo bấn cấc sẫn phêím
bẫo hiïím ca chng tưi hún. Khi cố u cêìu bưìi thûúâng
theo húåp àưìng bẫo hiïím, chng tưi ln giûä àng cam kïët
ca mònh bùçng cấch thanh toấn mưåt cấch nhanh chống vâ
cưng bùçng.”
“Giûä lúâi hûáa vúái khấch hâng lâ ëu tưë quan trổng nhêët
trong sûå thânh cưng ca chng tưi, vâ khẫ nùng thûåc hiïån
àiïìu àố ph thåc vâo nhûäng mưëi quan hïå tưët àểp vúái
khấch hâng mâ nhên viïn ca chng tưi àậ tẩo dûång àûúåc.
Àố lâ l do tẩi sao chng tưi xem nhên viïn lâ ëu tưë cố têìm
quan trổng hâng àêìu trong triïët l kinh doanh ca mònh.

13


VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG -

Chng tưi mën AFLAC trúã thânh mưåt cưng ty àûúåc
mổi ngûúâi biïët àïën vò sûác mẩnh trong tđnh cấch, cng nhû
sûác mẩnh vïì hiïåu quẫ hoẩt àưång tâi chđnh. Khẫ nùng kếo
dâi sûå thânh cưng mâ chng tưi àậ àẩt àûúåc ph thåc vâo
cấch thûác chng tưi khuën khđch vâ lùỉng nghe nhûäng
kiïën tûâ nhên viïn, cưång àưìng, khấch hâng vâ cấc àưëi tấc
kinh doanh. Tưi tin rùçng viïåc tòm kiïëm vâ sûã dng nhûäng tâi
nùng vâ cấch nhòn àa dẩng ca nhên viïn sệ tẩo ra nhûäng
quët àõnh chđnh xấc hún cho cưng ty, tûâ àố mang lẩi
nhûäng kïët quẫ tưët àểp.
Vđ d nhû nhiïìu nùm trûúác, nhên viïn chng tưi cố
kiïën rùçng viïåc chùm sốc con cấi lâ mưåt vêën àïì rêët quan
trổng àưëi vúái nhûäng ngûúâi cố gia àònh. Nùm 1991, chng
tưi àậ thânh lêåp Nhâ trễ vúái tïn gổi Imagination Station
nhùçm cung cêëp dõch v ni dẩy trễ ban ngây cho nhûäng
nhên viïn cưng ty cố con nhỗ. tûúãng nây thânh cưng àïën
mûác nùm 2001 chng tưi múã thïm Imagination Station II.
Hiïån nay, chng tưi lâ cưng ty cung cêëp dõch v chùm sốc
trễ lúán nhêët Georgia.
Rộ râng rùçng khi nhên viïn ca chng tưi biïët con cấi hổ
àang àûúåc chùm sốc tưët, hổ sệ cố cåc sưëng cên bùçng hún,
hổ têåp trung tưët hún trong cưng viïåc vâ sệ khưng cấu gùỉt vúái
khấch hâng. Lúåi đch tûâ cấc Imagination Station àậ nêng cao
khẫ nùng giûä chên nhên viïn ca chng tưi. Trung bònh hổ
úã lẩi lâm viïåc vúái chng tưi 10 nùm.

