Tải bản đầy đủ

Thầy lê đăng khương đề dự đoán 2017 đề bài đề số 2

LÊ ĐĂNG KHƯƠNG

Đ Ề D Ự ĐOÁN 2017
ĐỀ DỰ ĐOÁN 2017

Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 50 phút
ĐỀ SỐ 02
Họ, tên thí sinh:............................................................................... S ố báo danh: ..........................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108, Ba = 137.
Câu 1: Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là
A. propyl axetat.
B. metyl propionat.
C. metyl axetat.
D. etyl axetat.
Câu 2: Số amin có công thức phân tử C3H9N là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 3: Axit nào sau đây là axit béo?
A. Axit axetic.
B. Axit glutamic.
C. Axit stearic.
D. Axit ađipic.
Câu 4: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường
A. Na.
B. Fe.
C. Mg.
D. Al.
Câu 5: Thủy phân chất X bằng dung dịch NaOH, thu được hai chất Y và Z đều có phản ứng
tráng bạc, Z tác dụng được với Na sinh ra khí H2. Chất X là
A. HCOO-CH2CHO.
B. CH3COO-CH=CH2.
C. HCOOCH=CH2.
D. HCOOCH=CH-CH3.
Câu 6: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
A. Cu.
B. Na.
C. Mg.
D. Al.
Câu 7: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với
dung dịch HCl?
A. NaCrO2.

B. Cr(OH)3.

C. Na2CrO4.

D. CrCl3.

Câu 8: Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây?
A. Muối ăn.
B. Thạch cao.
C. Phèn chua.
D. Vôi sống.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.
B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.
C. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.
D. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.
Câu 10: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?
A. Tinh bột.
B. Glucozơ.
C. Saccarozơ.
D. Xenlulozơ.
http://ledangkhuong.com/
https://www.facebook.com/khuongld

1


LÊ ĐĂNG KHƯƠNG

Đ Ề D Ự ĐOÁN 2017

Câu 11: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thủy phân hoàn toàn đ ều thu đ ược s ản
phẩm gồm alanin và glyxin?
A. 8.
B. 5.
C. 7.
D. 6.
Câu 12: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường đ ược dùng đ ể d ệt v ải và may
quần áo ấm. Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron?
A. CH2=CH-CN.
B. CH2=CH-CH3.
C. H2N-[CH2]5-COOH.
D. H2N-[CH2]6-COOH.
Câu 13: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T v ới thu ốc th ử đ ược ghi ở bảng
sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
X

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

Y

Cu(OH)2 trong một trường kiềm

Có màu tím

Z

Dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

T

Nước Br2

Kết tủa trắng

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:
A. Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ.
B. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ.
C. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin.
D. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin.
Câu 14: Cho các phát biểu sau:
(a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.
(b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.
(c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
(d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.
(e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.
(f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.
Số phát biểu đúng là
A. 5.
B. 6.
C. 3.
D. 4.
Câu 15: Oxit nhôm không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây?
A. Dễ tan trong nước.
B. Có nhiệt độ nóng chảy cao.
C. Là oxit lưỡng tính.
D. Dùng để điều chế nhôm.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Glyxin, alanin là các ⍺ - amino axit.
B. Geranyl axetat có mùi hoa hồng.
C. Glucozơ là hợp chất tạp chức.
D. Tơ nilon-6,6 và tơ nitron đều là protein.
Câu 17: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?
http://ledangkhuong.com/
https://www.facebook.com/khuongld

2


LÊ ĐĂNG KHƯƠNG

Đ Ề D Ự ĐOÁN 2017

A. Zn2+.
B. Ca2+.
C. Ag+.
D. Cu2+.
Câu 18: Cho hỗn hợp gồm Al và Zn vào dung dịch AgNO 3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn, thu được dung dịch X chỉ ch ứa một muối và phần không tan Y g ồm hai kim lo ại. Hai
kim loại trong Y và muối trong X là
A. Al, Ag và Zn(NO3)2.
B. Al, Ag và Al(NO3)3.
C. Zn, Ag và Al(NO3)3.
D. Zn, Ag và Zn(NO3)2.
Câu 19: Cho lá Al vào dung dịch HCl, có khí thoát ra. Thêm vài gi ọt dung dịch CuSO 4 vào thì
A.phản ứng ngừng lại
B. tốc độ thoát khí không đổi
C. tốc độ thoát khí giảm
D. tốc độ thoát khí tăng.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs.
B. Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ.
C. Các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại cùng chu kì.
D. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.
Câu 21: Cho sơ đồ phản ứng sau:
o

t
→ RCl2 + H2 ↑
R + 2HCl(loãng) 
o

t
→ 2RCl3
2R + 3Cl2 
R(OH)3 + NaOH(loãng) → NaRO2 + 2H2O
Kim loại R là
A. Cr.
B. Al.
C. Mg.
D. Fe.
Câu 22: Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X đ ược thu vào bình tam giác theo hình
vẽ sau:

