Tải bản đầy đủ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

LÊ MAI THƯƠNG

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI
THƯƠNG MẠI DŨNG THU

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


HÀ NỘI, NĂM 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

LÊ MAI THƯƠNG


KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI
THƯƠNG MẠI DŨNG THU
CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN (KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP)

Sinh viên thực hiện:

LÊ MAI THƯƠNG

Mã sinh viên

:

1511012094

Niên khoá

: 5 (2015-2019)

Hệ đào tạo

: CHÍNH QUY


HÀ NỘI, NĂM 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từ
giáo viên hướng dẫn là TS Hoàng Đình Hương. Các nội dung nghiên cứu và kết quả
trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình
nào nghiên cứu trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân
tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi
trong phần tài liệu tham khảo. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường.

Tác giả khóa luận
(Ký tên)Lê Mai Thương
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận này, lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đến thầy giáo TS Hoàng Đình Hương đã tận tình hướng dẫn, chu đáo giúp đỡ và chỉ
bảo em trong suốt quá trình viết khóa luận. Em xin cảm ơn quý Thầy, Cô trong Bộ
môn Kế toán thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, trường Đại Học Tài
nguyên và Môi trường đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm học tập tại
trường. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do hạn chế về thời gian, kiến thức cũng
như kinh nghiệm thực tế nên khóa luận này của em không thể tránh khỏi những
thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy giáo hướng
dẫn và các quý Thầy Cô của trường. Em xin chân thành cảm ơn!

Tác giả khóa luận
(Ký tên)

Lê Mai Thương
MỤC LỤC

1


LỜI CAM ĐOAN......................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN..........................................................................................................ii
MỤC LỤC............................................................................................................... iii
Danh mục kí hiệu và từ viết tắt.................................................................................v
Danh mục sơ đồ và bảng..........................................................................................vi
MỞ ĐẦU.................................................................................................................. 1
1. Lý do lựa chọn đề tài...........................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................2
5. Tổng quan tài liệu nghiên cứu...............................................................................3
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH.....................................................................................13
1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
doanh nghiệp thương mại ......................................................................................13
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại ...............................................13
1.1.2. Yêu cầu quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
doanh nghiệp thương mại.......................................................................................14
1.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
thương mại.............................................................................................................. 19
1.2.1. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế
toán Việt Nam (VAS)..............................................................................................19
1.2.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo chế độ kế toán
Việt Nam................................................................................................................. 24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI
DŨNG THU...........................................................................................................37
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu................37
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng
Thu......................................................................................................................... 37

2


2.1.2. Lĩnh vực hoạt động của trong Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu
................................................................................................................................ 38
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Vận tải thương mại
Dũng Thu................................................................................................................ 40
2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu....................................................................45
2.2.1. Giới thiệu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Vận tải thương mại
Dũng Thu................................................................................................................ 45
2.2.2. Những chính sách kế toán chung..................................................................46
2.2.3. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công
ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu................................................................48
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI
DŨNG THU...........................................................................................................70
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
tại Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu..................................................70
3.1.1. Ưu Điểm ......................................................................................................70
3.1.2. Nhược Điểm.................................................................................................72
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu.......................................73
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện phương pháp tính giá xuất kho ...................................73
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi ............................74
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện việc vận dụng phần mềm kế toán ...............................74
KẾT LUẬN............................................................................................................76
TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................77
PHỤ LỤC...............................................................................................................79
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT

3


STT
1
2

Từ viết tắt
BCĐKT
BCTC

Diễn giải
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo tài chính

3

BĐS

Bất động sản

4

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

5

BHXH

Bảo hiểm xã hội

6

BHYT

Bảo hiểm y tế

7

CP

Chi phí

8

DN

Doanh nghiệp

9

GTCL

Giá trị còn lại

10

GTGT

Giá trị gia tăng

11

HĐKT

Hợp đồng kinh tế

12

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

13

NCTT

Nhân công trực tiếp

14

NVL

Nguyên vật liệu

15

PP

Phương pháp

16

QLDN

Quản lý doanh nghiệp

17

TGNH

Tiền gửi ngân hàng

18

TK

Tài khoản

19

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

20

TSCĐ

Tài sản cố định

21

TTĐB

Tiêu thụ đặc biệt

DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lí của công ty TNHH Vận Tải thương mại Dũng Thu......40
Sơ đồ 2.2: Bộ máy kế toán của Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu.....46

