Tải bản đầy đủ

Qùa tặng diệu kì


Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ
hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.


Qua tùng
dieu ky

“Moán quaâ quyá giaá vaâ kyâ diïåu
nhêët maâ cuöåc söëng ban tùång cho
möîi chuáng ta”


This translation published by
arrangement with The
Doubleday Broadway
Publishing Group, a division of

Random House, Inc.

THE PRESENT - QUÂ TÙÅNG DIÏÅU K
Vietnamese Copyright © 2005 First News - Tri Viet
Publishing Co., Ltd.
Cưng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất
hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng chuín
giao bẫn quìn vúái Têåp àoân xët bẫn Doubleday Broadway,
mưåt phên bưå ca Random House, Inc., Hoa K.
Bêët cûá sûå sao chếp, trđch dêỵn nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca
First News vâ Doubleday àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi phẩm
Låt Xët Bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn Quìn Qëc Tïë vâ Cưng
ûúác Bẫo Hưå Súã Hûäu Bẫn Quìn Súã Hûäu Trđ Tụå Berne.

FIRST NEWS - TRI VIET PUBLISHING CO., LTD.
11HNguyen Thi Minh Khai Str. - Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 84-822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: 84-822 4560; Email: firstnews@hcmc.netnam.vn


HẨT GIƯËNG TÊM HƯÌN

Qua tùng
dieu ky
The

Present
Tưíng húåp vâ Biïn dõch:
NGUỴN VÙN PHÛÚÁC
NGUỴN THÕ KIM NHUNG

Ban Biïn Dõch First News
(Tấi bẫn lêìn thûá 3)
NHÂ XËT BẪN TƯÍNG HÚÅP TP. HƯÌ CHĐ MINHLúâi giúái thiïåu
“Cåc sưëng khưng bao giúâ lâ bïë tùỉc thûåc sûå
nïëu con ngûúâi dấm rúâi bỗ nhûäng lưëi môn
vâ dng cẫm tòm ra nhûäng giấ trõ múái.”
- Khuët danh

“Quâ tùång diïåu k” lâ mưåt cêu chuån th võ vïì
cåc hânh trònh gian nan ca mưåt châng trai, khi
phẫi àưëi diïån vúái nhûäng thûã thấch, thêët bẩi trong
cåc sưëng, àậ cêët cưng ài tòm mốn quâ àùåc biïåt, mưåt
mốn quâ bđ êín vâ khố tòm.
Tẩi sao châng trai vâ sau àố lâ rêët nhiïìu ngûúâi nûäa
lẩi mën ài tòm mốn quâ àố? Vò theo lúâi mưåt lậo ưng
thưng thấi, thò àố chđnh lâ mốn quâ qu giấ nhêët mâ
Con Ngûúâi cố thïí cố àûúåc. Nố chûáa àûång bđ quët lâm
thay àưíi nghơa cåc sưëng, àem lẩi hẩnh phc vâ
thânh cưng cho con ngûúâi.
Àêy lâ cêu chuån rêët thûåc tïë vâ hûäu đch cho cåc
sưëng hiïån tẩi ca chng ta. Khi cåc sưëng, cưng viïåc
gùåp khố khùn, trẫi qua nhûäng thêët bẩi, trẫ giấ cho
niïìm tin, nhûäng tưín thûúng vïì tinh thêìn, tònh cẫm,
chng ta ln mong mën tòm lẩi àûúåc sûå thanh
thẫn trong têm hưìn, tòm lẩi àûúåc nghõ lûåc vâ sûác
sưëng múái, mën khùèng àõnh àûúåc mònh, àẩt àûúåc
thânh cưng vâ hẩnh phc trong cåc sưëng. Nhûng
chng ta thûúâng phẫi tưën rêët nhiïìu thúâi gian vâ


