Tải bản đầy đủ

Me teresa tren ca tinh yeu

M TERESA
NO GREATER LOVE

Trờn
c Tỡnh yờu
First News
5 NH XUT BN VN HểA SI GềN

Cụng Ty Samsung Trõn trng gi n bn cun sỏch ny.
Phiờn bn ebook ny c thc hin theo bn quyn xut bn v phỏt hnh n bn
ting Vit ca cụng ty First News - Trớ Vit vi s ti tr c quyn ca cụng ty
TNHH Samsung Electronics Vit Nam. Tỏc phm ny khụng c chuyn dng
sang bt k hỡnh thc no hay s dng cho bt k mc ớch thng mi no.

NO GREATER LOVE by Mother Teresa Foreword by Thomas Moore Edited by Becky Benenate and Joseph
Durepos Originally published as THE MOTHER TERESA READER - A Life for God Compiled by LaVonne Neff,
published by Servant Publications, Inc. Copyright â 1997 New World Library, Novato, California, USA.
Vietnamese Edition â 2007 by First News - Tri Viet. Published by arrangement with New World Library through
InterLicense, Ltd. All rights reserved.

NO GREATER LOVE TRẽN CA TềNH YẽU

Cửng ty First News - Trủ Viùồt giỷọ baón quyùỡn xuờởt baón vaõ phaỏt haõnh ờởn baón tiùởng Viùồt trùn


toân thïë giúái theo húåp àưìng chuín giao bẫn quìn vúái New World Library, Hoa K.
Bêët cûá sûå sao chếp, trđch dêỵn nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First News vâ New World
Library àïìu lâbêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn quìn Qëc tïë
vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn quìn Súã hûäu Trđ tụå Berne.
CƯNG TY VÙN HỐÁA SẤÁNG TẨÅO TRĐ VIÏÅÅT - FIRST NEWS

11HNguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP. Hưì Chđ Minh Tel: (84.8) 8227979 - 8227980 - 8233859 - 8233860
Fax: (84.8) 8224560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: www.firstnews.com.vn

MỂ TERESA

Trïn cẫ

Tònh u No Greater Love
Biïn dõch:
Bđch Nga – Ngổc Sấu – Hoa Phûúång

First News
NHÂ XËT BẪN VÙN HỐA SÂI GÔN
4

Mể Teresa - Con ngûúâi ca
tònh u


M

ể Teresa lâ mưåt biïíu tûúång ca tònh u thûúng àûúåc cẫthïëgiúái xc

àưån g vângûúän g mưå, khưng vò Mểlâmưåt tâi nùng xët chn g, mâàún giẫn
vò Mểlâ ngûúâi giâu lôn g trùỉc êín vâmưåt trấi tim rưån g múãu thûúng vư
búâbïën . Mể cố khẫnùng cẫm nhêån nưỵi àau ca nhên loẩi, tûângûúâi giâàïën
trễnhỗ, tûânưỵi àau thïí xấc àïën nưỵi àau tinh thêìn. Mể hiïíu nghơa ca sûå àưìng
cẫm cng nhû sûác mẩnh vư biïn ca tònh thûúng u vâ lông nhên ấi.
Khi cố àõnh xët bẫn thânh sấch nhûäng chiïm nghiïåm riïng tû nây ca Mể
Teresa, chng tưi àậ cưë gùỉng thu thêåp nhûäng cêu chuån thêåt ca àúâi Mể, àậ
lêìn theo bûúác chên ngûúâi ph nûä can trûúâng àưåc nhêët vư nhõ êëy qua bao vn g
àêët xa xưi, nghêo àối àïíàïën vúái5
Mother Teresa - No Greater Love

nhûän g cẫn h àúâi bú vú, bêët hẩn h. Mể- mưåt ngûúâi phnûä nhỗ bế nhûng tinh
thêìn vâ têëm lông thêåt vơ àẩi , ngûúâi àậchùm sốc khưng mïåt mỗi nhûän g kễ
bêët hẩnh bõ lậng qụn bïn lïì cåc sưëng. Bùçng lông tin àùåc biïåt, bùçng têìm nhòn
thấnh thiïån, bùçng trấi tim chên thânh vâ nhûäng lúâi nguån cêìu, Mể àậ viïët
nïn nhûäng cêu chuån k diïåu vïì lông chia sễ vâ tònh thûúng u vư búâ bïën.
Cåc àúâi trûåc diïån trẫi nghiïåm têët cẫ khưí àau ca Mểàậdêỵn àïën mưåt cåc
sưën g àêìy nghõ lûåc vúái trấi tim àêìy trùỉc êín vâmưåt têëm lông nhên ấi vư biïn.
Khi tưi àổc nhûän g lúâi ca Mể, tưi nhêån thêëy àốkhưng phẫi lâ sûå thïí hiïån
mưåt niïìm tin ngêy thú hay cûåc àoan, mâ trïn hïët lâ têëm chên tònh thiïët tha tònh
ngûúâi. Thay vò nế trấnh àau khưí, Mểdn g cẫm àưëi àêìu vâsưën g cn g nưỵi
àau àïí hốa giẫi khưí àau.
Mưåt sưëbẩn àổc cốthïíthêëy khưng quen lùỉm vúái àûác tin mâ Mể Teresa àậ
thêëm àêåm vâo nhûäng cêu chuån bùçng ngưn ngûä ca tònh u vâ lúâi nguån
cêìu. Tuy nhiïn, chng ta hậy vûúåt lïn trïn tû tûúãng thêìn hổc àố àïí lùỉng nghe
nhûäng thưng àiïåp àêìy u thûúng thêåt sûå bïn trong trấi tim mâ Mể àậ trùn trúã
thao thûác. Trong sët cåc àúâi vâ nhûäng têm sûå ca Mể Teresa, chng ta thêëy
àûác tin ca Mể khưng hïì tấch biïåt vúái tònh thûúng, vâtònh thûúng êëy khưng bao
giúâ lòa xa nhõp àêåp cåc sưëng ca Mể.
6
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

Mể Teresa àậ sưëng mưåt àúâi u thûúng vâ dêng hiïën cho con ngûúâi vâ cåc
sưëng. Mể thêåt bònh dõ, nhûng thûåc sûå Mể àûúåc mổi ngûúâi tưn vinh nhû mưåt võ
thấnh, chng ta cố thïí thêëy têëm gûúng ca Mể nhû mưåt sûå phẫn chiïëu, vâ
ấnh sấng tûâ nhûäng suy nghơ ca Mể thïí hiïån trong cën sấch nhỗ nây cố thïí


chó cho chng ta mưåt àiïìu thêåt sûå, rùçng têët cẫ chng ta àïìu cố thïí lâ thấnh
nhên giûäa àúâi thûúâng – chn g ta khưng phẫi lâ khưng cố nhûäng sai lêìm vâ
nhûäng àiïìu chûa hoân thiïån, vâ chng ta khưng cêìn phẫi xûng tưåi cho nhûäng lưỵi
lêìm àố, mângay tûâlc nây hậy biïët têån têm, múãlôn g chia sễvúái nhûän g
ngûúâi khưíàau àang úãquanh ta, trong cåc sưëng nây vâ trïn nhûäng nễo àûúâng
thïë giúái.
- THOMAS MOORE
Tấc giẫ ca Care of the Soul vâ Re-Enchantment of Every Life

7

K

hi cën sấch nây àïën tay bẩn àổc, Mể Teresa àậ khưng côn trïn cội àúâi

nây nûäa. Mể àậ sưëng 87 nùm trổn vển vúái tònh u thûúng vâ dêng hiïën qụn
mònh àïí chia sễ vúái nhûäng ngûúâi bêìn cng vâ cú cûåc nhêët.
Lc sinh thúâi, Mể tûâng nối: “Theo huët thưëng, tưi lâ ngûúâi Anbani. Theo
qëc tõch, tưi lângûúâi ÊËn Àưå. Theo àûác tin, tưi lâmưåt nûätu cưng giấo. Theo
ún gổi, tưi thåc vïì thïë gian nây. Vâ theo con tim, tưi hoân toân thåc vïì
nhûäng ngûúâi bêët hẩnh, khưí àau”.
Vúái mưåt àûác tin thấnh thiïån, mưåt têm hưìn trân àêìy ấnh sấng vâ mưåt àûác ấi
bao la, MểTeresa àậdân h trổn àúâi mònh cho ngûúâi nghêo , cho nhûän g trễem
mưìcưi sưën g vêët vûúãn g trïn àûúân g phưë, cho nhûän g con ngûúâi bïånh têåt, phong
ci hay àang hêëp hưëi... Mể àậ thûåc sûå,9
Mother Teresa - No Greater Love

