Tải bản đầy đủ

Bao cao thc hanh mon d ung dan bai

DÀN BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐỒ UỐNG
Bìa
Bìa lót
Danh sách và bảng phân công nhóm
Lời cảm ơn
Nhận xét giáo viên
Lời mở đầu
Mục lục
Mục lục hình
Mục lục bảng
BÀI 1: SẢN XUẤT RƯỢU CHƯNG CẤT
1.1 Tổng quan nguyên liệu (Phải ghi tên tài liệu tham khảo)
1.1.1 Gạo tẻ

Mô tả

Nguồn gốc

Tính chất (đối với quy trình này)
1.1.2 Nấm men
 Mô tả

 Nguồn gốc
 Tính chất (đối với quy trình này)
1.1.3 Nước ( Làm kĩ phần mô tả vs nguồn gốc)
 Mô tả
 Nguồn gốc
 Tính chất (đối với quy trình này)

Nếu có thêm nguyên liệu thì thêm mục vào tiếp nhé!!
1.2 Quy trình sản xuất
1.2.1 Sơ đồ quy trình
1.2.2 Thuyết minh quy trình ( LƯU Ý: BÀI NÀY CẦN THUYẾT MINH VỀ

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY CHƯNG CẤT)
 Mục đích
 Mô tả cách làm
 Phân tích sự biến đổi (Nếu có)
1.3 Kết quả thí nghiệm
 Bảng thống kê khối lượng nguyên liệu
 Bảng số liệu cho từng công đoạn và thành phẩm
 Phân tích, biện luận
1.4 Các phương pháp kiểm tra (trong suốt các công đoạn trong lúc thực hiện)


1.4.1 Phương pháp 1 (vd: phương pháp đo độ Brix)
 Nguyên lý
 Ưu, nhược điểm của phương pháp kiểm tra
1.5 Kết luận
- Nhận xét kết quả thu nhận
- Ưu nhược điểm của quy trình (vd: ưu nhược điểm của các biện pháp sử dụng
-

trong từng công đoạn hoặc trên toàn cả quy trình cũng được)
Nêu các giải pháp, kiến nghị có ý nghĩa thực tế
BÀI 2: SẢN XUẤT BIA

2.1 Tổng quan nguyên liệu (Phải ghi tên và có tài liệu tham khảo)

2.1.1 Malt đại mạch
Mô tả
Nguồn gốc
Tính chất (đối với quy trình này)
2.1.2 Nấm men


Mô tả
 Nguồn gốc
 Tính chất (đối với quy trình này)

2.1.3 Hoa bulon


2.1.4


Mô tả
 Nguồn gốc
 Tính chất(đối với quy trình này)
Nước
Mô tả, Nguồn gốc: ghi”theo mục 1.1.3 đã trình bày phần trên”
 Tính chất(đối với quy trình này)

Nếu có thêm nguyên liệu thì thêm mục vào tiếp nhé!!
2.2 Quy trình sản xuất
2.2.1 Sơ đồ quy trình

2.2.2 Thuyết minh quy trình
Mục đích
Mô tả cách làm
Nêu và Phân tích sự biến đổi (Nếu có)
2.3 Kết quả thí nghiệm
 Bảng thống kê khối lượng nguyên liệu
 Bảng số liệu cho từng công đoạn và thành phẩm
 Phân tích, biện luận
2.4 Các phương pháp kiểm tra (trong suốt các công đoạn trong lúc thực hiện)

2.4.1 Phương pháp 1 (vd: phương pháp đo độ Brix)
 Nguyên lý
 Ưu, nhược điểm của phương pháp kiểm tra
2.4.2 Phương pháp 2 (vd: phương pháp đo độ cồn)
 Nguyên lý
 Ưu, nhược điểm của phương pháp kiểm tra
2.5 Kết luận
- Nhận xét kết quả thu nhận
- Ưu nhược điểm của quy trình (vd: ưu nhược điểm của các biện pháp sử dụng
-

trong từng công đoạn hoặc trên oàn cả quy trình cũng được)
Nêu các giải pháp, kiến nghị có ý nghĩa thực tế
BÀI 3: SẢN XUẤT CỒN

3.1 Tổng quan nguyên liệu (Phải ghi tên và có tài liệu tham khảo)

3.1.1 Gạo tấm
Mô tả
Nguồn gốc
Tính chất (đối với quy trình này)
3.1.2 Nấm men


Mô tả
 Nguồn gốc
 Tính chất (đối với quy trình này)

3.1.3 Syrup


3.1.4


Mô tả
 Nguồn gốc
 Tính chất(đối với quy trình này)
Nước
Mô tả, Nguồn gốc: ghi”theo mục 1.1.3 đã trình bày phần trên”
 Tính chất(đối với quy trình này)

Nếu có thêm nguyên liệu thì thêm mục vào tiếp nhé!!
3.2 Quy trình sản xuất
3.2.1 Sơ đồ quy trình

3.2.2 Thuyết minh quy trình
Mục đích
Mô tả cách làm
Nêu và Phân tích sự biến đổi (Nếu có)
3.3 Kết quả thí nghiệm
 Bảng thống kê khối lượng nguyên liệu

Bảng số liệu cho từng công đoạn và thành phẩm
Phân tích, biện luận
3.4 Các phương pháp kiểm tra (trong suốt các công đoạn trong lúc thực hiện)
3.4.1 Phương pháp 1 (vd: phương pháp đo độ Brix)
 Nguyên lý
 Ưu, nhược điểm của phương pháp kiểm tra
3.4.2 Phương pháp 2 (vd: phương pháp đo độ cồn)
 Nguyên lý
 Ưu, nhược điểm của phương pháp kiểm tra
3.5 Kết luận
- Nhận xét kết quả thu nhận
- Ưu nhược điểm của quy trình (vd: ưu nhược điểm của các biện pháp sử dụng
trong từng công đoạn hoặc trên oàn cả quy trình cũng được)
- Nêu các giải pháp, kiến nghị có ý nghĩa thực tếTÀI LIỆU THAM KHẢO
NẾU CÓ HÌNH ẢNH THÌ CHÈN TRỰC TIẾP VÀO BÀI.
CÁCH ĐÁNH TÊN HÌNH VÀ TÊN BẢNG NHƯ SAU:
Vd Hình trong bài 1 thì ghi Hình 1.1, 1.2,… tên hìn----Ghi phía dưới hình
Vd Bảng trong bài 2 thì ghi Bảng 2.1, 2.2,… tên bảng----Ghi phía trên bảngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×