– The Present

cưng sûác, thêåm chđ cố ngûúâi phẫi trẫ giấ àùỉt hún, àïí
cố thïí tòm ra phêìn nâo ca lúâi giẫi.
Vâ mưåt sưë ngûúâi àậ tòm ra àûúåc khi côn trễ.
Mưåt sưë thò vâo tíi trung niïn. Mưåt sưë khấc thò
mậi têån khi àậ lúán tíi. Vâ cng cố rêët nhiïìu
ngûúâi khưng tòm thêëy àûúåc trổn vển vâ chêëp nhêån
sưëng vúái dùçn vùåt, khưí àau.
Cêu chuån trong cën sấch Quâ tùång diïåu k
ca Tiïën sơ Spencer Johnson sệ gip bẩn tòm àûúåc
cấch tû duy múái, mưåt hûúáng ài àng nhêët, mưåt lúâi
giẫi gip bẩn khấm phấ ra nhûäng chên l vâ giấ trõ
vơnh hùçng ca cåc sưëng, vưën ln tưìn tẩi mâ
chng ta - àưi khi vò bùng qua quấ nhanh trong
cåc sưëng - àậ vư tònh lậng qụn.
Quâ Tùång Diïåu K àûúåc Spencer Johnson hoân
thiïån nùm 2003, àûúåc cấc hậng thưng têën bònh
chổn lâ cën sấch àưåc àấo nhêët, phất triïín tûâ
tûúãng ca cën sấch nưíi tiïëng The Precious
Present ca ưng xët bẫn nùm 1984, àûúåc dõch ra
hún 40 thûá tiïëng vâ phưí biïën trïn toân thïë giúái.
Mong cấc bẩn qua cêu chuån nghơa, sêu sùỉc
nây sệ tòm ra Quâ tùång diïåu k ca mònh àïí thânh
cưng hún trong cưng viïåc vâ cố àûúåc hẩnh phc
thûåc sûå trong cåc sưëng àïí àẩt àûúåc ûúác mú.
- First News

6


Quâ tùång diïåu kâ –

Vïì Spencer Johnson
Tấc giẫ Quâ tùång Diïåu k
Tiïën sơ Spencer Johnson lâ mưåt trong nhûäng
tấc giẫ nưíi tiïëng nhêët vúái cấc tấc phêím khấm phấ
cåc sưëng vâ cấch sưëng àûúåc hâng triïåu àưåc giẫ
trïn toân thïë giúái u thđch, mïën mưå. Àố lâ
nhûäng cën sấch àậ vâ àang thåc hâng
bestselling do Thúâi bấo New York Times bònh chổn
nhû “Quâ Tùång Diïåu K” (The Present), “Cố Nïn
hay Khưng” (Yes or No), “Pht Nhòn Lẩi Mònh“
(One Minute for Yourself), “Pht Dânh Cho Cha”
(The One Minute Father), “Pht Dânh Cho Mể”
(The One Minute Mother), “Pht Dânh Cho Thêìy”
(The One Minute Teacher), “Who Moved My
Cheese?”, “The Precious Present”…
Cấc tấc phêím àưåc àấo ca ưng àậ mang lẩi
cho àưåc giẫ mổi lûáa tíi nhûäng khấm phấ múái,
th võ vâ rêët hûäu đch vïì cấch sưëng, cấch hoân
thiïån bẫn thên. Bùçng nhûäng chên l giẫn dõ
nhûng rêët múái mễ vâ thûåc tïë, chng hûúáng bẩn
àïën thânh cưng vâ hẩnh phc trong cåc sưëng.
Th võ, tinh tïë vâ àêìy nghơa. Àố lâ nhûäng gò
mâ tấc phêím ca ưng àïí lẩi trong lông ngûúâi

7


– The Present

àổc. Chng chûáa àûång nhûäng cêu chuån thûåc
tïë, nhûäng bâi hổc ài thùèng àïën trấi tim, lâm bûâng
tónh têm hưìn, nhêån thûác, chó ra cấc giẫi phấp
àún giẫn, tưëi ûu cho nhûäng vêën àïì phûác tẩp mâ
chng ta àang phẫi àưëi mùåt trong cåc sưëng hiïån
tẩi. Cấc giấ trõ êëy mang tđnh triïët l sưëng sêu sùỉc
vâ mậi tưìn tẩi vúái thúâi gian.
Sau khi tưët nghiïåp Khoa Têm l hổc ca
trûúâng Àẩi hổc Southern Califonia, Tiïën sơ
Johnson tiïëp tc theo hổc ngânh y tẩi trûúâng Y
khoa Hoâng Gia vâ hoân têët chûúng trònh sau
quấ trònh thûåc têåp tẩi bïånh viïån Mayo vâ trûúâng
Y dûúåc Harvard.
Ưng àậ tûâng lâ Giấm àưëc Truìn thưng cho
Medtronic - mưåt trong nhûäng cưng ty àưìng phất
minh ra thiïët bõ àiïìu hôa nhõp tim, lâ nhâ nghiïn
cûáu têm l tẩi Viïån Nghiïn cûáu Tưíng húåp vâ lâ
Chun viïn tû vêën ca Trung têm nghiïn cûáu
Nhên hổc. Hiïån tẩi, ưng lâ y viïn Hưåi àưìng tẩi
trûúâng Àẩi hổc Kinh doanh Harvard.
Nhûäng tấc phêím nưíi tiïëng ca ưng àûúåc cấc
cú quan thưng têën hâng àêìu nhû CNN, Today
Show, Time, BBC, Business Week, New York Times,

