Tải bản đầy đủ

GIÁO án lớp 3 TUẦN (9)

Tuần 18
Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017
Giỏo dc tp th

BI 5: H CH MINH VI THIU NHI C
I. Mc tiờu:
- Hiu c thiu nhi th gii l anh em mt nh, khụng phõn bit dõn tc, mu da.
Chỳng ta cn phi bit on kt, quan tõm, giỳp bn bố quc t.
- Bit xõy dng mi quan h tt p vi cỏc bn trong lp, trong trng v cng ng.
Th hin tớnh thõn thin, hũa ng vi mi ngi.
II. Chun b:
- HS tỡm hiu v cỏc nc: Nht Bn, Nam Phi, Cu - ba ; Phỏp
III. Cỏc hot ng dy hc:
1. Gii thiu: ( 1' )
- Bi 5: H Chớ Minh vi thiu nhi c - Lp lng nghe
(Tit 2)
2.Thc hnh - ng dng
H1: Hot ng cỏ nhõn: ( 12 - 15' )
* Mc tiờu: Thc hin MT 1
* Tin hnh:
- HS nờu : SGK/ tr20

Bi 1: Nờu yờu cu!
- Hs lm v
- in ch vo ụ trng trc hnh ng
- Nờu kt qu bi lm trc lp!
em cho l ỳng v ch S vo ụ trng trc
- Nhn xột, trao i.
hnh ng em cho l sai!
- KQ: S - - - S -
- Nhn xột, tuyờn dng cỏc em HS ó
vit ỳng ni dung
=> Cht: Khi ngi nc ngoi cn giỳp
, em cn lm gỡ?
H2: Hot ng nhúm:
* Mc tiờu: Thc hin MT 2
Trũ chi: úng vai
- Chia lp thnh nhúm 5.

- HS nờu

----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


- Cỏc em hóy phõn vai thnh cỏc thiu nhi
cỏc nc: Vit Nam, Nht Bn, Nam Phi,
Cu - ba ; Phỏp
- Cỏch chi: Ln lt cỏc bn cỏc nc gii
thiu mỡnh v v t nc ca mỡnh
=> Cht: Khi tip xỳc, lm quen vi cỏc
bn nc ngoi v tỡm hiu v cỏc t nc
khỏc, em thy th no?
- Em cn lm gỡ xõy dng mi quan h
tt p vi cỏc bn trong lp, trng, cng
ng hay quc t?
H3: Hot ng ni tip: ( 2' )
Qua bi hụm nay, cỏc em hiu c iu
gỡ?
- G nhn xột gi hc.
VN: Lm nhng vic xõy dng mi on
kt vi cỏc bn xung quanh.

- Nhúm trng iu khin - Nhiu nhúm
trỡnh by. NX
- HS nờu cm nhn
- Nhn xột

- on kt, yờu thng, giỳp cỏc bn
xung quanh

Toán
Tiết 86 : Chu vi hình chữ nhật
I- Mục tiêu
- Xây dựng và ghi nhớ qui tắc tính chu vi hình chữ nhật. Vận
dụng qui tắc để giải các bài toán có liên quan.
- Rèn KN tính và giải toán về chu vi HCN.
- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.
II - Đồ dùng
GV : Thớc và phấn màu
HS : SGK
III - Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy

Hoạt động học

----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


1/ Kiểm tra:
- Nêu đặc điểm của hình

2- 3 HS nêu

vuông?

- Nhận xét

- Nhận xét
2/ Bài mới:
a) HĐ 1: Ôn về chu vi các hình.

- Tính tổng độ dài các cạnh

- Muốn tính chu vi hình tứ giác

của hình tứ giác đó.

ta làm ntn?

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

b) HĐ 2: Tính chu vi hình chữ

4cm + 3cm + 4cm + 3cm =

nhật.

14cm.

- Vẽ HCN ABCD có chiều dài là
4cm, chiều rộng là 3cm. Tính

4cm + 3cm = 7cm.

chu vi HCN?