4


Sơ đồ 2.3: Quy trình luân chuyển nghiệp vụ bán hàng...........................................49

5


MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Ngày nay, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước từ cơ chế quản lý
tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường. Để có thể tồn tại và phát triến trong cơ chế
mới này đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo và phải đặt vấn đề hiệu
quả kinh doanh lên hàng đầu, bởi vì hạch toán kinh tế có nghĩa là lấy thu bù chi và
phải đảm bảo có lãi. Quản lý kinh tế đảm bảo tạo ra kết quả và hiệu quả cao nhất của
một quá trình, một giai đoạn và một hoạt động kinh doanh.
Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế xã
hội. Xã hội càng phát triển thì kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ
không thể thiếu được trong quản lý kinh tế nhà nước và doanh nghiệp.
Trong bối cảnh hiện nay để tồn tại thì doanh nghiệp cần có chiến lược kinh
doanh, quản lý kinh doanh phù hợp. Công tác kế toán có vai trò lớn trong việc quản
lý và điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt trong doanh nghiệp thương mại thì vấn đề
này trở nên vô cùng quan trọng vì nếu doanh nghiệp nào thực hiện tốt công tác kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tăng
khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo thì sẽ tồn tại và
phát triển. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề này Công ty TNHH Vận tải
thương mại Dũng Thu đang từng bước hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh. Tuy nhiên công tác này vẫn chưa thực sự hoàn thiện và còn
những hạn chế nhất định. Xuất phát từ mặt lý luận và thực tiễn, sau quá trình tìm
hiểu tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài đi sâu vào nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh nhằm một số mục đích sau:
- Hệ thống hóa những lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
- Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu

1


- Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi
phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài đi sâu vào tìm hiểu các vấn đề liên quan đến
công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu.
- Khách thể nghiên cứu: Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu.
- Đối tượng khảo sát: Phòng Kế toán tại Công ty TNHH Vận tải thương mại
Dũng Thu.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi không gian: Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu.
+ Phạm vi thời gian: Đề tài được nghiên cứu từ ngày 17/01/2019 đến nay dựa
trên nguồn số liệu liên quan được thu thập từ Công ty TNHH Vận tải thương mại
Dũng Thu năm 2016 đến năm 2018.
Do đặc thù của đơn vị là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực
vận tải thương mại, hiện tại chưa có ứng dụng kế toán quản trị và trong tương lai
gần khả năng ứng dụng là không khả thi vì vậy đề tài chỉ tập trung vào kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty từ góc độ kế toán tài
chính.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp chứng từ kế toán: Thu thập các chứng từ phát sinh trong quá trình
kinh doanh của công ty để kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ đó.
Phương pháp đối ứng tài khoản – ghi sổ: Từ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
được thể hiện trên các chứng từ kế toán, dùng phương pháp đối ứng chứng từ, tài
khoản để phân loại thông tin chứng từ và phản ánh một cách có hệ thống vào các
loại sổ kế toán mà công ty đang sử dụng để theo dõi cho từng đối tượng kế toán cụ
thể.
Phương pháp thống kê, so sánh: Nhằm phân tích tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh cũng như tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết

2


quả kinh doanh tại công ty. Từ đó có cái nhìn tổng quan về công ty và đưa ra một số
biện pháp, kiến nghị.
Phương pháp tổng hợp – cân đối: Dựa trên những thông tin trên các sổ kế toán
để tiến hành tổng hợp thông tin tổng quát nhất về tình hình tài chính và kết quả kinh
doanh của công ty.
Phương pháp nghiên cứu tài liệu kết hợp với phỏng vấn điều tra:
+ Nghiên cứu các tài liệu, sách chuyên ngành liên quan đến đề tài
+ Một số thông tư, nghị định, công văn quy định chế độ tài chính hiện hành
+ Tham khảo một số luận văn, chuyên đề liên quan đến đề tài của khóa trước.
Mục đích của việc phỏng vấn nhằm thu thập các thông tin sơ cấp về kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải thương
mại Dũng Thu. Đối tượng được phỏng vấn, điều tra là kế toán trưởng và kế toán
viên. Trình tự tiến hành là kết hợp giữa việc thu thập chứng từ thực tế với phương
pháp quan sát, phỏng vấn trực tiếp.
Luận văn cũng tham khảo kết quả điều tra, phân tích về công tác kế toán doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở một số luận văn để tổng kết kinh
nghiệm và rút ra bài học cho việc vận dụng vào công tác kế toán doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh trong Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng Thu.
5. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Xuất phát từ tầm quan trọng của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh. Đây là một trong những đề tài thuộc lĩnh vực kế toán được nhiều nghiên
cứu sinh, giảng viên, kế toán viên, sinh viên ngành kế toán quan tâm. Vấn đề này đã
được đề cập đến trong nhiều giáo trình của các trường đại học, cao đẳng và các bài
báo nghiên cứu. Các nghiên cứu ở trên nhiều lĩnh vực đa dạng về vận tải thương
mại, thiết bị điện, lương thực, đồ gia dụng, vật liệu xây dựng,… Các đề tài nghiên
cứu được thực hiện đều mang lại những đóng góp đáng kể về giá trị lý luận cũng
như thực tiễn.
1. Nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp:”Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2” của tác giả Trần Đình
Phương Linh, trường ĐH kỹ thuật công nghệ Hồ Chí Minh, năm 2013.