theo nhû cấch mể nối, “chòa tay ra àïí chia sễ vâ dêng trấi tim àïí u thûúng”.
Mể àậ lâm têët cẫ nhûäng gò mònh cố thïí àïí xoa dõu nưỵi àau ca thïë gian, àïí
nhûäng con ngûúâi àau khưícốcú hưåi tòm àûúåc sûåsưën g, vânhûän g ai chùèng may
khưng côn hy vổng cûáu chûäa thò cng cố thïí ra ài mưåt cấch bònh an, nhể
nhâng vâ thanh thẫn. Nghêo khố, theo quan niïåm sêu sùỉc vâ àêìy nhên bẫn ca
Mể, khưng chó lâàối ùn thiïëu mùåc , mâcôn lâsûåcư àưåc vâ tng thiïëu tònh
thûúng. Chđnh vò thïë, Mể chùm sốc ngûúâi nghêo bùçn g cẫtrấi tim àïíhổcẫm
nhêån àûúåc rùçng hổ vêỵn àûúåc quan têm vâ u thûúng.
Thïë giúái cố thïí nhùỉc vïì Mể Teresa nhû mưåt ph nûä vơ àẩi vúái nhiïìu giẫi
thûúãn g cao qu, trong àốcốgiẫi Nobel Hôa bònh. Nhûng àiïìu khiïën mể vơ àẩi
hún cẫ, àố lâsûågiẫn dõ vâlôn g nhên ấi vư biïn. Mểàậsưën g mưåt cåc àúâi
cú cûåc , vò nhû Mểnối, phẫi sưën g giûäa ngûúâi nghêo , nïëm trẫi sûåàối
khưícn g hổmúái cốthïíthêëu hiïíu , vâtûâàố, múái cốthïígip xoa dõu nưỵi àau
ca hổ. Khi côn lâmưåt nûätu dôn g Loreto, chđnh cẫn h sưën g bi thẫm ca


ngûúâi nghêo àậlâm sưëng dêåy mậnh liïåt trong lôn g Mểnguån àûúåc sưën g
giûäa hổ, àûúåc chia sễvâ gip àúähổ- mưåt nguån àậtûân g manh nha, êëp
tûâ nhûäng ngây thú êëu úã qụ hûúng Anbani. Ngay tûâ bế, ngûúâi mể u qu
ca Mể àậ dẩy: “Têët cẫ nhûäng ngûúâi xung quanh chng ta, d khưng phẫi
lâ mấu m råt râ, cng àïìu lâ anh chõ em ca chng ta”. Chđnh nhúâ sûå
giấo
10
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

dc àêìy nhên bẫn ca gia àònh, ca àûác tin, cưång thïm trấi tim ln àêìy ùỉp u
thûúng tûângây côn thú bế àậ mang àïën cho chng ta mưåt Mể Teresa vúái tònh
u khưng biïn giúái, vúái sûå thấnh thiïån vâ bao dung à sûác lâm lay àưån g nhûän
g têm hưìn lêìm lẩc nhêët.
Bđ quët sưëng ca Mể thêåt giẫn dõ: Mể cêìu nguån. Khi cêìu nguån, Mể bây
tỗ tònh u, niïìm tin vâ lông trưng cêåy mậnh liïåt ca mònh vúái Thiïn Cha,
bây tỗ khất vổn g hiïën trổn àúâi mònh. Chđnh trấi tim rưån g múã, chđnh tònh u
êëy àậ khiïën Mể nhòn thêëy Cha Jesus trong hònh hâi ca nhûäng ngûúâi cng
khưí. Vâ Mể àậ chên tònh gip àúä nhûäng con ngûúâi êëy, vâ chđnh àiïìu àố lẩi
quay lẩi nêng cao niïìm tin ca Mể.
Trong sët nhûäng cêu chuån ca Mể Teresa, Mể àậ lưìn g vâo àốmưåt àûác tin
sùỉt àấca mưåt nûätu cưng giấo . Dvêåy , àêy khưng phẫi lâmưåt cën sấc h
giẫn g vïìgiấo l, mâ àún giẫn chó lâ nhûäng cêu chuån vïì tònh u nhên loẩi.
Mể àậ lâm nhûäng viïåc êëy vò Mể u con ngûúâi, cn g lâmưåt cấc h
àïíMểbây tỗlôn g kđnh u ca mònh vúái Cha, nhû Mể hùçng têm niïåm: “Tưi
chó lâ cêy bt chò nhỗ trong bân tay Thiïn Cha”.
11

Cêìu nguån
13
Mother Teresa - No Greater Love

14

Lúâi cêìu nguån cốtrong vẩn vêåt vâ trong mổi hân h àưån g.
- MỂ TERESA

Sao cấc con lẩi ng? Hậy tónh thûác vâ cêìu nguån...CHA JESUS
NỐI VÚÁI MƯN ÀÏÅ (LUKE 22;46)


T

ưi khưng nghơ rùçn g cốai àốlẩi cêìn sûågip àúä vâ ban ún ca Cha nhiïìu

nhû tưi. Trûúác Ngâi, tưi ln cẫm thêëy mònh thêåt bế nhỗ vâ ëu úát. Tưi nghơ
àố lâ l do tẩi sao Cha lẩi dng àïën tưi. Búãi vò tưi khưng thïí dûåa vâo sûác
mẩnh ca chđnh mònh, nïn tưi dûåa vâo Ngâi sët hai mûúi bưën giúâ trong ngây.
Nïëu ngây dâi hún thïë, tưi cng sệ cêìn Ngâi thïm bùçng êëy thúâi gian. Têët cẫ
chng ta phẫi liïn kïët vúái Thiïn Cha qua lúâi cêìu nguån.
Bđ quët ca tưi rêët àún giẫn: tưi cêìu nguån. Thưng qua lúâi cêìu nguån, tưi trúã
thânh mưåt ngûúâi u mïën Cha Jesus. Tưi nhêån ra rùçng cêìu nguån vúái Cha
lâ u mïën Ngâi.
Trong thûåc tïë, chó cố mưåt lúâi cêìu nguån chên thêåt, chó cố mưåt lúâi cêìu
nguån quan trổng: chđnh bẫn thên Cha Jesus. Chó cố mưåt tiïëng nối cêët lïn trïn
mùåt àêët:
15
Mother Teresa - No Greater Love

tiïëng nối ca Cha Jesus. Lúâi nguån cêìu hoân hẫo khưng cêìn phẫi dâi dôn
g, mâphẫi cốniïìm ûúác vổn g mậnh liïåt dêng trấi tim mònh lïn Cha.
Hậy u mïën viïåc cêìu nguån. Hậy cẫm nhêån nhu cêìu cêìu nguån nhiïìu lêìn
trong ngây. Lúâi cêìu nguån sệgip múãrưån g trấi tim cho àïën khi
nốcốthïíchûáa trổn mốn quâ ca Cha, àố lâ chđnh bẫn thên Ngâi. Hậy
khưng ngûân g tòm kiïëm , rưìi trấi tim ca bẩn sệàlúán àïí àốn lêëy Thiïn Cha
vâ giûä Ngâi nhû ca riïng mònh.
Rêët nhiïìu khi nhûäng lúâi cêìu nguån ca chng ta rúi vâo im lùång. Chng ta
khưng thïí liïn kïët vúái Thiïn Cha vò cêìu nguån khưng àng cấch. Àiïìu nây
khiïën ta chấn nẫn vâmën tûâbỗ. Nhûng cốmưåt sûåthêåt lâ, nïëu bẩn mën
cêìu nguån tưët hún, bẩn phẫi cêìu nguån nhiïìu hún. Thiïn Cha cho phếp thêët
bẩi song Ngâi khưng chêëp nhêån sûå nẫn chđ. Ngâi mën chng ta trong sấng
nhû con trễ, khiïm nhûúâng hún vâ biïët ún hún trong lúâi cêìu nguån , àïínhúá rùçn g
têët cẫchn g ta àïìu thåc vïì cú thïí thêìn bđ ca Ngâi.
Chng ta cêìn gip nhau trong nhûäng lúâi cêìu nguån. Chng ta hậy giẫi thoất
têm trđ. Àûâng cêìu nguån dâi dông, hậy thò thêìm cng Thiïn Cha nhûäng cêu
ngùỉn nhûng trân àêìy têm tònh vâ u thûúng. Chng ta hậy cêìu nguån thay cho
nhûäng ngûúâi khưng cêìu nguån. Hậy nhúá rùçng, nïëu chng ta mën u
16
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

thûúng, chng ta phẫi biïët cấch cêìu nguån!
Lúâi cêìu nguån àïën tûâtêm trđ vâtrấi tim àûúåc gổi lâ nhûäng lúâi cêìu nguån


têm linh. Àûâng bao giúâ qụn rùçng chng ta hûúáng àïën sûå hoân hẫo vâ nïn
nhùỉm àïën mc àđch àố khưng ngûâng. Viïåc rên luån cêìu nguån têm linh hâng
ngây lâ àiïìu cêìn thiïët àïí àẩt àûúåc mc tiïu àố. Búãi vò àốlâhúi thúãcåc sưën
g àưëi vúái têm hưìn chn g ta, vâkhưng thïícốlôn g mưåàẩo mâkhưng cốnố.
Thấnh John Vianney àậ nối: “Khi cêìu nguån têm linh, hậy nhùỉm mùỉt, ngêåm
miïån g vâmúãrưån g trấi tim”. Khi cêët lïn lúâi cêìu nguån, chng ta nối vúái
Cha. Côn khi cêìu nguån têm linh, Ngâi nối vúái chng ta. Àố lâ lc Cha
àưí àêìy bẫn thên Ngâi vâo trong ta.
Lúâi cêìu nguån ca chng ta nïn àûúåc cêët lïn tûâ trấi tim rûåc lûãa u thûúng.
Khi cêìu nguån, hậy nối vúái Cha bùçng niïìm tin vâ sûå tưn kđnh lúán lao. Àûâng
tt lẩi sau hay vûúåt lïn trûúác, àûâng la hết hay cêm lùång, mâ hậy têån têm vúái
mưåt tònh u ngổt ngâo, vúái sûågiẫn dõ tûå nhiïn, khưng mâu mê giẫ tẩo. Hậy
ngúåi ca vâ chc tng Thiïn Cha bùçng cẫ trấi tim vâ têm hưìn ca bẩn.
Hậy àïí tònh u ca Cha chiïëm hûäu trổn vển trấi tim bẩn d chó mưåt lêìn,
vâhậy àïí trấi tim êëy khưng ngûâng tùng thïm tònh u cao cẫ ca Ngâi bùçng
mưåt cåc sưëng chûâng mûåc tûúng xûáng. Hậy àïí trấi tim êëy
17
Mother Teresa - No Greater Love