- 14cm gấp 2 lần 7cm

- Yêu cầu tính tổng của 1 cạnh

- HS đọc qui tắc:

dài và 1 cạnh rộng?

Muốn tính chu vi HCN ta lấy

- 14 cm gấp mấy lần 7cm?

chiều dài cộng chiều rộng

+ Vậy khi tính chu vi HCN ta

rồi nhân với 2.

lấy chiều dài cộng với chiều
rộng, sau đó nhân với 2.Ta viết
là( 4 + 3) x 2 = 14cm.
* Lu ý: các số đo phải cùng đơn
vị đo.
c) HĐ 3: Luyện tập

- HS đọc

* Bài 1:

- Lớp lm bng

KT : Rèn kỹ năng tính đúng chu
vi hình chữ nhật.
- c bi!

a) Chu vi hình chữ nhật là;
( 10 + 5 ) x 2 = 30( cm)
b) i : 2dm = 20 cm

----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


Chu vi hình chữ nhật là:

- Vit phộp tớnh vo bng!

( 20 + 13) x 2 = 80(cm)

- c bi gii.
- Chữa bài, nhận xét.

- Phn b, cỏc s o khụng cựng n vi
o nờn phi i v cựng n v o l cm.
- Tớnh chu vi hỡn ch nht
- Ly chiu di cng vi chiu rng

=> Chốt: + Khi làm bài tập 1

(cựng n v o) ri chia cho 2.

cần lu ý điều gì?
+ Vận dụng KT nào để làm
bài?

- HS đọc

=> Muốn tính chu vi HCN ta
làm nh thế nào?

- HS thc hin
Bi gii:

*Bài 2(V):

Chu vi ca hỡnh ch nht ú l:

KT : Giải đúng bài toán về chu

( 35 +20) x 2 = 110 (m)

vi hình chữ nhật.

ỏp s: 110 m

- c thm bi, thc hin vo v.
Gi 1 HS lm bng ph.
- Cha bi trờn bng ph.
=> Cht: Nêu cách tính chu vi
mảnh đất?
* Bài 3:

KT: Rèn kỹ năng tính, S2 chu vi 2 + Chu vi hình chữ nhật ABCD
hình chữ nhật.

là:
( 63 + 31) x 2 = 188( m)

- Đọc đề?
+ Em khoanh tròn vào câu trả

+ Chu vi hình chữ nhật MNPQ

lời nào ? Vì sao?

là;

+ Dựa vào đâu em biết điều

( 54 + 40) x 2 = 188( m)

----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


®ã?

VËy chu vi HCN ABCD b»ng chu
vi HCN MNPQ.
- TÝnh chu vi tõng h×nh råi so
s¸nh.

=> Chèt: Muèn so s¸nh ®îc chu
vi 2 hcn ta lµm nh thÕ nµo?
3/ Cñng cè:
- Muèn tÝnh chu vi h×nh ch÷
nhËt ta lµm ntn?

* Rót kinh
nghiÖm: .................................................................................................
...................................
----------------------- Gi¸o viªn : NguyÔn ThÞ DiÖu Têng – Líp 3A4
---------------------


.....................................................................................................................................
Tập đọc
Tập đọc : Quê hơng, Chõ bánh khúc của dì tôi + ôn tập tiết 1
I. Mục tiêu
+ Kiểm tra tập đọc :
- Kim tra kĩ năng đọc thành tiếng : HS đọc thông bài tập đọc
Quê hơng, Chõ bánh khúc của dì tôi
- Kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc hiểu : HS trả lời đợc 1 hoặc 2
câu hỏi về nội dung bài đọc.
- Rèn luyện kĩ năng viết chính tả qua bài chính tả nghe viết:
Rừng cây trong nắng.
II. Đồ dùng
GV : Phiếu viết tên 2 bài tập đọc
HS : SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò.