3


Khóa luận đã nêu được các đặc điểm về bộ máy quản lý của công ty cũng như
bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2. Đây là một công ty
xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, tư vấn và mua bán
nguyên vật liệu xây dựng.
* Ưu điểm:
- Bài viết có bố cục khá chặt chẽ, rõ ràng, tác giả đã hệ thống lại các lý luận về
kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
- Tác giả đã phản ánh tình hình chung về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh đầy đủ. Các nghiệp vụ kế toán được đưa vào phân
tích và hạch toán chi tiết.
- Trong phần nhận xét, tác giả đã nêu được khá đầy đủ, đúng đắn về ưu điểm và
nhược điểm của hệ thống bộ máy kế toán. Từ đó, tác giả so sánh, nghiên cứu và tìm
ra các giải pháp để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2.
* Nhược điểm:
- Tác giả chưa nêu được các phương pháp hạch toán của công ty đầy đủ. Chứng
từ, sổ sách báo cáo thực tế không được trích dẫn.
- Nghiệp vụ kế toán tác giả nêu còn hơi lan man, không có sự logic hợp lý. Tác
giả viết hơi nhiều về doanh thu nhưng về chi phí thì lại chưa được đầy đủ.
- Phần khái quát về bộ máy công ty tác giả nêu ra quá dài dòng về chức năng,
nhiệm vụ của từng bộ phận.
2. Nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp:”Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đường Biển” của tác giả Mai Ánh Dương,
trường ĐH công nghiệp Hà Nội, năm 2014.
Khóa luận nêu rõ Công ty TNHH Đường Biển là công ty dịch vụ chuyên vận
chuyển hàng hóa: vận tải biển quốc tế, vận tải hàng không quốc tế, vận tải container
nội địa,…; bên cạnh đó công ty còn kinh doanh các dịch vụ hải quan, dịch vụ kho
bãi,…
* Ưu điểm:

4


- Tác giả đã nghiên cứu về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh của ngành dịch vụ vận tải đường biển, trên cơ sở những nghiên cứu
của mình tác giả đã phản ánh được bức tranh toàn cảnh về thực trạng tổ chức công
tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của ngành dịch vụ vận
tải đường biển.
- Khóa luận cũng đã đưa ra một số những giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức
công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ngành dịch vụ
vận tải đường biển.
- Các chứng từ kế toán liên hệ thực tế được nêu đầy đủ, chi tiết, rõ ràng.
* Nhược điểm:
- Do nghiên cứu trên một phạm vi rộng, vì vậy khóa luận chưa chỉ ra được chi
tiết các vấn đề liên quan đến tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh của công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường biển.
- Tác giả chưa phân tích được rõ các ví dụ và chứng từ mà tác giả đưa ra trong
phần thực trạng.
- Tác giả chỉ nêu chung chung chứ chưa chỉ ra được những giải pháp cụ thể
nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công
ty TNHH Đường Biển.
3. Nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp:”Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Việt Hưng” của tác giả Tôn
Khánh Nhi, trường ĐH Thăng Long Hà Nội, năm 2014.
Trong khóa luận tác giả đã nêu rõ đặc điểm kinh doanh của công ty và lĩnh vực
hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu là tư vấn xây dựng và giám sát thi công. Thị
trường chính của công ty là khu vực miền Bắc.
* Ưu điểm:
- Tác giả đã khái quát được những nội dung về mặt lý luận liên quan đến doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh như khái niệm doanh thu, khái niệm chi
phí, xác định kết quả kinh doanh, các tài khoản liên quan được sử dụng và sơ đồ
hạch toán các quy mô vừa, đảm bảo sự tập trung thống nhất, chặt chẽ trong công tác
chỉ đạo kế toán.

