Tải bản đầy đủ

Tu vung lop giai de test 01

T V NG ETS TOEIC TEST RC 1000– THE SERIES OF NGUY N

C

TEST 01
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Belongings
/b l
z/ (n): đ dùng, đ đ c
Council
/ ka nsl/
(n): h i đ ng
Elect
/ lekt/
(v): l a ch n
Run – ran – run
(v): ho t đ ng, v n hành, đi u hành
Due to + noun
(prep): do, b i
(Due to = because of = on account of = owing to = as a result of)
Repair
/r per/
(n, v): (s ) s a ch a
Conveyor belt
(np): b ng chuy n
/k n ve r/ /belt/
To be scheduled to Vo
(v): đ c s p x p, lên l ch s làm gì đó
(/ sked u l/)
(To be supposed to Vo, to be expected to Vo)
Efficient
/ f nt/
(adj): hi u qu , không t n kém
Frequent
/ fri kw nt/ (adj): th ng xuyên
Name
(n): tên
Name
(v): b nhi m
President
/ prez d nt/ (n): ch t ch
Resident
/ rez d nt/ (n): ng i dân
As well as
: c ng nh
Administrator
/ d m n stre t r/ : qu n tr viên
Prompt
/pr mpt/
(adj): nhanh chóng, đúng lúc
Promptly
(adv)
Branch
/brænt /
(n): chi nhánh
Brand
/brænd/
(n): th ng hi u, nhãn hi u
Headquarters
/ hedkw rt rz/ (n): tr s
Once
/w ns/
(conj): ngay khi, m t khi
Besides + noun
(prep): bên c nh ai/ cái gì đó
(Besides = In addition to = Apart from)
Dramatic
/dr mæt k/ (adj): đáng k , đ t ng t
Actual
/ ækt u l/
(adj): th t, th c
In a timely manner
(prep): k p lúc
Concern
(n): m i lo ng i
Concerned
(adj): lo ng i
Concerning
(prep): liên quan đ n
(= Regarding = In relation to = With regard to,…)

Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

1


T V NG ETS TOEIC TEST RC 1000– THE SERIES OF NGUY N
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

C

Return
/r t rn/
(v): hoàn l i, tr l i
Merchandise
/ m rt nda z/ (n): hàng hóa
Budget
/ b d t/
(n): ngân sách
Encourage
/ n k r d / (v): khuy n khích
Option
/ p n/
(n): s l a ch n, ph ng án l a ch n
A course of action
(np): ph ng th c hành đ ng
Inquire ABOUT
(v): h i v thông tin nào đó
Examine
/ zæm n/ (v): cân nh c/ ki m tra k
Individual
/ nd v d u l/(adj, n): (thu c) cá nhân
Consumer
/k n su m r/ (n): ng i tiêu dùng
Caution
/ k n/
(n): s c n tr ng
Apply for sth
(v): n p đ n cho cái cái gì đó
Apply A to B
(v): s d ng A dành cho B
Fabric
/ fæbr k/
(n): v i vóc
Resistant
/r z st nt/ (adj): có kh n ng ch ng l i
Stain
/ste n/
(n): v t b n
Participate
/p r t s pe t/ (v): tham gia, tham d
Found
/fa nd/
(v): thành l p
Legend
/ led nd/
(n): huy n tho i
Consistently
/k n s st ntli/ (adv): lúc nào c ng
Demonstrate
/ dem nstre t/ (v): ch ng minh, cho th y, trình bày
Workload
/ w rklo d/ (n): kh i l ng công vi c
Well in advance
: làm gì đó th t s m
Performance
/p r f rm ns/ (n): thành tích/ bu i bi u di n
Afford
/ f rd/
(v): có kh n ng
Affordable
(adj): có đ kh n ng
Patron
/ pe tr n/
(n): khách hàng
Master
/ mæst r/
(v): hi u rõ, n m rõ
Procedure
/pr si d r/ (n): quy trình, th t c
Condense
/k n dens/ (v): tóm g n, làm cô đ ng, súc tích
Recognize
/ rek na z/ (v): nh n ra, công nh n
Privacy
/ pra v si/ (n): s riêng
Priority
/pra r ti/ (n): s u tiên
To make sth a priority
(v):
u tiên cho cái gì đó
(VD: make data privacy a priority – u tiên b o m t d li u cá nhân)
Conform TO
/k n f rm/ (v): tuân th
(= adhere to, abide by,…)

Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

2


T V NG ETS TOEIC TEST RC 1000– THE SERIES OF NGUY N

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.

Conformity TO
(n):
Liability
/ la b l ti/ (n):
Contain
/k n te n/
(v):
Critical
(adj):
Be critical of sb/ sth
:
Orchestra
/ rk str / (n):
Intend
/ n tend/
(v):
Regard
(v):
To be highly regarded
(v):
Impress
(v):
Official
(adj):
Mutual
/ mju t u l/ (adj):
Mutual funds
(np):
Mutual arrangement
(np):
Mutual benefits
(np):
Relatively
/ rel t vli/
(adv):
Abruptly
/ br ptli/
(adv):
Commonly
/ k m nli/ (adv):
Emphasize
/ emf sa z/ (v):
Emphasis
/ emf s s/
(n):
Place sth ON sth = put sth ON sth
Major
/ me d r/ (adj):
Include
/ n klu d/
(v):
Processing
/ pro ses / (n):
Notify
/ no t fa / (v):
Management
/ mæn d m nt/(n):
Expertise
/ eksp r ti z/ (n):
Function
/ f k n/
(n):
Function
(v):
Malfunction
/ mæl f k n/(v):
Classify
/ klæs fa / (v):
Classification
/ klæs f ke n/ (n):
Position
/p z n/
(n):
Durable
/ d r bl/
(adj):
Durability
/ d r b l ti/ (n):
Appear
/ p r/
(v):
Recommend
/ rek mend/ (v):