A. Kiểm tra bài cũ.
- Kết hợp trong bài mới.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài ( GV giới thiệu )
2. Kiểm tra tập đọc ( khoảng 1/4
số HS trong lớp )
* Bài tập 1
- GV đa phiếu

- Từng HS lên bốc thăm chọn bài
tập đọc
- HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài

- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn HS theo chỉ định trong phiếu.
----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


vừa đọc.

- HS trả lời

- GV nhận xét
* Bài tập 2
- GV đọc đoạn văn Rừng cây

- 2, 3 HS đọc lại đoạn văn, cả lớp

trong nắng

theo dõi

- GV giải nghĩa 1 số từ khó
- GV giúp HS nắm ND bài chính

- HS đọc thầm đoạn văn, tìm

tả

những từ dễ viết sai chính tả
- HS viết bài chính tả

- GV đọc bài
+ Chấm, chữa bài
- Nhận xét bài viết của HS
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn bài.
* Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................
.....................
.....................................................................................................................................
Tập đọc - Kể chuyện
Tập đọc : Luôn nghĩ đến Miền Nam, Vàm Cỏ Đông + ôn tập
tiết 2
I. Mục tiêu
- Tiếp tục kiểm tra k nng đọc
- Ôn luyện về so sánh ( tìm đợc những hình ảnh so sánh trong
câu văn )
----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


- Hiểu nghĩa của từ, mở rộng vốn từ.
II. Đồ dùng
GV : Phiếu viết tên bài tập đọc, bảng phụ viết câu văn BT2,
câu văn BT3
HS : SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
A. Kiểm tra bài cũ
- Kết hợp trong bài mới
B. Bài mới
* Bài tập 1
- Kiểm tra tập đọc ( 1/4 số HS )
- GV đa phiếu

- Từng HS lên bốc thăm chọn bài
tập đọc
- HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài

- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn HS

theo chỉ định trong phiếu.

vừa đọc.

- HS trả lời

- GV nhn xột.
* Bài tập 2(V)
- Nêu yêu cầu BT.

+ Tìm hình ảnh so sánh trong

- GV giải nghĩa : nến, dù

các câu sau

- Tìm và ghi các hình ảnh so
sánh vào vở.

- HS làm bài vào vở
- Phát biểu ý kiến
- Nhận xét
- Lời giải :
a) Những thân cây tràm vơn

- GV nhận xét

thẳng lên trời nh những cây

----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


nến khổng lồ.
b) Đớc mọc san sát, thẳng đuột
=> Chốt: Để tìm đợc các hình

nh hằng hà sa số cây dù xanh

ảnh so sánh em dựa vào đâu?

cắm trên bãi.

* Bài tập 3( NH)

- Dựa vào đặc điểm đem so

- Nêu yêu cầu BT

sánh.

-Tại sao lại dùng từ biển lá xanh
rờn
+ Từ biển trong câu sau có ý
nghĩa gì ?
- GV nhận xét

- Lời giải : 1 tập hợp rất nhiều sự

=> Bởi đặc điểm nào mà lá

vật : lợng lá trong rừng tràm bạt

tràm đợc ví nh biển lá?

ngàn trên 1 diện tích rộng lớn
khiến ta tởng tợng nh đang đứng
trớc 1 biển lá.
- Nhiều lá.

IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn bài.
* Rút kinh
nghiệm: .................................................................................................
...................................
...............................................................................................................
.......................
Đạo đức
Thực hành kỹ năng học kỳ 1
----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