biïët khiïm nhûúâng àốn nhêån mổi thûã thấch, mổi khố khùn xẫy àïën vúái têm
tònh phố thấc, vúái quët têm vûäng chùỉc giûä vûäng bẫn thên àïí khưng bao giúâ
ch phẩm lưỵi lêìm . Nïëu vêëp ngậ, hậy biïët àûán g lïn trúãlẩi. Mưåt trấi tim
nhû vêåy sệ ln ln cêìu nguån.
Hậy chên thânh khi cêìu nguån. Sûå chên thânh lâ hiïån thên ca lông khiïm
nhûúâng, vâ bẩn chó cố àûúåc lông khiïm nhûúâng khi chêëp nhêån àõa võ khiïm
tưën. Têët cẫnhûän g gò bẩn àậàûúåc àổc , àûúåc nghe nối vïìlôn g khiïm nhûúâng
khưng à àïí dẩy bẩn àûác tđnh àố. Bẩn chó hổc àûúåc nố khi chõu chêëp nhêån
võ thïë bế mổn. Sûå khiïm nhûúâng cao qu nhêët lâ khi ta nhêån thûác rùçng mònh
khưng lâ gò cẫ. Ta chó lâ mưåt hẩt bi nhỗ nhoi giûäa thïëgiúái rưån g lúán nây ,
mưåt hẩt bi àûúåc Thiïn Cha gòn giûä bùçng tònh u.
Thêåt khố cêìu nguån cho húåp Cha nïëu bẩn khưng biïët cấch. Phûúng cấch
àêìu tiïn, àố lâ sûå im lùång. Chng ta khưng thïí trûåc tiïëp àùåt bẫn thên mònh vâo
sûå hiïån diïån ca Cha nïëu chng ta khưng thïí rên luån sûå tơnh lùång nưåi têm
vâ bïn ngoâi.
18
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

Tơnh lùång nưåi têm rêët khố, nhûng chng ta phẫi cưë gùỉng. Trong thinh lùång,
chng ta sệ tòm thêëy ngìn sinh lûåc múái vâsûåhôa húåp thûåc sûå. Nhúâàố,
sûác mẩn h ca Cha múái thêëm nhìn trong têm trđ ca chng ta, trúã thânh


sûác mẩnh àïí chng ta cố thïí lâm tưët mổi viïåc. Sûå thinh lùång sệ húåp nhêët
suy nghơ ca chng ta vúái suy nghơ ca Cha, hôa húåp lúâi cêìu nguån ca
chng ta vúái lúâi cêìu nguån ca Cha. Sûå hôa húåp chđnh lâ quẫ ngổt ca
cêìu nguån, sûå khiïm nhûúâng vâ tònh u.
Sûå tơnh lùång cho chng ta cấch nhòn múái vïì mổi thûá. Chng ta cêìn tơnh lùång
àïí cố thïí chẩm àïën nhûäng thûá thåc vïì phêìn hưìn. Khi lùỉng nghe lúâi ca
Cha trong sûå n lùång ca trấi tim, thò ta sệ ngêåp àêìy ún thấnh. Nïëu thûåc sûå
mën gêìn gi Thiïn Cha, chng ta phẫi sùén sâng cêìu nguån ngay bêy giúâ.
Àêy lâ nhûäng gò chng ta phẫi hổc ngay tûâ àêìu: lùỉng nghe tiïëng nối ca
Cha trong tim mònh, àïí rưìi trong sûå tơnh lùång ca têm hưìn ta, Cha cêët lïn
tiïëng nối. Vâ rưìi, tûâ sûå viïn mận ca trấi tim àố, miïång ta cng sệ cêët lïn
lúâi ca. Àêy lâ sûå liïn kïët thêìn diïåu ca Thiïn Cha vúái cấc con chiïn ca Ngâi.
Nhûng hậy nhúá rùçng trûúác khi nối, chng ta cêìn phẫi biïët lùỉng nghe.
Trong mổi thúâi àẩi vâúãmổi tưn giấo , sûåthiïìn àõnh vâ khưí hẩnh àïìu nhùçm
tòm kiïëm Thûúång Àïë. Thûúång Àïë khưng úãtrong chưën giâu sang, cn g khưng
úãtrong núi
19
Mother Teresa - No Greater Love

phưìn hoa, àư hưåi. Ngâi tưìn tẩi trong tơnh lùån g vâhiu quẩnh ca hoang mẩc,
rûâng ni. Bẫn thên Cha Jesus cn g vêåy . Ngâi àậtrẫi qua bưën mûúi ngây
úãchưën hoang mẩc khư cùçn, sưëng hâng giúâcng Cha Cha (*) trong bống àïm
tơnh lùång.
Chng ta cng àûúåc ún gổi àïí trong thúâi àiïím nâo àố, cng rt lui vâo chưën
riïng tû vâ tơnh lùång sêu sùỉc cng Thiïn Cha. Khi àố, ta hoân toân thoất khỗi
mổi thûá, àïí tr ng mưåt cấch u thûúng trong sûå hiïån diïån ca Ngâi – trong
n lùång, trưëng rưỵng, trưng chúâ vâ bêët àưång.
Chng ta khưng thïí tòm thêëy Cha trong ưìn âo vâ lo lùỉng. Thiïn nhiïn, nhû hoa
lấ cỗ cêy àïìu lúán lïn trong tơnh lùång. Sao, trùng vâ mùåt trúâi cng di chuín
trong tơnh lùång. Àiïìu quan trổng khưng phẫi lâ nhûäng gò chng ta nối, mâ lâ
nhûäng gò Cha nối vúái chng ta, nhûäng gò Ngâi bẫo ngûúâi khấc thưng qua
chng ta. Trong n lùång, Ngâi lùỉng nghe chng ta. Trong n lùång, Ngâi cêët
tiïëng nối vúái têm hưìn chng ta. Trong n lùång, chng ta àûúåc ban àùåc ên lùỉng
nghe tiïëng nối ca Ngâi.
(*) Cha Cha lâ Thiïn Cha - Àêëng sấng tẩo v tr vâ nhên loẩi. Cha Con lâ Àûác Jesus - Àêëng cûáu àưå. Theo mâu
nhiïåm Ba ngưi ca giấo hưåi Cưng giấo, Thiïn Cha hiïån hûäu trong ba Ngưi võ: Cha, Con vâ Thấnh Thêìn.

20
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

n lùång àưi mùỉt n lùång àưi tai n lùån g khưng nối n lùång tinh thêìn ... trong
sûå n lùång ca trấi tim Cha sệ cêët lïn tiïëng nối.


Sûå tơnh lùång ca trấi tim lâ àiïìu cêìn thiïët àïí bẩn cố thïí nghe àûúåc Cha vâ
nhòn thêëy Cha khùỉp mổi núi – khi àau khưíhay hẩn h phc, khi àốn tiïëp mưåt
ngûúâi cêìn àïën bẩn giûäa àïm khuya, cẫ trong tiïëng chim hốt, trong hoa cỗ vâ
mng th.
Tưi ln quan têm sêu sùỉc àïën sûå tơnh lùång ca trấi tim mònh, àïí trong sûå n
lùång êëy tưi nghe àûúåc lúâi an i ca Cha vâ tûâ sûå viïn mận ca trấi tim, tưi
an i Cha Jesus trong hònh hâi àau khưí ca nhûäng ngûúâi nghêo.
Lúâi cêìu nguån thêåt sûå chđnh lâ mưëi dêy liïn kïët chng ta vúái Thiïn Cha mưåt mưëi dêy vûäng chùỉc, cêìn thiïët nhû cânh nho gùỉn vâo thên nho - mưåt hònh
ẫnh mâ Cha Jesus àậ àûa ra trong sấch Phc êm ca Thấnh John.
21
Mother Teresa - No Greater Love