5


- Đồng thời khóa luận cũng đưa ra được những bất cập trong quá trình hạch
toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh và chỉ ra những giải pháp cần hoàn
thiện.
- Khóa luận trình bày khá đầy đủ và nêu rõ hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán
sử dụng theo đúng chế độ đã quy định. Tác giả đã đưa ra những chứng từ thực tế và
phân tích chi tiết để làm rõ hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
* Nhược điểm:
- Bài viết chưa phân tích được tính hợp lí và bất hợp lí trong khâu quản lý của
công tác kế toán.
- Việc phân loại chi phí còn chưa chi tiết cho từng đối tượng cụ thể
- Tác giả không hạch toán phần thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế
GTGT theo phương pháp trực tiếp mà công ty áp dụng. Cách lấy vị dụ phân tích còn
chưa hợp lí và hiệu quả.
4. Nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp:” Kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiên Phong” của tác giả Phan Thị Thanh
Tuyết, năm 2014.
Khóa luận nêu rõ công ty TNHH Tiên Phong là một trong những công ty
chuyên kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí. Công ty được thành lập năm 2006, tuy
nhiêm bộ máy quản lý và bộ máy kế toán vẫn còn sơ sài. Các tài khoản, sổ sách kế
toán theo quyết định 15 và hình thức kế toán là hình thức nhật kí chung.
* Ưu điểm:
- Bài khóa luận có bố cục rõ ràng, chặt chẽ.
- Tác giả đã làm rõ những lý luận về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh.
Từ đó, tác giả đưa ra những thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại công ty.
- Các chứng từ kế toán liên hệ thực tế được nêu đầy đủ, chi tiết, làm nổi bật
hiệu quả công tác kế toán cùa công ty.
* Nhược điểm:

6


- Sơ đồ bộ máy quản lý công ty và sơ đồ bộ máy kế toán chưa được cụ thể,
chưa nổi bật được yếu tố quan trọng trong bộ máy cũng như tương tác thể hiện trong
sơ đồ.
- Nghiệp vụ được dẫn dắt chưa mang tính chọn lọc.
- Chứng từ sổ sách chỉ nêu ra không có sự liên quan tới nghiệp vụ được đưa ra.
- Những ưu điểm, nhược điểm và kiến nghị chưa được nói chi tiết, còn mang
tính khái quát, thậm chi còn không phù hợp với những nhược điểm được nêu.
5. Nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp:” Kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần dược phẩm IMEXPHARM” của tác giả Trần
Minh Châu, năm 2015.
Khóa luận đã nêu được các đặc điểm kinh doanh của công ty là chuyên ngành
về sản xuất dược liệu và chế biến dược phẩm.
* Ưu điểm:
- Bài viết có bố cục hợp lí, chặt chẽ và đầy đủ
- Tác giả đã nêu rõ được những lý luận về doanh thu, chi phí và kết quả kinh
doanh. Từ đó tác giả lại nói về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh
- Thực trạng của công ty được tác giả nêu rất rõ về bộ máy kế toán cũng như
các chính sách kế toán được áp dụng trong công ty, các chứng từ kế toán được trích
dẫn và phân tích rất cụ thể.
- Tác giả đã nêu ra được ưu nhược điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.
* Nhược điểm:
-Về phần lý luận bài viết trình bày còn hơi dài dòng và nhiều mục không cần
thiết.
- Phần ưu điểm, nhược điểm tác giả chỉ ra còn chưa chi tiết cho từng mục.
- Một số đề mục không cần thiết và liên quan tới đề tài khóa luận.