I.Mục tiêu
- Ôn tập lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ với những chuẩn mực
hành vi đạo đức HS đã đợc học.
- HS rèn luyện những thói quen tốt qua các bài đạo đức
II. Đồ dùng dạy học
- Câu hỏi ôn tập
- Phiếu bốc thăm
III.Các hoạt động dạy học
1.Kiểm tra bài cũ
- Vì sao phải biết ơn, đền đáp các thơng binh, liệt sĩ?
- Kể lại những việc em đã làm để giúp đỡ các gia đình thơng
binh, liệt sĩ?
2.Các hoạt động
2.1.Hoạt động 1: Làm việc theo
nhóm ( 18-20p)
* Mục tiêu: Củng cố, ôn tập lại
kiến thức các bài đã học
* Cách tiến hành:
- GVchia nhóm + giao nhiệm
vụ:Thảo luận nhóm theo những
nội dung sau:
- HS thảo luận nhóm
+ Thế nào là giữ lời hứa ?
- Đại diện nhóm trình bày
Vì sao cần giữ lời hứa?
kết quả thảo luận -lớp nhận xét
+ Nêu các biểu hiện và lợi
ích của việc tự làm lấy việc
của mình?
+ Vì sao cần phải quan
tâm, chăm sóc ông bà, cha
mẹ, anh chị em?
+ Vì sao cần chia sẻ buồn
vui cùng bạn?
+ Vì sao cần phải tham gia
việc lớp, việc trờng?
+ Vì sao cần phải quan
----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


tâm giúp đỡ hàng xóm láng
giềng?
* Kết luận: GV cùng HS sửa chọn đáp án đúng
2.2.Hoạt động 2: Hát, múa,
thơ có liên quan đến những nội
dung vừa thảo luận ( 5-7p)
3.Củng cố - dặn dò (3-5)
- Nhận xét nội dung ôn tập. - Hớng dẫn chuẩn bị cho kiểm tra
định kỳ.
Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017
Chính tả
Tập đọc : Một trờng tiểu học ở vùng cao + Ôn kể chuyện + Ôn
tập tiết 3
I. Mục tiêu
- Tiếp tục kiểm tra kĩ năng đọc.
- Luyện tập điền vào giấy tờ in sẵn : Điền đúng nội dung vào
giấy mời cô ( thầy ) hiệu trởng đến dự liên hoan với lớp chào mừng
ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
II. Đồ dùng
GV : Phiếu viết tên bài tập đọc : Một trờng tiểu học ở vùng cao,
bp
HS : VBT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

A. Kiểm tra bài cũ
- Kết hợp trong bài mới.
----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV nêu mục đích yêu cầu của
tiết học
2. Bài tập
* Bài tập 1
- Kiểm tra đọc ( 1/4 số HS )

- Từng HS lên bốc thăm chọn bài

- GV đa phiếu

tập đọc
- HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài
theo chỉ định trong phiếu.

- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn HS

- HS trả lời

vừa đọc.
- GV nhận xét.
* Bài tập 2

- 1, 2 HS đọc yêu cầu

- Nêu yêu cầu BT
+ GV HD HS :
- Mỗi em phải đóng vai lớp trởng
viết giấy mời thầy ( cô ) hiệu trởng

- GV gọi 1, 2 HS điền miệng nội

- Bài tập này giúp các em thực

dung vào giấy mời

hành viết giấy mời đúng nghi

- HS làm bài vào vở

thức. Em phải điền vào giấy mời
những lời lẽ trân trọng, ngắn
gọn. Nhớ ghi rõ ngày giờ, địa
điểm.
IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


- Dặn HS về nhà ôn bài.
* Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................
.....................
.....................................................................................................................................

Toán
Tiết 87 : Chu vi hình vuông
I- Mục tiêu
- Xây dựng và ghi nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông. Vận
dụng quy tắc để giải các bài toán có liên quan.
- Rèn KN tính chu vi hình vuông
- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.
II- Đồ dùng
GV : hình vuông mẫu, tranh minh họa
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy
1/ Kiểm tra:

Hoạt động học

- Muốn tính chu vi HCN ta làm

2- 3 HS nêu

ntn?

- Nhận xét.

- Nhận xét
2/ Bài mới:
a) HĐ 1: Xây dựng công thức
tính chu vi hình vuông.