Chng ta cêìn cêìu nguån. Chng ta cêìn sûå hôa húåp êëy àïí cố thïí sinh ra hoa
trấi tưët lânh. Hoa quẫ êëy lâ nhûäng gò chng ta tẩo ra bùçng chđnh àưi bân tay
mònh, d àố lâ cúm ùn, ấo mùåc, tiïìn ca hay bêët cûá thûá gò khấc. Têët cẫ
nhûäng àiïìu àố lâ quẫ ngổt cố àûúåc nhúâ sûå hôa húåp ca chng ta cng vúái
Cha. Chng ta cêìn mưåt cåc sưëng cêìu nguån, nghêo khố vâ hiïën dêng àïí
sinh quẫ ngổt u thûúng.
Dêng hiïën vâ cêìu nguån bưí sung cho nhau. Khưng cốcêìu nguån mâkhưng dêng
hiïën , vâcn g khưng cố dêng hiïën mâ khưng cêìu nguån. Cha Jesus àậ trẫi
qua cåc àúâi úãthïëgian nây vúái sûåhôa húåp thên thiïët cng Thiïn Cha Cha.
Chng ta cng cêìn lâm nhû vêåy. Hậy sấnh bûúác bïn Ngâi. Chng ta cêìn cho
Cha Jesus cú hưåi têån dng chng ta, biïën chng ta trúã thânh lúâi lệ, thânh
cưng c u thûúng trong tay Ngâi. Ngâi mën chng ta lâm nhû vêåy àïí chia sễ
cúm ùn ấo mùåc ca Ngâi trong cội nhên gian.
Nïëu chng ta khưng chiïëu tỗa ấnh sấng ca Cha quanh mònh, bống àïm sệ
ngêåp trân trïn thïë gian nây.
Chng ta àûúåc ún gổi u thûúng thïë giúái. Thiïn Cha àậ u thûúng thïë giúái
nhiïìu àïën mûác Ngâi àậ gûãi Jesus xëng trêìn gian. Côn ngây nay, Ngâi u
thûúng thïë giúái àïën mûác Ngâi cho bẩn vâ tưi trúã thânh tònh u ca Ngâi, trúã
thânh lông thûúng xốt ca Ngâi, sûå hiïån diïån ca Ngâi, thưng qua cåc sưëng
cêìu nguån, sûå
22
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

hiïën dêng vâ hy sinh. Àấp trẫ lẩi têët cẫ nhûäng ún gổi nây, Thiïn Cha chó u
cêìu úã bẩn sûå tơnh têm. Bùçng viïåc tơnh têm, mưåt têm hưìn nhêån àûúåc ún hụå tûâ
trấi tim ca Cha àïí àem phên phất cho àúâi. Chng ta phẫi gùỉn cåc sưëng
mònh vúái Thiïn Cha hùçng sưëng. Nïëu khưng sưëng trong sûå hiïån diïån ca


Cha, chng ta khưng thïí tiïëp tc cưng viïåc.
Tơnh têm lâ gò? Tơnh têm lâ àïísưëng lẩi cåc sưëng ca Cha Jesus nhû Ngâi
àậ tûâng sưëng. Àố lâ nhûäng gò tưi hiïíu. Lâ àïí u Jesus, àïí sưëng cåc sưëng
ca Ngâi trong ta, àïísưëng cåc sưëng ca ta trong cåc sưëng ca Ngâi. Àố
chđnh lâ tơnh têm. Chng ta phẫi cố mưåt trấi tim trong sẩch - khưng vûúáng bêån
ghen tng, giêån dûä, khưng cht bêët àưìng, vâ àùåc biïåt lâ khưng khùỉc nghiïåt
vúái mổi ngûúâi xung quanh. Àưëi vúái tưi, tơnh têm khưng phẫi lâkhốa mònh
úãchưỵtưëi, mâlâcho phếp Cha Jesus sưëng cåc thûúng khố ca Ngâi, tònh u
ca Ngâi, sûå khiïm nhûúâng ca Ngâi trong ta, cêìu nguån cng ta, úã bïn ta vâ
thấnh hốa qua ta.
Àûâng lậng phđ thúâi gian cho viïåc tòm kiïëm nhûäng trẫi nghiïåm phi thûúâng trong
cåc sưëng tơnh têm ca mònh, mâthay vâo àố, hậy sưën g bùçn g mưåt àûác tin
trong sấng, ln cêín trổng vâ sùén sâng trûúác sûå xët hiïån ca Cha bùçng
cấch chu toân bưín phêån hâng ngây vúái tònh u vâ lông thấnh thiïån vư biïn.
23
Mother Teresa - No Greater Love

24

Cêìu nguån lâcåc sưën g hôa húåp thûåc sûågiûäa con ngûúâi vúái Thiïn Cha. Vò
thïë, cêìu nguån cng cêìn thiïët nhû khưng khđ, nhû mấu trong cú thïí chng ta, nhû
bêët k thûá gò giûä cho chng ta nhêån thûác àûúåc hưìng ên ca Thiïn Cha. Cêìu
nguån nhiïìu chûa à, mâ phẫi cêìu nguån nhiïåt tònh vúái sûå tha thiïët vâ tònh
u thûúng vư biïn. Chng ta nïn thûåc hiïån mổi nưỵ lûåc àïí bûúác ài trong sûå hiïån
diïån ca Cha, àïí thêëy Cha trong mưỵi ngûúâi chn g ta gùåp , àïísưën g àúâi cêìu
nguån mưỵi ngây.
Hiïíu biïët vïì bẫn thên mònh gip chng ta cố thïí qu gưëi cêìu nguån, vâ àiïìu
àố rêët cêìn thiïët cho tònh u. Hiïíu biïët vïì Cha tẩo ra tònh u, vâ hiïíu biïët vïì
bẫn thên tẩo ra sûå khiïm nhûúâng. Nhû Thấnh Augustine àậ nối: “Hậy àưí àêìy
bẫn thên mònh trûúác, rưìi khi àốmúái cốthïíban tùån g cho ngûúâi khấc ”.
Hiïíu biïët vïì bẫn thên cng lâ ba hưå mïånh àïí chưëng lẩi sûå kiïu hậnh, àùåc
biïåt lâ khi bẩn bõ cấm dưỵ trong cåc sưëng. Sai lêìm lúán nhêët lâ chng ta nghơ
mònh quấ mẩnh àïí cố thïí sa vâo cấm dưỵ. Thiïn Cha cho phếp sûå cấm dưỵ.
Àiïìu duy nhêët chng ta phẫi lâm lâtûâ chưëi hóåc khët phc cấm dưỵ êëy.
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

Àïí cố thïí kïët sinh hoa trấi, lúâi cêìu nguån cêìn phẫi bùỉt ngìn tûâ trấi tim vâ
cố thïí chẩm àïën trấi tim Thiïn Cha. Mưỵi lêìn chng ta nối “Lẩy Cha”, Cha
sệ nhòn vâo àưi bân tay ca Ngâi - núi Ngâi àậ chẩm khùỉc tïn ca chn g ta vâNgâi thêëy chn g ta úãàố. Sûådõu dân g vâ cao cẫ ca tònh u Thiïn Cha
thêåt tuåt vúâi xiïët bao!


Nïëu chng ta cêìu nguån “Lẩy Cha” vâsưën g vúái lúâi cêìu nguån àố, chng
ta sệ trúã nïn thấnh thiïån. Nïëu tưi tha thûá, tưi cố thïí thấnh thiïån vâ cố thïí cêìu
nguån. Lúâi cêìu nguån xët phất tûâ mưåt trấi tim khiïm tưën sệ chó dêỵn cho
chng ta biïët cấch u thûúng Thiïn Cha, u thûúng bẫn thên, u thûúng àưìng
loẩi. Mưåt àûáa trễ khưng khốkhùn gò khi diïỵn àẩt trđ ốc non núát ca mònh
bùçng vâi lúâi àún giẫn nhûng lẩi thêåt nhiïìu nghơa. Cha Jesus àậ nối vúái
Nicodemus: “Hậy nhû trễ nhỗ”. Vò thïë, hậy cêìu nguån êu ëm nhû trễ nhỗ,
vúái mưåt khất vổng thiïët tha àïí u thûúng thêåt nhiïìu nhûäng ngûúâi àậ khưng
àûúåc u thûúng.
Têët cẫ nhûäng lúâi lệ àïìu vư nghơa nïëu chng khưng xët phất tûâ chđnh têm
hưìn ca chng ta. Vúái nhûäng lúâi lệ khưng mang lẩi ấnh sấng ca Cha thò
sệ lâm tùng thïm bống àïm. Hún bao giúâ hïët, ngây nay chng ta cêìn cêìu xin ấnh
sấng àïí biïët àûúåc nguån ca Cha, cêìu xin tònh u àïí chêëp nhêån
nguån àố, vâ cêìu xin con àûúâng àïí thûåc hiïån nguån ca Ngâi.
25
Mother Teresa - No Greater Love

26

Theo tưi, cêìu nguån lâhûúán g trấi tim vïìThiïn Cha , lâmưåt tiïën
g kïu ca tònh u vâlôn g tri ên xët phất tûâtưåt àónh niïìm vui hay
àấy sêu tuåt vổn g. Àốlâsûác mẩn h lúán lao vâsiïu nhiïn,
múãrưån g trấi tim chn g ta vâliïn kïët chn g ta mêåt thiïët vúái
Cha Jesus.
- THẤN H THERESE LISIEUX

Thêìy nối vúái cấc con: têët cẫnhûän g gò cấc con cêìu xin, cấc con
cûátin lâmònh àậàûúåc rưìi, thò sệàûúåc nhû .
- CHA JESUS NỐI VÚÁI MƯN ÀÏÅÅ (MARK 11;24)

Tònh u thûúng
27
Mother Teresa - No Greater Love


28

Hậy u thûúng nhau nhû Cha u thûúng mưỵi ngûúâi chn g ta, bùçn
g mưåt tònh u mậnh liïåt vâsêu sùỉc. Hậy tûãtïëvúái nhau.

