Tải bản đầy đủ

DAP AN MON HOA

SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018

Bài thi: Khoa học tự nhiên
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 001
1. Môn: Vật lí
Câu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Đáp án


Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Đáp án

Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Đáp án

Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Đáp án

Câu
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Đáp án

Câu
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Đáp án

Câu
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Đáp án

Câu
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Đáp án

Câu
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Đáp án

Câu
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Đáp án

2. Môn: Hóa học (001)
Câu
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Đáp án
C
C
B
A
C
B
B
A
D
A

A
D
B
D
C
C
A
C
D
A

A
A
D
B
D
A
C
B
D
C

C
D
B
A
B
D
D
B
B
C

3. Môn: Sinh học
Câu
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Đáp án

Trang 1


SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018

Bài thi: Khoa học tự nhiên
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 002
1. Môn: Vật lí
Câu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Đáp án

Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Đáp án

Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Đáp án

Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Đáp án

Câu
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Đáp án

Câu
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Đáp án

Câu
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Đáp án

Câu
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Đáp án

Câu
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Đáp án

Câu
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Đáp án

2. Môn: Hóa học (002)
Câu
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Đáp án
B
C
C
A
B
B
A
C
D
C

D
D
D
B
A
C
B
D
D
B

C
A
D
D
A
B
A
B
B
C

A
A
A
B
C
D
C
A
C
D

3. Môn: Sinh học
Câu
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Đáp án

Trang 2


SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018

Bài thi: Khoa học tự nhiên
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 003
1. Môn: Vật lí
Câu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Đáp án

Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Đáp án

Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Đáp án

Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Đáp án

Câu
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Đáp án

Câu
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Đáp án

Câu
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Đáp án

Câu
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Đáp án

Câu
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Đáp án

2. Môn: Hóa học (003)
Câu
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Đáp án
A
B
B
C
B
B
A
D
D
B

C
C
D
C
D
A
C
A
D
D

D
D
C
A
B
B
B
C
A
A

B
C
A
C
D
C
B
A
D
A

3. Môn: Sinh học
Câu
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Đáp án

Câu
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Đáp án

Trang 3


SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018

Bài thi: Khoa học tự nhiên

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 004
1. Môn: Vật lí
Câu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Đáp án

Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Đáp án

Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Đáp án

Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Đáp án

Câu
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Đáp án

Câu
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Đáp án

Câu
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Đáp án

Câu
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Đáp án

Câu
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Đáp án

Câu
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Đáp án

2. Môn: Hóa học (004)
Câu
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Đáp án
A
D
B
C
A
A
C
D
B
D

C
D
C
A
B
B
A
C
B
C

D
B
A
A
B
D
B
A
D
C

C
C
B
D
D
A
C
B
A
D

3. Môn: Sinh học
Câu
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Đáp án

Trang 4


SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018

Bài thi: Khoa học tự nhiên
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 005
1. Môn: Vật lí
Câu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Đáp án

Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Đáp án

Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Đáp án

Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Đáp án

Câu
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Đáp án

Câu
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Đáp án

Câu
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Đáp án

Câu
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Đáp án

Câu
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Đáp án

Câu
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Đáp án

2. Môn: Hóa học (005)
Câu
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Đáp án
C
D
D
A
C
A
A
C
A
B

A
D
D
C
A
D
A
B
D
B

C
B
C
D
C
B
C
C
A
D

D
B
C
D
B
B
B
A
B
A

3. Môn: Sinh học
Câu
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Đáp án

Trang 5


SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018

Bài thi: Khoa học tự nhiên
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 006
1. Môn: Vật lí
Câu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Đáp án

Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Đáp án

Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Đáp án

Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Đáp án

Câu
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Đáp án

Câu
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Đáp án

Câu
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Đáp án

Câu
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Đáp án

Câu
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Đáp án

Câu
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Đáp án

2. Môn: Hóa học (006)
Câu
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Đáp án
C
D
B
A
D
B
B
B
B
C

A
C
B
A
B
D
B
D
C
A

C
B
A
C
C
D
A
A
C
D

B
D
A
D
C
A
A
D
D
C

3. Môn: Sinh học
Câu
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Đáp án

Trang 6


SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018

Bài thi: Khoa học tự nhiên
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 007
1. Môn: Vật lí
Câu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Đáp án

Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Đáp án

Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Đáp án

Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Đáp án

Câu
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Đáp án

Câu
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Đáp án

Câu
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Đáp án

Câu
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Đáp án

Câu
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Đáp án

Câu
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Đáp án

2. Môn: Hóa học (007)
Câu
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Đáp án
B
C
B
A
B
A
D
A
C
A

D
D
B
D
A
C
D
C
C
D

A
D
D
C
B
C
B
A
B
D

D
B
C
A
C
A
A
C
B
B

3. Môn: Sinh học
Câu
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Đáp án

Trang 7


SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018

Bài thi: Khoa học tự nhiên
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 008
1. Môn: Vật lí
Câu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Đáp án

Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Đáp án

Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Đáp án

Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Đáp án

Câu
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Đáp án

Câu
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Đáp án

Câu
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Đáp án

Câu
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Đáp án

Câu
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Đáp án

Câu
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Đáp án

2. Môn: Hóa học (008)
Câu
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Đáp án
D
A
D
B
B
A
A
B
D
B

C
C
A
B
D
D
B
C
C
D

B
A
B
D
A
C
A
C
A
D

B
C
D
C
B
A
C
D
A
C

3. Môn: Sinh học
Câu
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Đáp án

Trang 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×