Tải bản đầy đủ

Test 01 05

NGUY N
C
CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC
__________________________________________________
ECONOMY RC 1000 VOLUME 1
TEST 01
01.Exceptional contribution (np): s đóng góp n i b t
Exceptional / k sep nl/ (adj): n i b t, đ c bi t
Contribution / k ntr bju n / (n): s đóng góp
02.An employee handbook (np): s tay nhân viên
Employee / m pl i / (n): nhân viên
Handbook / hændb k/ (n): s tay
03.Fringe benefits (np): các kho n phúc l i phi ti n t
Fringe /fr nd / (n): ph , ngoài
ɒenefit / ben f ts/ (n): l i ích, phúc l i
04.A technical description (n): s mô t k thu t
Technical / tekn kl/ (adj): thu c v k thu t
Description /d skr p n/ (n): s mô t
05.A secret nature (np): tính bí m t, tính b o m t
Secret / si kr t/ (adj): bí m t, riêng t
Nature / ne t (r)/ (n): tính, b n ch t, b n tính

06.Housing development (np): s phát tri n nhà
Housing / ha z / (n): nhà
Development /d vel pm nt/ (n): s phát tri n
07.An assigned task (np): nhi m v đ c phân công
Assign / sa nd/ (v): phân công
Task /t sk/ (n): nhi m v
08.To record working hours (v): ghi l i gi làm vi c
Record /r k d/ (v): ghi l i
09.Strong resistance (np): s ph n đ i m nh m
Resistance /r z st ns/ (n): s ph n đ i, s kháng c
10.Purchasing practice (np): thói quen mua hàng
Purchase / p t s/ (v): mua
Practice / prækt s/ (n): thói quen, thông l

Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

1


NGUY N
C
CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC
__________________________________________________
11.To present the receipt (v): xu t trình hóa đ n
Present /pr zent/ (v): xu t trình
Receipt /r si t/ (n): hóa đ n
12.To take precaution (v): th n tr ng
Precaution / pr k n/ (n): s phòng ng a, s th n tr ng
13.To conduct a survey (v): ti n hành kh o sát
Conduct /k n d kt/ (v): ti n hành
Survey / s ve / (n): cu c kh o sát
14. A thorough survey (np): cu c kh o sát chi ti t
Thorough / r / (adj): c n th n, t m
15.To be about + to Vo: chu n b làm gì đó
To be close to + V-ing: chu n b làm gì đó
16.A routine task (np): nhi m v hàng ngày
Routine / ru ti n/ (adj): thông th ng, th ng làm đ u đ n
Task /t sk/ (n): nhi m v
17.To originally anticipate (v): d đoán l n đ u tiên
Originally / r d n li/ (adv): đ u tiên, ban đ u
Anticipate /æn t s pe t/ (v): d đoán
18.To move quickly (v): di chuy n nhanh chóng
Move /mu v/ (v): di chuy n
Quickly / kw kli/ (adv): m t cách nhanh chóng
19.An enclosed document (np): tài li u đ c đính kèm
Enclose / n kl zd/ (v): đính kèm
Document /d kjum nt/ (n): tài li u
20.Proposed changes (np): các thay đ i đ c đ xu t
Propose /pr p z/ (v): đ xu t, đ ngh
Change /t e nd / (n): s thay đ i
21.Throughout the day/month/year (pre phrase): su t ngày/tháng/n m
Throughout / ru a t/ (prep): kh p, su t
22.To find + oneself + V-ing: nh n th y ai đang làm gì đó
23.A competent/qualified candidate (np): ng viên gi i, ng viên có đ
n ng l c
Competent / k mp t nt/ (adj): tài gi i
Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

2


NGUY N
C
CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC
__________________________________________________
Candidate / kænd d t/ (n): ng viên
24.Prospective customers (np): các khách hàng ti m n ng
Prospective /pr spekt v/ (adj): có ti m n ng
Customer / k st m (r) (n): khách hàng
25.Brand awareness (np): s nh n bi t th ng hi u
ɒrand /brænd/ (n): th ng hi u
Awareness / we n s/ (n): s nh n bi t
26.To remain available (v): v n s n sàng
Remain /r me n/ (v): v n
Available / ve l bl/ (adj): s n sàng đ làm gì đó
27.Sick leave (np): ngh b nh
(/s k li v/)
28.Personal matters (np): các v n đ cá nhân
Personal / p s nl/ (adj): cá nhân
Matter / mæt (r)/ (n): v n đ

Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

3


NGUY N
C
CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC
__________________________________________________
TEST 02
01.Storage rooms (np): nhà kho
Storage / st r d / (n): s l u tr , s c t gi ru mz/
02.To undergo renovations (v): nâng c p


Undergo / nd
/ (v): tr i qua
Renovation / ren ve n/ (n): s nâng c p
03.To undergo maintenance work (v): b o d ng, b o trì
Undergo / nd
/ (v): tr i qua
Maintenance / me nt n ns/ (n): s b o trì, s b o d ng
Work /w k/ (n): công vi c
04.To hire personnel (v): thuê nhân viên
Hire / ha (r)/ (v): thuê
Personnel / p s nel/ (n): nhân viên
05.To enroll in + t ch c (v): đ ng kí, ghi danh vào đâu đó
(/ n r l)
06.(At) no additional charge: không thu phí
(= no extra charge, free of charge, no extra fee, no additional fee, no
extra cost, no additional cost)
07.Economic conditions (np): tình hình kinh t
Economic / i k n m k/ (adj): thu c v kinh t
Condition /k n d nz/ (n): tình hình
Weather conditions (np): tình hình th i ti t
L u ý: “conditions” luôn có “s” trong tr ng h p này
08.A promotional period (np): th i gian qu ng cáo
Promotional /pr m
nl/ (adj): khuy n mãi
Period / p ri d/ (n): th i gian, th i h n
09.Completely/absolutely free of charge: hoàn toàn mi n phí
Completely /k m pli tli/ (adv): hoàn toàn
ɑbsolutely / æbs lu tli/ (adv): hoàn toàn
10.Considerable efforts (np): n l c đáng k
Considerable /k n s d r bl/ (adj): đáng k
Effort / ef t/ (n): n l c
Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

4


NGUY N
C
CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC
__________________________________________________
11.On/upon request (prep phrase): theo nh yêu c u
12.To ease congestion (v): gi m thi u k t xe/gi m thi u t c ngh n
Ease /i z/ (v): làm b t, làm gi m b t
Congestion /k n d est n/ (n): s t c ngh n
13.Peak hours (np): gi cao đi m
Peak /pi k/ (n): t t đ nh, cao đi m
14.To invalidate an order (v): h y m t đ n hàng
Invalidate / n væl de t/ (n): h y b , làm m t hi u l c
15.A rise in sales (n): s gia t ng doanh s
16.Living expenses (np): chi phí sinh ho t
Expense / k spens/ (n): chi phí
17.To face risks (v): đ i m t các r i ro
18.People in need: nh ng ng i đang c n
Products in demand: s n ph m đang có nhu c u
19.To impose a closure (v): bu c ph i đóng c a
Impose / m p z/ (v): b t ch u, bu c phái ch u
Closure / kl
(r)/ (n): s đóng kín
20.Be subject to + Noun: khó tránh kh i
Be subject to + V-ing: bu c ph i làm gì đó

Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

5


NGUY N
C
CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC
__________________________________________________
TEST 03
01.On sb’s behalf: thay m t cho ai đó
(on my behalf, on her behalf, on his behalf…)
02.To be/become familiar with (v): hi u rõ, quen v i
Fmiliar /f m li (r)/ (adj): quen bi t rõ
03.To work primarily with sb (v): làm vi c ch y u v i ai đó
Primarily /pra mer li/ (adv): ch y u
04.Be (+adv) critical of sb/th (v): ch trích ai/cái gì đó
Critical / kr t kl/ (adj): phê bình, phê phán, ch trích
05.A specified date (np): ngày đ c ch đ nh rõ
Specify / spes fa / (v): nói rõ, ch đ nh r
06.A high familiarity with (np): s hi u bi t chuyên sâu v v n đ nào đó
Familiarity /f m li ær ti/ (n): s hi u bi t rõ
A broad familiarity with (np): s hi u bi t r ng v v n đ nào đó
07.A comprehensive knowledge (np): ki n th c toàn di n
Comprehensive / k mpr hens v/ (adj): bao hàm, toàn di n
Knowledge / n l d / (n): ki n th c
08.Pertinent information (np): thông tin thích h p
Pertinent / p t n nt/ (adj): thích h p
Information / nf me n/ (n): thông tin
09.On schedule (pre phrase): đúng h n, đúng theo k ho ch
Schedule / sked u l/ (n): k ho ch, l ch trình
10.Insurance coverage (np): gói b o hi m
Insurance / n
r ns/ (n): b o hi m
Coverage / k v r d / (n): gói
11.In advance (prep phrase): tr c (làm cái gì đó tr c)
12.Surplus parts (np): các ph n d th a
Surplus / s pl s/ (adj): th a, d th a
13.Technical support (np): s h tr k thu t
Technical / tekn kl/ (adj): thu c v k thu t
Support /s p t/ (n): s h tr

Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

6


NGUY N
C
CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC
__________________________________________________
14.An Improper transaction (np): giao d ch không thích h p
Improper / m pr p (r)/ (adj): không thích h p
Transaction /træn zæk n/ (n): giao d ch
15.A list of + danh t đ m đ c s nhi u: m t danh sách cái gì đó
A series of + danh t đ m đ c s nhi u: m t chu i gì đó
16.To express sb’s appreciation (v): bày t s c m kích
Express / k spres/ (v): bày t , di n đ t
Appreciation / pri i e n/ (n): s bi t n, s c m kích
17.An effective technique (np): ph ng pháp hi u qu
Effective / fekt v/ (adj): hi u qu
Technique /tek ni k/ (n): ph ng pháp
18.Until further notice (pre phrase): cho đ n khi có thêm thông báo
19.To comply with (v): tuân th
Comply /k m pla / (v): tuân th
20.Substantial pay increases (np): kho n t ng l ng đáng k
Substantial /s b stæn l/ (adj): quan tr ng, l n lao
Pay increase /pe n kri s/ (n): s t ng l ng
21.To prolong the life (v): kéo dài s s ng
Prolong /pr l / (v): kéo dài
22.Especially attractive to sb (adj): đ c bi t thu hút ai đó
Especially / spe li/ (adv): đ c bi t
Attractive / trækt v/ (adj): thu hút
23.ɑt/of sb’s choice (pre phrase): tùy theo s l a ch n c a ai đó
(Không dùng “choices”)
24.To expose yourself to the sun (v): ph i n ng
Expose / k spo z/ (v): ph i ra, b c l ra
25.A temporary interruption of services (np): d ch v gián đo n t m th i
Temporary / tempr ri/ (adj): t m th i
Interruption / nt r p n/ (n): s gián đo n
26.To familiarize yourself/somebody (with something): tìm hi u rõ v
đi u gì đó
Familiarize /f m li ra z/ (v): làm cho quen
Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

7


NGUY N
C
CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC
__________________________________________________
27.To take sth into consideration (v): cân nh c, xét đ n
Consideration /k n s d re n/ (n): s xem xét, s cân nh c
28.Generous contributions (np): s đóng góp hào phóng
Generous / d en r s/ (adj): hào phóng
Contribution / k ntr bju n/ (n): s đóng góp
29.An urgent need (np): nhu c u c p bách
Urgent / d nt/ (adj): kh n c p, c p bách
30.To alert sb to sth (v): c nh báo ai v đi u gì đó
Alert / l rt/ (v): c nh báo

Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

8


NGUY N
C
CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC
__________________________________________________
TEST 04
01.To talk about sb/sth (v): nói v ai/cái gì đó
Talk /t k/ (v): nói, trò chuy n
02.Customize services (np): d ch v làm theo yêu c u khách hàng
Customize / k st ma zd/ (v): làm theo yêu c u khách hàng
03.Under a tight deadline (prep phrase): ch u th i h n c p bách
Tight /ta t/ (adj): ch t, kín, khít
04.A discussion on/about sb/sth (n): s th o lu n v ai/v n đ nào đó
Discussion /d sk n/ (n): s bàn lu n, s th o lu n
05.To attract customers (v): thu hút khách hàng
Attract / trækt/ (v): thu hút
06.A revised version (np): phiên b n đã đ c ch nh s a
Revise /r va z/ (v): xem xét, ch nh s a
Version / v r n/ (n): phiên b n
07.A reasonable price (np): m t m c gia h p lý
Reasonable / ri zn bl/ (adj): h p lý
08.To be conveniently located (v): đ c t a l c m t cách thu n ti n
Conveniently /k n vi ni ntli/ (adv): thu n ti n
Locate /l ke t/ (v): t a l c
09.Under the supervision of sb (pre): d i s giám sát c a ai đó
Supervision / su p v n/ (n): s giám sát
10.To develop a residential area (v): phát tri n khu dân c
Develop /d vel p/ (v): phát tri n
Residential / rez den l/ (adj): dân c
ɑrea / e ri / (n): khu v c
11.A confidential nature (np): tính bí m t, tính b o m t
Confidential / k nf den l/ (adj): b o m t, bí m t
Nature / ne t (r)/ (n): tính, b n tính
12.To enter the password (v): nh p m t kh u
13.The complete trust (np): s tin t ng hoàn toàn
Complete /k m pli t/ (adj): hoàn toàn

Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

9


NGUY N
C
CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC
__________________________________________________
14.To hold a session (v): t ch c cu c h p
Session / se n/ (n): cu c h p
15.Sensitive information (np): thông tin nh y c m
Sensitive / sens t v/ (adj): nh y c m
Information / nf me n/ (n): thông tin
16.A highly structured daily schedule (n): l ch làm vi c hàng ngày đ c
t ch c ch t ch
Highly / ha li/ (adv): r t, cao, l m
Structure / str kt (r)/ (v): t ch c
Schedule / sked u l/ (n): l ch trình, k ho ch
17.To construct additional facilities (v): xây d ng b sung thêm c s
v t ch t
Construct /k n str kt/ (v): xây d ng
Facility /f s l ti/ (n): c s
18.The economic reforms (np): các c i cách kinh t
Economic / ek n m k/ (adj): thu c v kinh t
Reform /r f m/ (n): s c i cách
19.Unfavorable market conditions (np): tình hình th tr ng không thu n
l i
Unfavorable / n fe v r bl/ (adj): b t l i, không thu n l i
Market / m rk t/ (n): th tr ng
Condition /k n d n/ (n): tình hình
20.To the point (prep phrase): đi th ng vào v n đ
21.To undergo renovations (v): nâng c p
Undergo / nd
/ (v): tr i qua
Renovation / ren ve nz/ (n): s nâng c p
22.To result in (v): d n đ n k t qu
Result /r z lt/
23.To express sb’s appreciation (v): bày t s c m kích
Express / k spres/ (v): bày t , di n t
Appreciation / pri i e n/ (n): s bi t n, s c m kích
24.Customer satisfaction (np): s hài lòng c a khách hàng
Satisfaction / sæt s fæk n/ (n): s hài lòng
Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

10


NGUY N
C
CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC
__________________________________________________
TEST 05
01.To purchase a ticket (v): mua vé
Purchase / p t s/ (v): mua
Ticket / t k t/ (n): vé
02.Extensive financial aid (np): s h tr l n v tài chính
Extensive / k stens v/ (adj): r ng rãi, bao quát
Financial /fa næn l/ (adj): thu c v tài chính
Aid /e d/ (n): s h tr
03.Complete with sth (adj): bao g m cái gì đó
Complete /k m pli t/ (adj): bao g m
04.To get totally out of debt (v): thoát h t n hoàn toàn
Totally / to t li/ (adv): hoàn toàn
Debt /det/ (n): n
05.A highly recommended practice (np): m t thói quen nên làm
Highly / ha li/ (adv): r t, l m, cao
Recommend / rek mend/ (v): đ ngh , đ xu t
Practice /prækt s/ (n): thói quen
06.Throughout the day/week/month/year (prep phrase): su t ngày/ tu n/
tháng/ n m
Throughout / ru a t/ (prep): kh p, su t
07.Temporarily unavailable (adj): t m th i không có
Temporarily / temp rer li/ (adv): t m th i
Unavailable / n ve l bl/ (adj): không có s n
08.To be consistently late (v): lúc nào c ng tr
Consistently /k n s st ntli/ (adv): lúc nào c ng, tr c sau nh m t
09.To fulfill an order (v): th c hi n đ n hàng
Fulfill /f l f l/ (v): th c hi n, hoàn thành
Order / d (r)/ (n): đ n hàng
10.To stay on the market (v): có m t trên th tr ng
11.To make a decision (v): đ a ra quy t đ nh
Decision /d s n/ (n): quy t đ nh

Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

11


NGUY N
C
CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC
__________________________________________________
12.A leading compay (np): công ty hàng đ u
Leading / li d / (adj): hàng đ u
13.A mutually beneficial relationship (np): m t m i quan h đôi bên
cùng có l i
Mutually / mju t u li/ (adv): qua l i, l n nhau
ɒeneficial / ben f l/ (adj): có l i
Relationship /r le n p/ (n): m i quan h
14.An appropriate training system (np): m t h th ng đào t o thích h p
Appropriate / pr pri t/ (adj): thích h p
System / s st m/ (n): h th ng
15.To renew membership (v): gia h n thành viên
Renew /r nju / (v): gia h n
Membership / memb p/ (n): t cách thành viên
16.Years to come: nh ng n m s p đ n
(Ho c dùng coming years, không dùng “years coming”)

Nguy n
c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×