- 3 + 3 + 3 + 3 = 12dm (Hoặc:

- Vẽ hình vuông ABCD có cạnh

3 x 4 = 12dm)

----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


3dm.

- Là cạnh của hình vuông

- Tính chu vi hình vuông?

- Có 4 cạnh có độ dài bằng

- 3 là gì của hình vuông?

nhau

- Hình vuông có mấy cạnh? các
cạnh ntn với nhau?

- HS đọc qui tắc.

+ Vậy: Muốn tính chu vi
hình vuông ta lấy độ dài 1
cạnh nhân với 4.

- Hs làm sách- 1 HS làm bảng

b) HĐ 2: Luyện tập:

phụ

* Bài 1(S)

- Đổi sách kiểm tra, nhận xét.

KT: Rèn kỹ năng tính đúng chu
vi hình vuông.

- HS nêu

- Nêu yêu cầu.
- Thực hiện vào sách. Gọi 1 Hs
làm bp.
- Chữa bài trên bảng phụ
=> Chốt: + Em vận dụng KT
nào để làm bài?
+ Muốn tính chu vi hình
vuông ta làm nh thế nào?
* Bài 2(V)
KT :Rèn kỹ năng giải toán tính

- HS đọc đề

chu vi vật có dạng hình vuông

- Lớp làm vở

- Đọc thầm đề bài.
- Thực hiện yêu cầu vào vở

Bài giải
Độ dài đoạn dây đó là:
10 x 4 = 40( cm)
Đáp số: 40cm.

----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


- Ta tính chu vi hình vuông
=> Chốt:
+ Muốn tính độ dài đoạn
dây em làm thế nào?
+ Em vận dụng kiến thức nào

- HS đọc

để tính?

- HS làm vở, 1 HS làm bp

* Bài 3(V)

Bài giải

- Đọc đề?

Chiều dài hình chữ nhật là:

- Thực hiện yêu cầu vào vở.

20 x 3 = 60( cm)
Chu vi của hình chữ nhật là:
( 60 + 20) x 2 = 160( cm)
Đáp số:
160cm.

- Chữa bài: Sử dụng phơng
pháp chia sẻ.
=> Chốt: + Muốn tính chu vi
hình chữ nhật ghép bởi 3 viên
gạch ta cần biết gì?
+ Chiều rộng của HCN là bao
nhiêu?
+ Chiều dài của HCN là cạnh
mấy viên gạch?

- HS nêu

+ Ai có cách giải khác? Vì sao?
* Bài 4(NH)

- HS thực hành đo và tính KQ

- Đọc đề bài!

ra nháp.

----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


- Bài có mấy yêu cầu, là những

- Nêu KQ.

yêu cầu nào?
- Đo và thực hiện yêu cầu 2 vào

- Cách tính chu vi hình vuông.

nháp! Gọi 1 HS làm bp.
- Nhận xét
=> Chốt: Em áp dụng kiến thức

- HS đọc

nào để làm bài tập này?
3/ Củng cố:
- Nêu qui tắc tính chu vi HCN?
hình vuông?
* Rút kinh
nghiệm: .................................................................................................
...
...............................................................................................................
.....................
Tự nhiên xã hội
Ôn tập học kỳ 1
I. Mc tiờu :
- K c mt s hot ng nụng nghip, cụng nghip, thng mi, thụng tin liờn lc v
gii thiu v gia ỡnh em.
- GDHS cú ý thc gi v sinh ni cụng cng.
II. dựng dy hc: Tranh nh su tm v cỏc bi ó hc, hỡnh cỏc c quan : hụ hp ,
tun hon , bi tit nc tiu, thn kinh.
III. Cỏc hot ng dy hc:
Hot ng ca thy
1- Kim tra bi c:

Hot ng ca trũ

----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
2- Bài mới:
- Giới thiệu bài :

- Tiến hành thực hiện chia ra từng nhóm

* Hoạt động 1 : Trò chơi ai nhanh ai để quan sát các bức tranh về các cơ quan
đúng ?