14


DANIEL P. AMOS

Hiïån tẩi, chng tưi àang xem xết khẫ nùng nhêån nhûäng
àûáa trễ lúán lïn tẩi cấc Imagination Station vâo lâm viïåc cho
AFLAC. Nhûäng àûáa trễ nây lâ “tâi sẫn” ca cưng ty. Chng
àậ biïët vùn hốa cưng ty chng tưi; chng biïët vïì AFLAC; vâ
chng rêët mong mën àûúåc àống gốp vâo thânh cưng ca
chng tưi.
Chng tưi mën àẫm bẫo rùçng mổi nhên viïn àïìu gốp
phêìn vâo sûå thânh bẩi ca cưng ty. Tûâng ngûúâi àïìu cố
quìn mua cưí phiïëu ca cưng ty àïí àûúåc chia lúåi nhån
hâng nùm tûâ cưng viïåc kinh doanh chung, ngoâi tiïìn lûúng.
Nûúác lïn thò thuìn lïn. Khi cưng ty câng lúán mẩnh, sûå
thõnh vûúång ca hổ cng lúán theo. Chđnh sấch phên chia lúåi
nhån àûúåc dûåa trïn cẫ hiïåu quẫ hoẩt àưång toân cưng ty
lêỵn nùng lûåc ca tûâng nhên viïn trong viïåc hoân thânh cấc
mc tiïu liïn quan àïën cưng viïåc. Do àố, chng tưi khưng
côn nghe cêu “Àố khưng phẫi lâ viïåc ca tưi” nûäa. Mổi
ngûúâi àïìu hiïíu rùçng nïëu mën àẩt àûúåc cấc mc tiïu
chung, têët cẫ phẫi cng nhau lâm viïåc. Nhûäng mưëi liïn kïët
nây àậ tẩo ra lông trung thânh vâ sûå cưëng hiïën àûúåc xêy
dûång bùçng nhûäng nưỵ lûåc khưng mïåt mỗi.
Ngay cẫ khi nhên viïn àậ rúâi khỗi cưng ty, chng tưi vêỵn
xem hổ lâ mưåt phêìn ca gia àònh AFLAC. Gêìn àêy chng tưi
àậ tưí chûác mưåt bíi gùåp mùåt toân cưng ty vúái nhûäng ngûúâi
àậ nghó hûu. Viïåc chuín chûúng trònh nây thânh mưåt sûå
kiïån hâng nùm àậ tẩo ra tiïëng vang lúán. Ngoâi ra, têët cẫ

15


VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG -

nhûäng ngûúâi àậ nghó hûu àïìu nhêån àûúåc quín k ëu
AFLAC (AFLAC Family Album).
Lâm sao àïí trúã thânh mưåt ngûúâi lậnh àẩo tưët hún? Lúâi
khun ca tưi dânh cho nhûäng ngûúâi mën nêng cao k
nùng lậnh àẩo lâ hậy tòm cấch cẫi thiïån k nùng lùỉng nghe
vâ giao tiïëp ca mònh. Tưi tin rùçng k nùng giao tiïëp chđnh
lâ têm àiïím ca khẫ nùng lậnh àẩo giỗi. Ngûúâi lậnh àẩo
giỗi sệ truìn àẩt têìm nhòn vâ nhûäng giấ trõ ca cưng ty
thưng qua ngưn tûâ vâ hânh àưång ca mònh. Ngûúâi àố cêìn
lùỉng nghe nhûäng vêën àïì mâ nhên viïn phẫi àưëi mùåt khi
thûåc hiïån têìm nhòn ca mònh vâ cố nhûäng àiïìu chónh húåp
l. Ngûúâi àố cng phẫi quan têm àïën nhûäng nhu cêìu ca
khấch hâng vâ tđch cûåc lâm viïåc àïí bẫo àẫm rùçng sẫn phêím
vâ nhên viïn ca cưng ty cố thïí àấp ûáng tưët nhêët nhûäng nhu
cêìu àố.
Cưng ty lâ mưåt tưí chûác sưëng; mën lậnh àẩo thânh cưng,
bẩn phẫi ghi nhúá rùçng cêìn phẫi cố nhûäng ngûúâi mua vâ bấn
sẫn phêím ca bẩn. Àiïìu quan trổng lâ cấc nhâ lậnh àẩo
doanh nghiïåp phẫi truìn àẩt rộ râng nhûäng cam kïët, nhûäng
giấ trõ ca mònh vâ lâm cho mưỵi nhên viïn nhêån thûác rộ vai
trô quan trổng ca hổ àưëi vúái sûå thânh cưng ca cưng ty.
Àïí giao tiïëp tưët, bẩn cêìn phẫi thêëu hiïíu mổi vêën àïì
trûúác khi truìn àẩt àïën nhên viïn ca bẩn àïí bẫo àẫm rùçng
chng cng rộ râng vâ dïỵ hiïíu àưëi vúái têët cẫ mổi ngûúâi, bêët
kïí hổ úã võ trđ nâo trong cưng ty.