Thâphẩm lưỵi vúái sûåhiïìn hôa côn hún lâm nïn àiïìu k diïåu
bùçng lông nhêỵn têm.
- MỂ TERESA

Mổi ngûúâi sệnhêån biïët cấc con lâmưn àïåca Thêìy búãi àiïím
nây: cấc con cố lôn g u thûúng nhau.
- CHA JESUS NỐI VÚÁI MƯN ÀÏÅÅ (JOHN 13;35)

C

ha Jesus àïën thïë gian nây vò mưåt mc àđch: mang cho ta tin mûâng rùçng

Thiïn Cha u thûúng chng ta. Thiïn Cha lâ tònh u. Ngâi u bẩn vâ Ngâi
u tưi. Nhûng Ngâi àậ thïí hiïån tònh u êëy bùçng cấch nâo? Bùçng cấch ban
tùång chng ta chđnh cåc sưëng ca Ngâi.
Cha u thûúng chng ta bùçng mưåt tònh cẫm thêåt dõu dâng. Têët cẫ nhûäng gò
Cha Jesus àïën àïí dẩy cho chng ta lâ tònh u dõu dâng àố ca Thiïn Cha.
“Ta àậ gổi ngûúi bùçng chđnh tïn ngûúi, ngûúi lâ ca riïng ta.” (Kinh thấnh Cûåu
ûúác Isaiah 43;1).
Toân bưå chên l sấch Phc êm cûåc k àún giẫn. “Con cố u ta khưng? Hậy
nghe theo lúâi rùn ca ta.” - Ngâi bẫo. Vâ lúâi rùn êëy chó xoay quanh mưåt àiïìu:
hậy u thûúng nhau.
29
Mother Teresa - No Greater Love

30

“Ngûúi phẫi u mïën Cha - Thiïn Cha ca ngûúi - bùçng cẫ trấi tim, cẫ linh
hưìn vâ trổn vển têm trđ ngûúi” (Kinh thấnh Cûåu ûúác 6;5). Àố lâ mïånh lïånh
ca Thiïn Cha tưëi cao, vâ Ngâi khưng thïí u cêìu mưåt àiïìu khưng thûåc hiïån
àûúåc. Tònh u lâ quẫ ngổt cố quanh nùm vâtrong têìm vúái ca têët cẫmổi
ngûúâi. Bêët kai cn g cốthïíthu hoẩc h nốvâchùèn g cốgiúái hẩn nâo cẫ.
Mổi ngûúâi àïìu cố thïí àẩt àûúåc tònh u àố qua viïåc tơnh têm, qua àúâi sưëng cêìu


nguån, sûå dêng hiïën vâ bùçng mưåt cåc sưëng nưåi têm sêu sùỉc. Àûâng nghơ
rùçng mưåt tònh u phẫi khấc thûúâng múái lâ chên thûåc.
Nhûäng gò chng ta cêìn lâm lâ u thûúng khưng mïåt mỗi. Nhúâ àêu ngổn àên
chấy lïn? Nhúâ nhûäng giổt dêìu khưng ngûâng àưí vâo. Nhûäng giổt dêìu êëy lâ gò
trong ngổn àên ca chng ta? Chng lâ nhûäng àiïìu rêët nhỗ trong cåc sưëng
hâng ngây: cht lông thânh, àưi lúâi tûã tïë, mưåt nghơ hûúáng vïì ngûúâi khấc,
cấch chng ta thinh lùång, cấch chng ta nhòn, nối vâ hânh àưång. Àûâng tòm
kiïëm Thiïn Cha úã nhûäng núi quấ xa xưi. Ngâi chùèng cố úã àố àêu. Ngâi àang
úã vúái bẩn àêëy. Hậy giûä cho ngổn àên ca bẩn ln thùỉp sấng vâ bẩn sệ
nhêån ra Ngâi.
Nhûäng lúâi ca Cha Jesus: “Hậy u thûúng nhau nhû chđnh thêìy àậ u thûúng
cấc con” khưng chó lâ ấnh sấn g soi àûúân g cho chn g ta, mâcôn lângổn lûãa
thiïu
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

chấy lông đch k vưën ngùn cẫn sûå thấnh thiïån. Tònh u mâ Thiïn Cha mën
úã chng ta phẫi xët phất tûâ nưåi têm, tûâ sûå hôa húåp ca chng ta vúái
Ngâi. u thûúng àố phẫi lâ àiïìu bònh thûúâng vúái chng ta cng nhû sưëng
vâthúã, ngây nây qua ngây khấc cho àïën lc ta vïì cội vơnh hùçng.
Mưåt ngây nổ, tưi gùåp mưåt ngûúâi àân ưng nùçm trong rận h nûúác . Cú thïíưng
êëy àêìy giôi bổ. Tưi mang ưng êëy vïìnhâca chn g tưi. Ngûúâi àân ưng êëy
àậnối gò? Ưng ta khưng nguìn ra, khưng than thúã hay àưílưỵi ai cẫ, mâ chó nối:
“Tưi àậ sưëng nhû mưåt con th bïn àûúâng, nhûng tưi sệ chïët nhû mưåt thiïn thêìn,
àûúåc u thûúng vâ chùm sốc!”. Chn g tưi phẫi mêët àïën ba giúâmúái lau rûãa
sẩch sệ cho ưng êëy. Cëi cng, ngûúâi àân ưng nhòn lïn chõ nûätu vânối: “Xú
ẩ, tưi àang trúãvïìnhâCha ”. Rưìi ưng êëy chïët. Tưi chûa bao giúâthêëy ncûúâi
nâo rẩn g rúä àïën thïëtrïn khn mùåt ca mưåt con ngûúâi cn g khưí nhû ưng.
Hậy xem tònh u cố thïí lâm gò! Cố lệ ngay trong khoẫnh khùỉc êëy, võ nûä tu
trễ kia khưng nghơ àïën àêu, nhûng thûåc sûå chõ àậ chẩm vâo cú thïí ca Cha.
Cha Jesus àậ àïì cêåp àïën àiïìu nây trong cêu nối ca
31
Mother Teresa - No Greater Love

Ngâi: “Mưỵi lêìn cấc con lâm nhû thïë cho mưåt trong nhûäng anh em bế nhỗ nhêët
ca ta àêy, lâ cấc con àậ lâm cho chđnh ta vêåy” (Matthew 25;40).
Hậy hiïíu sûå dõu dâng trong tònh u ca Cha. Ngâi àậ nối trong Kinh thấnh:
“Dmưåt ngûúâi mểcốthïíqụn àûáa con thú ca mònh, ta sệ khưng bao giúâ qụn
cấc con. Ta àậ ghi khùỉc cấc con trong lông bân tay ta” (Kinh thấnh Cûåu ûúác
Isaiah 49; 15-16). Khi bẩn cẫm thêëy cư àún, khi bẩn thêëy mònh thûâa thậi, khi
bẩn thêëy ëu úát vâbõ qụn lậng, hậy nhúá rùçng bẩn vêỵn lâ àûáa con u dêëu


àưëi vúái Cha. Ngâi u bẩn. Hậy àấp lẩi tònh u àố bùçn g tònh u àưëi vúái
ngûúâi khấc , àốlâtêët cẫnhûän g gò Cha Jesus àïën àïí dẩy chng ta.
Tưi nhúámưåt ngûúâi mểca mûúâi hai àûáa con, àûáa bế nhêët àang úã trong tònh
trẩng thûúng têåt khng khiïëp. Tưi tûå nguån àốn nhêån bế vâo nhâ ca chng
tưi, núi cốnhiïìu ngûúâi khấc àưìn g cẫn h ngưå vúái em. Nhûng khi nghe àõnh
àốca tưi, ngûúâi phnûäbùỉt àêìu khốc . Bâ thưín thûác: “Thûa Mể, chng tưi
xin Mể. Àûáa bế nây lâ mốn quâ lúán nhêët mâ Cha àậ dân h cho tưi
vâgia àònh tưi. Têët cẫ tònh u ca chng tưi àïìu dưìn vâo nố. Cåc sưën g
ca chn g tưi sệtrưën g rưỵn g nïëu Mểàem nốra khỗi vông tay ca chng
tưi”. Tònh u ca ngûúâi mể êëy àêìy cao cẫ vâ dõu dâng. Chng ta cố àûúåc
mưåt tònh u thûúng nhû thïë khưng? Chng ta cố nhêån ra rùçng con
32
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

cấi, vúå chưìng, cha mể, hay anh chõ em chng ta cng cêìn àïën tònh u cao cẫ
vâ dõu dâng êëy, cêìn àïën húi êëm tûâ vông tay u thûúng ca chng ta?
Tưi sệkhưng bao giúâqụn mưåt ngây nổúãVenezuela, khi tưi ài thùm mưåt gia àònh
àậ cho tưi mưåt con cûâu. Tưi àïën àïícẫm ún hổ, vâúãàốtưi nhêån ra rùçn g
hổcốmưåt àûáa con tân têåt nùång. Tưi hỗi ngûúâi mể: “Tïn àûáa bế lâ gò
vêåy?”. Ngûúâi mểàậcho tưi mưåt cêu trẫlúâi àểp nhêët: “Chng tưi gổi nố lâ
‘Ngûúâi thêìy ca tònh u’, vò nố khưng ngûâng dẩy cho chng tưi cấch u
thûúng. Mổi thûá chng tưi lâm cho con tưi lâ tònh u mâ chng tưi dânh cho
Cha thïí hiïån bùçng hânh àưång”.
Chng ta thêåt àấng giấ trong mùỉt Thiïn Cha. Tưi khưng bao giúâthêëy mïåt mỗi
khi nối ài nối lẩi rùçn g Cha u thûúng chng ta. Ngâi àậ ban cho bẫn thên tưi
mưåt tònh u thêåt dõu dâng. Àố lâ l do tẩi sao tưi cố can àẫm , niïìm vui
vâlông tin vûäng chùỉc rùçng khưng gò cố thïí chia cùỉt chng ta vúái tònh u ca
Cha.
Tưi thêëy rùçng chng ta thûúâng quấ têåp trung vâo khđa cẩnh tiïu cûåc trong cåc
sưëng – nhûäng gò khưng tưët. Nïëu
33
Mother Teresa - No Greater Love