đã học như : hô hấp , tuần hoàn , bài tiết

Bước 1 - Chia lớp thành các nhóm, yêu nước tiểu , thần kinh … thảo luận theo
cầu quan sát tranh vẽ về các cơ quan : hô hướng dẫn của giáo viên
hấp , tuần hoàn , bài tiết nước tiểu, thần
kinh và các thẻ ghi tên chức năng và các - Lần lượt đại diện các nhóm lên gắn thẻ
yêu cầu vệ sinh đối với từng cơ quan.

vào bức tranh và trình bày trước lớp.

Bước 2 :-Yêu cầu các nhóm thảo luận và - Lớp nhận xét và bình chọn nhóm đúng
cử đại diện lên gắn được thẻ đúng vào nhất
từng tranh
- Giáo viên kết luận.
* Hoạt động 2: Quan sát theo nhóm

-Tiến hành trao đổi và nói về các hoạt

Bước 1 : - Yêu cầu thảo luận trao đổi theo động có trong các hình 1, 2, 3 ,4 trong
gợi ý :

sách giáo khoa và qua đó liên hệ với

+ Liên hệ thực tế để nói về các hoạt động những hoạt động có ở nơi em ở.
mà em biết ?

- Lần lượt các nhóm lên trình bày trước

Bước 2: - Mời đại diện các nhóm lên dán lớp.
tranh sưu tầm được và trình bày trước lớp . - Lớp lắng nghe và nhận xét bổ sung nếu
- Yêu cầu lớp nhận xét bổ sung .

có.

* Hoạt động 3 : Vẽ sơ đồ gia đình .

- Lớp làm việc cá nhân tưng em sẽ vẽ về

Bước 1: - Yêu cầu làm việc cá nhân : Vẽ sơ đồ gia đình mình lên tờ giấy lớn .
sơ đồ của gia đình mình .

- Lần lượt từng em lên chỉ sơ đồ và giới

Bước 2: Yêu cầu lần lượt một số em lên thiệu trước lớp .
chỉ sơ đồ mình vẽ và giới thiệu .
----------------------- Gi¸o viªn : NguyÔn ThÞ DiÖu Têng – Líp 3A4
---------------------


3 - Cng c - Dn dũ:
- Cho hc sinh liờn h vi cuc sng hng
ngy. Xem trc bi mi .
Tự nhiên xã hội
Bài 36 :Vệ sinh môi trờng.
I. Mc tiờu:
- Nờu c tỏc hi ca rỏc thi v thc hin rỏc ỳng ni quy nh.
- GDHS cú ý thc gi gỡn v sinh ni cụng cng.
II. dựng dy hc:
- Tranh minh hoạ sgk /68 ,69.
- Tranh , ảnh su tầm về cách xử lý rác thải.
III. Hot ng dy - hc:
2. Các hoạt động
2.1. Hoạt động 1 : Thảo luận
nhóm (8 - 9 p)
* Mục tiêu : Hs biết đợc sự ô
nhiễm và tác hại của rác thải đối với
sức khoẻ
con ngời.
* Cách tiến hành :
- Bớc 1 : Thảo luận nhóm
Gv chia thành 4 nhóm và
thảo luận theo câu hỏi trong SGK.
- Bớc 2 :
Gv nêu thêm những hiện
tợng ô nhiễm của rác thải đối với
những nơi công cộng và tác hại đối
với sức khoẻ con ngời.
* Kết luận : Trong các loại rác có
những loại rác dễ bị thối rữa và
chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh :
chuột , gián ruồi ...thuờng sống ở
nơi có rác. Chúng là nhữn con vật

- HS thảo luận theo câu hỏi
SGK
Một số nhóm trình bày , các
nhóm khác bổ sung.