16


DANIEL P. AMOS

Tưi thûúâng sûã dng e-mail vâ nhûäng ghi ch viïët tay àïí
truìn àẩt nhûäng vêën àïì àún giẫn vâ chuín tẫi thưng tin
nhanh chống. Àưëi vúái nhûäng vêën àïì phûác tẩp hún mưåt cht
hay cêìn thẫo lån thïm, tưi dng àiïån thoẩi hay ghế vâo
phông lâm viïåc ca cêëp dûúái. Khi tưi thûåc sûå cêìn truìn àẩt
mưåt tûúãng nâo àố àôi hỗi nhên viïn phẫi têåp trung ch ,
tưi sûã dng bẫn ghi nhúá (memo). Tuy nhiïn, rêët hiïëm khi
tưi sûã dng memo trong nưåi bưå AFLAC, nïn mưåt khi tưi sûã
dng àïën nố thò mổi ngûúâi àïìu biïët rùçng hổ phẫi ch vâ
têåp trung cao àưå.
Tưi thûúâng tưí chûác cấc cåc hổp toân cưng ty àïí thưng
bấo cho mổi nhên viïn biïët vïì hoẩt àưång kinh doanh vâ cấc
chđnh sấch hiïån hânh ca cưng ty. Àố khưng nhûäng lâ dõp
àïí tưi trònh bây vâ giẫi thđch nhûäng vêën àïì cố ẫnh hûúãng
àïën hoẩt àưång kinh doanh chung ca cưng ty mâ côn lâ cú
hưåi gip nhên viïn cố àûúåc bûác tranh toân cẫnh vïì cưng ty,
qua àố hổ tûå xấc lêåp àûúåc phẩm vi hoẩt àưång ca mònh vâ
hiïíu àûúåc rùçng tẩi sao mưỵi ngûúâi àïìu cố têìm quan trổng àưëi
vúái sûå thânh cưng ca AFLAC.
Chng tưi cố mưåt chûúng trònh gổi lâ Sấng kiïën nghïì
nghiïåp nhùçm khuën khđch nhên viïn àïì xët tûúãng cng
nhû khen thûúãng hổ nïëu tûúãng ca hổ àûúåc triïín khai. K
ëu AFLAC ca chng tưi ln dânh chưỵ àïí nïu bêåt nhûäng
àống gốp xët sùỉc ca cấc cấ nhên àưëi vúái cưng ty.

17


VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG -

Cëi cng, ngûúâi lậnh àẩo giỗi phẫi hỗi rêët nhiïìu cêu
hỗi khấc nhau vïì nhên viïn: Àiïìu gò kđch thđch hổ lâm viïåc?
Nhûäng nhu cêìu nâo ca hổ àậ àûúåc thỗa mận? Nhu cêìu nâo
chûa àûúåc thỗa mận? Bẩn cố thïí gip hổ nhû thïë nâo? Viïåc
hưỵ trúå hổ sệ tẩo ra tấc àưång gò àưëi vúái cưng ty? Lùỉng nghe vâ
àấp ûáng nhu cêìu ca nhên viïn sệ gip cưng ty phất triïín cẫ
trong ngùỉn hẩn vâ dâi hẩn.”

18


NIRANJAN AJWANI
TƯÍNG GIẤM ÀƯËC TÊÅP ÀOÂN AJWANI

VÛÚÅT

QUA MÊU THỴN
BÙÇNG SÛÅ HÚÅP TẤC,
TỊM GIẪI PHẤP QUA KHỐ
KHÙN, BIÏËN THẤCH
THÛÁC THÂNH CÚ HƯÅI

N

iranjan Ajwani, Tưíng giấm àưëc Têåp àoân Ajwani bưåc
bẩch: “Tưi ln cưë gùỉng duy trò k nùng lậnh àẩo ca mònh
mưåt cấch tûå nhiïn. Nïëu cố bêët cûá àiïìu gò khưng hâi hôa vúái cấc
quy låt tûå nhiïn, àiïìu àố sệ khưng tưìn tẩi lêu. Tưi sûã dng
ngun tùỉc nây khi ra cấc quët àõnh nhùçm mang lẩi sûå phêën
chêën cho chđnh mònh, àưìng sûå vâ cấc nhên viïn ca tưi.”
“K nùng lậnh àẩo àôi hỗi sûå cam kïët tûå hoân thiïån sët
àúâi. Ngûúâi lậnh àẩo khưng chó cên bùçng nhûäng nhu cêìu
khấc nhau ca riïng mònh, mâ côn phẫi lâ mưåt nhên tưë tđch
cûåc trong viïåc dung hôa cấc nhu cêìu khấc nhau ca nhên

