Tải bản đầy đủ

Mẫu đơn xác nhận thực tập tốt nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
…..***….

Giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp
Kính gửi:
Địa chỉ:
Cơ quan/Đơn vị tiếp nhận thực tập:
Địa chỉ:
Công ty đồng ý tiếp nhận sinh viên :
Sinh viên trường: Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự
Chuyên ngành:
Thời gian thực tập:

Khoa:

Lớp:
Đến ngày:

Nội dung thực tập gồm:
- Nghiên cứu vận hành máy móc tự động phục vụ sản xuất

- Tham gia sản xuất trực tiếp sản phẩm
Hà Nội, ngày tháng năm
Người đại diện công tyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×