8


Quâ tùång diïåu kâ –

Reader’s Digest, Wall Street Journal, Fortune, USA
Today vâ Hiïåp hưåi Bấo chđ Qëc tïë àấnh giấ nhû lâ
nhûäng “liïìu thëc tinh thêìn” cho con ngûúâi trong
cåc sưëng hiïån àẩi. Bïn cẩnh àố, tûúãng trong
cấc tấc phêím ca Spencer Johnson côn àûúåc àûa
vâo thẫo lån, giẫng dẩy vïì nhên vùn vâ quẫn trõ
kinh doanh úã nhiïìu chûúng trònh cao àùèng, àẩi
hổc vâ sau àẩi hổc.
Nhûäng tấc phêím ca ưng àậ àûúåc àưåc giẫ trïn
toân thïë giúái u thđch vâ vêån dng thânh cưng
vâo cåc sưëng thûåc tïë ca mònh - trúã thânh kim
chó nam tû duy sưëng ca nhiïìu thïë hïå.

9Quâ tùång diïåu kâ –

Àiïìu gò àậ xẫy ra?

M

ưåt bíi trûa, Bill Green bêët ngúâ nhêån àûúåc
c àiïån thoẩi ca Liz Michaels, mưåt ngûúâi
bẩn thên tûâng lâm viïåc vúái anh cấch àêy mưåt nùm.
Qua giổng nối ca Liz, anh thêëy dûúâng nhû cư àang
rêët cùng thùèng, lo êu. Quẫ thûåc, Liz àang gùåp phẫi
nhûäng rùỉc rưëi thûåc sûå vâ mën gùåp anh àïí tòm lúâi
khunå. Lâm viïåc cng nhau trong mưåt thúâi gian dâi,
cư biïët rộ Bill lâ mưåt kho kinh nghiïåm sưëng vâ tin rùçng
anh sệ gip cư tòm ra hûúáng giẫi quët tưët nhêët cho
tònh trẩng tïå hẩi hiïån nay ca mònh.
Bill nhêån ra ngay vễ mïåt mỗi vâ tiïìu ty ca Liz khi
cư vûâa bûúác chên vâo cûãa. Sau khi châo hỗi vâi cêu,
Liz thưng bấo cho anh mưåt tin mâ vúái cư lâ quan trổng:
- Anh biïët khưng, tưi àậ lïn chûác trûúãng phông rưìi.
- Thïë thò tưët quấ, chc mûâng cư nhế. Tưi cng
khưng ngẩc nhiïn lùỉm àêu, cư xûáng àấng àûúåc nhû
vêåy mâ!
11


– The Present

- Cẫm ún anh, nhûng côn nhiïìu vêën àïì lùỉm anh
ẩ – Liz th nhêån – Tûâ khi anh ài, cưng ty cố nhiïìu
thay àưíi, bêy giúâ nhên viïn thò đt hún nhûng cưng viïåc
lẩi quấ nhiïìu. Tưi thêëy mưåt ngây ca mònh trưi qua
quấ nhanh vâ dûúâng nhû tưi chùèng cố à thúâi gian
àïí lâm bêët cûá viïåc gò. Tưi thêåt sûå àëi sûác. Hònh nhû
cåc sưëng khưng hïì theo mònh. Côn anh, trưng anh
vêỵn ung dung thoẫi mấi nhû thûúâng nhó?
- Tưi khỗe mâ. Tưi hâi lông vúái nhûäng gò mònh
àang cố, trong cưng viïåc lêỵn àúâi sưëng thûúâng ngây.
Vâ… Liz nây, nối thûåc vúái cư nhế, tưi vûâa trẫi qua
mưåt bûúác ngóåt th võ àêëy!
- Vêåy û? Anh lẩi tòm àûúåc viïåc múái â?
Bill cûúâi:
- ƯÌ khưng! Nhûng mâ cng tûúng tûå vêåy. Chuån
xẫy ra cấch àêy hún mưåt nùm rưìi.
- Thïë â? Nghe cố vễ hay àêëy! Anh kïí tưi nghe ài.
- Cư côn nhúá lâ tưi àậ tûâng cưë gùỉng àïën thïë nâo
àïí båc mònh vâ nhûäng ngûúâi khấc phẫi lâm viïåc tưët
hún khưng? – Bill bùỉt àêìu cêu chuån – Vâ chng ta
àậ tưën biïët bao nhiïu lâ thúâi gian vâ cưng sûác vâo
cưng viïåc khưng?
Liz móm cûúâi:

