Tải bản đầy đủ

Phuong tien giao thong hang khong

Chñ ®Ò: Ph¬ng tiÖn giao th«ng

Ph¬ng tiÖn
giao th«ng
hµng
kh«ng


S©n bay


M¸y bay chë kh¸ch Boeing


M¸y bay chë kh¸ch cña níc
ngoµi


M¸y bay ®ang bay trªn
trêiM¸y bay trùc th¨ng chë
kh¸ch


M¸y bay trùc th¨ng cøu hé


M¸y bay trùc th¨ng phun
thuèc s©u


M¸y bay trùc th¨ng chiÕn
®Êu


M¸y bay trùc th¨ng có th¬ng


M¸y bay chiÕn ®Êu VN ë
viÖn b¶o tµng


M¸y bay trùc th¨ng chiÕn
®Êu


M¸y bay trùc th¨ng chiÕn
®Êu


TiÕp viªn hµng kh«ng


TiÕp viªn hµng kh«ng


TiÕp viªn chØ dÉn kh¸ch lªn
m¸y bayTiÕp viªn nh¾c kh¸ch th¾t
d©y an toµn


TiÕp viªn phôc vô ¨n cho
kh¸ch


TiÕp viªn phôc vô ¨n cho
kh¸ch
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×