chng ta sùén lông nhòn thêëy nhûäng àiïìu tưët àểp quanh ta, chng ta sệ cố thïí
thay àưíi gia àònh mònh, rưìi tûâ àố thay àưíi xốm giïìng vâ nhûäng ngûúâi khấc
trong cưång àưìng. Chng ta cố thïí mang hôa bònh vâ tònh u àïën cho thïë giúái
vưën àậ quấ àối khất nhûäng àiïìu nhû vêåy.
Nïëu chng ta thûåc sûå mën chinh phc thïë giúái, chng ta sệ khưng thïí lâm
àiïìu àố bùçng bom àẩn hay cấc v khđ hy diïåt khấc. Chng ta hậy chinh
phc thïë giúái bùçng tònh u thûúng. Hậy gûãi gùỉm vâo cåc sưëng ca chng


ta tònh u vâ àûác hy sinh, chng ta sệ lâm nïn àiïìu k diïåu àố.
Chng ta khưng cêìn lâm nhûäng àiïìu to tất àïí bây tỗ tònh u vư búâ bïën dânh
cho Cha vâ cho àưìng loẩi ca chng ta. Sûå mậnh liïåt ca tònh u mâ chng
ta àùåt vâo hân h àưån g ca mònh - dchó lânhûän g hân h àưån g hïët sûác nhỗ
bế - cng khiïën nhûäng hânh àưång êëy trúã thânh àiïìu àểp àệ àưëi vúái Cha.
Chiïën tranh vâ hôa bònh bùỉt àêìu dûúái mấi nhâ ca mưỵi con ngûúâi. Nïëu
chng ta mën hôa bònh cho nhên loẩi, chng ta hậy bùỉt àêìu bùçng viïåc u
thûúng nhûäng ngûúâi trong gia àònh mònh. Àưi khi chng ta cẫm thêëy thêåt khố
khùn àïí núã n cûúâi vúái ngûúâi khấc. Nïëu ngûúâi chưìng côn khưng thïí móm
cûúâi vúái vúå hay ngûúâi vúå chùèng bao giúâ móm cûúâi vúái chưìng mònh, thò lâm
sao chng ta trao ban n cûúâi êëy cho mổi ngûúâi xung quanh?
34
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

Àïí tònh u chên thêåt, tònh u êëy trïn hïët phẫi lâ tònh u dânh cho àưìng loẩi. Ta
phẫi u nhûäng ngûúâi gêìn gi nhêët vúái mònh, trong gia àònh mònh. Tûâ àố, tònh
u múái cố thïí trẫi rưång cho bêët k ai cêìn àïën ta.
Rêët dïỵ u thûúng nhûäng ngûúâi sưëng xa ta, nhûng khưng phẫi lc nâo cn g
dïỵdân g àïíu thûúng nhûän g ngûúâi sưëng ngay bïn cẩnh mònh. Cho bất cúm àïí
thỗa mận cún àối ca mưåt kễkhưën cn g bao giúâcn g dïỵhún an i mưåt têm
hưìn cư àún vâsûåthưën g khưíca ai àốvưën khưng cẫm thêëy àûúåc u thûúng
trong cùn nhâ ca chng ta.
Tưi mën bẩn ài tòm nhûän g ngûúâi “nghêo àối tònh thûúng” ngay trong chđnh ngưi
nhâ ca bẩn. Xết cho cng thò tònh u ca bẩn bùỉt àêìu tûâ àố. Tưi mën
bẩn lâ tin mûâng cho nhûäng ngûúâi xung quanh. Tưi mën bẩn quan têm àïën xốm
giïìng ca bẩn. Hậy tûå hỗi xem bẩn cố biïët hïët nhûäng ngûúâi hâng xốm ca
bẩn khưng?
Tònh u thûåc sûå lâ tònh u khiïën chng ta khưí nhổc vâ àau àúán, nhûng cng
àem àïën cho chng ta niïìm vui vư búâ. Àốlâldo tẩi sao chn g ta phẫi cêìu
35
Mother Teresa - No Greater Love

nguån vúái Thiïn Cha vâ xin Ngâi ban cho chng ta lông can àẫm àïí u
thûúng.
Tûâ sûå viïn mận ca trấi tim, miïång chng ta sệ cêët lïn tiïëng nối. Nïëu trấi tim
bẩn àêìy ùỉp tònh u thûúng, bẩn sệ nối lúâi tònh u. Tưi mën mổi ngûúâi àưí
àêìy trấi tim mònh mưåt tònh u cao cẫ. Àûâng tûúãng tûúång rùçng tònh u phẫi
khấc thûúâng múái lâ chên thêåt vâ tha thiïët. Khưng! Nhûäng gò chng ta cêìn trong
tònh u ca chng ta lâ khất vổng mậi mậi àûúåc u thûúng mổi ngûúâi.
Mưåt ngây nổ, tưi phất hiïån mưåt ngûúâi phnûäàang nốn g bûân g vò sưët nùçm


trong àưën g àưínất. Trong giúâpht hêëp hưëi, bâkhưng ngûân g lùåp ài lùåp lẩi:
“Chđnh con trai tưi àậàêíy tưi ra àûúâng. Chđnh nốàậ lâm àiïìu àố!”. Tưi àốn
lêëy bâ trong vông tay vâ mang bâ vïì tu viïån. Trïn àûúâng ài, tưi cưë thuët phc
bâ tha thûá cho con trai mònh. Phẫi mêët mưåt khoẫng thúâi gian khấ lêu, cëi
cng tưi àậ cố thïí nghe bâ nối: “Vêng, tưi tha thûá cho nố”. Bâ nối vúái mưåt
tònh cẫm khoan dung chên thânh ngay khi sùỉp tûâgiậcội àúâi. Ngûúâi phnûäêëy
àậkhưng thûác rùçn g bâàang àau àúán , àang bõ cún sưët hân h hẩvâàang lõm
dêìn vâo cội chïët. Àiïìu àậlâm tan vúä trấi tim bâlâ con trai bâ thiïëu tònh u.
Cốhân g ngân ngûúâi mën cốnhûän g gò chn g tưi cố, mën àûúåc vûát
bỗnhûän g lo toan thûúân g nhêåt àïísưën g
36
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

phc v nhû chng tưi. Thêåt may mùỉn lâm sao khi Cha àậchổn chng tưi cố
mùåt úã núi cố thïí chia sễ niïìm vui àûúåc u thûúng ngûúâi khấc. Ngâi mën
chng tưi u thûúng con ngûúâi, àem trao bẫn thên mònh cho nhau cho àïën khi tònh
u êëy cẫm nhêån àûúåc nưỵi àau ngay trong lôn g mổi ngûúâi quanh mònh. Vêën
àïìkhưng phẫi lâ chng ta cho bao nhiïu, mâ lâ chng ta àùåt bao nhiïu tònh u
thûúng trong sûå ban tùång ca chng ta.
Theo lúâi ca Àûác Giấo Hoân g, mưỵi mưåt ngûúâi trong chng ta phẫi “rûãa
sẩch nhûäng àiïìu nhú bêín, sûúãi êëm nhûäng kễ lẩnh lng, truìn sûác mẩnh cho
nhûäng ngûúâi ëu úát, chiïëu sấng nhûäng núi tưëi tùm”. Chng ta khưng àûúåc
ngẩi bây tỗ tònh u ca Cha Jesus, mâ hậy u thûúng nhû Ngâi àậ u
thûúng.
Núi nâo cố Thiïn Cha, núi àố cố tònh u; vâ núi nâo cố tònh u, núi àố ln
cố sûå nhiïåt tònh phc v. Khi têët cẫ chng ta thêëy Cha trong nhau, chng ta
sệ u thûúng nhau nhû Cha àậ u thûúng chng ta. Àố lâ têët cẫ nhûäng gò
Cha Jesus àïën àïí dẩy cho con ngûúâi: rùçng Cha u ta, vâ Ngâi mën chng
ta u nhau nhû Ngâi àậ u ta vêåy.
Chng ta phẫi biïët rùçng chng ta àûúåc tẩo ra cho nhûäng àiïìu cao cẫ hún, chûá
khưng chó lâ àïí hiïån diïån trïn àúâi, àïí hổc hânh lêëy bùçng cêëp, àïí lâm viïåc nây
viïåc kia. Chng ta àûúåc tẩo ra àïí u thûúng vâ àûúåc u thûúng.
37
Mother Teresa - No Greater Love