12


Quâ tùång diïåu kâ –

- Tưi nhúá chûá, nhúá rêët rộ nûäa lâ àùçng khấc.
Mưåt thoấng trêìm ngêm hưìi tûúãng lẩi nhûäng
chuån àậ qua, Bill tiïëp tc:
- Tưi àậ hổc àûúåc thïm rêët nhiïìu àiïìu. Nhûäng
ngûúâi úã cưng ty tưi cng vêåy. Chng tưi àậ lâm viïåc
nhanh hún, hiïåu quẫ hún mâ khưng phẫi chõu àûång
quấ nhiïìu stress. Vâ àiïìu quan trổng nhêët lâ bêy giúâ
tưi sưëng lẩc quan hún trûúác nhiïìu.
Liz chùm ch lùỉng nghe, cư nống lông mën biïët
thêåt ra chuån gò àậ xẫy àïën vúái Bill. Cư hỗi dưìn:
- Thò anh kïí tưi nghe xem nâo. Anh lâm tưi tô mô
quấ. Anh thûâa biïët lâ tưi àang mën àûúåc nghe mâ.
- Tưi mâ nối ra thò chùỉc cư cng khưng tin àêu.
- Tưi hïët kiïn nhêỵn vúái anh rưìi àêëy! – Nối rưìi, Liz
ci xëng chến sp ca mònh, ra vễ giêån, khưng thêm
quan têm nûäa.
Àúåi cho cư bẩn ùn hïët mỵng sp cëi cng, Bill
nối tiïëp:
- Cêu chuån nây tưi nghe ngûúâi bẩn thên ca tưi
kïí lẩi. Phẫi nối rùçng àố lâ mưåt mốn quâ rêët cố
nghơa vúái tưi. Trûúác hïët, tưi mën cư biïët vïì cấi tûåa
ca nố: Quâ tùång diïåu k.

13


– The Present

Liz tô mô:
- Cêu chuån nối vïì àiïìu gò thïë?
- Cêu chuån xoay quanh mưåt châng trai trễ cêët
cưng ài tòm lệ sưëng vâ bđ quët àïí cố thïí trûúãng
thânh, hẩnh phc vâ thânh cưng hún. Cëi cng,
qua bao nhiïu khố khùn vêët vẫ, anh ta àậ toẩi
nguån. Sau khi nghe cêu chuån, tưi suy nghơ rêët
nhiïìu vâ tòm cấch ûáng dng nố vâo cåc sưëng ca
mònh, àêìu tiïn lâ vâo cưng viïåc. Phẫi cưng nhêån
rùçng, cêu chuån nây ẫnh hûúãng mẩnh mệ àïën tưi,
ngay cẫ nhûäng ngûúâi xung quanh tưi cng nhêån ra
àiïìu àố. Vâ giúâ àêy, nhû cư thêëy àêëy, tưi sưëng hẩnh
phc vâ lâm àûúåc nhiïìu viïåc hún.
- Bùçng cấch nâo mâ anh lâm àûúåc nhû thïë, Bill?
- Â, tûâ tûâ rưìi tưi sệ nối mổi àiïìu cho cư nghe. Khi
lâm mưåt viïåc gò àố, tưi àïìu cưë gùỉng têåp trung hïët sûác.
Tưi ch àưång hổc hỗi, rt kinh nghiïåm tûâ nhûäng viïåc
àậ qua vâ lïn kïë hoẩch cho tûúng lai. Nhûäng viïåc
quan trổng, tưi ln ûu tiïn thûåc hiïån trûúác. Tûâ àố,
tưi phất hiïån ra mưåt àiïìu lâ àïí hoân thânh nhûäng viïåc
nhû vêåy, thêåt ra cng khưng mêët nhiïìu thúâi gian nhû
mònh tûúãng àêu.