----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


trung gian truyền bệnh.
2.2. Hoạt động2 : Làm việc theo
cặp ( 8p)
* Mục tiêu : H. nói đợc những việc
làm đúng và làm sai trong việc
thu gom rác thải.
* Cách tiến hành :
- HS thảo luận theo cặp
- Bớc 1 : Yêu cầu từng cặp hs quan
sát các hình trong SGK và những
tranh ảnh su tầm thảo luận theo
câu hỏi gợi ý.
- Bớc 2 :
- Một số nhóm trình bày , các
* Kết luận: Gv kẻ bảng ghi
nhóm khác nhận xét bổ sung
những cách xử rác hợp vệ sinh.
2.3. Hoạt động 3 : Tập sáng tác
theo nhạc có sẵn , những hoạt cảnh
ngắn để đóng vai(6p)
- Gv hớng dẫn hs sáng tác bài hát dựa
theo bài hát đã có sẵn Chúng cháu
yêu cô lắm
- Lu ý : Bài hát cần ngắn gọn .
- Hs trình bày tại lớp ->cả lớp nghe ,
nhận xét
Thứ t ngày 27 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Tập đọc : Nhà bố ở + Ôn tập tiết 4.
I. Mục tiêu
- Tiếp tục kiểm tra kĩ năng đọc.
- Ôn luyện về dấu chấm, dấu phẩy.
II. Đồ dùng.
GV : Phiếu ghi tên bài tập đọc, bp
HS : VBT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

A. Kiểm tra bài cũ
- Kết hợp trong bài mới
B. Bài mới
* Bài tập 1 (M)
- Kiểm tra đọc ( 1/4 số HS )
- GV đa phiếu

- Từng HS lên bốc thăm chọn bài
tập đọc
- HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài

- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn HS

theo chỉ định trong phiếu.

vừa đọc.

- HS trả lời

- GV nhận xét.
* Bài tập 2 (VBT)
- Nêu yêu cầu BT

+ Điền dấu chấm hay dấu phẩy
vào mỗi ô trống trong đoạn văn.

- Đọc thầm phần chú giải

- 1 HS đọc chú giải cuối bài

- Thực hiện vào VBT

- cả lớp làm bài vào vở BT, 1 HS
lên bảng làm

- GV nhận xét

- Nhận xét

=> Muốn điền đúng các dấu

- Xác định đúng nội dung câu,

chấm hay dấu phẩy em cần làm

dựa vào cách sử dụng dấu phẩy

gì?
IV. Củng cố, dặn dò.

để điền cho đúng.

- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn bài.

----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


* Rút kinh nghiệm:
. .............................................................................................................
.......................
....................................................................................................................................
Luyện từ và câu
Tập đọc : Ba điều ớc + Ôn tập tiết 5.
I. Mục tiêu
- Tiếp tục kiểm tra kĩ năng học thuộc lòng.
- Luyện tập viết đơn ( gửi Th viện trờng xin cấp lại thẻ đọc sách
)
II. Đồ dùng
GV : Phiếu ghi tên bài tập đọc, bản phô tô mẫu đơn xin cấp lại
thẻ đọc sách. Bp
HS : giấy viết đơn
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

A. Kiểm tra bài cũ.
- Kết hợp trong bài mới
B. Bài mới
* Bài tập 1(M)
- Kiểm tra đọc ( 1/4 số HS )
- GV đa phiếu

+ Từng HS lên bốc thăm chọn bài
tập đọc
- HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài

- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn HS

theo chỉ định trong phiếu.

vừa đọc.

- HS trả lời.

----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


- GV nhận xét.
* Bài tập 2 ( Giấy)
- Nêu yêu cầu BT

+ Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy
viết 1 lá đơn đề nghị th viện
trờng cấp lại thẻ.
- HS đọc mẫu đơn xin cấp thẻ
đọc sách

- GV cùng HS nhận xét.

- 1 HS làm miệng.

- Chữa đơn trên bp: Cấu tạo,

- HS viết đơn vào vở BT, 1 HS

cách ding từ

làm bp
- 1 số HS đọc đơn

IV. Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn bài.
* Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................
.....................
.....................................................................................................................................