7


6. Nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp:”Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty CP Công nghệ Thiên Trúc” của tác giả Lê Thị Huyền
Châu, trường ĐH Đồng Tháp, năm 2015.
Khóa luận đã nêu được các đặc điểm về bộ máy quản lý của công ty cũng như
bộ máy kế toán của Công ty CP Công nghệ Thiên Trúc. Tác giả đã nêu rõ lĩnh vực
kinh doanh chính của Công ty CP Công nghệ Thiên Trúc là bán buôn máy móc, thiết
bị và phụ tùng máy,…
* Ưu điểm:
- Tác giả đã hệ thống hóa được các cơ sở lý luận cơ bản về doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh, thực trạng tại công ty.
- Tác giả đã nêu ra những nhược điểm. Về dự toán doanh thu, kết quả kinh
doanh của công ty chưa được xây dựng có căn cứ khoa học, còn sơ sài, chỉ căn cứ
vào doanh thu, lợi nhuận của kì trước để lập. Công tác phân tích thông tin chi phí
chưa được quan tâm và chú trọng đúng mức.
- Qua những nhược điểm đó, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn
thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
* Nhược điểm:
- Tác giả chưa nêu rõ những sổ sách báo cáo và quy trình hạch toán cụ thể cho
từng đối tượng và những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán vẫn chưa được cụ
thể.
- Các chứng từ thực tế tác giả đưa vào nhưng chưa phân tích để thấy rõ được
công tác kế toán của công ty.
7. Nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp:”Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Khát Vọng Việt” của tác
giả Trần Hậu Hiếu, trường ĐH Thương Mại, năm 2015.
Khóa luận đã nêu được các đặc điểm về bộ máy quản lý của công ty cũng như
bộ máy kế toán của Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Khát Vọng Việt. Đây là
công ty chuyên về dịch vụ du lịch. Ngoài ra còn có một sổ dịch vụ khác như dịch vụ
lưu trú ngắn ngày, dịch vụ ăn uống, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ,…
* Ưu điểm:
8


- Tác giả đã làm rõ được cơ sở lý luận của công tác kế toán doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động du lịch tour.
- Tác giả đã phản ánh được thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh du lịch tour trên địa bàn Hà Nội. Khóa luận đã nêu rõ
những chính sách kế toán chung mà công ty áp dụng, những chứng từ, phương áp
hạch toán và sổ sách báo cáo được tác giả đưa vào rất hợp lí.
- Tác giả cũng đã đưa ra được một số giải pháp về góc độ kế toán tài chính với
công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh du lịch tour trên
địa bàn Hà Nội.
* Nhược điểm:
- Tác giả mới chỉ nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tour trong phạm vi
hẹp với nhiều đặc thù, với nhiều điều kiện thuận lợi (thành phố Hà Nội). Việc áp
dụng kết quả nghiên cứu này cho các DN kinh doanh du lịch tour ở các địa phương
khác trong cả nước cần phải được nghiên cứu, điều chỉnh mới phù hợp và vận dụng
được.
- Một số chứng từ tác giả phân tích chưa rõ ràng.
- Giải pháp mà tác giả đưa ra vẫn còn chung và chưa nói lên được hiệu quả kế
toán khi áp dụng những giải pháp đó.
- Lĩnh vực hoạt động của công ty tác giả chưa nhắc đến trong khóa luận.
8. Nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp:” Kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Âu” của tác giả Hồ Thị Hiếu Hạnh,
trường Đại học Huế, năm 2015.
Công ty TNHH Việt Âu là một công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng.
* Ưu điểm
- Khóa luận đã trình bày được cơ bản các nội dung cơ sở lý luận của doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
- Tác giả đã làm rõ thực trạng của công ty về kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh về bộ máy kế toán, chứng từ sử dụng, sổ sách báo cáo,…

9


- Tác giả đã đưa bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vào bài viết và
phân tích chi tiết hiệu quả, nêu ra được các phương thức bán hàng và hình thức
thanh toán rõ ràng.
- Bố cục khá đầy đủ, chặt chẽ
* Nhược điểm:
- Tác giả chưa chỉ ra được việc hạch toán cụ thể, chi phí cho từng đối tượng và
cũng chưa đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi phí tại công ty.
- Một số chỗ trong phần lý luận còn dài dòng và chưa hợp lí.
9. Nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp:”Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Hồng” của tác giả
Hoàng Thị Trang, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, năm 2017.
Khóa luận tốt nghiệp với đề tài :”Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Hồng” của tác giả
Hoàng Thị Trang, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã hệ thống
được những nội dung về mặt lý luận liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh. Khóa luận cũng chỉ ra được những ưu điểm của đơn vị được nghiên
cứu, đưa ra những bất cập trong quá trình hạch toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh và chỉ ra những giải pháp nhằm hoàn thiện.
* Ưu điểm:
- Qua đề tài nghiên cứu, tác giả đã hệ thống những vấn đề lý luận chung về kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cho các hoạt động thương
mại và dịch vụ, từ đó chỉ ra những ưu điểm và tồn tại trong công tác kế toán.
- Hạn chế mà tác giả chỉ ra trong khóa luận đó là doanh nghiệp hiện nay đã vi
phạm nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí được quy định theo cả chuẩn mực kế
toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Doanh thu và chi phí kinh doanh hiện
nay được ghi nhận vào thời điểm các doanh nghiệp nhận được chứng từ chứ không
phải vào thời điểm phát sinh các nghiệp vụ nên chỉ tiêu về doanh thu và chi phí báo
cáo trên Báo cáo kết quả kinh doanh không phản ánh đúng thực tế kết quả kinh
doanh của kì báo cáo.