38

Hậy ln chên thânh trong nhûäng àiïìu nhỗ nhùåt, têìm thûúân g nhêët. Vúái Cha ,
khưng cốgò lâbếnhỗcẫ àêu. Àûâng theo àíi nhûäng k cưng xa vúâi ngoâi têìm
vúái. Àûâng cho phếp mònh ngậ lông vò thêët bẩi. Miïỵn lâ bẩn cưë gùỉng hïët
sûác, thò bẫn thên thêët bẩi àốàậ lâ mưåt thânh cưng. D khưng àûúåc vinh quang


chiïën thùỉng, d khưng àûúåc tung hư chc tng, vêỵn hậy vui mûâng vò bẩn àậ
dấm thûã àiïìu mònh mën.
Nïëu bẩn nẫn chđ, àố lâ dêëu hiïåu ca sûå tûå ph, búãi bẩn àậ quấ àïì cao
bẫn thên mònh. Thânh cưng sệ àïën vúái nhûäng ngûúâi biïët àûáng lïn tûâ thêët bẩi.
Cng àûâng bao giúâphiïìn lông vò quan àiïím ca ngûúâi khấc. Hậy khiïm tưën ,
vâbẩn sệkhưng bao giúâphẫi ln g tn g. Thiïn Cha ln dội theo chng ta, vâ
Ngâi sệ cho bẩn lưëi thoất cho mổi tònh hën g, nïëu bẩn àïíNgâi lâm àiïìu êëy
cho bẩn.
Cưng viïåc tûâ thiïån ca chng tưi chùèng gò hún ngoâi dông chẫy tn trâo ca
tònh u chng tưi dânh cho Cha vâ cho mổi ngûúâi.
Lông tûâ thiïån nhû mưåt ngổn lûãa àang chấy: nhiïn
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

liïåu câng àïën lc cẩn kiïåt thò ngổn lûãa câng bng lïn mậnh liïåt. Cng giưëng
thïë, trấi tim ca chng ta khi thoất khỗi mổi ngun cúáàúâi thûúân g, sệkhao
khất àûúåc têån têm phng sûå. Tònh u Thiïn Cha phẫi lâ ngìn khúãi phất cho
sûå phc v êëy. Cưng viïåc câng khố khùn thò tònh u câng cao cẫ, vò nố chđnh
lâ lâm cho Cha dûúái hònh hâi rấch rûúái ca kễ khưën cng.
Lông tûâ thiïån àôi hỗi chng ta phẫi hânh àưång. Trïn thûåc tïë, cố rêët nhiïìu
ngûúâi hay nối àïën viïåc thiïån, nhûng lẩi chùèng bao giúâ dânh thúâi gian hay cưng
sûác cho nhûäng viïåc êëy. Hậy nhúá rùçng u thûúng lâ u cêìu lúán nhêët mâ Thiïn
Cha dânh cho chng ta. Ngâi àậ xïëp lúâi rùn u thûúng àưìng loẩi lïn võ trđ àêìu
tiïn - võ trđ quan trổng nhêët.
Àïí cố thïí u thûúng, chng ta cêìn cố niïìm tin, vò niïìm tin lâ tònh u bùçng
hânh àưång, vâ tònh u bùçng hânh àưång chđnh lâ sûå phc v. u thûúng cêìn
àûúåc nhòn thêëy vâ tiïëp xc. Niïìm tin thưng qua cêìu nguån hay thưng qua hânh
àưång àïìu cao qu nhû nhau, àïìu xët phất tûâ tònh u thûúng chng ta dânh cho
Thiïn Cha.
Àậ mêëy nùm trưi qua, nhûng tưi khưng qụn vâ sệ khưng bao giúâqụn mưåt cư gấi
ngûúâi Phấp àậàïën Calcutta. Ngây àïën lâm viïåc vúái chng tưi trong cùn nhâ
dânh cho nhûäng ngûúâi nghêo àang hêëp hưëi, tinh thêìn cư
39
Mother Teresa - No Greater Love

thêåt sûåsa st. Rưìi sau mûúâi ngây , cư àïën gùåp tưi, ưm chêìm lêëy tưi vâ nối:
“Con àậ nhòn thêëy Cha Jesus!”. Tưi hỗi cư thêëy Ngâi úãàêu. Cư àấp : “Tẩi
cùn nhâ ca nhûäng ngûúâi nghêo àang hêëp hưëi”. “Vêåy con àậ lâm gò sau khi
thêëy Ngâi?” “Con àậ ài xûng tưåi vâ dûå lïỵ bđ tđch thấnh thïí, lêìn àêìu tiïn kïítûâ
mûúâi lùm nùm qua.” Tưi lẩi hỗi: “Con côn lâm gò khấc nûäa khưng?”. “Con
gûãi cho cha mểcon mưåt bûác àiïån nối rùçng con àậ nhòn thêëy Cha Jesus.” Tưi


nhòn cư vâ nối: “Bêy giúâ, con hậy trúãvïìnhâ, àem niïìm vui, tònh u vâ sûå bònh
n àïën cho cha mể con”. Nghe theo lúâi tưi, cư gấi trúãvïìnhâvúái tinh thêìn rẩn g
rúähên hoan, vò trấi tim cư êëy ngêåp trân niïìm vui. Tẩi sao vêåy? Vò ngay trong sûå
hy sinh phc v, ta tòm thêëy nghơa cåc sưëng ca mònh.
Cha u ngûúâi biïët ban tùång sûå vui vễ. Cấch tưët nhêët àïí bẩn bây tỗ lông
biïët ún àưëi vúái Thiïn Cha vâ mổi ngûúâi xung quanh mònh, àố lâ chêëp nhêån
mổi thûá vúái niïìm vui. Mưåt khn mùåt rẩng rúä niïìm vui lâ kïët quẫ ca mưåt
trấi tim bng chấy u thûúng. Niïìm vui lâ sûác mẩnh. Nhûäng ngûúâi nghêo khưí
ln cẫm thêëy bõ hêëp dêỵn trûúác Cha Jesus vò mưåt quìn lûåc cao qu ngûå trõ
trong Ngâi vâ tn chẫy tûâ Ngâi – quìn lûåc ca àưi mùỉt u thûúng, ca bân
tay dõu dâng, ca lúâi nối êëm ấp.
Àûân g àïíàiïìu gò lâm xấo àưån g chn g ta, àïírưìi lêëp àêìy chng ta bùçng nưỵi sêìu
mån vâ sûå nẫn chđ. Nhûäng
40
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

cẫm xc tiïu cûåc êëy sệ triïåt tiïu mổi niïìm vui trong bẩn, sệ tûúác mêët ca
bẩn niïìm vui ca sûå hưìi sinh. Niïìm vui khưng àún giẫn vâdïỵdân g lùỉm àêu,
mâthêåt ra, nốàôi hỗi sûåchõu àûån g, sûåmẩn h mệ, àôi hỗi niïìm tin
vâcẫsûåtrao phố. Cốthïíchn g ta khưng àgiâu cố àïígip àúächo nhûän g
ngûúâi nghêo àối, khưng àtiïìn bẩc hay ca cẫi àïíhoấn àưíi cåc àúâi ca mưåt
ai àố, nhûng àiïìu chn g ta ln cốthïílâm , àốlâtrao ban cho ngûúâi khấc n
cûúâi, niïìm vui vâ sûå têån têm phc v.
Trïn thïë gian nây, têët cẫ mổi ngûúâi àïìu àối khất tònh u thûúng. Chng ta cố
thïí thỗa mận sûå àối khất àố bùçng cấch ban phất niïìm vui. Niïìm vui lâ mưåt
trong nhûäng têëm ba hưåmïån h tưët nhêët chưëng lẩi mổi sûåcấm dưỵ. Cha Jesus
chó cố thïí ngûå trõ trong têm hưìn chng ta nïëu têm hưìn êëy trân àêìy niïìm vui.
41
Mother Teresa - No Greater Love

42

Àïën cëi cåc àúâi, chn g ta sệàûúåc phấn xết bùçn g tònh u.
- THẤN H JOHN THẤN H GIẤ

Thiïn Cha u thûúng thïëgian àïën nưỵi àậban Con Mưåt ca Ngâi
cho thïë gian, àïíai tin vâo Con ca Ngûúâi thò khỗi phẫi chïët,
mâàûúåc sưën g mn àúâi .