19


VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG -

viïn àïí hổ cố thïí têån hûúãng cåc sưëng, niïìm vui, tònh u,
cấc mưëi quan hïå vâ cấc nhu cêìu tinh thêìn thiïët ëu khấc.
Nhâ lậnh àẩo lúán lâ ngûúâi biïët giao viïåc vâ tẩo àiïìu kiïån
cho ngûúâi khấc lâm viïåc. Trïn thûåc tïë, chng tưi xêy dûång
tûâng nhốm lâm viïåc cố têìm nhòn vâ mc tiïu chung, cung
cêëp cho hổ khưng gian, cú hưåi vâ phûúng tiïån lâm viïåc àïí hổ
sấng tẩo vâ phất triïín. Chng tưi lûåa chổn thânh viïn dûåa
trïn thấi àưå ca hổ vâ sệ àâo tẩo thïm k nùng cho hổ.
Chng tưi cng nhau hổc hỗi, cng nhau phất triïín nhû mưåt
nhốm thưëng nhêët, chng tưi tẩo ra vâ àống gốp vâo sûå tiïën
bưå ca cẫ cưng ty – mưåt chu trònh nhùçm mang lẩi mưåt khưng
gian lâm viïåc th võ vâ sûå thỗa mận cấ nhên àïën tûâng ngûúâi.
Àïí thânh cưng, ngûúâi lậnh àẩo cêìn phẫi cố mưåt têìm
nhòn toân diïån vâ thưëng nhêët cho doanh nghiïåp ca mònh,
phẫi tđch cûåc thc àêíy tû duy toân diïån vâ nhûäng hânh àưång
mang tđnh nhên vùn bïn trong doanh nghiïåp. Ngûúâi lậnh
àẩo giỗi sệ truìn cẫm hûáng cho nhên viïn bùçng mưåt têìm
nhòn vïì nhûäng khẫ nùng trong tûúng lai. Ngûúâi àố phẫi cưë
gùỉng tẩo ra giấ trõ cho xậ hưåi – vûúåt qua mêu thỵn bùçng sûå
húåp tấc, tòm giẫi phấp qua khố khùn, biïën thấch thûác thânh
cú hưåi.
Chng tưi cng ch trổng vâo sûå giấo dc khưng ngûâng.
Giấo dc bïn trong doanh nghiïåp lâ mưåt quấ trònh kếo dâi
cẫ àúâi. Nố sệ cố đch trong viïåc hiïíu àûúåc cấc mưëi quan hïå
giûäa cấc ngânh nghiïn cûáu vâ cấc vêën àïì mưåt cấch tiïën bưå.

20


NIRANJAN AJWANI

Sûå thay àưíi úã mưåt thânh viïn trong hïå thưëng sệ kếo theo sûå
thay àưíi trong toân hïå thưëng.
Trong thiïn niïn k múái, chng tưi àậ tưí chûác lẩi cấc
hoẩt àưång kinh doanh vúái mc àđch rêët rộ râng. Àố lâ sẫn
xët, cung cêëp hay gia cưng cấc sẫn phêím vâ dõch v cố đch
cho xậ hưåi vâ phất triïín khấi niïåm cng nhû tẩo ra nhûäng
sẫn phêím phc v cho mưåt quan niïåm sưëng hẩnh phc lêu
dâi, trïn cú súã tưn trổng cấc quy låt tûå nhiïn vâ bẫo vïå mưi
trûúâng. Nhûäng àưëi tấc mâ chng tưi tòm kiïëm cho cấc hoẩt
àưång kinh doanh ca mònh lâ nhûäng cưng ty cng chia sễ
mc àđch tûúng tûå. Lúåi nhån thu àûúåc tûâ doanh nghiïåp sệ
dânh cho cưí àưng – nhûäng ngûúâi àậ àêìu tû vâo triïët l kinh
doanh, sẫn phêím, dûå ấn, phûúng phấp hoẩt àưång vâ tiïìm
nùng kinh doanh ca chng tưi.
Nhûäng lơnh vûåc sau àêy àậ àûúåc chng tưi xấc lêåp trong
chiïën lûúåc phất triïín cưng ty vò chng xoay quanh nhûäng
khấi niïåm vïì Cåc sưëng Hẩnh phc vâ Phất triïín Bïìn vûäng:
• Cấc sẫn phêím vâ dõch v tiïët kiïåm nùng lûúång, thên
thiïån vúái mưi trûúâng.
• Cấc dõch v giấo dc vâ àâo tẩo.
• Cấc sẫn phêím xêy dûång vâ gia dng.
• Dõch v cưng nghïå thưng tin.
Niranjan kïët lån: “Tưi nhiïåt liïåt tấn thânh khấi niïåm
cåc sưëng hẩnh phc vâ phất triïín bïìn vûäng.”
21