Thí nghiệm đó là:
A. Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3.
B. Cho dung dịch H2SO4 đặc vào bình đựng lá kim loại Cu.
C. Cho dung dịch H2SO4 loãng vào bình đựng hạt kim loại Zn.
D. Cho dung dịch HC đặc vào bình đựng tinh thể K2Cr2O7.
Câu 23: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.
http://ledangkhuong.com/
https://www.facebook.com/khuongld

3


LÊ ĐĂNG KHƯƠNG

Đ Ề D Ự ĐOÁN 2017

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.
(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.
(e) Nhiệt phân AgNO3.
(g) Đốt FeS2 trong không khí.
(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 24: Cho các chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z),
H2NCH2COOC2H5 (T). Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung
dịch HCl là:
A. X, Y, Z, T.
B. X, Y, T.
C. X, Y, Z.
D. Y, Z, T.
Câu 25: Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl 2 dư. Sau khi các phản ứng xảy
ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là
A. 8,96 lít.
B. 6,72 lít
C. 17,92 lít.
D. 11,2 lít.
Câu 26: Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H2O dư, thu được 1,344 lít khí H2
(đktc). Kim loại M là :
A. Na.
B. K.
Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 27 gam glucozơ và 9 gam fructozơ phản ứng hoàn toàn v ới
lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 32,4.
B. 16,2.
C. 21,6.
D. 43,2.
Câu 28: Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được
sau phản ứng là
A. 1,68 gam.
B. 3,36 gam.
C. 2,52 gam.
D. 1,44 gam.
Câu 29: Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tác H 2SO4 đặc), thu
được 26,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là
A. 75%.
B. 55%.
C. 60%.
D. 44%.
Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO 2 và H2O hơn kém nhau 6
mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br 2 1M. Giá trị của a

A. 0,20.
B. 0,15.
C. 0,30.
D. 0,18.
Câu 31: Cho 0,1 mol α-amino propionic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu đ ược dung
dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 200 mL dung dịch NaOH 1M, thu đ ược dung d ịch
chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 11,10.
B. 16,95.
C. 11,70.
D. 18,75.

http://ledangkhuong.com/
https://www.facebook.com/khuongld

4


LÊ ĐĂNG KHƯƠNG

Đ Ề D Ự ĐOÁN 2017

Câu 32: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO 2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và
0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 14,775.
B. 9,850.
C. 29,550.
D. 19,700.
Câu 33: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn h ợp gồm a mol HCl và b
mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
số mol Al(OH)3
0,4
0

0,8

2,0

2,8

số mol NaOH

Tỉ lệ a : b là
A. 2 : 1

B. 2 : 3

C. 4 : 3

D. 1 : 1

Câu 34: Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X
và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất
của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 9,15.

B. 8,61.

C. 10,23.

D. 7,36.

Câu 35: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu t ạo c ủa nhau và đ ều ch ứa
vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O 2 (đktc), thu được
14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Mặt khác, cho m gam E phản ứng tối đa với dung dịch
chứa 2,4 gam NaOH, thu được dung dịch T ch ứa hai mu ối. Kh ối l ượng mu ối c ủa axit
cacboxylic trong T là
A. 1,64 gam.

B. 2,72 gam.

C. 3,28 gam.

D. 2,46 gam.

Câu 36: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (đ ược tạo nên t ừ hai α-amino
axit có công thức dạng H 2NCxHyCOOH bằng dung dịch NaOH dư, thu đ ược 6,38 gam mu ối.
Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl d ư, thu đ ược m gam mu ối.
Giá trị của m là
A. 6,53.

B. 8,25.

C. 5,06.

D. 7,25.

Câu 37: Hỗn hợp X gồm chất Y (C 2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối của
axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác d ụng v ới dung d ịch NaOH d ư, đun
nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác d ụng v ới dung d ịch HCl d ư, thu đ ược
m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là
A. 20,15.

B. 31,30.

C. 23,80.

D. 16,95.

Câu 38: Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác d ụng với 1 lít dung d ịch g ồm AgNO 3 a mol/l và
Cu(NO3)2 2a mol/l, thu được 45,2 gam chất rắn Y. Cho Y tác d ụng v ới dung d ịch H 2SO4 đặc,
http://ledangkhuong.com/
https://www.facebook.com/khuongld

5


LÊ ĐĂNG KHƯƠNG

Đ Ề D Ự ĐOÁN 2017

nóng (dư), thu được 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản
ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là
A. 0,25.

B. 0,30.

C. 0,15.

D. 0,20.

Câu 39: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) và NaCl bằng dòng điện có
cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng
điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,24 lít (đktc).
Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra
không tan trong dung dịch. Giá trị của t là
A. 6755
B. 772
C. 8685
D. 4825.
Câu 40 : Hỗn hợp X gồm Al, Fe 3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp.
Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau m ột th ời gian thu đ ược ch ất
rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H 2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch
HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam mu ối và 0,896 lít khí NO ( ở đktc, là
sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 8,0
B. 9,5
C. 8,5
D. 9,0

http://ledangkhuong.com/
https://www.facebook.com/khuongld

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×