Tải bản đầy đủ

TƯ DUY CASIO NGUYÊN hàm TÍCH PHÂN

Thầy ĐỖ TIẾN TUẤN

FB : https://www.facebook.com/tientuan194carrot

TƯ DUY CASIO NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

TƯ DUY THỬ ĐÁP ÁN
Câu 1

Câu 2 :

Câu 3

Câu 4

Thầy ĐỖ TIẾN TUẤN

FB : https://www.facebook.com/tientuan194carrot


Thầy ĐỖ TIẾN TUẤN


FB : https://www.facebook.com/tientuan194carrot

TƯ DUY ĐẶC BIỆT HÓA
Câu 5

Câu 6

Câu 7

Thầy ĐỖ TIẾN TUẤN

FB : https://www.facebook.com/tientuan194carrot


Thầy ĐỖ TIẾN TUẤN

FB : https://www.facebook.com/tientuan194carrot

TƯ DUY SOLVE NGHIỆM
e2

Câu 8 Xét tích phân

A. 6

B. 4.5

I

ln x  ln  ln x 


e

C. 7

x

dx  ln a  b.a, b �� .Tính a  b

D. 5

Câu 9

Câu 10

Thầy ĐỖ TIẾN TUẤN

FB : https://www.facebook.com/tientuan194carrotTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×