Toán
Tiết 88 : Luyện tập
I- Mục tiêu
- Củng cố về tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông và giải
toán về hình học.
----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


- Rèn kĩ năng giải toán cho HS
- GD HS chăm học toán
II- Đồ dùng
GV : Bảng phụ
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy
1/ Kiểm tra:

Hoạt động học

- Nêu quy tắc tính chu vi HCN?

- 2 -3 HS nêu

Hình vuông?

- Nhận xét.

- Nhận xét
2/ Luyện tập:
* Bài 1(B):
KT : Rèn kỹ năng tính đúng chu vi
hình chữ nhật.
- Nêu đề bài!
- Thực hiện viết phép tính vào
bảng!
=> Chốt:
+ Dựa vào kiến thức nào để làm
bài?
- Muốn tính chu vi hình chữ nhật
ta làm nh thế nào?
* Bài 2(NH):
KT : Rèn kỹ năng giải toán tính chu
vi vật có dạng hình vuông.
- Đọc đề?

- HS làm bảng
KQ: a/ ( 30 +20 ) x2 = 100 (m)
b/ ( 15 + 8) x2 = 46 ( cm)
- Tính chu vi hình chữ nhật
- HS nêu quy tắc.
- HS nêu
+ HS làm vở- 1 HS chữa bài
- HS đọc
- Đơn vị mét

----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


- Đề bài hỏi chu vi theo đơn vị
nào?

- Ta cần đổi đơn vị cm ra mét

- Làm bài vào nháp! Gọi 1 HS làm
bp.

Bài giải
Chu vi của khung tranh đó là:
50 x 4 = 200( cm)
Đổi 200cm = 2m
Đáp số: 2m.
- Đổi về cùng đơn vị đo với câu
hỏi

- Chữa bài trên bp.
=> Chốt :

- Quy tắc tính chu vi hình vuông

+ Muốn tính chu vi của khung ảnh

- HS nêu

em làm nh thế nào?
+ Em vận dụng qui tắc nào để làm
bài?

- HS đọc

=> Nêu quy tắc tính chu vi hình

- Hs làm vở- 1 HS chữa bài trên bp

vuông !

Bài giải

* Bài 3:(V)

Cạnh của hình vuông đó là:

- Đọc đề?

24 : 4 = 6( cm)

- Thực hiện yêu cầu vào vở!

Đáp số: 6cm.
- Ta lấy chu vi chia cho 4
- HS đọc

=> Chốt: Muốn tính cạnh hình

- Là tổng chiều dài và chiều rộng

vuông ta làm ntn?

- Lấy nửa chu vi trừ đi chiều rộng

* Bài 4(V):

+ HS vở

----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


- Đọc đề?

+ 1 HS chữa bài.

- Nửa chu vi HCN là gì?

Bài giải

- Làm bài vào vở! Gọi 1 HS làm bp.

Chiều dài hình chữ nhật là:
60 - 20 = 40(m )
Đáp số: 40m.

- Chấm bài, nhận xét.
- Chữa bài trên bp.
- Chấm , chữa bài.
=> Chốt: Làm thế nào để tính đợc
chiều dài của HCN?
3/ Củng cố:
- Nêu cách tính chu vi HCN và Chu
vi hình vuông?
* Dặn dò: Ôn lại bài.
* Dự kiến sai lầm: Bài 4: HS có thể không nhận ra nửa chu vi hình
chữ nhật là chiều dài cộng chiều rộng. Khắc phục: Cho HS xác định
đâu là nửa chu vi trên hình chữ nhật cụ thể.
* Rút kinh
nghiệm: .................................................................................................
...........................................
...............................................................................................................
..............................
Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2017
Tập viết
Tập đọc : Âm thanh thành phố + Ôn tập tiết 6.
----------------------- Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Lớp 3A4
---------------------


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×