14


Quâ tùång diïåu kâ –

- Àố lâ têët cẫ nhûäng gò anh rt ra àûúåc tûâ cêu
chuån àố û? – Liz ngẩc nhiïn hỗi.
- Àng thïë! Mưỵi ngûúâi chng ta sệ hổc àûúåc nhiïìu
àiïìu khấc nhau tûâ cêu chuån Quâ tùång diïåu k nây.
Song, cng côn ty vâo võ trđ, cưng viïåc, àúâi sưëng riïng
tû ca ngûúâi àố nûäa. Dơ nhiïn, cng sệ cố nhûäng ngûúâi
chùèng rt ra àûúåc àiïìu gò cẫ. Vò thïë, tưi mën nhêën
mẩnh rùçng giấ trõ ca nố ph thåc vâo viïåc ngûúâi
nghe cố rt ra àûúåc bâi hổc gò cho mònh hay khưng.
- Tưi hiïíu rưìi. Anh kïí cho tưi nghe nhế!
Bill nhêëp mưåt ngm nûúác rưìi ưn tưìn nối vúái Liz:
- Liz nây, tưi do dûå búãi vò tưi biïët tđnh cư hay hoâi
nghi. Mâ vúái loẩi chuån nây, cư cố thïí dïỵ dâng qụn
bếng nố ài àêëy!
- Tưi thûåc sûå mën nghe cêu chuån àố mâ – Liz
trẫ lúâi. Cư thûâa nhêån mònh àang phẫi chõu mưåt ấp
lûåc rêët lúán tûâ gia àònh vâ cưng viïåc. Hưm nay cư hển
anh ra àêy vúái hy vổng anh sệ “gúä rưëi” vâ gip cư
thoất khỗi trẩng thấi cùng thùèng nguy hiïím nây.
Nghe Liz giậi bây mưåt húi, Bill móm cûúâi thưng
cẫm. Trûúác nay anh vêỵn ln qu mïën Liz, anh khưng
bao giúâ thúâ ú vúái nhûäng khố khùn mâ cư gùåp phẫi.

15


– The Present

- Tưi rêët vui khi àûúåc chia sễ vúái cư cêu chuån nây
– Bill lïn tiïëng – Nhûng cư phẫi hûáa vúái tưi mưåt àiïìu
lâ nïëu cư thêëy nố nghơa vâ thûåc sûå cố đch, cư sệ thûåc
hiïån. Vâ nïëu thânh cưng cư sệ kïí lẩi cho nhûäng ngûúâi
khấc nghe nhế, cố àûúåc khưng?
Liz gêåt àêìu àưìng . Bill lẩi tiïëp tc:
- Lêìn àêìu tiïn khi nghe cêu chuån, tưi àậ nhêån
ra rùçng nố chûáa àûång rêët nhiïìu àiïìu, vûúåt ra ngoâi
nhûäng gò tưi mong àúåi. Vâ tưi àậ phẫi ghi lẩi
nhûäng tûúãng trong cêu chuån àïí cố thïí nhúá vâ
ấp dng sau nây.
D lông chûa hïët hoâi nghi, Liz vêỵn lêëy ra mưåt
mẫnh giêëy nhỗ vâ mưåt cêy viïët. Cư nối:
- Tưi àậ sùéng sâng rưìi àêy!
Bill bùỉt àêìu kïí cêu chuån ca mònh, cêu chuån
vïì Quâ tùång diïåu k.