10


- Xuất phát từ những nghiên cứu lý luận chung và những tồn tại trong thực tế,
tác giả đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch toán doanh thu, chi
phí và xác định kết quả kinh doanh.
* Nhược điểm:
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, khóa luận vẫn còn những hạn chế.
Tác giả chưa chỉ ra việc hạch toán cụ thể, việc phân loại chi phí còn chưa chi
tiết cho từng đối tượng, chưa đưa ra được những giải pháp chi tiết cụ thể nằm hoàn
thiện hệ thống sổ sách kế toán chi tiết theo từng người bán, người mua.
10. Nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp:”Kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Minh” của
tác giả Phạm Thị Thương, trường Đại học Thăng Long Hà Nội, năm 2017.
Khóa luận tốt nghiệp “Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Minh” của tác giả Phạm Thị Thương
năm 2017 đã hệ thống hóa được các cơ sở lý luận cơ bản về doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh, thực trạng tại công ty.
* Ưu điểm:
- Bài khóa luận đã nêu ra nhược điểm:
+Về kế toán chi phí, nhà quản lý chưa nắm bắt được chi phí một cách kịp thời,
theo từng thời điểm phát sinh. Trong công tác lập dự toán, công ty quan tâm vào
định mức chi phí. Dự toán doanh thu, kết quả kinh doanh của công ty chưa được xây
dựng có căn cứ khoa học, còn sơ sài, chỉ căn cứ vào lợi nhuận, doanh thu của kỳ
trước để lập. Công tác kiểm tra, kiểm soát đánh giá tình hình thực hiện dự toán còn
nhiều bất cập.
+ Về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh: báo cáo doanh thu
hằng ngày từ các điểm bán hàng và lễ tân gửi tới kế toán luôn bị chậm trễ. Công tác
báo cáo doanh thu, kết quả kinh doanh, phân tích thông tin doanh thu và kết quả
kinh doanh chưa được quan tâm và chú trọng đúng mực.
- Từ đó, tác giả đưa ra một số biện pháp: Hoàn thiện kế toán ghi nhận chi phí
kịp thời theo đúng thời điểm phát sinh, phân bổ chi phí chung theo tiêu thức phân
bổ; hoàn thiện kế toán doanh thu và các khoản bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

11


* Nhược điểm:
- Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty tác giả chưa nêu rõ cụ thể, chưa nổi bật
được những yếu tố quan trọng trong bộ máy kế toán.
- Lĩnh vực hoạt động của công ty tác giả chưa nhắc đến trong khóa luận.
Các đề tài đã phản ánh cụ thể, chi tiết thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các tác giả đã đưa ra được những ưu
điểm, nhược điểm, một số đề xuất hiệu quả trong việc hoàn thiện kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Trong đó có một số các kiến nghị mang tính
thực tế cao và hữu ích. Tuy nhiên, các đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất
định.
Nhìn chung những đề tài trên đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Nhưng việc nghiên cứu kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả tại Công ty TNHH Vận tải thương mại Dũng
Thu thì vẫn chưa có tác giả nào thực hiện. Vì vậy, trong bài khóa luận này tôi đi vào
nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Từ
đó đưa ra những kiến nghị mang tính ứng dụng, góp phần vào việc hoàn thiện kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả của Công ty TNHH Vận tải thương mại
Dũng Thu nói riêng và các doanh nghiệp thương mại nói chung.

