Tải bản đầy đủ

Phuong tien giao thong 3

®Ò tµi:


Hoạt động
æn ®Þnh
1:tæ chøc,
g©y høng thó:

Trß chuyÖn vÒ
chñ ®Ò


Phần thi thứ 1:
Khởi động
Cô và trẻ hát bài :
Em đi chơi
thuyềnHoạt động
2:
Nội dung bài học


Quan sát và
đàm thoại


Phần thi thứ 2:
Bé thông minh


Xe « t«


ThuyÒn


Tµu
háa


M¸y bay


Giao nhiệm vụ


Phần thi thứ 3:
Bé thi tài


Trẻ thực hiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×