16


Quaâ tùång diïåu kyââ –

Cêu chuyïån vïì
Quaâ Tùång Diïåu Kyâ

The

Present

17Quâ tùång diïåu kâ –

T

rûúác àêy cố mưåt cêåu bế, qua thúâi gian
trûúãng thânh vúái nhûäng vêët vẫ, trùn trúã ca
cåc sưëng, tûâ lúâi khun ca mưåt ngûúâi bẩn giâ
thưng thấi, àậ bùỉt àêìu ài tòm, hiïíu àûúåc nghơa vâ
giấ trõ ca mưåt mốn quâ rêët àùåc biïåt.
Ngûúâi àân ưng thưng thấi vâ cêåu bế àậ lâ bẩn
ca nhau hún mưåt nùm. Cố mưåt àiïìu àùåc biïåt lâ
hổ rêët thđch nối chuån vúái nhau.
Vâo mưåt ngây àểp trúâi, ngûúâi àân ưng thưng
thấi trô chuån vúái cêåu bẩn nhỗ ca mònh vïì mưåt
loẩi Quâ tùång àùåc biïåt. Ưng giẫi thđch:
- Ngûúâi ta gổi nố lâ “Quâ tùång” vò trong têët cẫ
nhûäng mốn quâ mâ chấu nhêån àûúåc, àêy lâ mốn
quâ qu giấ nhêët.
Cêåu bế hỗi:
- Tẩi sao nố lẩi àấng giấ àïën thïë hẫ ưng?
Ngûúâi àân ưng giẫi thđch:
- Búãi vò khi nhêån àûúåc nố, chấu sệ cẫm thêëy
hẩnh phc hún vâ nố sệ gip chấu lâm àûúåc bêët
cûá àiïìu gò chấu mën.
- Tuåt thêåt! - Cêåu bế húán húã reo to - Chấu hy
vổng mưåt ngây nâo àố sệ cố ngûúâi tùång chấu
mốn quâ nhû thïë. Biïët àêu sinh nhêåt nây chấu sệ
nhêån àûúåc nố.
19


– The Present

Nối xong cêåu chẩy biïën ài chúi. Cêåu côn quấ
nhỗ àïí cố thïí hiïíu hïët nghơa cêu nối ca ưng.
Ưng móm cûúâi, tûå hỗi khưng biïët phẫi trẫi qua
bao nhiïu sinh nhêåt nûäa thò cêåu bế múái nhêån ra
àûúåc giấ trõ ca Quâ tùång diïåu k.
Ngûúâi àân ưng rêët thđch nhòn cêåu bế chúi àa.
Nhûäng lc nhû thïë, khn mùåt ngêy thú ca cêåu
bûâng sấng. Mưỵi lêìn àa nghõch bïn chiïëc xđch
àu, cêåu ln cûúâi, nhûäng trâng cûúâi trong trễo,
hưìn nhiïn. Ưng cẫm nhêån àûúåc rùçng cêåu bế rêët
say mï, thđch th vâ mẫi mï vúái nhûäng trô chúi
ca mònh.
Thúâi gian trưi ài, cêåu bế lúán dêìn. Ngûúâi àân
ưng vêỵn khưng tûâ bỗ thối quen quan sất cêåu. Giúâ
àêy, cêåu bế khưng côn ham chúi nûäa mâ bùỉt àêìu
biïët tòm niïìm vui trong cưng viïåc, bùçng chûáng lâ
ưng vêỵn thûúâng bùỉt gùåp cêåu hut sấo vui vễ khi
àang xến cỗ hay tóa cêy. Cêåu vêỵn giûä àûúåc nết
hưìn nhiïn ngây nâo.
Mưåt hưm, trong khi àang cùỉt cỗ, cêåu bế ngûúác
nhòn lïn vâ thêëy ngûúâi àân ưng. Cêåu chúåt nhúá
àïën nhûäng àiïìu mâ ưng êëy àậ nối vúái mònh vïì
Quâ tùång diïåu k.
Vïì nhûäng mốn quâ, cêåu dûúâng nhû àậ quấ
hiïíu chng. Chng lâ chiïëc xe àẩp cêåu àûúåc tùång
20