12


CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
THƯƠNG MẠI
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa
trên thị trường buôn bán của từng quốc gia riêng biệt hoặc giữa các quốc gia với
nhau. Hoạt động thương mại có đặc điểm sau:
- Lưu chuyển hàng hóa trong kinh doanh thương mại bao gồm hai giai đoạn:
mua hàng và bán hàng không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất của
hàng.
- Đối tượng kinh doanh thương mại là các loại hàng hóa phân theo từng ngành
hàng:
+ Hàng vật tư, thiết bị (tư liệu sản xuất - kinh doanh)
+ Hàng công nghệ phẩm tiêu dùng
+ Hàng lương thực, thực phẩm chế biến.
- Quá trình lưu chuyển hàng hóa được thực hiện theo hai phương thức bán
buôn và bán lẻ
- Bán buôn hàng hóa và bán lẻ hàng hóa có thể thực hiện bằng nhiều hình thức:
bán thẳng, bán qua kho trực tiếp, gửi bán qua đơn vị đại lý, ký gửi, bán trả góp, hàng
đổi hàng...
- Tổ chức đơn vị kinh doanh thương mại có thể theo một trong các mô hình: tổ
chức bán buôn, tổ chức bán lẻ, chuyên doanh hoặc kinh doanh tổng hợp, hoặc
chuyên môi giới... ở các quy mô tổ chức: quầy, cửa hàng, công ty, tổng công ty,…
thuộc mọi thành phần kinh tế kinh doanh trong lĩnh vực thương mại.
Trong kinh doanh thương mại cần được xuất phát từ đặc điểm quan hệ thương
mại và vị thế kinh doanh với các bạn hàng để tìm phương thức giao dịch, mua bán
thích hợp, đem lại cho đơn vị lợi ích lớn nhất. Vì vậy, kế toán trong các đơn vị
13


thương mại cần thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ để cung cấp thông tin cho người
quản lý trong, ngoài đơn vị ra được các quyết định hữu hiệu, đó là:
- Ghi chép số lượng, chất lượng và chi phí mua hàng giá mua, phí khác, thuế
không được hoàn trả theo chứng từ đã lập, trên hệ thống sổ kế toán thích hợp.
- Phân bổ hợp lý chi phí mua hàng ngoài giá mua cho số hàng đã bán và tồn
cuối kỳ, để từ đó xác định giá vốn hàng hóa đã bán và tồn cuối kỳ.
- Phản ánh kịp thời khối lượng hàng bán, ghi nhận doanh thu bán hàng và các
chỉ tiêu liên quan khác của khối lượng hàng bán (giá vốn hàng bán, doanh thu thuần,
thuế tiêu thụ,…)
- Quản lý chặt chẽ tình hình biến động và dự trữ kho hàng hóa, phát hiện, xử lý
kịp thời hàng hóa ứ đọng (kho, nơi gửi đại lý,…)
- Lựa chọn phương pháp và xác định đúng giá vốn hàng xuất bán để đảm bảo
độ chính xác của chỉ tiêu lợi nhuận gộp hàng hóa đã tiêu thụ.
- Xác định kết quả bán hàng và thực hiện chế độ báo cáo hàng hóa và báo cáo.
- Theo dõi và thanh toán kịp thời công nợ với nhà cung cấp và khách hàng có
liên quan của từng thương vụ giao dịch.
1.1.2. Yêu cầu quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
doanh nghiệp thương mại
1.1.2.1. Yêu cầu quản lý doanh thu trong doanh nghiệp thương mại
a) Khái niệm doanh thu
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS14- Doanh thu và thu nhập
khác) ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của BTC
qui định: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế của doanh nghiệp đã thu được
trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của
doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”.
Như vậy, có thể hiểu bản chất của doanh thu là tổng giá trị được thực hiện do
việc bán sản phẩm, hàng hóa hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 thì doanh thu
được định nghĩa là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh
nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại
14


thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định
theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay
sẽ thu được tiền.
Liên quan đến doanh thu còn có các khoản giảm trừ doanh thu gồm:
- Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giá niêm yết cho khách
hàng mua hàng với khối lượng lớn.
- Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm
chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.
- Giá trị hàng bán bị trả lại: Là khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị
khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.
b) Nội dung doanh thu
Doanh thu chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện ghi nhận
cho doanh thu bán hàng, doanh thu tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia theo quy
định hiện hành, nếu không thỏa mãn thì không hạch toán vào doanh thu.
Doanh thu thường được theo dõi theo từng hoạt động kinh doanh gồm doanh
thu hoạt động kinh doanh thông thường và doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập
khác.
Doanh thu hoạt động kinh doanh thông thường: Là toàn bộ số tiền phải thu
phát sinh trong kỳ từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Đối với
doanh nghiệp thực hiện cung cấp dịch vụ công ích, doanh thu bao gồm cả các khoản
trợ cấp của nhà nước cho doanh nghiệp khi thực hiện cung cấp dịch vụ theo nhiệm
vụ nhà nước giao mà không thu đủ bù đắp chi.
Doanh thu từ hoạt động tài chính: Bao gồm các khoản thu phát sinh từ tiền bản
quyền, cho các bên khác sử dụng tài sản của doanh nghiệp, tiền lãi từ việc cho vay
vốn, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi cho thuê tài chính, chênh lệch lãi
do bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn và lợi
nhuận được chia từ việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.
Thu nhập khác: Bao gồm các khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố
định, thu tiền bảo hiểm được bồi thường các khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi
tăng thu nhập, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng và các khoản thu khác.
15