- CHA JESUS NỐI VÚÁI NICODEMUS ( JOHN 3;16)

Trao tùång
43
Mother Teresa - No Greater Love

44

Hậy chòa tay ra àïíphc vvâdêng trấi tim àïíu thûúng.
- MỂ TERESA

Thêìy bẫo thêåt vúái cấc con, bâgốa nghêo khưínây àậbỗvâo
thn g nhiïìu hún ai hïët. Quẫvêåy , mổi ngûúâi àïìu rt tûâtiïìn dû
bẩc thûâa ca hổmâàem bỗ vâo àố, côn bânây thò rt
tûâcấi tn g thiïëu ca mònh. Àốlâtêët cẫtâi sẫn , têët cẫnhûän
g gò bâcố...
- CHA JESUS NỐI VÚÁI MƯÅN ÀÏÅ (MARK 12; 43-44)

T

ưi sệ kïí bẩn nghe mưåt cêu chuån. Vâo mưåt àïm nổ, cốmưåt ngûúâi àân

ưng àïën nhâchn g tưi vânối: “Cốmưåt gia àònh vúái tấm àûáa con.
Hổàậchùèn g cốgò ùn sët mêëy ngây nay”.
Tưi àem theo mưåt đt thûác ùn vâ ra ài. Khi tưi àïën gia àònh àố, tưi thêëy khn mùåt
ca nhûäng àûáa bế mếo xïåc h ài vò àối. Khưng cốmưåt nưỵi bìn àau nâo trïn
nhûäng gûúng mùåt êëy, chó cố vïët hùçn sêu ca sûå àối khất. Tưi àûa gẩo cho
ngûúâi mể. Bâchia ti gẩo ra lâm hai rưìi ài ra ngoâi, mang theo mưåt nûãa . Khi
bâtrúãlẩi, tưi hỗi: “Chõ ài àêu vêåy?”. Bâ bònh thẫn trẫ lúâi: “Sang nhûäng
ngûúâi hâng xốm ca tưi, hổ cng àang àối!”. Tưi khưng ngẩc nhiïn vò bâ àậ
san sễ sưë gẩo êëy, vò quẫ thûåc nhûäng ngûúâi nghêo rêët hâo phống. Tưi chó
ngẩc nhiïn lâ bâ êëy biïët hổ àang àối. Vò mưåt lệ tûå nhiïn, khi chng ta phẫi
45
Mother Teresa - No Greater Love

chõu àûån g mưåt nưỵi thưën g khưínâo àố, chn g ta cốxu hûúáng quấ têåp trung
vâo bẫn thên mònh àïën nưỵi chùèng cố thúâi gian cho ngûúâi khấc.


ÚÃ àêy, tẩi Calcutta, chng tưi cố nhiïìu ngûúâi theo àẩo lêỵn khưng theo àẩo Thiïn
Cha lâm viïåc cng nhau trong cùn nhâdân h cho nhûän g ngûúâi hêëp hưëi vâcẫ
nhûän g núi khấc nûäa. Mưåt hưm, mưåt ngûúâi àân ưng Australia xët hiïån vâ àem
lẩi mưåt phêìn qun gốp àấn g kïí. Khi trao cho chn g tưi sưëtiïìn àố, ưng nối:
“Àêy lâthûábïn ngoâi. Bêy giúâtưi mën cho thûágò àốca bẫn thên tưi”. Hiïån
giúâ, ưng thûúâng xun àïën cùn nhâ dânh cho ngûúâi hêëp hưëi nây àïícẩo rêu cho
nhûän g ngûúâi àân ưng bïånh têåt vâ chuån trô cng hổ. Ưng khưng chó cho hổ
tiïìn mâ côn cho thúâi gian vâ sûå quan têm chên thânh. Ưng êëy mën cho ài chđnh
bẫn thên mònh.
Tưi thûúâng hỗi xin nhûäng mốn quâ chùèng thïí dng tiïìn mua nưíi. Àốlânhûän g
thûárêët qu giấ, nhûng mổi ngûúâi ai cn g cốthïícố. Thûátưi mën
lâsûåcốmùåt ca ngûúâi qun gốp , àïíngûúâi êëy tiïëp xc vúái nhûän g ngûúâi
mâưng àậcho, àïíưng móm cûúâi vâquan têm àïën hổ.
46
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

Nïëu ngûúâi nghêo ca chng ta chïët àối, àố khưng phẫi lâ vò Cha àậ khưng
chùm sốc hổ, mâ búãi bẩn vâ tưi àậ khưng à hâo phống. Thiïn Cha àậ tẩo
ra chng ta nhû nhûäng cưng c u thûúng trong bân tay Ngâi. Chng ta khưng
nhêån ra Cha Jesus khi Ngâi xët hiïån trûúác chng ta trong hònh hâi mưåt
ngûúâi àân ưng àối khưí, mưåt ph nûä cư àún, mưåt àûáa bế àang tòm núi sûúãi êëm.
Àưi khi ngûúâi giâu rêët sùén lông chia sễ theo cấch riïng ca hổ, nhûng àấn g
tiïëc lâhổkhưng bao giúâcho àïën mûác àưå hổ cố cẫm giấc rùçng mònh tng
thiïëu. Thïë hïå ngây nay, àùåc biïåt lâ trễ em, hiïíu àiïìu àố tưët hún. Cố nhûäng em
bế Anh chõu hy sinh àïí cố thïí àem mưåt chiïëc bấnh àïën cho nhûäng àûáa trễ ca
chng tưi. Cố nhûäng em bế Àan Mẩch chõu hy sinh àïí àem cho ngûúâi khấc mưåt
ly sûäa mưỵi ngây. Vâ cấc em bế Àûác cng lâm nhû vêåy àïíàem cho ngûúâi
nghêo phêìn thûác ùn lốt dẩ. Àốlâ nhûäng cấch c thïí àïí dẩy tònh u thûúng.
Khi nhûäng àûáa trễ nây lúán lïn, chng sệ biïët sûå ban tùång cố nghơa nhû thïë
nâo.
Cấch àêy mưåt thúâi gian, tưi àậ cố mưåt chuën ài àïën Ethiopia. Cấc chõ em
chng tưi àậ lâm viïåc úã àố sët
47
Mother Teresa - No Greater Love

ma hẩn kinh khng nùm êëy. Khi sùỉp rúâi ài, tưi nhêån thêëy cố rêët nhiïìu trễ
em vêy quanh mònh. Mưỵi em àïìu cêìm trïn tay mưåt thûá gò àố. “Hậy àem thûá nây
vïì cho cấc em! Hậy àem thûá nây vïì cho cấc em!”, chng nối nhû vêåy . Chn g
cốnhiïìu mốn quâmën gûãi àïën ngûúâi nghêo ca chn g tưi. Rưìi mưåt àûáa
bế, vưën dơ lêìn àêìu tiïn trong àúâi cốàûúåc mưåt thỗi sư-cư-la, àậàïën bïn tưi vâ


nối: “Con khưng mën ùn nố. Mểhậy àem nốvïìcho cấc bẩn”. Àûáa bế êëy àậ
cho thêåt nhiïìu, vò miïëng kểo êëy lâ têët cẫnhûän g gò qugiấ mâem cố.
Côn bẩn , bẩn àậbao giúâàûúåc nïëm trẫi niïìm vui ca sûåtrao tùån g? Tưi khưng
mën bẩn cho tưi tûâsûågiâu cố ca bẩn. Tưi khưng àïì cao nhûäng khoẫn tiïìn
àûúåc gûãi túái trong nhûän g bao thû lẩn h lệo vúái dôn g tïn ngûúâi qun gốp
àûúåc nhvân g. Tưi khưng mën àiïìu àố. Tưi mën bẩn cho ài bẫn thên mònh.
Tònh u mâ bẩn àùåt vâo sûå ban tùång lâ àiïìu quan trổng nhêët.
Tưi khưng mën con ngûúâi qun gốp chó vò xem àố lâbưín phêån , àïíthoất khỗi
mưåt àiïìu gò àốhay àún giẫn lâcốdû tiïìn lễbïn ngûúâi. Ban tùån g lâmưåt àiïìu
hoân toân khấc. Àố lâ sûå chia sễ.
Tưi khưng mën bẩn cho tưi thûámâbẩn àậbỗài, mâ lâcho ài thûá bẩn mën,
thûá bẩn cêìn!
Mưåt bûäa nổ, tưi nhêån àûúåc mûúâi lùm àư-la tûâtay mưåt
48
Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u

ngûúâi àân ưng àậ bõ bẩi liïåt trong hai mûúi nùm. Cùn bïånh quấi ấc àậ khiïën ưng
chó côn dng àûúåc tay phẫi ca mònh. Bêìu bẩn duy nhêët ca ưng lâ thëc lấ.
Ưng nối vúái tưi: “Tưi àậ ngûng ht thëc lấ àûúåc mưåt tìn nay. Tưi gûãi cho
Mểsưëtiïìn mâtưi tiïët kiïåm àûúåc nhúâ khưng mua thëc”. Àốhùèn phẫi lâmưåt
sûåhy sinh vư búâ bïën ca ưng ta. Tưi mua bấnh mò bùçng tiïìn ca ưng, vâ tưi àem
nốcho nhûän g ngûúâi àang àối. Thïëlâcẫngûúâi cho vâ ngûúâi nhêån àïìu cố àûúåc
niïìm vui.
Àêy lâ àiïìu mâ têët cẫ chng ta cêìn hổc hỗi. Cú hưåi chia sễ tònh u thûúng
ca chng ta vúái ngûúâi khấc chđnh lâ mưåt mốn quâ ca Cha. Hậy u
thûúng ngûúâi khấc nhû Ngâi àậ u thûúng chng ta - bùçng mưåt tònh u trổn
vển.
Cố rêët nhiïìu phûúng thëc àïí àiïìu trõ bïånh têåt. Nhûng tưi khưng nghơ lẩi cốmưåt
phûúng thëc nâo àố cố thïí trõ àûúåc cùn bïånh khng khiïëp: cẫm giấc khưng
àûúåc quan têm, khưng àûúåc àoấi hoâi, trûâphi cốnhûän g bân tay tûã tïë chòa ra
phc v vâ nhûäng trấi tim cao thûúång dêng hiïën trong tònh u thûúng.
49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×