Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Tiết 83: Tp lm vn:

LUYN NểI V QUAN ST, TNG TNG, SO SNH
V NHN XẫT TRONG VN MIấU T

I- Mục tiêu cần đạt
Giúp hs
1. Kin thc:
- Biết cách trình bày và diễn đạt một vấn đề bằng miệng
trớc tập thể ( thực chất là rèn luyện kĩ năng nói)
- Từ nội dung luyện nói nắm chắc hơn kiến thức đã học về
quan sát, tởng tợng, so sánh.
2. K nng:
- Bit dựng KN quan sỏt, tng tng, so sỏnh v nhn xột vo lm vn miờ
t.
- ng thi cng bit s dng nhng yu t ú trong giao tip,trong cs?
- Rốn KN giao tip, KN t nhn thc, KN ỏnh giỏ...
3. Thỏi : Cú ý thc khi lm bi.
II- Chun b:
- GV: Giỏo ỏn, sgk sgv ti liu tham kho
- HS: sgk dn bi

III- Tiến trình tổ chức các hoạt động (5p)

TaiLieu.VN

Page 1


1. KiÓm tra bµi cò
? KiÓm tra phÇn chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.
2.Bài mới: Giíi thiÖu bµi.
Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña
trß

Kiến thức cần đạt

Ho¹t ®éng 1: HDHS chuÈn bÞ dµn ý BT SGK (15p)

TaiLieu.VN

Page 2


I- Luyn tp.

? Luyện nói có vai trò
và tầm quan trọng
nh thế nào?
Chia nhóm cho học
sinh thực hiện lập
dàn ý BT 1+3 (10
phút)

Bài tập 1:
- Suy nghĩ trả
lời

a. Kiều Phơng là một
hình tợng đẹp, tài
năng, tâm hồn trong
sáng, tấm lòng vị tha,
nhân hậu.

- Nhóm 1,2,3,4
chuẩn bị bài tập b. Anh trai KP biết hối
hận và nhận ra đợc
1
tấm lòng cao đẹp của
- Nhóm 5,6,7,8 em gái mình.
BT2
Bài tập 3:
- Các nhóm nhận
- Đó là một đêm trăng
nhiệm vụ
đẹp
- Thảo luận
- Bầu trời trong veo
- Trình bày
không một gợn mây
- Có một vầng trăng
tròn xoè nh quả bởi.

- Gv chốt ý

- Các nhóm khác
nghe, bổ xung

- ánh sáng vàng lung
linh nh đêm huyền
thoại.

Hoạt động 2: HDHS thực hành luyện nói. (20p)

TaiLieu.VN

Page 3


- Y/c c¸c nhãm luyÖn
nãi trong 15 phót
- Y/c c¸c nhãm cö ®¹i
diÖn lªn nãi trưíc líp

- Thùc hiÖn
- C¸c nhãm thùc
hiÖn

- Gv nhËn xÐt uèn
n¾n cho ®iÓm

II - LuyÖn nãi.

- C¸c b¹n l¾ng
nghe
– nhËn xÐt

3. Củng cố: (3p)
- Nhận xét giờ học.
- Hệ thống nội dung bài.
4. Dặn dò: (2p)
- Về xem nội dung bài.
- Hoàn thành các bài nói.
- Cbị cho giờ nói tiếp theo.
_________________________________________

TaiLieu.VN

Page 4


TiÕt 84: Tập làm văn:

LUYỆN NÓI VỀ QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH
VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ

(tiÕp)

I- Môc tiªu cÇn ®¹t
Giúp hs
1. kiến thức:
- Những yc cần đạt đối với việc luyện nói.
- Biết cách trình bày và diễn đạt một vấn đề bằng miệng trớc tập thể ( thực
chất là rèn luyện kĩ năng nói)
- Từ nội dung luyện nói nắm chắc hơn kiến thức đã học về quan sát, tưởng
tượng, so sánh.
2. Kỹ năng:
- Rèn KN lập dàn ý.
- Sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lí.
- Biết dùng KN quan sát, tương tượng, so sánh và nhận xét vào làm văn miê
tả.
- Nói trước tập thể lớp thật rõ ràng, mạch lạc, biểu cảm, nói đúng nội dung,
tác phong tự nhiên cũng như biết sử dụng những yếu tố đó trong giao tiếp, trong
cuộc sống.
- Rèn KN giao tiếp, KN tự nhận thức, KN đánh giá...
TaiLieu.VN

Page 5


3. Thái độ: Có ý thức khi làm bài.
II- Chuẩn bị:
- GV: Giáo án, sgk – sgv – tài liệu tham khảo
- HS: sgk – dàn bài
III- Tiến trình tổ chức các hoạt động (5p)
1. Kiểm tra bài cũ
? Kiểm tra sự chuẩn bị bài ở nhà của học sinh.
2.Bài mới: Giới thiệu bài mới

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng
cña trß

Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Hệ thống KT bài giờ trước. (3p)
I.
Nghe – thực
hiện

Kiểm tra sự chuẩn bị
bài.

Ho¹t ®éng 2: HDHS chuÈn bÞ dµn ý BTSKG (tiÕp) (32p)

TaiLieu.VN

Page 6


II.Lõp dn ý cho cỏc bi.
- Y/c học sinh lập
dàn ý BT4/36 vào
vở.

- Lập dàn ý

- Gọi 2 em lên bảng
thực hiện.

- Lên bảng

Bài tập 4/36
- Mặt trời mới mọc giống
quả trứng hồng đặt trên cái
đĩa thuỷ tinh xanh khổng
lồ.
- Bầu trời trắng mờ
- Mặt biển phẳng lặng,
hiền hoà.
- Sóng biển hơi lăn tăn...

- Y/c học sinh đọc
BT5
? Em đã đọc truyện
cổ tích bao giờ cha?

Bài tập 5/36
- Tả chàng hoàng tử
- Trẻ tuổi khuôn mặt tuấn
tú sáng nh trăng rằm.
- Vóc ngời to lớn, vạm vỡ.
- Mặc quần áo màu vàng.
- Vai đeo cung tên, sờn đeo
bảo kiếm

TaiLieu.VN

Page 7


? Em hãy tởng tợng
mình
gặp
một
chàng hoàng tử. Lập
dàn ý vào vở.

- Phi ngựa nh bay

- Gọi 2 3 em lên
bảng làm dàn ý.

- Gặp chuyện bất công ra
tay giúp đỡ.

- Luôn giúp đỡ ngời nghèo
khổ.

- 2,3 em lên
bảng
- Gv nhận xét chung

- Đợc vua cha và thần dân
yêu mến.

- Dới lớp làm
vào vở
- Học sinh
dựa vào dàn
ý nói thành
bài văn trớc lớp

3. Củng cố: (3p)
- Khi miêu tả cần có sự quan sát kỹ lng về nhiều góc độ phải
dùng những hình ảnh so sánh và nhân hoá?
4. Dặn dò: (2p)
- Về nhà ôn lí thuyết tả lại con mèo đang dình chuột
- Soạn: vợt thác.
___________________________________________

TaiLieu.VN

Page 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×