Quâ Tùång Diïåu K – 21

vâo sinh nhêåt nùm ngoấi, lâ nhûäng thûá cêåu tòm
àûúåc dûúái gưëc cêy thưng ma Giấng sinh. Cêåu
nhêån ra mưåt àiïìu: niïìm vui mâ nhûäng mốn quâ
nây mang lẩi chùèng tưìn tẩi lêu.
Bao nhiïu cêu hỗi àậ len lỗi trong têm trđ non
núát ca cêåu nhûäng ngây qua: “Quâ tùång mâ ưng êëy
nối àïën lâ cấi gò mâ àùåc biïåt thïë? Tẩi sao nố lẩi giấ
trõ hún nhûäng mốn quâ khấc? Nố thêåt sûå cố thïí lâm
cho mònh hẩnh phc hún vâ gip mònh lâm àûúåc mổi
àiïìu mònh mën û?”. Mën cố àûúåc cêu trẫ lúâi,
cêåu chẩy vưåi qua àûúâng àïí àïën gùåp ngûúâi bẩn
lúán tíi. Cêåu hỗi ưng, theo cấch mâ mưåt cêåu bế
cố thïí hỗi:
- Ưng úi, cố phẫi Quâ tùång diïåu k lâ thûá
giưëng nhû chiïëc àa thêìn, cố thïí biïën mổi àiïìu
ûúác ca chấu thânh hiïån thûåc phẫi khưng ưng?
- Khưng phẫi thïë àêu, bế con ẩ! – Ưng móm
cûúâi – Quâ tùång khưng phẫi lâ mưåt thûá gò àố quấ
thêìn k àêu. Vâ khưng viïåc gò chấu phẫi ûúác mú
cẫ, nố àang úã rêët gêìn chấu.
Khưng hiïíu lùỉm vïì cêu trẫ lúâi ca ưng nïn d
lông hïët sûác bùn khón, cêåu bế cng àânh quay
lẩi vúái cưng viïåc ca mònh.
Khi cêåu bế lúán hún mưåt cht, nhûäng suy nghơ,
thùỉc mùỉc vïì Quâ tùång diïåu k vêỵn cûá thưi thc
21


– The Present

trong têm trđ cêåu. Nïëu nhû àiïìu àố khưng dđnh
dấng gò àïën ûúác mú thò hùèn lâ cố liïn quan àïën
viïåc ài àïën mưåt núi nâo àố àùåc biïåt?
Liïåu cố phẫi àố lâ nhûäng chuën ài khấm phấ
cấc vng àêët xa lẩ, núi mổi thûá àïìu khấc biïåt: tûâ
con ngûúâi, cấch ùn mùåc, nhûäng cùn nhâ, thêåm
chđ àưìng tiïìn úã àố cng khấc. Cố cấch nâo àïí
àïën àûúåc mưåt núi nhû thïë khưng nhó?
Cêåu lẩi àïën gùåp ngûúâi àân ưng un bấc vâ hỗi:
- Ưng úi, theo chấu thò Quâ tùång hùèn lâ mưåt
cưỵ mấy thúâi gian cố thïí mang chấu ài àïën bêët cûá
núi nâo chấu mën?
- Khưng phẫi thïë, chấu u. Thêåt ra khi chấu
nhêån àûúåc Quâ tùång, chấu sệ khưng phẫi phđ
thúâi gian àïí mú tûúãng àïën mưåt núi nâo àố xa
xưi.
Àố lâ cêu trẫ lúâi mâ cêåu bế nhêån àûúåc tûâ
ngûúâi bẩn giâ ca mònh.

22


Quâ tùång diïåu kâ –

T

húâi gian trưi qua, cêåu bế bûúác vâo tíi thiïëu
niïn. Cêåu bùỉt àêìu àôi hỗi nhiïìu hún cho
cåc sưëng ca mònh. Cêåu cêìn thïm nhiïìu bẩn bê,
nhiïìu thúâi gian giẫi trđ, nhiïìu tiïån nghi àïí cåc
sưëng trúã nïn sưi nưíi, th võ. Nhû bao àûáa trễ àang
lúán khấc, cêåu bế cng mong cố àûúåc hẩnh phc
trổn vển. Trong niïìm khất khao àố, cêåu mú vïì
nhûäng àiïìu múái mễ àang chúâ àốn mònh úã thïë giúái
rưång lúán, bïn ngoâi cùn nhâ, khu vûúân, lúáp hổc
chêåt hểp. Vâ mưåt lêìn nûäa, sûå bđ êín àêìy cën ht ca
Quâ tùång diïåu k lẩi lúãn vúãn trong àêìu cêåu.
Trong mưåt lêìn trô chuån cng ngûúâi bẩn giâ
thưng thấi, cêåu ch àưång àïì cêåp àïën Mốn quâ:
- Quâ tùång àố cố lâm chấu trúã nïn giâu cố
khưng ưng?
- Â, xết mưåt khđa cẩnh nâo àố thò cố àêëy. Quâ
tùång sệ múã ra cho chấu mưåt con àûúâng àïën gêìn
sûå giâu sang vâ nhiïìu àiïìu khấc nûäa. Nhûng giấ
trõ ca Quâ tùång khưng chó àûúåc ào bùçng tiïìn
bẩc, chấu â.
Cêåu bưëi rưëi:
- Nhûng ưng àậ bẫo vúái chấu lâ khi nhêån àûúåc

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×