Doanh thu và chi phí liên quan đến cùng một giao dịch phải được ghi nhận
đồng thời theo nguyên tắc phù hợp và năm tài chính.
Doanh thu được chi tiết theo từng loại doanh thu, doanh thu từng mặt hàng,...
theo dõi chi tiết từng khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu thương mại, giảm giá
hàng bán, hàng bán bị trả lại) để xác định doanh thu thuần của từng loại doanh thu,
chi tiết từng mặt hàng, từ đó phục vụ cho cung cấp thông tin kế toán để quản trị
doanh nghiệp và lập báo cáo tài chính.
c) Yêu cầu quản lý doanh thu
Từ đặc điểm trên của doanh thu tại doanh nghiệp cần đảm bảo một số yêu cầu
sau:
Doanh thu của kỳ hạch toán phải được kế toán theo đúng chuẩn mực và chế độ
kế toán quy định hiện hành.
Doanh thu hàng hóa, dịch vụ phải được hạch toán chi tiết theo từng hoạt động.
Tổ chức quản lý chặt chẽ tình hình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, tình hình thanh
toán với người mua, thanh toán với ngân sách nhà nước các khoản thuế tiêu thụ
hàng hóa, dịch vụ phải nộp.
Lập báo cáo tình hình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, báo cáo kết quả kinh doanh.
Định kỳ, tiến hành phân tích hình hình tiêu thụ hàng hóa.
1.1.2.2. Yêu cầu quản lý chi phí trong doanh nghiệp thương mại
a) Khái niệm chi phí
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài các hao phí về lao động
sống cần thiết và lao động vật hóa để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp còn phải bỏ
ra rất nhiều các khoản chi phí khác, các khoản chi phí có thể là một bộ phận mới do
doanh nghiệp sáng tạo ra và cũng có những khoản chi phí đôi khi rất khó xác định
chính xác là hao phí về lao động sống hay hao phí về lao động vật hóa. Do vậy hiện
nay, chi phí hoạt động của doanh nghiệp được hiểu là toàn bộ các hao phí về lao
động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra
trong quá trình hoạt động kinh doanh, biểu hiện bằng tiền và tính cho một thời kỳ
nhất định.

16


Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 01- Chuẩn mực chung: Chi phí là
tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các
khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến
làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở
hữu.
b) Nội dung chi phí
Chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại bao gồm:
Giá vốn hàng bán: Là giá thực tế xuất kho của hàng đã bán được hoặc chưa, là
giá thành thực tế dịch vụ hoàn thành, đã được xác định là tiêu thụ.
Chi phí bán hàng: là toàn bộ các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình
tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu hàng
hóa, hoa hồng bán hàng, bảo hành hàng hóa, chi phí bảo quản, đóng gói, vận hành...
Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản
lý kinh doanh, quản lý hành chính, quản lý điều hành chung của toàn bộ doanh
nghiệp.
Chi phí hoạt động tài chính: bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên
quan đến hoạt động tài chính như chi phí lãi vay, chi phí góp vốn liên doanh, các
khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, lỗ chuyển nhượng vốn...
Chi phí khác: Bao gồm các chi phí ngoài các chi phí kinh doanh phát sinh trong
quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp như chi phí về thanh
lý, nhượng bán tài sản, các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng,...
c) Yêu cầu quản lý chi phí
Từ những đặc điểm trên kế toán chi phí tại các doanh nghiệp thương mại cần
đảm bảo một số yêu cầu sau:
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có rất nhiều chi phí
phát sinh. Vì vậy để phục vụ cho công tác quản lý và hạch toán kế toán, kế toán cần
phân loại, sắp xếp chi phí theo từng nhóm, theo đặc trưng nhất định.
Đối với nhà quản lý thì các chi phí phát sinh là mối quan tâm hàng đầu, bởi vì
lợi nhuận thu được nhiều hay ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã chi
ra. Do đó vấn đề đặt ra là làm sao kiểm soát được các khoản chi phí? Phân tích các
17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x