DAVID T. MCLAUGHLIN
CH TÕCH DANH DÛÅ
HƯÅI CHÛÄ THÊÅP ÀỖ HOA K

CHỊA

KHỐA ÀÏÍ THÂNH
CƯNG LÂ SÛÅ SÙÉN SÂNG
CHÊËP NHÊÅN THAY ÀƯÍI
VÂ NHÊÅN RA NHÛÄNG
CÚ HƯÅI NÙÇM TRONG
CHĐNH SÛÅ THAY ÀƯÍI ÀỐ

D

avid McLaughlin ngun lâ Tưíng giấm àưëc Têåp
àoân Toro, ưng hiïån giûä chûác Ch tõch Danh dûå Hưåi Chûä
thêåp àỗ Hoa K.
“Nhûäng u cêìu vïì mùåt lậnh àẩo ca mưåt võ Ch tõch
danh dûå lâ duy trò sûå têåp trung ca ban giấm àưëc vâo hai
hóåc ba vêën àïì quët àõnh tûúng lai ca tưí chûác, vâ cng
22


DAVID T. MCLAUGHLIN

lâm viïåc vúái cấc cêëp quẫn trõ nhùçm triïín khai nhûäng chiïën
lûúåc àưëi vúái nhûäng cú hưåi hay thấch thûác àố.
Chng tưi àậ thûåc hiïån àiïìu nây khấ thânh cưng tẩi Hưåi
Chûä thêåp àỗ Hoa K khi tưí chûác àấnh giấ lẩi sûá mïånh ca
mònh cho ph húåp vâ àiïìu chónh cấc ngìn lûåc àïí àấp ûáng
thấch thûác ca bưëi cẫnh múái sau Sûå kiïån 11/9(1). Thẫm hổa àố
àậ thay àưíi khưng chó cấch thûác Hưåi Chûä thêåp àỗ chín bõ àïí
àấp lẩi nhûäng hiïím hổa hy diïåt hâng loẩt mâ côn khùèng
àõnh nhu cêìu cng húåp tấc lâm viïåc vúái nhûäng cú quan khấc
khi hổ cố nùng lûåc lúán hún chng tưi hóåc cung cêëp nhûäng
dõch v cêìn thiïët khưng nùçm trong sûá mïånh ca chng tưi.
Nïëu nối rùçng sûå kiïån nây àậ thay àưíi cấch thûác Hưåi Chûä
thêåp àỗ àấp ûáng nhûäng nhu cêìu vïì nhên àẩo vâ gêy qu cho
nhûäng hoẩt àưång nây, àiïìu àố sệ khưng nối lïn hïët nghơa
ca nhûäng thay àưíi sêu sùỉc àậ diïỵn ra trong sûå k vổng ca
cưng chng úã tưí chûác àấng kđnh trổng nây.
Cấch thûác mâ Hưåi Chûä thêåp àỗ àấp ûáng cho 67.000
thẫm hổa hâng nùm trûúác àêy cố tđnh têåp trung rêët cao vâ
sûã dng cưng nghïå àậ àûúåc phất triïín vâi nùm trûúác. Mưåt
nhốm chun trấch úã cêëp cao nhêët àậ àấnh giấ lẩi hïå thưëng
nây vâ àậ àïì xët viïåc phên tấn nùng lûåc àấp ûáng ca chng
tưi vâ sûã dng cưng nghïå múái àïí tẩo àiïìu kiïån thån lúåi hún
(1) Sûå kiïån 11/9/2001: Mưåt cåc têën cưng khng bưë bêët ngúâ, chêën àưång thïë giúái
do Al Qaeda tưí chûác, bùçng cấch chiïëm quìn àiïìu khiïín 5 mấy bay dên sûå cúä lúán
ca M vâ cho àêm vâo cấc tôa nhâ cao têìng úã New York (World Trade Center
Buildings) vâ mưåt trong cấc cú quan àêìu nậo ca Chđnh ph M (Lêìu Nùm Gốc),
… lâm thiïåt mẩng 2.973 ngûúâi, 24 ngûúâi mêët tđch, chûa kïí sưë ngûúâi bõ thûúng.

(Ngìn: http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks)

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×