C

s tuân th
trách nhi m, ngh a v
ch a, đ ng
ch trích
ch trích ai/ v n đ gì đó
dàn nh c
ý đ nh, d đ nh
đánh giá
đ c đánh giá cao
gây n t ng
chính th c
l n nhau, qua l i
qu chung
th a thu n chung
l i ích chung
t ng đ i
đ t ng t, b t ng
thông th ng
nh n m nh
s nh n m nh
(v): dành s tr ng tâm cho v n đ nào đó
l n, ch y u
bao g m
x lý
thông báo
ban qu n lý, s qu n lý
chuyên môn
ch c n ng
ho t đ ng n đ nh
ho t đ ng không n đ nh
phân lo i
s phân lo i
v trí/ quan đi m
b nb
s b nb
có v
đ xu t, đ ngh

Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

3


T V NG ETS TOEIC TEST RC 1000– THE SERIES OF NGUY N
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

C

Altogether
/ lt eð r/ (adv): hoàn toàn
Hastily
/ he st li/
(adv): v i vàng
Indicate that
/ nd ke t/
(v): ch ra
Revenue
/ rev nu /
(n): doanh thu, doanh s
Offset
(v): bù đ p, bù l i
Enforce
/ n f rs/
(v): b t bu c
Dress code
(np): cách n m c
Dress code compliance
(np): tuân th quy t c n m c
At all times
: vào m i lúc
Extensive
/ k stens v/ (adj): nhi u, r ng, l n
Extensively
(adv)
Familiar
/f m li r/ (adj): quen, bi t rõ
Unfamiliar
(adj): l , không quen, không bi t rõ
Situation
/ s t u e n/ (n): tình hu ng, hoàn c nh
Oppose
/ po z/
(v): ch ng đ i, ph n đ i
Opposed
(adj)
Be opposed to sth
Versatile
/ v rs tl/
(adj): đa n ng
Adaptable
/ dæpt bl/ (adj): có th thích nghi
Effective
/ fekt v/
(adj): có hi u qu
Landscaping
/ lændske p /(n): quy trình làm v n
Garden
/
rdn/
(n): v n
Impressive
(adj): mang tính ch t n t ng, gây n t ng
Impressed with/ by
(adj): b gây n t ng
Display
/d sple /
(n, v): s tr ng bày
Exclusively
/ k sklu s vli/ (adv): đ c nh t, duy nh t, đ c quy n
Primarily
/pra mer li/ (adv): ch y u
Reputation
/ repju te n/ (n): danh ti ng
Be equipped with something
(v): đ c trang b v i cái gì đó
Process
/ pro ses/
(n): quy trình
Process
/ pro ses/
(v): x lý
Flaw
/fl /
(n): l i
Distribute
/d str bju t/ (v): phân ph i
(Phân bi t v i contribute – đóng góp, atttribute A to B – cho r ng A là do B)
Attraction
/ træk n/
(n): đ a đi m thu hút
Concentration
/ k nsn tre n/(n): s t p trung, n ng đ
Concentrate
(v): t p trung

Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

4


T V NG ETS TOEIC TEST RC 1000– THE SERIES OF NGUY N
110.
111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.
118.
119.

120.
121.
122.
123.

124.

Command
/k mænd/ (n):
Specify
/ spes fa /
(v):
Order form
(np):
Respond to
(v):
Subscription
/s b skr p n/ (n):
Subscriber
/s b skra b r/ (n):
Avoid
(v):
Avoidable
(adj):
Unavoidable
(adj):
Provided (that) = as long as = if :
Agenda
/ d end / (n):
Terminate
/ t rm ne t/ (v):
Termination
/ t rm ne n/ (n)
Be/ remain committed TO V-ING :
Be/ remain devoted TO V-ING
Be/ remain dedicated TO V-ING
Launch
/l nt /
(n,v):
Division
/d v n/
(n):
Author
/
r/
(n):
Address
/ dres/
(v):
Address a concern
(v):
Address a demand
(v):
Address an issue
(v):
In addtion, m nh đ
:
In addition to + noun/V-ing
:
(= Besides = Apart from)

C

m nh l nh
nói rõ, nêu rõ
đ n đ t hàng
tr l i l i cái gì đó
s đ ng kí mua báo
ng i đ ng kí
tránh
có th tránh đ c
không th tránh đ c
mi n là, đi u ki n là
ch ng trình ngh s
hoàn thành, ch m d t, k t thúc
s n sàng, t n t y, t n tâm đ i v i cái gì đó

b t đ u, gi i thi u, ra m t
phòng ban, b ph n
tác gi
gi i quy t
gi i quy t m i lo ng i
gi i quy t m t nhu c u
gi i quy t m t v n đ
bên c nh đó, ngoài ra
bên c nh cái gì đó

Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×